zondag 28 december 2014

Wat is je focus?

 Jesaja 61: 10-62:3
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.De vreugde des Heren is mijn kracht.  - Nehemia 8:10
Paulus had het geheim hiervan in zijn leven ontdekt, onderwijst hierover en geeft Hij instructies aan de gemeente. Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. – 1Thess.5:16  Hij vertelt wat God van ons wil. Dat zijn 3 zaken : Ons verblijden in God, bidden zonder te stoppen en danken onder alles.

Toen de welbekende evangeliste Corrie Ten Boom net als haar zus en de rest van het gezin in het concentratie kamp zat, werd het haar allemaal te veel. Haar zus Betsie leek niet van deze wereld. Haar zus had begrepen wat het was om te danken onder alles. Zij dankte niet voor het feit dat ze in het concentratiekamp was, maar wel voor de luizen die de vrouwen in haar barak hadden. Waarom? Dat maakte dat hun kampbewaarders niet of nauwelijks in hun barak kwamen. Waardoor ze een bepaalde mate van vrijheid hadden om samen te lezen uit de Bijbel en er over te praten met elkaar. Er was overgave nodig van Corrie om tot dit inzicht te komen.

Veel mensen proberen om alles zelf op te knappen en doen. Wanneer het water tot onze lippen is gekomen en wij het niet meer in de hand hebben, gaan we bidden. Dat is iets wat wij al eerder mogen en kunnen doen: God zoeken voor de zorgen en problemen van alledag.  1Petrus 5:7 - Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Dit zijn woorden uit de Psalmen (Psalm55:23) Waar ook staat : Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Wanneer wij dan met Christus leven en Hem erkennen als Heer en Verlosser, dan mogen we ook weten dat de Bijbel spreekt dat wij gerechtvaardigd zijn door het offer van Christus aan het kruis. God wil ons leven bekleden met Zijn verlossing. Jezus is de verlosser. Hij wil ons omgeven met Zijn gerechtigheid. Door Zijn volbrachte werk mogen wij Gods hulp en nabijheid in ons leven ontvangen als teken van Zijn verbond. Hij doet recht aan Zijn Woord en belofte

van de Messias. Hij wil ons vervullen met Zijn liefde en leiden op de weg die Hij heeft voorbereid om met Hem te wandelen in dit leven. Onderweg komen er allerlei zaken op pad die ons ervan af willen houden en brengen om het doel wat God voor ogen heeft te behalen.

Er staat in Psalm 93:5  - de heiligheid is uw huis tot sieraad.  Wanneer wij voor God komen dan moeten onze kleren als van een bruid en priester smetteloos wit zijn. We zien in de gelijkenis van Jezus waarin Hij een feest beschrijft waar iemand niet de feestkleren aan had in de nabijheid van de koning. Deze persoon moest in opdracht van de Gastheer uit hun midden verwijderd moest worden. Ons leven is een gang met en naar de Koning der koningen toe. Ons leven wordt dagelijks voorbereid op de ontmoeting met de Ontzagwekkende God die Zich hult in heiligheid.Daarom dat 1Johannes 1:9 zegt ; Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Naast dat God hetgeen wij misdaan hebben vergeeft en wegdoet, reinigt Hij ook onze levens, zodat wij niet als onveranderde mensen blijven leven. En onveranderd door zouden kunnen gaan met woorden, daden en gedachten die ingaan tegen de Liefde die God aan elk mens wil geven en Zijn Genade wil verlenen. Hij weet hoe wij in elkaar zitten en wat wij nodig hebben om op het rechte pad te blijven.

Hoe zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Zegt Psalm 119:9. Het antwoord dat daarop komt is: Als hij dat houdt naar Uw Woord. Eén van de dingen die we als mens snel kwijt zijn is onze focus. Wanneer wij aan een bril toe zijn, komen we in een fase waarin we gaan ontdekken dat we het zelf niet meer kunnen zien en nodig hebben dat een bril wordt aangemeten wij de zaken weer scherp kunnen zien.

Door het Woord van God richten we ons op de Wil van God. Maar in de praktijk van alle dag zijn er vele dingen die onze aandacht vragen. Wanneer we doorlezen in Psalm 119 zien we in vers 10 en 11 : Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. 11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Hierin zien we een voornemen van een mens die besluit om niets anders te kennen dan wat het Woord van God zegt.

