woensdag 26 december 2012

Christus is gekomen


Teksten : Jesaja 52  : 7-10  en Johannes 1 : 1-14

Op Kerst is het de dag dat wij als gemeente van Jezus Christus wereldwijd vieren dat onze Messias, Verlosser en Heer is gekomen. Wij vieren de geboorte van  Jezus Christus, die als een mens is geboren uit Maria. Een wonderlijke geboorte van een kind dat volgens de schriften en geloofsbelijdenis gedragen door een maagd. Te midden van een tumult van een volkstelling moet een jong gezin op reis naar een andere plaats, Bethlehem, in plaats dat het rustig thuis is vanwege de zwangerschap.  Hoog zwanger en op een ezel reizen is een zware opgave voor hen. Ze kunnen net op tijd een plekje vinden, waar het kindje geboren kan worden.

En zoals het bij ons hoort, laten wij weten dat er een kind is geboren. Familie, vrienden, kennissen worden op de hoogte gebracht dat er een zoon is geboren.  De postbode, de telefoon, een advertentie in de krant of de email verandert daarmee in een vreugdebode die goed nieuws komt brengen.  

Dat nieuws van deze Konings zoon werd op een bijzondere manier bekend gemaakt.
Ten eerste door God en de Bijbel zelf.  Het Oude Testament vertelt op verschillende plaatsen dat er een Messias, verlosser en Koning wordt geboren. Dat is de verwachting en verkondiging van Advent.
Ten tweede door engelen, die aan herders verschijnen en hen vertellen over de geboorte. 
Ten derde: In de sterren was het waar te nemen, waarop wijzen uit het Oosten op reis gingen om de Koning te vinden die bij deze boodschap hoorden.
Ten vierde mogen wij nu  als de Kerk van Jezus Christus,  bij elkaar gekomen samen lezen, zingen en luisteren over de komst van Jeshua, de God die redt, de Messias, Immanuel. Met blijde liederen laten wij horen hoe geweldig het is dat deze boodschap ook in ons leven is gekomen. En… ook wij mogen deel  hebben door Hem aan het heilsplan van God.

Jesaja zegt in Jesaja 52:9 breek uit in gejubel ruïnes van Jeruzalem. Waarom moesten deze mensen dat? Juist nu ze met de gevolgen zaten van hun handel en wandel. Ze werden bedreigd door de Assyriërs. Er was een situatie van dreigende oorlog. God had dit toegelaten. En waarom? Omdat zij als volk dat een eigen koning had en Godsdienstig waren, niet leefden vanuit de richtlijnen van God, maar in hun eigen leven vaak afweken van wat God had opgedragen. Deze mensen zaten als het ware op de puinhopen van hun bestaan. Als zij aangevallen werden, bezet en meegenomen door dit vreemde leger, dan waren ze alles kwijt waar hun leven voor stond.

Hoe konden zij dit kwaad van zich afwenden. Dat vertelt Jesaja keer op keer door te wijzen, dat zij hun levensweg op die van God moesten omdraaien. Niet ieder maar hun eigen weg gaan en een afgod dienen. Maar de God van Hemel en Aarde, de God Abraham, Isaac en Jacob, deze God wilde in hun midden wonen, om hen weer als Koning van Zijn volk te begroeten in hun leven. Daarom zond God zijn profeten als vreugdebodes, die verkondigden dat God hun Koning is. Hij kan vervulling en voldoening geven in een mensen leven.

Hij is Degene die kan troosten. Niet een afgodsbeeld, die niks zegt en kan. Maar een levende God, Die betrokken wil zijn bij ons mensen. Hij is Degene die Jeruzalem en een mensenleven vrijkoopt  van de schuld. Een schuld die de mensen zelf op zich hebben geladen. En hoe?

Juist dat is wat Johannes 1 vertelt. Het vertelt over Wie Jezus is. Die nu als kindje, eerst bij God was als het Woord. Dat Woord was God. En zoals Filippenzen 2 vertelt heeft Hij Zijn aan God gelijk zijn niet angstvallig vast gehouden, maar is gekomen om als een mens te zijn te midden van ons mensen. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven voor velen.

Wanneer we dat lezen zien we voordat Jezus openbaar werd als mens en onder ons woonde, dat Hij bij God was. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven hebben en niet veroordeeld worden vanwege de manier waarop we zonder God in dit leven stonden. Er is een ommekeer gekomen. Jezus is het Licht van de wereld. In Psalm 119:105 staat: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is wat Jezus wil zijn voor ons mensen. Door de verkeerde dingen en de boze in de huidige wereld stoten wij vaak onze voeten, neus en hoofd. Waarom deze drie zaken? Onze voeten, waardoor wij niet verder kunnen. Onze neus zodat we richting kwijt raken en ons hoofd zodat we ons voelen afgewezen.

Mensen stellen ons teleur. Wij zeggen dingen, waar we later spijt van hebben. Soms is het zo donker dat het lijkt alsof het geloof in God ook niets bij te dragen heeft. Daarom dat Jezus is gekomen om de weg te banen, zodat wij vrij tot God mogen komen. We lezen dat ook Jezus te maken heeft gehad met de duisternis, die Hem tot de dood achterna heeft gezeten. Toen Jezus aan het kruis was en gestorven was dacht de boze dat hij gewonnen had. Maar toen begon het pas voor Jezus. Dat was niet hetgeen wat bij de geboorte van het kindje Jezus ter sprake was. Men verwachtte een verlosser. En misschien wel een verlosser die de overheersing. Dit keer om de Romeinen te  verdrijven, zodat het Koningschap van Israël hersteld zou worden.

Deze pas geboren Koning zou later de Koning willen zijn van ons hart en leven. Net als Jesaja dit beschrijft. Hij krijgt daarmee de hoogste plaats, die we op deze wereld aan iemand kunnen geven. Veel mensen hebben veel of weinig respect voor anderen en zichzelf. Maar als ze hun leven geven aan deze Koning zouden geven dan ontvangen ze macht om een kind van God te worden. Geweldig want dan hebben ze deel aan de beloften die God door Jezus heeft gegeven. En dit door het geloof waarin in we Hem volgen en als veranderde mensen mogen en kunnen leven.

Want dit kindje, waarover het Bijbel spreekt, de engelen vertellen aan de herders en de wijzen die de ster volgen die hen naar Jezus brengen, wordt de Koning der Koningen, krijgt de Naam boven alle naam en voor Hem zal elke knie zich buigen en belijden dat Hij Heer is. Dit is de blijde boodschap, die wij als Kerk, als een boodschapper mogen vertellen dat God Koning is en door Jezus de uitnodiging doet om naar Hem toe te gaan. De mensen gingen naar Jozef en Maria met cadeaus en brachten de nieuw geboren Koning hulde met goud, wierook en mirre. Wij mogen Hem hulde brengen door ons leven aan Hem te geven, waardoor wij deel krijgen aan het Koninkrijk van God.

