dinsdag 24 december 2013

Niet te tellen......

Oude Testament 
Gods belofte aan Abraham :  
En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.  - Genesis 22:18 
Wanneer we dit stukje beluisteren horen we woorden die we kennen van Jezus over de Goede Herder. Johannes 10 : 14 – 17 
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Hier zien we dat God een plan heeft om niet alleen een Herder te zijn van de kudde Israel, maar ook andere schapen tot de kudde gaan horen. Dit was Gods plan al vanaf begin van de schepping.  Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat is een belofte en zegen die God niet heeft gegeven om voor zichzelf te houden, maar om er mee te gaan. Mee te werken aan het plan van God voor de hele wereld. Daarom dat Jezus de volgende instructies ook geeft aan Zijn discipelen: Maakt alle volken tot Mijn discipelen. Alle volken, omvat dezelfde reikwijdte als die aan Abraham.  

Als Jezus spreekt over de komst van de Heilige Geest, dan spreekt Hij in Handelingen 1:8 over Gij zult mijn  getuige zijn te Jeruzalem, te Judea, te Samaria en tot het uiterste van de aarde.  
Dat konden zij en ook wij niet in eigen kracht, maar daar moest God de mens opnieuw tegemoet in komen door het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Verbond zien we dat Jezus komt, zoals Johannes de Doper het noemt: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29, 36  

Johannes wees op Jezus als de Redder. Niet  als de veroveraar naar wereldse maatschaven, door de toenmalige overheersers weg te jagen. Maar als de Weg die God geeft voor elk mens om tot Hem te kunnen komen. Er is een barrière tussen elk mens en God, die niet door iets overbrugd kan worden. De Messias kwam als een kwetsbaar en onschuldig lam, om als plaatsvervangend te sterven  

voor elk mens. Daardoor werd de weg geopend van wat God tot Abraham had gezegd.  

De zegen kon pas komen als de vloek was opgeheven door de genoegdoening van een offer. Eens en voor altijd is Jezus als offer voor elk mens op Golgotha gestorven. Op een andere manier kon dit niet gedaan worden. De offers van dieren waren onvoldoende om de zonde weg te nemen en mensen te veranderen. I Johannes 1:8 en 9 zegt : 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Vergeving is één, maar de verandering die nodig om naar Gods wil te leven. De mens kan dit van nature niet. Er is een breuk in de relatie ontstaan door de zondeval. Deze breuk heeft Jezus door Zijn offer en dood verzoend en kan een mens die zich bekeerd en wedergeboren wordt een kind van God worden. Daardoor gaat ook de lijn open om weer naar God te luisteren.  


Talrijk als het zand aan de oever van de zee / sterren  : Een nageslacht dat niet te tellen is.  In u zullen alle volkeren gezegend worden.  – Genesis 22:18  
Jezus is in de geslachtslijn van het volk van Israel de verlosser, die de Zegen kan vrijzetten in de hele wereld. Door Jezus hebben wij toegang tot de genade van God en worden wij juridisch vrijgesproken van alle schuld en vloek die de mensheid door de zondeval heeft.  
Het mooie is dat dit een sneeuwbal effect heeft over de hele wereld, in alle tijden onder alle volken.  
Jezus is : De Weg, de Waarheid en het Leven waardoor mensen tot de Vader kunnen komen. Johannes 14:6. De omvang is zoveel als het zand aan de oever van de zee. Dat is NIET te tellen.  

De belofte van een Messias leefde al heel lang bij het volk van Israël in de tijd dat Jezus werd geboren.  Een verlosser. Een door God gezonden en gegeven verlosser. De profeten hadden er van gesproken, zoals Jesaja. Jesaja 9 is daar een voorbeeld van : Jesaja 9:1-6 
1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. 

Een tekst die elk jaar gelezen wordt met Kerst. Een tekst die velen ook nu na de vervulling van de belofte hoop, troost en zicht geeft in het leven. Iemand bij Wie je terecht kunt voor alles wat er nodig is in het leven.  Dat geeft rust, moed, vertrouwen en zekerheid voor een hoopvolle toekomst die God aan Zijn kinderen belooft.  Nieuwe Testament 
 Jezus werd geboren in Bethlehem, tijdens de telling in opdracht van Keizer Augustus.  
Het geboorteverhaal van Jezus begint met een verwijzing naar de dagen van Herodes de Grote (zie Lucas 1:5), die regeerde als vazalkoning over Judea van 40 v.Chr. tot 4 v.Chr., en met een verwijzing naar de keizer van het Romeinse Rijk, Augustus, die regeerde van 27 v.Chr. tot 14 n. Chr. 