Wanneer we de gedachten, gevoelens en situaties ons de baas laten zijn, dan overkomen zaken ons. Deze voeren ons mee en brengen verwarring en onrust.
Maar wanneer we voornemen om gericht te blijven op God zal dat ons ook behoeden met de hulp en leiding van Gods Geest om staande te blijven, wanneer we tegenwind op onze weg krijgen. God is een waarmaker van Zijn Woord.

Wanneer het Woord tot ons komt, is dat naar Zijn voornemen. Hij is de initiatief nemer en wil ons leven in lijn brengen met die van Hem. Jesaja 55: 6 – 9 - Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. In het Nieuwe Testament leren we vanuit het onderwijs van Paulus: Kolossenzen 3:1 en 2 - Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waar zijn we op gericht in ons zoeken en denken. Daar zullen we ook de antwoorden willen halen die we nodig hebben in dit leven.

Net als in de gelijkenis van Jezus over de parel in de akker is het Woord uit Psalm 119:162 - Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt. Het is iets kostbaars waarvoor je alles over hebt. Om het te verkrijgen is het nodig om schat te graven. Lezen in de Bijbel en God te vragen om ons daarbij door Zijn Geest te helpen. Wanneer we merken dat het Woord van God tot ons spreekt, komt er blijdschap over hetgeen God door Zijn Woord zegt.

In Filippenzen 4: 8 en 9 lezen we - Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Dit lijken wel woorden die doorgaan op Psalm 119.  Zoals wij dat nu zouden zeggen. Als je doet wat God van je vraagt, zul je ontdekken dat het waar is en dat Hij doet wat Hij heeft

belooft. Niet alleen ver weg, maar zul je dagelijks de zegen van de Heer in je leven ervaren. Onze maatschappij is er op gericht om dingen te krijgen wat ons niets kost en waar we niets voor hoeven te doen. In het Woord van God spreekt God over een relatie met de mens die hand in hand met Zijn Maker door het leven gaat en Hem steeds meer leert kennen en toelaat in zijn en haar leven.

Jesaja 61: 11 - Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.Centraal in de woorden van deze vers staan : Gerechtigheid en verlossing.  God is een God van Gerechtigheid en een God die verlost. Hij doet recht aan Zijn Woord en beloften. Hij doet recht aan diegenen die Hem ernstig zoeken. Hij doet recht aan verdrukten. Hij wil dat de mens, de kroon op Zijn schepping, leeft en functioneert zoals Hij dat vanaf de schepping in gedachten had. En doet daar alles aan om daar recht aan te doen. Daarom is de Here Jezus naar deze wereld gekomen, is mens geworden en heeft zijn leven als een offerlam voor ons overgegeven. Zodat wij als mens hersteld zouden worden in de relatie met God om weer naar Zijn wil te gaan en kunnen leven.  

In de eerste Adam werd de spiegel gebroken van een mens die God in zijn doen en laten en karakter weerspiegelde. Nu in Christus, de 2e Adam, is er herstel en krijgen we deel aan de rijkdommen van Gods Koninkrijk. Filippenzen 4:19 spreekt Paulus er over dat hij alles heeft meegemaakt op het gebied van voorziening. Armoede en rijkdom. In dat alles bleef hij gericht op God en liet zich niet leiden door de omstandigheden. En zegt dan ; Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer. - Spreuken 21:21  Dit zijn grote rijkdommen van het Koninkrijk van God. Een God die recht doet aan de mens en de mens die vanuit Zijn liefde handelt, spreekt en denkt. Net als een boom brengt dit vruchten voort. Dit zou één van de goede bomen kunnen zijn waaraan de vrucht aan zit van Leven, gerechtigheid en eer. Denk maar aan Psalm 1 waar gesproken wordt over de mens die met God leeft

lijkt op een boom die vrucht draagt. Er is leven, omdat deze aan Gods waterstromen staat. Er wordt recht gedaan omdat de mens bedenkt de dingen die van God komen en daarna leeft. Er is respect voor God en het leven, waarbij de mens in de goede orde van Gods Koninkrijk leeft.

Lucas 2: 33-40
En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. 
Simeon en Hanna spreken in hun ouderdom over de Messias, Jezus de zoon van Jozef en Maria. De buitenwereld zag hem als ieder ander kind dat opgroeide in het gezin bij zijn ouders. Deze 2 mensen spraken over een hele andere dimensie, die God over het leven van Jezus zag. Tegelijkertijd werd er een getuigenis gegeven over Wie Hij zou zijn voor de mensen in Israël en te Jeruzalem.