Dat is het blijde feest wat wij vandaag met elkaar mogen vieren. Voor dit kindje was geboren, is er al op heel veel manieren door de Bijbel heen gesproken dat Hij zou komen. De wijzen kregen door middel van de sterren een uitnodiging om heen te gaan en hem te zien. En zij brachten op gepaste wijze hem hulde als een koningskind. De herders waren getuige van wat de hemel te zeggen had over Jezus. Een prachtig lied : Ere zij God, in de hoge: Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is prachtig verwoord over de Vredevorst die geboren was. Het vertelt ook over hoe God naar de mensen op deze aarde kijkt, zoals Hij keek toen hij Adam en Eva schiep : God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Genesis 1:31 De mens als kroon op Zijn schepping. Opnieuw verwoord God in Zijn woord hoe Hij over ons denkt in Jeremia 29:11 ; Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Bij deze woorden mogen we vandaag stilstaan en door liederen, gebeden, muziek, woord en zang en de Here Jezus hulde geven, omdat we zien dat God in Hem Zijn hart met ons mensen heeft willen delen.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Op deze bijzondere dag van Kerst willen we dat met elkaar vieren en God danken voor het wonder dat geboren werd in ons midden.
zondag 9 december 2012

Verwacht de HeerJesaja 2:2 en 3
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naar toe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.  Want  uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jeruzalem : waar Jezus als 12 jarige achterbleef in de tempel en de leraren versteld stonden van de wijsheid die Hij had. Lucas 2 : 46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen onder- vragende. 47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
Als antwoord op de vraag van zijn ouders zegt Hij: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Lucas 2:49

In Zijn bediening ging Jezus rond  en gaf les / onderwijs in de synagogen. De toenmalige Gods huizen. Lucas 4 laat zien dat Hij Degene is Die zij verwachten. Hij leest hiervoor uit een ander gedeelte in de rol van het boek Jesaja. Zijn boodschap omvat een nieuwe weg. Hij zelf is zoals Jezus dat ook zelf zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6 Dit zou een nieuwe weg zijn die de Joden wees en later door Zijn discipelen heen ook de heidenen, toen zij overal in de toenmalige wereld het Evangelie verkondigden.

Toen de Heilige Geest uitgestort was in Handelingen was het Petrus ten aanzien van velen die uit verschillende landen bij elkaar waren gekomen voor het Pinksterfeest dat ieder de blijde boodschap hoorden en zelfs in hun eigen taal. Alvast een klein stukje van wat Jezus zei dat ze moesten heengaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken.  Niet alleen het huis van Israël maar de hele wereld.

In Handelingen 1: 8 gaat Jezus verder met het zeggen hoe en wat Hij wil voordat Hij naar de hemel gaat en voor hun ogen wordt opgenomen.  Hij zegt tegen hen: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Hij zegt hiermee dat waarvoor Hij is gekomen, zij verder moeten gaan om te getuigen van alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Niet alleen de wonderen en tekenen die Hij deed en de Woorden die Hij sprak. Maar juist ook wat het voor henzelf betekent en wat God door alles tot iedereen op hun weg wil zeggen.

Het is de boodschap van het Koninkrijk van God, waarin de mensen worden aangemoedigd om God als hun verlosser en Heer te verwachten door Jezus de Messias. Die door zijn Leven en door Zijn kruisdood de verzoening heeft bewerkt tussen God en de mens. Deze God biedt ook nu in onze tijd Zijn verzoening aan door Jezus Christus.  Ook wij zijn nu in een tijd van verwachting. Nu in de adventstijd denken we eraan dat de Messias moest gaan komen in een wereld die in donkerheid leeft. Jesaja 9:1 zegt : Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Hierdoor werd het mogelijk dat Jezus in antwoord kon zeggen dat het 2e gebod is : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mattheus 22:39 Zonder het volbrachte werk van Jezus is het onmogelijk om tot God te naderen en de vergeving over de zonde in ons leven te ontvangen.  De zonde die als een schaduw op de schepping van God is en mensen in duisternis doet leven. Als ons oog duister is zegt Jezus dan is het hele lichaam duister. De dingen die we als mens zien door een donkere bril maakt alles negatief en zwart. Als we anders naar God en onszelf kunnen kijken door de vergeving en de verlossing van de Heer en deze verwachtte Messias, kunnen we ook op een andere manier deze wereld inkijken.

Jesaja 2:4
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jezus is de Vredevorst, Die komen zou.  En een vrede geeft, die alle verstand te boven gaat zegt  Filippenzen 4: 6, 7 zegt : Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten / wensen in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dit is een geweldige belofte en gaat door op wat Jezus zelf regelmatig zei als onderwijs en groet tegen zijn discipelen: Weest niet bevreest.  Hij nodigt uit om God te verwachten in het leven en de situatie van alledag.
Hoe vaak is er geen gevecht in de gedachten van een mens. Hoe vaak betrappen we onszelf op onze boosheid, wraakgevoelen, verslagenheid, onmacht in situaties, die onze pet te boven gaan. Hoe vaak laten we ons meevoeren met gedachten en woorden die we om ons heen horen. Ze maken ons bang en brengen allerlei gedachten die ons van God en Zijn Woord willen weg drijven.  Gaan we dan mee of willen we juist dan ook de Heer verwachten voor wat Hij heeft volbracht in Christus Jezus, onze Messias en Heer.  De Joden hadden toen meer een aardse Koning verwacht die de toenmalige overheersing van de Romeinen uit het land zou verdrijven. Vaak verwachten we dat anderen moeten veranderen, terwijl de Heer net als in Openbaring 3:20 op ons hart klopt. Hij wil ons ontmoeten en zijn in onze situatie.

Jesaja 2:5
Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

Jezus zegt  in Johannes 8: 12 Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Door  Jezus wordt het licht in een mensenleven aangestoken en zien we de zaken helder vanuit Gods perspectief. Hij wil ons leiden. Jezus zelf wordt in Jesaja 9:5b genoemd: en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad,  Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Dat is de God waar we naar toe mogen gaan. Waar dit gedeelte oproept om niet langer te strijden, maar onze hoop en verwachting op Hem te vestigen.  Dat was ook de reden waarom Johannes de Doper opriep tot bekering  als wegbereider voor de komende Verlosser. Zowel Johannes als Jezus spraken over het Koninkrijk van God die er aankwam. Bij Johannes was de oproep om je te bekeren, zodat je gereed was om de Messias te ontmoeten en Hem te aanvaarden in je leven.

De farizeeërs accepteerden Hem niet. Zij vroegen zich zelfs af waar hij de autoriteit vandaan haalde om zo rond te gaan en mensen te wijzen op het Koninkrijk van Zijn Vader. Hoe kon deze die niet als zijzelf geschoold waren, onderwijs geven en mensen de weg wijzen.  Jezus vroeg hen ook, waar Johannes de Doper vandaan kwam en waarom hij opriep tot bekering. 

Jezus kon met wijsheid spreken waar zij niet tegen op konden. De wijsheid van God is niet de wijsheid van mensen. De Bijbel zegt dat het begin van wijsheid is de ontzag  / vrees voor God. Daarbij staat God op de hoogste plaats en niet de mens. Hij is de Koning en wil ook de Koning van elk mensen leven zijn. 