Volgens het Evangelie naar Lucas vaardigde keizer Augustus een decreet / bevel uit dat alle mensen van het rijk zich moesten laten registreren in verband met de belastingen. Iedereen moest naar de plaats van hun voorgeslacht gaan. Dit was niet gebruikelijk bij Romeinse volkstellingen. Daardoor gingen Jozef en Maria naar Bethlehem.  Hun woonplaats was Nazareth in Galilea, maar door hun afkomst moesten ze naar Judea.  De davidische afkomst van Jozef herinnert aan de belofte in het Oude Testament dat de Messias zou voortkomen uit het huis en geslacht van David. De profeet Micha (Micha 5:1) had reeds gewezen op Bethlehem als plaats van herkomst van een nieuwe vorst. 

Het mooie is dat de puzzel van God hier op zijn plek valt en Jezus dus in Bethlehem geboren kon worden. Het Woord van God is tot op de mm nauwkeurig. Niet alleen details, maar waar het op de wereld moest plaats vinden. Hierdoor kon een volk dat niet te tellen was op zijn plek komen en daarmee de Messias op de plaats van de belofte.  

Handelingen 4:12  

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.  


Vanuit de belofte aan Abraham zien we dat. De zegen komt van God door het volk van God heen, waaruit de Messias is geboren en gezonden in de wereld. Niet mijn afkomst, of mijn inspanning, of mijn status in deze wereld brengt mij waar ik moet komen, maar geloof in Jezus, maakt dat ik Gods plan in mijn leven ontdek en ontvang.  

De sleutel om hier mee om te gaan zien we in Filippenzen 2.  
TT Naam boven alle naam gekregen - Filippenzen 2 : 5 – 11 
5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! 

Geen los leven, waarbij de Messias een bijrol heeft, maar een leven van overgave waar Hij de eerste plaats heeft in ons leven. Je zou kunnen zeggen: God speelt geen rol in ons leven. Hij is de regisseur. Hij bepaalt hoe wij gaan, leven en zijn. En dat kan alleen als we afgestemd zijn op de bedoeling van God door Jezus heen in ons leven. Verzoening om verder met God te leven ipv als een godloos mens zonder de zegen van God in de duisternis.  

God wil een volk vormen, die Hem kent, liefheeft, eert en leeft naar Zijn wil. Deze zullen als erfgenamen zijn van Zijn koninkrijk. Deze zullen ook in de schare staan, zoals beschreven staat in Openbaring  7. 

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken, stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! 11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.  Zo zie je dat de nakomelingen van Abraham als het zand aan de oever van de Zee/ sterren , de puzzel van God, waarbij Jezus in Bethlehem geboren wordt uit het geslacht van David en tot verzoening en overgave van het volk dat God daaruit vormt. Een volk is dat niet te tellen is. Een volk dat door alles heen met en door God leeft en Hem op de eerst plaats van hun leven zet. Zij krijgen ipv een vuil kleed door de zonde, een door bloed gewassen leven en wit kleed om voor het aangezicht van God te mogen leven.  

Het lam van God dat de zonde wegneemt is het Lam dat zit aan de rechthand van de Vader op de troon. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de Koning der Koningen en is Getrouw en Waarachtig. Deze Koning mogen wij dagelijks in ons leven verwelkomen, omdat de weg open is om tot God de Vader te gaan. Hij is onze God en wil ook het Licht zijn voor velen die nog in duisternis leven. Mensen om ons heen hebben recht om dit geweldige nieuws te horen en te zien door onze levens heen.  

Dat is wat wij vieren met Kerst. Een belofte, die God door Jezus aan ons mensen geeft. Waarom? Omdat Abraham naar God heeft gehoord. Omdat wij naar Hem horen en doen wat Hij van ons vraagt. Daardoor kan de blijde boodschap een weg vinden in de wereld om ons heen. Dan zijn de zegeningen die God geeft niet te tellen, maar om te vertellen.  

maandag 26 augustus 2013

Het Koninkrijk van de hemel als een sleepnet


Matteus 13 : 47 – 50
47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.Het beeld wat de Here Jezus gebruikt is wat wij tot op vandaag nog steeds mee maken in de visserij. Er wordt gevist en er wordt scheiding aangebracht binnen de vangst. Wat is er geschikt voor de de verkoop is en wat is niet bruikbaar. En er wordt uitgezocht wat onder de maat is en wat nog voor consumptie te gebruiken is.