De mensen die onder druk van de Romeinse overheid leefden, wilden verlost worden van hun overheersers. Hun beeld was gekleurd door de tijd heen Wie de Messias zou zijn en wat Hij zou gaan doen. De verlossing kwam niet in de vorm van een koning die een leger zou gaan leiden en zo zou zorgen dat Israël weer van Israël zou zijn.  God wilde een stap verder gaan dan dat het geloof bewaard en geleefd zou worden binnen de grenzen van het Beloofde land. Door Jezus zal het Evangelie over de hele wereld een weg vinden. Tot Jood en heiden.

Jezus was als die boom die opgroeide aan Gods waterstromen. Hij bedacht de dingen van Zijn Vader. Daar was hij mee bezig. Toen zijn ouders later zouden vragen waarom hij in de tempel toen Hij 12 was, sprak Hij over de dingen van Zijn Vader en bedoelde daarmee God als Zijn Vader. Terecht, want dat was de volle waarheid Wie Zijn Vader was. Geboren uit de maagd Maria. Door zijn wandel en hoe Hij met God wandelde zien we de woorden die spreken in Lucas 2:40 - Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. Zoals God met Hem was en de genade op Hem was is Jezus een weg gegaan om ook ons die in Hem geloven, Die “God met ons” heet, bij te staan. Zodat wij in
het Leven opgroeien in geloof en met ons hele hart naar God verlangende bijgestaan te worden. Gods ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te

staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Hij is onze Wijsheid en Raadsman. Hij wil ons bijstaan waar wij te kort schieten of geen uitkomst meer zien. Hij is de Verlosser, die ons de Vrede wil geven die alle verstand te boven gaat. Zodat Zijn genade ons ten deel zal zijn elke dag van ons leven.

Genade niet als een te goed voor onze daden of als bewijs van ons gedrag. Maar een daad van Gods Liefde en Gerechtigheid om ons tegemoet te komen in onze zwakheid en krachtig te maken in het volgen van Hem en ons geloof, zodat wij een licht zijn dat heeft mogen schijnen in het afgelopen jaar, maar ook in het komende jaar. In het Spaans zegt men: Vaya con Dios. Ga met God. 


donderdag 25 december 2014

De Messias komt

2 Samuel 7: 4-16 Maar in die nacht kwam het woord des Heren tot Natan: 5 Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here: zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe, maar Ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel.


Een prachtig beeld van de Here Jezus hoe Hij in een sterfelijk lichaam naar de wereld zou komen. De Zoon des mensen heeft geen huis om in te wonen. Mattheus 8:20 zegt - En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Jezus ging rond, maar had geen huis waarin Hij woonde. Wanneer Hij sprak van de tempel die afgebroken zou worden en in 3 dagen zou herbouwd worden, sprak Hij van Zijn lichaam, de kruisdood en de opstanding. Om deze missie van God op de wereld te kunnen uitvoeren moest hij van de hemel komen en onder de mensen komen wonen.

Johannes de Doper getuigt dat Jezus van God, van boven kwam, spreekt hierover in Johannes 3: 31 – 34 -  Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. 32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Hierin zien we hoe Johannes Jezus omschrijft; Hij komt van boven, waarmee de hemel wordt aangeduid. Hij heeft een hele belangrijke plaats voor God en is daarmee boven de mensen gesteld. Johannes 6 : 45 – 47 zegt Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Jezus haalt hier de woorden van Jesaja aan over Zijn
komst, leven, lijden en sterven. Als God in je leven is, zal je tot Jezus Zijn Zoon komen en in Hem geloven. Wie gelooft in Jezus ontvangt en heeft eeuwig leven.


Zoals de tabernakel een beeld was van de plaats waar God wilde zijn onder Zijn volk, zo wilde God door Jezus in een tijdelijke en aardse tent van het lichaam tot de Zijne komen. Wanneer Jezus spreekt over de opstanding van Zijn lichaam in het beeld van de tempel, dan spreekt Hij dat Hij Zelf als God onder de mensen wil zijn. Niet meer een plaats waar men naar toe ging, maar met een hart dat besneden is, waarin God Zijn wet heeft geschreven. Niet meer een uiterlijke vorm van een religie, maar een innerlijke verbondenheid door Gods Geest in een herstelde relatie tussen God en de mens.


2 Samuel 7: 7- 9 - Heb Ik ooit, terwijl Ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël die Ik geboden had, mijn volk Israël te weiden, het woord gesproken: Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout? 8 Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here der heerscharen: Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël, 9 en Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik vóór u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde.