Johannes wijst op Jezus en weet zijn eigen plaats, zoals hij dat verwoord in Mattheus 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering,  maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen.  Johannes de Doper was een profeet die op Jezus wees. Omdat hij een stem was die door God geroepen was om op de komende Messias te wijzen.  Wij zijn net als Johannes geroepen om Jezus te verwachten en op Hem te wijzen. Er zijn velen voor ons geweest en net als de farizeeërs de neiging hebben gehad om op de plaats van God en Jezus te gaan staan. Daardoor zijn velen misleid en hebben niet in hun leven gezien en ontvangen Wie Jezus is. 

Wij mogen dagelijks bij God komen om onze zonden te belijden, doordat Jezus voor onze zonden is gestorven.  1Johannes 1: 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Niet uit angst voor de straf die boven ons hoofd hangt, maar omdat wij van Hem houden met alles wat in ons is en verlangen te doen wat Hij zegt.  Ons ontzag / vreze voor God is in liefde geboren. Hij is onze Hemelse Vader en Hem willen wij eren door te leven en door te gaan in gehoorzaamheid uit dankbaarheid.

Wij mogen God verwachten omdat we weten dat Hij het mogelijk heeft gemaakt in Christus Jezus. De joden toen en de wereld om ons heen nu, kennen deze zaken niet. Het zijn verborgenheden, geheimenissen, die God door Zijn Woord en Zijn Geest aan elk mens wil openbaren. Waarom? ITimotheüs 2 :3 en 4  Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;  Welke wil, dat alle mensen zalig/ gered worden, en tot kennis der waarheid komen.

Daarom mogen wij ook in deze donkere dagen voor Kerst en deze tijd van crisis bidden dat het Evangelie een lichtpunt mag worden voor velen, die nog op zoek zijn. Dat is wat Paulus aan Timotheus schrijft voordat hij genoemde uitspraak doet.  1Timotheüs 2:1 en 2 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

Zo kan onze advent ook de tijd van verwachting worden voor een land en een volk dat God nodig heeft. En wij mogen daarin net als Jezus een licht zijn. Door onze verwachting in gebed bij God bekend te maken. Hij is een hoorder en verhoorder van gebeden.  Zoals de Joden al heel lang hun Messias verwachtten, zo mogen wij in de zekerheid van het geloof belijden dat onze Messias is gekomen en wij dat met elkaar binnenkort mogen vieren.

Tekstgedeelten : Jesaja 2 : 2 – 5  en  Mattheus 3 : 1 – 12

zondag 11 november 2012

Hij is het Die u kracht geeftDe strekking van Deuteronomium 8  : Vergeet in voorspoed de Heer niet.
Weet waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt. Hoe je God in je leven hebt mogen leren kennen. Je bent door moeilijke perioden heen gegaan en gezien dat God in je leven heeft voorzien in alle dagelijkse behoeften als eten, drinken en kleding. 

Je hebt kennis gemaakt met het eten waar Ik, de Heer voor heb gezorgd. Toch ging je mopperen. En daarom herinnert God hen er aan dat een mens niet alleen van brood leeft, maar juist ook voldoening en richting vindt in God om zo tot je bestemming te komen. Voor de Israelieten dat zij in het beloofde land zouden komen.

Als je in het beloofde land bent en het land zijn opbrengst gaat geven dan zul je zien dat je meer dan voldoende hebt om van te leven. Net als Jezus zegt over de Goede Herder: Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed.  Ook grondstoffen voor de industrie werd al genoemd. Je zult in mooie huizen wonen.

En al die dingen die je straks om je heen hebt kan maken dat je vergeet de tijd dat het volk als slaven in een ander land woonden. Het wordt zo gewoon dat zelfs mogelijk mensen God gaan vergeten en denken dat ze alles zelf hebben gepresteerd.  Daarom dat vers 18 ook voor vandaag aan de dag een vers is dat we elkaar mogen aanvuren om te bedenken wie God is in ons leven.

u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan.

De belofte geldt nog steeds, door het geloof in Christus Jezus, door Wie wij de toegang hebben tot Gods Koninkrijk. En wij deel zijn geworden van Zijn volk.
Hij is Schepper, Heer, Verlosser, Voorziener, Verzoener en nog veel en veel meer.  Daarom waarschuwt dit gedeelte om je niet in te laten met andere goden die Hem in je leven, gedachten, handel en wandel  willen verdrijven.  Deze dingen zorgen ervoor dat ons geloof in God uitdooft en wij ons gaan richten op alles wat buiten God is.


Hij is het Die u kracht geeft  Deuteronomium 8 : 1 – 20 m.n. vers 18

Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u Zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Jezus _ Verzoeking in de woestijn. Maak dan brood van deze stenen. Lucas 4:3 Niet alleen van brood zal de mens leven. Jezus was net als het volk van Israël in de woestijn. In een plaats droogte en het gebrek aan groeiende gewassen, waarvan je kunt eten en drinken. Jezus was aan het vasten. Hij nam geen eten en drinken. Op dat moment komt de boze om Hem uit te dagen. Doe een wonder en de stenen zijn heerlijk brood om op te eten, nu je zo’n honger hebt.

Dat kennen wij in deze tijd in Nederland bijna niet, dat we honger hebben. Toch is er verborgen armoede, waarbij mensen moeten bezuinigen op hun eten. Je ziet bij het volk van God in de woestijn dat zij dan gaan mopperen tegen Mozes die hun uit Egypte met Gods hulp had geleid. Moeten we nu sterven van de honger terwijl we voldoende eten hadden in Egypte. Een argument die je in die omstandigheid volledig kunt begrijpen. Voor Mozes een argument om God te gaan zoeken, zodat dit volk te eten zou krijgen. Hij wist zeker dat God niet de bedoeling had om hen uit de slavernij te halen en te laten sterven in een oneindige zandvlakte zonder eten en drinken.

Toch herkennen we misschien wel de zorg in ons eigen leven en de angst of het wel goed zal komen. In deze tijd waarin we overspoelt worden met allerlei berichten over de crisis lijkt het wel of we meer en meer in een zandvlakte komen. Het perspectief dat het beter zal gaan is op de lange baan geschoven. Mensen maken zich druk of ze nog wel voldoende geld hebben om alles te kopen en van te leven.