Lessen van de zaaier
Vergelijkbare gelijkenissen van Jezus zijn die van het zaad wat gezaaid wordt, en opkomt waar ook vals graan/onkruid tussen zit. Daarbij wordt gezegd dat het bij het opgroeien niet weggehaald mag worden, omdat anders ook het goede graan er ook aan gaat. Bij het verwerken van de graan wordt het nep graan / onkruid gescheiden van het graan.  Het onderscheid is dat het echte graan volle halmen kent en het nep graan niet. Het nep graan is als het ware een ‘look a like’, ziet er uit als, maar kan niet gegeten worden.  Daar is geen opbrengst aan en kan weggegooid worden.

Het appèl  aan ons
Het appèl wat de Here Jezus doet is zoals we lezen in Johannes 15 : 7 en 8 – In dit gedeelte gaat het over vruchtdragen en de opbrengst die wij als gelovige hebben in ons leven. “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden, wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.”  Het geloofsleven in het Koninkrijk van God is een leven dat vrucht draagt, waar het zichtbaar wordt wie God is in iemands leven.  Het is dus niet aan de kant van de groei en de manier waarop het lijkt dat het mee doet, maar aan de kant van de opbrengst. Kinderen groeien op in een gezin, worden groot naar mate ze oudere worden. Maar hoe hun karakter is, welke keuzen ze maken en wie ze worden is niet bekend. Groei op zich zegt nog niet alles. Zo ook dat we op iemand lijken. Daarmee zijn we die persoon nog niet.  

Het sleepnet…
Dat zien we ook in de gelijkenis van het Koninkrijk van de hemel als een sleepnet. Het meer, de zee staat voor mensen. Als Jezus Petrus roept, dan zegt Hij dat deze een visser van mensen gaat worden. Zijn beroep als visser was een beeld van wat God met Petrus voor had om door zijn leven heen het Woord van God als het ware tussen de mensen uit te zetten. Niet om ze te strikken in de zin wat de wereld vaak gebruikt als argument om de werkwijze van de kerk te typeren als hersenspoelen en indoctrinatie.  Maar door een levenswandel te hebben die aantrekkelijk is en daarbij het Evangelie door Woord en Daad aanbieden aan mensen om hem heen.

Als een licht in deze wereld.
Zo heb ik in gelezen van het werk van Jeugd met een Opdracht op de wallen van Amsterdam. Er was een salon waar mensen uit de buurt naar toegingen m.n. de vrouwen. Degene die de salon viel op, omdat zij zo blij was en geluk uitstraalde. De mensen wilden meer weten waarom zij zo blij was en wat het nou was wat zij had, wat zij  niet hadden. Ze zeiden wat jij hebt, dat willen wij ook. Een mooi beeld hoe het Evangelie zichtbaar kan zijn tussen. Net zoals Jezus zegt dat we moeten zijn als een licht in deze wereld.Gij geheel anders
Wat onderscheid ons van andere mensen om ons heen? Wat maakt dat we anders zijn? Paulus geeft daar o.a. een antwoord op in Galaten 4: 20 – 23  - Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Paulus zegt hier als een tegenstelling op de manier waarop deze mensen in hun dagelijks leven zijn, doen en spreken. Deze mensen waren tot geloof gekomen bij het horen van het Evangelie wat Paulus heeft gebracht in de stad Efeze. Toch leek het er op dat deze mensen gewoon doorleefden in hun dagelijks leven, alsof hun geloof los stond van wie zij elke dag waren. Hij herinnert ze er aan: Je bent veranderd, want je hebt de Here Jezus in je leven leren kennen. Daarmee reken je af met je slechte en oude gewoonten die tegen Gods Woord en wil in gaan.

Je wordt daardoor op een dwaalspoor gezet, i.p.v. dat je verstand en geweten aangescherpt wordt. Want daardoor denk je op een nieuwe manier en ga je uit van Gods denken en handelen met de mens. Hij komt je tegemoet in je zwakheid. God doet recht aan Wie hij is en zet jouw leven apart te midden van mensen, die de verkeerde kant opgaan. Je bent als het ware een ANWB bord welke naar God wijst door je manier van doen, spreken en op de manier hoe je je opstelt.

Het sleepnet van relaties
In de gelijkenis zie je dat de vis in de bootjes werden verzameld en aan land gebracht. Zolang de vissers aan het vissen waren en op het water waren, was alle vis bij elkaar in de boot. In ons leven hebben we te maken met alle soorten van mensen. Dat is niet alleen zo op ons werk, school, straat, woonplaats, vakantie etc. maar ook in de kerk. Net als in een gezin heb je het niet voor het kiezen wie er deel uitmaken. Je wordt er in geboren. We kunnen school, werk, kerk uitkiezen waar we naar toegaan, maar hoe degenen zijn die daar zijn, weten we veelal niet van te voren. Het sleepnet van contacten, relaties, onderwijs, activiteiten, geboorte ect. trekt mensen aan om naar de kerk te komen.