In Christus wil God onze Herder en Leidsman zijn. In hetgeen de Heer spreekt tot Zijn volk laat Hij zien dat Hij de Herder is die voor Zijn volk, Gods kudde zorgt. Met deze woorden spreekt Hij door tot David en gebruikt het beeld van zijn verleden als schaapsjongen om te laten zien dat de Heer altijd voor Hem zal zorgen. In de omstandigheden van de tijd dat dit verhaal afspeelt met de profeet Samuël en David, zien we dat vijanden regelmatig in het land kwamen om te plunderen, te doden en te vernietigen. Zij waren op rooftocht uit en zette daarmee het volk van God flink onder druk. De Heer wijst er echter op dat Hij hen wil verlossen van deze vreemde overheersing en inbreuk op hun dagelijks bestaan.

In Johannes 10 zien we een soortgelijke beschrijving in de woorden die Jezus spreekt. Johannes 10:10 en 11De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; Deze woorden lijken heel veel weg te hebben van de situatie waarin het Joodse volk bevond in de tijd van Samuel en David en hoe God spreekt en denkt in deze situatie. Daarom is het geweldig dat wij de geboorte van de Verlosser – Jeshua ha Mashiach mogen gaan vieren met elkaar.


Door zijn komst / tussenkomst gaan er zaken veranderen, waardoor de Verlosser ook onze Vredevorst gaat worden. Zoals het staat in 2 Samuel 7:10 en 11 - Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, 11 sedert de tijd dat Ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden.


De plaats die God ook in ons leven wil wijzen is niet alleen de geografische plaats, waar u woont, werkt en leeft en zich bevind of moet bevinden. Het is meer de plaats die wij van God in dit leven hebben gekregen en de vervulling van Zijn Woord en plan in ons leven, de wereld om ons heen en Zijn kerk. Die plaats is waar de Goede Herder ook onze Vredevorst wil zijn en gaat worden. Plaatsen waar wij de invloed van de boze zien en ervaren, dat het Koninkrijk van God met kracht baan breekt en mensen zich overgeven aan Hem.


Daarom dat God er naar uitzag om Zijn woorden van de komende Messias ook in vervulling te laten gaan. Zoals we lezen in Jesaja 61 om vergeving, genezing, vrijheid, vreugde in plaats van rouw te brengen. Een plaats waar Hij ons uitnodigt om tot Hem te komen. Komt tot Mij alleen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven. - Mattheus 11 : 28 Een plaats waar we van Hem mogen en kunnen leren en de verantwoording nemen in relatie tot God in ons leven en Zijn schepping. Zoals Jezus zegt in Mattheus 11: 29 en 30 - neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

In afhankelijkheid van de Herder ons leven aan Hem durven toevertrouwen en daarbij verantwoording nemen voor de plaats die God ons heeft gegeven in dit leven. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker in een tijd waarin velen de schuld buiten zichzelf zoeken en God aanklagen dat Hij het in het honderd zou laten lopen. Niet bewust van eigen handelen en wie zij zijn. God brengt zaken in perspectief. De zegen die David mocht ervaren in Zijn leven kwam van God. De verlossing die God gaf, maakte dat er rust kwam in Israël. Zo wil God ook verlossing aanbieden door Christus in een wereld die in het in van alles zoekt, maar alleen de aansluiting via Jezus kan vinden. Daarom kwam Hij naar de aarde om dit aan de mensen bekend te maken.


2Samuel 7: 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. Een belofte aan David, waarbij de Heer overstijgend spreekt over het Koningschap van Christus, die in de lijn van de geslachten geboren zou gaan worden. Het Koningschap van Jezus staat vast. Zoals Jezus het Zelf zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. - Mattheus 28:18 en er staat in Romeinen 14:11 een woord uit Jesaja 45 waarin de Heer spreekt : (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.


Woorden die wij terugvinden in de Filippenzenbrief over dat Jezus uitermate verhoogd zou worden en alle knie zich voor Hem zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Daarom is het goed om de Koning der koningen de eer te geven die Hem toekomt. De dag dat Hij als mens op deze wereld met elkaar te vieren. Terugkijkend dat hij geboren is op deze wereld en vooruitziend dat Hij zal komen de wolken zoals dat met Hemelvaart door de mannen in witte klederen / engelen tot de discipelen werd gezegd.


Romeinen 16: 25-27
Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken –27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.


Hem nu, Jezus zelf is in staat om u te versterken. Jezus is niet een kind gebleven en de man gebleven die rond heeft gewandeld, maar Hij is de opgestane Heer. Hij is een weg gegaan, waardoor het mogelijk is geworden om ons te versterken.