Te midden van deze eeuwen oude crisis of we wel genoeg geld hebben om te leven kwam Jezus en onderwees zijn discipelen over het zoeken van het Koninkrijk van God. Mattheus 6:24 - 26
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Mensen van alle tijden en eeuwen zijn bezig met hun basisbehoefte aan eten. En dat wist God ook in de woestijn toen het volk mopperde en zorgen maakte en angst had om te sterven. Hun focus was op de omstandigheid. En dit gedeelte van Deuteronomium 8 laat zien dat hun focus moest zijn op Heer van Hemel en Aarde, Hij is de Schepper en de Redder in hun nood. God had steeds weer de voorwaarde geschapen om te laten zien dat Hij voor ons als mensen wil zorgen. Hij heeft iedere keer weer er voor gezorgd, ondanks het verweer dat mensen voldoende te eten kregen.
Je hoort weleens van mensen die zeggen. Waarom moet ik voor mijn eten bidden en God danken. Is het niet zo dat ik er zelf voor heb gewerkt?  Maar wie heeft ons de kracht gegeven om te kunnen werken? En wie heeft alles gemaakt en zorgt voor de aarde dat alles groeit en bloeit? Als we vanuit de Bijbel daarnaar kijken mogen we weten dat zoals Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Omdat God weet dat een mens niet automatisch zelf ervan uitgaat dat zijn en haar leven van God komt, heeft hij in ons leven gegeven dat we een verlangen hebben om die God in ons leven te leren kennen. We willen weten waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. En daar hoort de natuur bij.  De mens heeft wel aanmoediging nodig om naar God toe te gaan om Hem te zoeken en te danken voor wat hij of zij in zijn / haar leven heeft ontvangen.

Het lijkt wel vanzelf sprekend voor veel mensen dat er voldoende eten ligt in de schappen van de winkel. Dat maakt dat we soms onzorgvuldig mee omgaan. We krijgen beelden te zien van landen die ver van ons bed zijn. Daar waar mensen honger hebben. Daar waar door droogte, overstroming of oorlog niet voldoende of geen eten is. Ondanks dat is vaak het besef ver weg wat dat voor ons zelf betekend. Tenzij.. jezelf door moeilijke omstandigheden van een oorlog, overstroming of armoe bent heengegaan. Dan let je meer op wat je wel en niet doet met je eten.

Deuteronomium 8:18  U moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan.

Vandaag willen wij met elkaar de Heer bedanken dat Hij ons ook in het afgelopen jaar heeft gezegend. En misschien wel met de woorden uit  Psalm 23 : 1  De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV)

We mogen God danken dat Hij onze levens in Zijn hand heeft en wij op Hem mogen vertrouwen. Want zoals Jezus dan ook zegt: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Mattheus 6:33 De stelligheid waarmee Jezus spreekt, laat zien dat God zich aan zijn beloften houdt.

Het mooie is dat we elke dag Hem mogen danken voor wat we ontvangen. We mogen en kunnen bidden van de zekerheid dat God ons leven kent en ziet. De naam van Jezus, wat wij ook volgende maand gaan vieren is : Immanuel = God is met ons. Deze God is ook in het afgelopen jaar met ons geweest toen wij baden;

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht
en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen’.

Onze dankbaarheid kunnen we handen en voeten geven. Door wat we zelf hebben ontvangen niet alleen voor ons zelf te houden. De Bijbel moedigt ons aan om te zien naar weduwen en wezen in de druk. Mensen die het minder hebben dan wij zelf. Om van de overvloed die we zelf hebben, daarmee ook God te eren en te delen met anderen.

We zien dat eten veel mensen bij elkaar brengt. En juist dat is wat een mooie gelegenheid kan zijn om onze dankbaarheid aan God tot uitdrukking te brengen. Niet alleen door mooie woorden, maar door vriendschap die wij met anderen aangaan vanuit de Liefde en Genade die God ons geeft. Leven vanuit de overtuiging dat God in ons leven is en voor ons zorgt, zal ook anderen aanraken en hen brengen bij de bron van het Leven. Dat is God zelf. Hij wil Zijn liefde aan elk mens laten zien.

Dat is ook de keus die Hij door de Here Jezus Christus heen voor ons heeft gemaakt. Dat mogen we lezen in Johannes 3:16 en 17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

zaterdag 10 november 2012

God is mijn Vader


God is mijn Vader

Mijn Vader heeft mij gemaakt.(1)
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.(2)
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.(3)
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.(4)
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.(5,6)
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader! (7)
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige! (8)
Amen!

Bron:DPM

1. Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Deuteronomium 32:6
6 Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Het volk was snel afgeweken van de wegen van de Heer. Hier worden ze weer aan herinnerd dat de Heer hun Vader is en schepper. Hier zien we dat schepper en vader in één zin staan als dat God hun maker is en ons tot leven riep. Hij zorgde voor de levensadem.

Genesis 2:7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
De Heer stond en staat aan het begin van elk mensenleven. We ontvangen ons leven uit Gods hand en om te weten hoe wij moeten leven is het belangrijk om dicht bij hem te blijven. Hij is de bedenker en ontwerper van het leven.

We krijgen in onze huidige maatschappij bij alles een beschrijving hoe iets werkt. Als er problemen opdoen is er een helpdesk waar we naar toe kunnen bellen en mailen. Zo is het ook bij de Heer dat Hij door Zijn Geest beschikbaar is en naast ons wil staan in het leven. Waarom?
Johannes 14:18 zegt Jezus: Ik laat jullie niet als wezen achter.

God ziet ons als Zijn kinderen, zonen en dochters, die Hij liefheeft. Daarom dat Hij alles in het werk stelt om dicht bij ons te zijn. Het is vaak aan onze kant dat we afstand scheppen naar God als Vader. We ervaren het als lastig of vinden het zelfs bedreigend.

Misschien wel zoals Jezus in (Johannes 3: 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.)
Zeker kan dit een houding zijn uit angst dat God zou gaan straffen, houden mensen hun problemen vaak voor zich en strijden daar in het verborgene mee. Terwijl God de brug heeft gemaakt om te helpen in de Here Jezus.

====================================================

2. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.

Efeze 1:5
 Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 

Johannes 3: 3-5 spreekt van opnieuw of van omhoog geboren worden.  (Anothen)  Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

Daarin zien we dat er een connectie komt tussen God en de mens, waardoor wij tot het volk van God behoren en Hij onze Vader is.

====================================================

3. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid.

Mattheus 6:8
 Als Jezus spreekt over het bidden tot God, spreekt Hij ook om tot God als onze Vader te bidden. Niet op afstand en alsof Hij niet weet waar je mee bezig bent. Maar als een kind, een zoon en dochter die in gesprek is met hun vader. Jezus zegt:  Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Wij mogen met Psalm 139 : 1 – 4 belijden wie God voor ons is. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn edachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.  4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

Is er schaamte, angst, verwerping, intimidatie, pijn, verdriet, boosheid? We merken al onderling als er iets is, dat het moeilijk praten is en je hart te openen voor de ander. Zo ook bij God.

Het is een troost zijn dat God weet wie wij zijn en mij volkomen begrijpt. Beter dan ik mezelf ken. Het kan ook zijn dat zaken weg worden gestopt voor de schone schijn of de lieve vrede. Het veroorzaakt heel veel onrust, schaamte en afstand, waardoor de struikelblokken waar Jesaja 57 over spreekt eerst moeten worden opgeruimd. Of dat we zo in ons doen en laten zijn afgeweken van Zijn liefde, dat we opnieuw tot Hem moeten komen. Dan mogen we weten dat Hij de Vader is die op ons wacht. Zijn armen zijn wijd voor ons uitgebreid. Hij houdt van ons.

====================================================

4. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij.