Het sleepnet van het Evangelie
Het sleepnet van het Evangelie maakt dat mensen door de enge poort in het Koninkrijk van God komen. Jezus zegt dat Hij de deur van de schapen is. Het is geen fuik waar mensen naar binnen komen. Want in de gelijkenis van de Goede Herder wordt gesproken, dat de Herder de schapen naar buiten brengt , zodat ze kunnen eten en ruimte hebben om te leven. Hij neemt de schapen, beeld van de gelovigen mee uit de stal om de wereld in te gaan. Het zijn geen dieren, zoals wij wel in de veeteelt kennen, die alleen maar de wereld kennen met een boel op een klein stukje.  De Heer wil ons de levensruimte en vreugde geven die we nodig hebben als mens. Niet beperkt door allerlei opgelegde beperkingen, maar in de vrijheid die het Evangelie biedt.De zee van het leven
Binnen de Gemeente van Jezus Christus wordt er gebouwd aan het geloofsleven van ieder.  Dat is niet de enige plek waar het geloof gevormd wordt. In de levens zee zitten we tussen allerlei mensen, die op hun beurt invulling geven hoe te leven en om te gaan met geloof, leven en zingeving van het bestaan.  Soms lijkt de benadering hetzelfde, maar de uitgangspunten en bron kan heel erg verschillend zijn, waardoor de uitkomst ook totaal verschillend zal zijn als die van wat God voor heeft met de mens.

Vissen leven op verschillende manieren in de zee.
Zo leven vissen in scholen bij elkaar in een bepaald gebied, waar ze opgroeien en leven. Andere vissen trekken met elkaar naar een bepaald deel van de zee of als de zalm via de rivier naar de plaats. Grote vissen, die omgeven worden door kleine visjes.  Jagers die in een groep of alleen er op uit trekken.  Vissen, die alleen maar onderwater leven tot vissen die boven water moeten komen om te ademen. Vissen die in zoet water leven en vissen die in zoutwater hun leefgebied kennen.  Toch heeft iedere vis zijn eigen plaats in de natuur van de schepping.

Mensen onderscheiden zich ook tot mensen die graag op één plaats blijven of zich door de tijd heen één of meerdere keren verhuisd.  We zijn mensen met verschillende interesses, mogelijkheden, achtergronden en opleidingen. Door het leven heen zijn we anders gevormd en hebben daardoor met onze persoonlijkheid, karakter en ervaringen een bepaalde kijk op mensen en zaken. En toch zegt de Bijbel dat we bij elkaar horen in het lichaam van Christus. Ieder heeft zijn en haar aandeel in het geheel.De grote vis
Velen om ons heen zijn bezig om te zien of zij de grote vis in hun leven kunnen binnen halen, waardoor ze in één keer uit de schulden zijn en kunnen leven zoals zij het zich voorstellen. In de Bijbel lezen we van een man die door te vluchten op een schip in een grote vis terecht kwam.

Jezus spreekt hierover, maar dan op een ander manier.  Matteüs 12 : 40 en 41 -
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! 

De Here Jezus maakt een gelijkenis van de drie dagen dat Jona in de buik van de vis zat met de kruiziging, dood en opstanding van Hemzelf. De mensen uit Jezus tijd wilden meer en meer zien van de wonderen die Hij deed, maar misten waarom het ging. Jezus zegt in Lucas 19:10  - De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

De boot van het Evangelie vaart over de zee van het leven. We kunnen net als Petrus door de Here Jezus geholpen worden om vanuit de dreiging van de zee en de hoge golven, dat Hij weer in de boot brengt als zaken ons hebben uitgedaagd en gemaakt dat we zijn uitgestapt. Misschien met goede bedoelingen, misschien vanuit teleurstelling. De zanger Michael W. Smith zei eens: “God is niet verder weg dan een gebed.” Petrus riep om hulp en Jezus hielp hem uit de golven en in de boot en bracht de storm tot bedaren.

Bij de laatste visvangst waar Jezus over spreekt, is de term ‘oogst’ een bekendere term voor ons. Wij kunnen en mogen daar bij zijn. Dat is de uitnodiging van God en het Evangelie. Door onze keuze en wandel met God mogen we door de wedergeboorte weten dat we er bij zijn. Met Romeinen 5 : 8 - 11  zou ik willen eindigen door deze voor te lezen als aan- en bemoediging.

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.