Datgene waardoor wij God niet in ons leven zouden kunnen ontmoeten en leren kennen, is gedaan door Jezus’ geboorte en zijn op deze wereld. Hij is het offerlam geworden, die uit geslacht van David door ons te verlossen vanuit de dood aan het kruis. Tegelijkertijd is Hij de Koning der Koning geworden die eeuwig op de troon van David zal zitten. God is degene die David had uitgekozen. Het was Zijn initiatief. Zo was het ook Zijn initiatief om Christus uit de maagd Maria geboren te laten worden. Door geloof mogen wij dat aanvaarden in ons leven.


Na 400 jaar stilte tussen de laatste profeten en Johannes de Doper is Jezus naar deze wereld gekomen. Romeinen 16:26 - maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Gods plan dat de belofte aan Abraham alle volken gezegend zouden worden, is nu realiteit geworden door het Volbrachte werk van Christus. Er staat : En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. (Fil. 2: 8) Hier zien we dat de woorden die gesproken zijn door God bij monde van de profeten ook weer terug komen in het onderwijs van de apostelen.


Het is ook Gods initiatief in Christus dat wij deel hebben gekregen aan deze zaken en de beloften van God. Door Gods Woord, Zijn Geest en de prediking van het Evangelie hebben wij ervan gehoord. Jacobus zegt in zijn brief dat geloof een zaak is van horen en doen. Daarom dat ook vandaag de uitnodiging er vandaag is om de Christus in uw hart / leven geboren te doen worden.Openbaring 3:20 zegt : Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Dat zijn woorden die lijken op Psalm 23 waarin God spreekt dat Hij onze Herder is en Hij zorgt voor de schapen van Zijn kudde. Laten wij ons leven steeds opnieuw overgeven in Zijn vertrouwde handen. Hij weet welke weg we moeten gaan.

maandag 8 december 2014

Ik ben de stem van een die roept

2e zondag van Advent Populus Sion
Populus Sion is een Gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de tweede zondag van de Advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op Jesaja 30, de verzen 19 en 30.  Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden: en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten. O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kuddeJesaja 40: 1-11 (NBG51)
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Troost, omdat er een nieuwe tijd aanbreekt.
Jes. 40:1-2 De profetieën in de hoofdstukken 40-55 kondigen andere tijden aan voor de ballingen in Babylonië. Ze dienen tot troost en beloven de terugkeer naar Israël en een betere toekomst. De teksten zijn anders van toon en inhoud dan die in de hoofdstukken 1-39.

 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.  

   

Luister en bereid je voor en God zal een ommekeer geven. 
Johannes de Doper haalt Jesaja 40:3 aan als hij aankondigt dat de komst van de Messias nabij is (Joh. 1:23).  In de tijd van Johannes leefden mensen onder het Oude Verbond. Hun leven was gebaseerd op het onderwijs van de Mozes en de profeten. Daarbij stond de wet centraal, waarbij de mens naar zijn beste kunnen en weten in relatie tot God moest leven. Er werden offers gebracht voor de zonden van de mensen. De mensen hebben dit gedaan tot en met in de tijd van Jezus en de apostelen.  Hun dagelijks leven was gebaseerd op het onderwijs van de farizeeërs en Schriftgeleerden.

Nu kwam er een man Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth om de mensen op te roepen zich te bekeren van hun zonden en laten dopen als zichtbare keuze

om zich voor te bereiden op de komende Messias. Daarnaast konden niet-Joden, heidenen,  konden via de proselietendoop behoren tot het Joodse volk.  Proselieten waren heidenen, die het joodse geloof hadden aangenomen.

Wilde iemand opgenomen worden in de gemeenschap van het joodse volk, dan moest hij zowel de besnijdenis als de proselietendoop ondergaan. Daarna moest een offer worden gebracht. Om deze doop bijbels te funderen, hebben de rabbijnen zich beroepen op Numeri 15:15. De proselietendoop wilde tot uitdrukking brengen dat reiniging nodig was voordat iemand in de nieuwe gemeenschap van het volk Israël opgenomen kon worden.