Psalm 103:13
 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Hier lijken twee tegengestelde zaken te staan. Een Vader die liefdevol en begaan is met Zijn kinderen en een God die te vrezen is. Angst en liefde. Haat en liefde verhouding. Aantrekken en afstoten.
Toch laat Jezus in Johannes 15 zien dat het liefhebben en Zijn wil doen hand in hand gaan. Het gaat om het respecteren van God in je leven en Hem de hoogste en belangrijkste plaats in je leven geven.

Johannes 15: 9 - 14   9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 

Een Vader die je respecteert om Wie Hij is, maakt dat je graag doet wat Hij wil. Hij wil dat we in Zijn liefde leven en wandelen. Daarvoor heeft Hij koninklijke richtlijnen gegeven: geboden.

Geen vrijblijvende zaak van maar zien waar je uitkomt. Nee, duidelijke richtlijnen die ons leven Vreugde gaan geven. Want als wij Zijn liefde in ons leven ervaren, zal de angst en de vrees in ons leven weggaan en plaats maken voor Zijn gedachten die Hij over ons koestert. Hij wil met ons omgaan als Zijn vrienden.

Dat is ook een groei die onze kinderen meemaken naar volwassenheid doormaken, zoals we die zelf meemaken. Onze ouders blijven onze ouders. Maar de afstand van het kleine kind en de grote volwassene kan veranderen naar een relatie van gelijkwaardigheid, waar in relatie en vriendschap met elkaar de basis mag vormen. Hierin staat de één niet boven de ander, maar respect is wederzijds aanwezig en zichtbaar.

====================================================

5. Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.

Lukas 12:32
Wij als deel van de kudde van Gods Koninkrijk waar de Vader ook de Herder is, hoeven wij niet bezorgd te zijn.

Jezus zegt in Lucas 12 :29 - 32 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30 De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Eén ding dat steeds terug komt in het onderwijs van Jezus is onze bezorgdheid.
Dat leidt ons enorm af van de relatie die God met ons wil en kan hebben.

====================================================

6. Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.

Johannes 10:29
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. (Johannes 10:27 en 28)
Dat is geweldig nieuws. Jezus is de Goede Herder, waardoor wij tot de Vader kunnen komen. Hij is de toegang, de Deur, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is degene waardoor wij eeuwig leven hebben en veilig verborgen in Hem in God onze Vader zijn. Corrie ten Boom: Verborgen in Jezus, geborgen in God!

Zoals Jezus in de gelijkenis van de Goede Herder schets wie Hij is, laat ook gelijk zien hoe God de Vader is. Psalm 23 spreekt over de Herder in relatie tot vertrouwen en mijn leven. Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV)

====================================================

7.  Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep: Abba Vader!

Romeinen 8:15
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 

Een kind van God hoeft niet bij God te komen als in de gelijkenis van de verloren zoon: Ik ben het niet waard uw zoon te heten. Strikt genomen is dat correct. Als mens zonder het volbrachte werk en de verlossing in Jezus Christus en de genade die God ons geeft heeft geen enkel recht om zich te wanen dat hij het waard is een kind, een zoon / dochter van God te noemen. Maar God de Vader en Jezus noemen ons zo. Jezus zegt dat we macht / autoriteit hebben gekregen om een kind van God te zijn. Hij heeft ons aangenomen en door Jezus Zijn Zoon naar ons.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Dat betekent dat niet alleen de Vader en de Zoon, maar ook de Heilige Geest zegt dat wij een kind van God zijn. Dus dat betekent dat het niet aanmatigend is als we van omhoog geboren zijn en ons leven aan God hebben overgegeven dat Hij onze Vader is. Er zijn er 3 in de hemel die getuigen dat wij bij Hen horen. Dezelfde die zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is geweldig.

==================================================== 

8. En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige!

2Korinthe 6:18
Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

Dit is een woord uit Jeremia 31:1 waarin God spreekt tot het volk van Israël als Zijn geliefde. Zo spreekt ook God over ons. Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Een krachtige belofte voor elk mens. God houdt van jou en Jezus heeft voor jou Zijn leven gegeven om jou een hoopvolle toekomst te geven. Dat is in het hart van de Vader voor ieder van ons. Hij wil ons leven leiden, zegenen en brengen op de plaats die Hij voor ons heeft gedacht. En dat is de beste plek om te zijn. Dicht bij zijn hart en omgeven door Zijn oneindige liefde.

Koop zonder Geld


Jesaja 55 : 1 – 13

Vers 1
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Hierheen. Hier is water – Kom in beweging.
Wie? – wie dorst heeft.
Als je dorst hebt, ben je al op zoek naar water. Vele mensen zijn op zoek naar wat hun leven kan vervullen.
Water – verkoeling
-      Aanvullen voor wat je te kort hebt
-      op kracht komen
-      brengt iets nieuws voort. In droge gebieden : uitzichtloze vlakte van stof.
 Totdat na de regen. Dan schiet er van alles op.

Als geloof  droog en dor is. Nodigt Jezus ons uit (Johannes 7 : 37 – 39)

Kom, o al heb je geen geld.
Het gaat niet om iets van je gedaan te krijgen en je op kosten te brengen. De prijs is al betaald door het offer van de Here Jezus aan het kruis. Het is niet in jouw vermogen, maar met Paulus mogen we zeggen: Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dat is het water van God door de Heilige Geest.

Kom hier – dat is bewegen naar.
Een actie in een winkel, kun je niet krijgen als je thuis blijft. Je moet er naar toe om ook deel te hebben aan de aanbieding.  In Jesaja 55 wordt het  je door de Heer aangeboden. Vaak lijkt het of we zoiets hebben van: Als God wil dat ik ….., dan moet Hij maar……
Toch mogen we weten dat God ons in staat stelt om te komen en van Hem te ontvangen. Daarom nodigt Hij ons ook uit. Het is het Evangelie voor alle mensen. Niet een selecte groep heiligen. Maar wij zijn de (ge)heilig(d)en van het Nieuwe Verbond in Christus Jezus.
-         Hij zond  Zijn Zoon
-         Stierf voor ons
-         Heeft onze zonden gedragen.
-         Overwon de dood
-         Vergeeft en heeft ons lief
Wij mogen ons hart en leven voor Hem openen.  Johannes 3:16 – 18
Allen die Hem hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.

Het wat er spreekt over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Hij geeft ons kracht en leidt ons de weg om met God te gaan.
En Hij is een Vader die na zijn uitnodiging met open armen op ons wacht. Wij mogen en kunnen tot hem Komen.

De struikelblokken (Jesaja 57) heeft Hij weggenomen. Er is al een licht in deze wereld gekomen. (Jesaja 9) Zodat wij weten welke weg met mogen gaan met God.

Naast de vrije gift en ontvangst van het aanbod van de Heer zijn er voorwaarden. De zogenaamde kleine lettertjes.