Numeri 15 : 15 Want hier geldt dezelfde wet voor Israëlieten en buitenlanders en dit zal van generatie op generatie zo blijven, allen zijn gelijk voor de Here. Ja, er is één wet voor allen!  Wanneer de Heer tot Mozes heeft gesproken over dat Hij door zijn nageslacht alle volken van de wereld wil zegenen. Zien we in beide gedeelten dat de Heer zich wil richten tot alle mensen uit alle naties en alle tijden.In Openbaringen 7 : 9 en 10 - Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.  10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

Hier zien we het begin en eind plaatje van wat God sprak over Zijn volk. Hij wilde Zich door Zijn volk aan alle volkeren bekend maken, zodat Zijn wetten die voor iedereen gelden ook nageleefd zouden worden. Zoals Hij sprak van de zegen die Hij er aan verbond als het volk deed wat de Heer had geboden, zo wilde Hij dat alle volkeren dit zouden weten en gaan doen.

Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw uit Sichar die Hij ontmoette bij de waterput in Johannes 4 : 22 - 24. - Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  

Hier zien we een hele belangrijke heenwijzing naar de beloofde Messias en de reden waarom Jezus is geboren. In alle culturen is er een manier van religie. Vaak vermengd met volksgebruiken en vermenging met andere godsdiensten. Soms pretenderen groepen dat zij het enige en waarachtige geloof bezitten. Het gevaar is dat zij zich buiten sluiten van een wereld waar God Zijn heil aan bekend wil maken.  Maar Jezus laat zien en krijgen we richtlijnen. Hij zegt dat het aanbidden niet gaat om een bepaalde plaats en een bepaalde manier, maar dat het gaat om de mens, die wederom geboren is.

Niet een mens die van een afstand kennis heeft genomen van, maar aangesloten is bij de Bron van het Leven. De Heer van het Leven in zijn en haar leven erkent als het hoogste gezag en dat ziet als de waarheid die God in Christus wil openbaren. Aanbidden is niet alleen de manier, waarop de engelen zingen over de geboren Christus. Het is ook een leven dat God alle eer geeft door de manier waarop iemand in relatie en afhankelijkheid met God leeft.

6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8  Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 

Het gedeelte van Jesaja 40 vertelt over de ommekeer die God wil geven na een periode van lijden en verdrukking. Dit hadden zij te danken door af te wijken van Gods richtlijnen en hun eigen gang te gaan. Er waren andere goden en regels in het land gekomen, die maakte dat mensen niet meer deden wat God hen had opgedragen. Zij luisterden naar hun eigen stem. Nu wordt de oproep gedaan om te gaan roepen namens de Heer. Door de vraag zien we dat men was niet meer gewoon dat de Here in hun midden sprak.Degene die ging spreken, moest een hoogte zoeken om aan iedereen bekend te maken: Zie, hier is uw God. Het was de vreugdebode, de brenger van Goed Nieuws. Eén van de eerste dingen die Jezus net als in dit stukje zegt: Vrees niet. Geweldig, dat de tijd van angst en vrees voorbij is en er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Dat is wat Jezus ook kwam doen, nadat Johannes de Doper als wegbereider voor Jezus de mensen had opgeroepen om Hem te kunnen ontmoeten. Jezus ging verkondigen de Boodschap van het Koninkrijk van God.

10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht. I Corinthiërs 4:20 Deze kracht moest Petrus in zijn leven leren kennen om Jezus te volgen. Hij dacht dit zelf te kunnen en kwam teleurgesteld uit nadat hij Jezus had verloochend. Bij het vuur waar Jezus aan het meer aan hem vroeg of hij Hem waarlijk lief had, kwam er herstel en vertelde hoe hij moest gaan zorgen als een herder voor Gods kudde, de gelovigen.

Wij als mensen kunnen veel, maar voor de dingen van God, wil Hij ons toerusten met Zijn kracht. Hij wil ons leven gebruiken en onze talenten en gaven inzetten. We hebben veel gekregen van de Heer. Tijd, geld, talenten waarin wij goed zijn, verstand, gevoel, huizen, werk, kerk, familie enzovoorts. Mogelijkheden waardoor we de Liefde van God kunnen bekend maken. Net als Petrus heeft elk mens nodig dat we op een punt komen van overgave. Niet als een mens die op zichzelf staat, maar beschikbaar is in de Hand van de Heer. Hij weet het beste hoe wij ons leven met alles wat we hebben gekregen in kunnen zetten voor het Koninkrijk van God. Immers wij zijn van Hem en niet meer van onszelf, wanneer we Hem als Heer en Verlosser belijden in ons leven. Dat kunnen we niet uit eigen kracht en ook niet alleen met ons goede verstand. Daar hebben we de hulp en de bijstand van de God nodig door Zijn Woord en Geest.