Voorwaarde 1
Vers 1 : Kom
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Voorwaarde 2
Vers 2 : Betaal niet voor dingen die je honger naar Gods gerechtigheid kan stillen.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

Je tijd, geld, aandacht, relaties, inspanning.
Zij kunnen een afleiding zijn in je leven. Afgoden van goud en zilver en hout.
Ze zijn als de dief in Johannes 10. Ze komen om te roven, te slachten en vernietigen.  Zij houden niet rekening met wat wij werkelijk nodig hebben. En kunnen de leegte in ons binnenste niet vullen. Die ruimte is alleen voor God bestemd. Wat ze wel doen is ons weg trekken van God, bezig houden en leeg achter laten. Er worden allerlei zaken voorgesteld, maar worden nooit nagekomen.

Voorwaarde 3
Vers 3 – 5 Luister naar God.
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

Open je hart en leven voor God. Filippenzen 4:8,9.
Verbond door Jezus – Johannes 3 : 16 – hebben we eeuwig leven.
Verhoogd – Filippenzen 2 – Naam boven alle naam.  Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden
dat Jezus Heer is.

Voor waarde 4
Vers 6 Zoek
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Mattheus 6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God.
Niet om de winst, maar om God te ontmoeten. In Hem hebben we alles en ontvangen we alles wat wij als mens nodig hebben. Liefde, genade, vergeving, leven, toekomst, hoop, etc.

Voorwaarde  5
Vers 7 – 9 keer terug naar God
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Als je de Weg kwijt bent.  Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaarde 6
Vers 10 – 11 Wat God spreekt doet Hij ook.
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Wij spreken vaak in de dienst uit : Die niet laat varen het Werk van Zijn hand. God is trouw. Hij zal het ook doen in ons leven. Hij het begin en het einde. Ook van ons leven.

Waarom al deze dingen die Jesaja aanspreekt in ons leven??

Voorwaarde 7
Vers 12 Er komt blijdschap en vrede.
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.

Jesaja 61 : 3 Vreugdeolie i.p.v. rouw , een feestgewaad ipv verslagenheid

Voorwaarde 8
Vers 13 Herstel.
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Zorgen in ons leven verstikken alles wat maar lief is. Gelijkenis van de zaaier. Het rooft de blijdschap van het Evangelie.
En het Woord van God zal in ons leven veelvuldig vrucht dragen. Johannes 15:9 Hierin is de Vader verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen.

Als wij tot God komen, wanneer we verlangend zijn om onze honger en dorst te stillen. Zal hij ons niet met lege handen wegsturen, maar wil ons ontmoeten.  Net als in Psalm 23. En onze beker laten overstromen van het best wat God voor ons leven heeft.
Jeremia 31:11 Zijn gedachten zijn gedachten van Vrede / Verlossing, vergeving, zegen. In Zijn shaloom is onze welstand voor zowel onze geestelijk als ons natuurlijk leven. Hij is onze vredevorst en Hem mogen wij dag aan dag verwachten. 

God heeft een cadeau voor jou!


Johannes 3: 1 – 21

Toegang krijgen tot het Koninkrijk van God (kern)
Johannes 3: 3 wedergeboorte en Koninkrijk zien
Johannes 3: 16 geloof en behoudenis

Status en zelf doen
In het gedeelte van de ontmoeting van een geleerd man met Jezus komen ze in gesprek over hoe je nou bij God kunt horen. De man had iets over opnieuw geboren gehoord, maar wist niet hoe het in elkaar zat. Dat zien we tegenwoordig ook heel veel terug.  We geloven als mens allemaal wel ergens in. De één in zijn toekomst en door hard studeren en werken carrière maken en zorgen dat je op een goede plek zit in het leven.

Anderen zien het meer in hoe zij zich kleden en praten en daarmee status verdienen onder vrienden, kennissen en vrienden. Want hoe je overkomt en zegt kan maken dat anderen tegen je opkijken. In principe doen we dat bijna allemaal. Als iemand je vraagt: Hoe is het? Dan geven we vaak het antwoord: Goed. Ongeacht hoe je je voelt of wat je hebt meegemaakt, hou je de ander op afstand. Maar van binnen voel je je rot of denk je : Je zou eens moeten weten?

Want we willen graag dat de ander ons ziet zitten en aardig vind. En dat is lastig als je met je vuile was komt en vertelt dat het helemaal niet zo goed gaat of dat je bepaalde dingen niet zelf kunt. Toch hebben we als mens een bepaald mechanisme in ons om zaken zelf te willen oplossen. Pas als we van alles hebben geprobeerd dan zijn we bereid om wat verder te kijken.

Jezus en Nicodemus
In de ontmoeting van deze 2 komen best vragen op tafel waar veel mensen mee bezig zijn. Hoe kan ik bij God horen? Wat moet ik daarvoor doen? Eigenlijk vertelt Jezus dat het er niet in zit wat je doet , maar wie God is en wie jij bent.

Door geboorte
Het koninkrijk van God , waar God de hoogste autoriteit heeft kun je alleen bij horen door er in geboren te worden. Net als je zelf uit een gezin, familie en land komt door geboorte. Je bent een zoon / dochter van je ouders. Je karakter en uiterlijk vertellen vaak al bij welk gezin je hoort. Je lijkt misschien in je uiterlijk op een van je ouders en met je karakter heb je trekken en gewoonten die binnen de familie heel herkenbaar zijn.

Niet door regels
Zo is het ook bij het Koninkrijk van God. Mensen hebben in alle eeuwen geprobeerd er bij te horen door zich keurig aan de regels te houden. Ze wijden om zich als het ware naar God toe te werken.
Dat zien we in heel wat religies dat mensen naar hun god toe moeten gaan en zichzelf compleet moeten opofferen.

God komt door Jezus naar ons toe
Bij Jezus is het helemaal anders. Hij is naar de wereld gekomen voor jou! Johannes 3:16 Het is de Liefde van God voor jou en mij dat Hij Jezus Zijn Zoon naar ons mensen heeft gestuurd om te sterven voor onze verkeerde zaken. In Johannes 14:6 vertelt Jezus dat dit de enige weg is om tot God te kunnen komen. Een oud gezegde is: er zijn vele wegen naar Rome. Er is één weg naar God en dat is door het geloof in de Here Jezus voor wat hij voor ons heeft gedaan. Datgene waardoor wij als mens niet tot God kunnen komen en straf verdienen heeft Jezus op zich genomen om te zorgen dat wij vrij tot God kunnen gaan.

Schuldgevoel en trots
Veel mensen willen verlost worden van hun schuldgevoel en de zaken in orde maken. Daarvoor hebben ze vaak veel voor over. Hoe harder ik er voor heb gewerkt of geboet des te duidelijker is dat ik het toch anders wil / kan. Enige vorm van trots is hierin terug te vinden. Omdat elk mens wel een vorm van trots heeft en niet graag zijn / haar gezicht verliest.  Toegeven dat je fout zat of dat je gekwetst  / gekrenkt bent en de ander vergeeft is soms iets wat mensen jaren bij zich dragen als een muur die ze optrekken.

Genade van God
God heeft genade. Een woord dat voor veel mensen goedkoop klinkt. En zo iets hebben. Dan kun je maar doen wat je wilt. NEE. Het is net als de vrouw die bij Jezus werd gebracht omdat ze betrapt was op overspel. Naar het gebruik moest ze gestenigd worden. En Jezus zei : Wie zonder zonde is werpt de eerste steen om te zorgen dat deze vrouw haar straf krijgt. Maar het blijkt dat de aanklagers zelf God ook niet recht in de ogen konden kijken en bewust waren dat wat ze deden en hun geweten hen van binnen aanklaagde.  De vrouw wordt niet gestenigd, maar ontvangt vergeving en Jezus zegt: ga heen en zondig niet meer. Dat is niet ga nu maar weer je gang, maar verander de manier waarop je leeft. Richt je op God en laat je leven door Hem leiden.

Afkomst en verlossing
Anderen denken dat door Christelijke afkomst een uitkomst is om in het Koninkrijk van God te komen. Daarover zegt Paulus in Efeze 2 vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
Dus de omgeving, familie en kerk waar je uit komt maakt niet dat je in het Koninkrijk komt. 

Petrus vertelt in Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (NBG)
Hij moest zich verantwoorden over de manier waarop hij samen met Johannes hadden gebeden met een verlamde man in de poort. Deze werd door een wonder van God genezen.

Gods cadeau
Gods cadeau voor jou is dat hij zelf er voor heeft gezorgd dat we door Jezus bij Hem mogen komen.
In Johannes 3: 19 lezen we ook dat er mensen zijn die door hun daden liever de zaken bedekt houden. Zij vinden het moeilijk om voor de dag te komen met die dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zaken die ze liever niet hebben dat een ander het weet. En waarom? De angst voor de gevolgen. Dat zien we in de nagespeeld situaties in de serie : Achter gesloten deuren. Mensen hebben een geheim die ze aan niemand kwijt willen. En toch drukt deze last enorm op hen. Ze slapen er slecht van. Durven in de spiegel te kijken. Altijd bang dat ze ontdekt worden en afgewezen.

Dat is nou precies waarvoor Jezus is gekomen. Datgene wat wij als mens niet kunnen dragen en weten dat het door onze schuld of schuld van anderen  ons leven wordt beheerst dat Hij ons daarvan wil vrij maken.
-         Jezus is gekomen om ons te vergeven van onze zonden. Zonde is datgene waardoor wij het doel zullen missen in ons leven van wat God met ons leven voor heeft.

-         Jezus is gekomen om herstel en verzoening te brengen tussen jou en God, maar ook tussen jou en jezelf en anderen.
-         Jezus is gekomen om te genezen wat ziek is en gezond moet worden. Zeker zijn er veel mensen ziek door hoe zij leven en denken.

-         Jezus is gekomen om je vrij te maken van de gevangenis van de leugen die zich vaak in ons denken heeft genesteld, waardoor er haat, pijn, angst, boosheid etc. in en om ons heen is.

-         Jezus is gekomen omdat je weer zult lachen en mag ervaren dat je er mag zijn.

Daarom mag ik je ook uitnodigen om samen te bidden en in te gaan op de uitnodiging van Jezus Zelf: - Kom tot Mij met je last waar je zo moe van bent  en ik zal je rust geven.  Mattheus 11 : 28 – 30.

De Goede Herder


Johannes 10 : 1 -21

De Goede Herder is
Vers 11  Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Dit vers staat centraal in het onderwijs van Jezus en de gelijkenis over de Goede Herder.
Als eerst valt op dat Jezus in dit vers een definitie van de Goede herder geeft. Hoe kun je Hem omschrijven. Als iemand die Zijn leven geeft voor de schapen. Als eerste zien we dat Jezus de Herder is van de schapen. Hem moeten wij volgen. Hij is Degene die geroepen en aangesteld om bij de schapen te zijn. De schapen zijn het beeld van de gelovigen.

Hij heeft oog voor het verlorene
Als Jezus de discipelen voor het eerst uitzend om het Koninkrijk te verkondigen dan noemt hij dat zij tot de schapen van het huis van Israël moeten gaan. Mattheus 10 : 6 En voor wie moesten zij aandacht hebben? De verloren schapen van het huis van Israël. Daarbij zie je het hart van de Herder terug. Ga naar het verlorene. Heb oog voor wie in nood is en Mij nodig heeft.
Hoe Lucas 4 : 16 – 21
 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18   De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
19   om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Hier zien we nadat Jezus was gedoopt in de Jordaan, vervult was met de Heilige Geest en 40 dagen in de woestijn was geweest om te vasten, dat Hij naar de synagoge gaat. Hij leest naar de gewoonte uit die tijd in een boekrol. En dit keer Jesaja. Hij las het gedeelte wat profetisch over Hem gaat. Juist op dat moment was Zijn bediening op de aarde begonnen. En vertelt dat de Geest van de Heer op Hem is, omdat God Hem gezalfd heeft. In het Oude Testament zien we dat koningen, priesters en profeten werden gezalfd voor hun taak. Jezus die priester, profeet en koning in één is werd als mens gezalfd om de Missie van God uit te voeren.

Hij brengt een blijde boodschap
En dan zien we dat deze Goede Herder gezalfd is om een blijde boodschap aan armen te verkondigen. Je kunt letterlijk nemen dat het de armen zijn die Jezus op het oog heeft en ook de mensen die open zijn voor het Evangelie. Deze mensen krijgen hoop en een toekomst.

Hij geneest mij
Jezus is gekomen om gebrokenen van hart te genezen. Psalm 147:3 zegt Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hier zien we dat net als in de gelijkenis van de barmhartige samaritaan de wonden worden behandeld. De Heer komt niet alleen om je blijde boodschap te brengen en je daarmee hoop op een mooie toekomst brengen, maar ook in jouw situatie nu wil Hij komen en jou aanraken en herstel geven voor wonden door hartzeer, teleurstelling, kwelling, smart en wanhoop. Jezus Christus is Jeshua = De God die redt en Christus = de Gezalfde. God kwam in de Here Jezus naar ons mensen toe om naast ons te staan en daadwerkelijk hulp te geven voor de zaken, waar wij dagelijks mee worstelen.

Hij draagt mij.
Je kent misschien wel dat plaatje van de Herder die een lammetje draagt. Hij komt en draagt jou in jouw moeilijke situatie. En misschien wel op het moment dat je denkt waar is God nou. Daarvan is een gedicht:

Voetstappen in het zand..

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Dit is een gedicht die in verschillende omstandigheden wordt gegeven aan elkaar en voorgelezen bij bijzondere gelegenheden. Het verwoord het hart van de Goede Herder.

Hij opent mijn ogen
Lucas 4 : 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid.
Hoeveel mensen zouden graag vrij willen zijn van die dingen waar ze elke dag mee worden geconfronteerd.  Momenten dat je in de spiegel kijkt en jezelf verwerpt of lelijk vind. Gedachten van woorden die tegen je gesproken zijn en als een dolksteek een heel spoor hebben achter gelaten. En iedere keer probeer je er van af te komen en merk je dat je er heel erg mee worstelt. Voor die mensen is Jezus gekomen. Om jou en mij vrij te maken van woorden, gedachten en situaties die er voor zorgen dat ik mij niet vrij weet. Ik belijd het wel, maar ergens wordt ik tegengehouden en voel me hopeloos beperkt door deze pijnlijke gedachten en is mijn ziel zo gekwetst door wat er is gebeurd dat ik mij maar verschuil achter uitvluchten / smoezen, die ik verzin om iets maar niet te hoeven doen. Wegloop voor situaties omdat ik nog steeds niet mezelf recht in de spiegel kan aankijken.