Hij wil ons geen juk opleggen dat de lasten meer zijn dan we kunnen dragen, maar Hij wil ons leiden en laten zien hoe wij als Zijn gemeente mogen en kunnen staan in een maatschappij die Hem niet of nog niet kent. Als een licht dat schijnt in een donker wordende wereld, waar een honger is naar gerechtigheid. Met de vraag : Wie doet er recht aan ons bestaan? Wie weet hoe wij moeten leven en wat de zin daarvan is? Dat werd de taak van Petrus om mensen dichter bij Jezus te brengen. Niet opdringen, maar als een herder die in dienst van Zijn herder met respect en liefde omgaat met mensen die zoekende zijn.

Johannes 1: 19-28 - En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.Johannes de Doper was een wegbereider voor Jezus. Mensen herkenden wel de autoriteit waarmee hij sprak, maar niet wie hij was en wat hij kwam doen. Heel veel mensen door de eeuwen heen hebben wel het Woord van God gehoord en geluisterd hoe de kerk het Evangelie dichter bij de mensen probeerde te brengen door verkondiging van het Woord van God, omzien naar weduwen en wezen, hun levens wandel en gaan door de hele wereld met een passie om de Liefde van God kenbaar en zichtbaar te maken. Ook wij zijn in deze tijd met deze zaken als gemeente van Jezus Christus onderweg om Jezus bekend te maken. Hij die was gekomen, gestorven en opgestaan en Hij die gaat komen.

In de 2e Corinthe brief legt Paulus uit dat er een bedekking is op de wet van Mozes. Zo is er ook een bedekking op de harten van mensen om ons heen die God niet hebben leren kennen als hun Heer, Verlosser en Vader. Zij horen en zien het Evangelie aan de buitenkant, maar hebben nog niet Christus in hun leven aanvaard. Daarom is het een voorrecht om met elkaar de geboorte van de Koning der koningen te mogen vieren en weten dat zoals Hij op de wolken is gegaan naar de rechterhand van de Vader, dat Hij ook weer zo zal komen.

Dit waren de woorden van de engelen die tot de discipelen spraken. De boodschappers van God, die net als het Woord van God, priesters, koningen en de profeten door de eeuwen heen hebben gesproken tot het volk van God. Het waren ook deze boodschappers die tot Maria, Jozef en Zacherias en Elizabeth hebben gesproken over Johannes en Jezus. De Bijbel zegt dat God in het laatst door Zijn Zoon tot ons heeft gesproken. Hebreeën 1 : 1 en 2 - Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Dat is een geweldig woord dat wij als het lichaam van Christus, de gemeente mogen spreken de Woorden die Jezus Christus heeft gesproken in een wereld die verlangt naar aanvaarding, vergeving en liefde. Een boodschap die van God komt en tot zijn recht komt, wanneer een mens aanvaard dat gerechtigheid alleen bij God is. Hij doet recht aan Zijn beloften en Woorden en komt de mens tegemoet in zijn en haar bestaan. 
24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26 Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet, 27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. 28 Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.

Nu komen de geleerden vragen waarom Johannes doopt, terwijl hij niet de lang verwachte Messias was. Dan wijst hij op Jezus. Hij zegt : Hij is al onder u aanwezig en is gekomen. M.a.w. zorg dat je er klaar voor bent om Hem te ontmoeten. Wij als aardse mensen hebben niet voldoende in ons om Hem zo te ontmoeten en roepen dan misschien net als Petrus uit in Lucas 5:8 - Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. Wanneer mensen met God in aanraking komen krijgen ze net als Johannes en Jesaja de openbaring van de Almacht en de Heiligheid van God en wie zij zijn als mens in de ogen van God. Jesaja roept het uit in Jesaja 6: 5 - 9  -  Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.  8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk....

Laten wij net als Johannes, Jesaja en de discipelen op het Woord van Jezus in deze wereld een getuigenis zijn van Wie Christus is en wil zijn voor een wereld die Hem niet kent. Een getuige door te wandelen in de verwachting van de komst / wederkomst van de Messias en in opdracht en liefde tot onze Heer. Hij heeft ons tot een getuige gesteld, doordat Hij het getuigenis in ons heeft gegeven. God verbind zich aan Zijn gemeente en wil u en mij laten zijn als een Johannes om Zijn boodschap in de wereld te brengen.