Daarom geeft Jezus ons een nieuwe bril, gezichtsvermogen. Want door onze pijnlijke gedachten en gekwetste gevoelens kijken en horen we soort erg vervormd of worden we zelf blind voor wat waarheid, recht, liefde en genade is. En lijkt het wel of we steeds in een lachspiegel kijken. Het lachen is ons vergaan. Maar door Romeinen 8:1 mogen we weten dat God in onze situatie aan onze kant staat. Hij is niet tegen ons, maar heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat i.p.v. dat ik mij veroordeeld voel en weet, dat ik in de vrijheid met God mag leven.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest van het levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.

Hij heeft ons door Jezus vrij gemaakt van de wet van de zonde en de dood. Hij heeft de zonde op Zich genomen en Is uit de dood opgestaan en overwonnen over de zonde en de dood. Mensen kunnen gebukt gaan onder depressie en veroordeling door de fouten van zichzelf en anderen. Het kan om je heen zijn als een net van de vogelvanger. Je kunt niet meer vooruit en achteruit. Je zit helemaal vast in jezelf. Dan mag je weten dat God je in vrijheid wil laten gaan zonder dat je steeds achterom hoeft te kijken en met de fouten die je hebt gemaakt geconfronteerd te worden. Dat is een geweldig Evangelie. Dat is een geweldige boodschap voor wie open is om deze boodschap van Jezus te willen ontvangen.  En je mag er zonder iets voor te betalen ontvangen in je leven. En elk moment van je leven aanspraak op maken. Daar hoef je niets voor te doen. Het is een vrije gift van God door Jezus mogelijk gemaakt.

Hij staat aan de deur en klopt.
Daarom dat als we terug gaan naar de gelijkenis van de Goede Herder terug gaan ook gaan zien hoe God nog meer met ons zal omgaan als Zijn kudde / schaap.
Vers 1 Als Jezus naar je toekomt dan breekt Hij niet zomaar in. In Openbaring 3 zien we dat Hij aan de deur van ons hart staat en klopt. Dat geeft al aan hoe Hij met respect met jou omgaat. Hij geeft jou en mij de gelegenheid om zelf de deur van ons hart / leven te openen voor Hem. Het mooie is dat Hij dan komt om jou persoonlijk te ontmoeten.

Openbaring 3: 20
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Hier zie je net als in Psalm 23 dat Hij komt om mijn leven te zegenen. We ontvangen rust, God voorziet in ons leven wat we nodig hebben en voedt ons binnenste met zaken waardoor onze leegte werkelijk gevuld kan worden met Zijn gedachten van Liefde en Verlossing over ons leven. Hij laat weten dat Hij van mij houdt en geeft mij rust op momenten dat ik het niet meer weet.

Johannes 7:3 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Dan mag je met een gerust hart de deur van je hart openzetten. We hoeven niet bang te zijn dat er een ander binnen komt en ons gaat aanvallen. Vaak duiken we door schuld, schaamte en veroordeling in elkaar omdat we bang zijn dat God ons zal veroordelen. De boze is de aanklager. Maar de Herder is ook onze advocaat die voor ons bid en pleit. Hij staat aan onze kant en heeft het goede met mij voor.

Hij weet mijn naam!
De Herder weet mijn naam. Een naam is belangrijk. Iemand die je herinnerd heeft een naam, persoonlijkheid en een geschiedenis. Soms worden er namen / bijnamen aan mensen gegeven die iedereen er aan herinnerd wat er is gebeurd. Of wat de bijzonderheid aan jou is. Zoals lange Jan of schele Henk of luie Annie etc. God wil ons herinneren door ons een nieuwe naam te geven aan de toekomst die Hij voor ons heeft. Hij noemt ons bij onze echte naam. Je bent een zoon en een dochter als je God toebehoort en hebt deel aan alles wat God je wilt geven. Daar hoef je niet bang bij te zijn dat je buiten valt. Je bent een kind van God, daartoe heeft Hij jou macht gegeven.  

Door Hem …
Jezus is de deur van de schapen.
Door Hem mogen wij het Koninkrijk van God binnengaan.
Door Hem komen wij op een plaats die God voor ons heeft voorbereid.
Door Hem hebben wij deel aan Het Leven met God en ontvangen we eeuwig leven door geloof in de Zoon.
Door Hem wordt de schuld die op ons leven rust kwijt gescholden en mogen wij als een vrij mens naar God gaan, zonder bang te zijn dat Hij ons zal veroordelen.
Door Hem komen we in de vrijheid van mensen en woorden die ons zo gemakkelijk kunnen tegenhouden en ons verslappen als wij er naar luisteren.

Hij is…
Hij is onze kracht.
Hij is onze blijdschap,
Hij is onze  Wijsheid.
Hij is de weg waarop wij mogen wandelen.
Hij is de waarheid waardoor we altijd goed uitkomen als we op Hem vertrouwen.
Hij is het Leven, waardoor wij niet meer gebukt hoeven te gaan onder de zonde die de dood voortbrengt.

Kom tot Mij
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

De Herder komt naar je toe. Ja en nodigt mij uit om dan ook naar Hem toe te gaan. De Heer wil bij je zijn en je bij je naam roepen als schaap. Hij wil je graag ontmoeten in jouw situatie. Dan mag je naar Hem toe gaan met je last en met wat op je drukt, zodat je daar erg moe van wordt. Hij nodigt je uit. Hij forceert het niet. Hij staat voor je klaar om je te  helpen en de rust te geven, waar je zo naar verlangt.

En waar hebben wij de meeste strijd en moeite. In ons denken. Dat uit zich in onrust, in je gevoel en de strijd bij keuzes die je hebt te maken in je leven. Dan mag je weten dat Jezus ons ook een weg leert om hier mee om te gaan. Hij wil niet dat de inbreker die onze gedachten opblaast maar zijn gang kan blijven gaan. Dat we worden overgelaten aan ons lot op het moment dat we het moeilijk hebben en niet meer weten. Juist dan is de Herder bij ons en onderwijst ons de weg die we mogen gaan. Hij is onze raadgever en gids, zoals Jesaja 9 zegt over Jezus. Hem kunnen en mogen we vertrouwen.

Eén van de zaken die belangrijk zijn voor ons is om open te staan voor wat de Heer ons wil vertellen en leren in ons leven. Als we ons afsluiten, iedereen en God buiten houden kunnen we ook niet ontvangen wat God voor ons heeft. Hij zal netjes aan je hart kloppen en vragen of Hij binnen mag komen. Jezus leefde en wandelde zo. En op die manier mogen wij Hem volgen als Herder. Dan komen we op de plaats van rust uit. Als je dat aanneemt zult je ontdekken dat de voorwaarden die Jezus stelt om van Hem te leren niet zwaar is maar juist een zegen in ons leven.