Amen. 

maandag 27 oktober 2014

De Heer is mijn Herder

Psalm 23  “De Heer is mijn Herder.”Het is een wereldwijd bekende Psalm die velen al door alle eeuwen heen hebben bemoedigd. Een nachtegaal onder de psalmen. Een Psalm die vertelt over God en tegelijkertijd spreekt deze Psalm ons enorm aan. Het verwoord verlangens die wij hebben om met God te leven en te zien dat Hij aan onze kant staat. Het verwoord beloften die God doet aan ons als mens, waarin Zijn betrokkenheid in ons dagelijks bestaan wordt genoemd. Het verwoord de zegen die God geeft aan Zijn kinderen, waardoor wij perspectief hebben op een hoopvolle toekomst. In alles verwoord het dat ons leven vast in Zijn hand is en Hij als Herder voorziet, overziet en weet wat wij nodig hebben. “God is goed”  zou je met 3 woorden kunnen samenvatten.

Psalm 23 : Een psalm van David.
David was de koning van Israël. Voordat hij koning werd, was hij schaapsherder in opdracht van zijn vader om voor de schapen van hun huis te zorgen. In zijn leven van afzondering tussen de schapen zocht hij God en was zijn verlangen om Hem te kennen. Hij vertrouwde op de Heer. Net als ieder ander had hij problemen op zijn weg. Hij vluchtte niet weg, maar ging zijn problemen te lijf.

Dat zien we verwoord als David bij Koning Saul komt in de periode dat hij nog niet koning was. Als hij bij Saul zich aanmeldt om Goliath te verslaan, vertelt hij over zijn belevenissen hoe hij beer en leeuw heeft verslagen. Hij was niet bang, maar stelde zijn vertrouwen op God. Dat zien we te meer als hij de reus ziet en in tegenstelling opmerkt dat deze niet tegen mensen aan het schreeuwen was en hen uitdaagde, maar hij zag dat deze grote man God uitdaagde. Dat was het moment dat David in het verhaal komt en de confrontatie aangaat. Hij had het vertrouwen en de zekerheid dat God aan zijn zijde stond.I Samuel 17 :36 en 37
36 Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van dezen, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. 37 Ook zeide David: De HERE, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.
Het mooie van dit getuigenis wat David aan toenmalige koning van Israël vertelde, dat deze overtuigd werd, dat God aan de kant van David stond. En hem toestemming geeft om als vertegenwoordiger voor het land te gaan. 40 dagen waren de Israëlieten al bang geweest en ook Saul. Maar nu kwam er hoop. Hier was een man die met God wandelde en nu wisten ze. Niemand kan hem tegenhouden. 

Dat is ook wat veel mensen zoeken in hun dagelijks leven. Houvast en vertrouwen. Soms kunnen zaken ons beangstigen en tegenhouden om te blijven geloven dat God te vertrouwen is. Hoe ons leven ook gaat en wat er ook gebeurt. God blijft Dezelfde. Hij verandert niet. Misschien dat onze omstandigheden veranderen en hoe wij er over denken en voelen, maar dat verandert nog niet Wie Hij is en wat Hij gesproken heeft. Hij is de rots, waarop wij mogen vertrouwen. Hij is de Herder die alles overziet en bij Wie wij mogen komen als Zijn kinderen. Jeremia 29:11 – 14  -  11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN,

De belijdenis van David dat hij zegt : De Heer is mijn Herder. Laat zien dat hij er van overtuigd is, hoe God over hem denkt en hoe God hem ziet. God ziet ook ons en kent ons bij name. De woorden van Jeremia aan Israël verwoorden ook het hart van God, hoe Hij in Christus naar ons kijkt en wat Zijn gedachten over ons zijn. Hij heeft de Vredevorst in Christus naar ons gezonden om herstel te brengen tussen God en de mens.

Waarom? Belofte en zegen. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Daarbij ziet God uit dat wij Hem aanroepen en in ons leven met Hem wandelen. Hij hoort ons en wil naar ons horen wanneer wij tot Hem komen en bidden. Zoals Jezus zei dat de schapen horen naar de stem van de Goede Herder en Hem kennen. Jezus leert ons : bidt en u zal gegeven worden, klopt en de deur zal worden opengedaan, zoekt en gij zult vinden. Woorden die heel veel gelijkenis vertonen met de woorden in Jeremia. Dat zijn woorden die ons uitnodigen om op de Heer te vertrouwen, omdat Hij te vertrouwen is.Psalm 23 : 1b De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Deze woorden van David hebben velen hoop en zicht gegeven op Wie God is. Woorden die laten zien, dat God echt voor Zijn kind zorgt en weet wat deze nodig heeft. Een mens die niet zoals het in  Jeremia 29: 11 – 14 staat leeft, lijkt in elk opzicht een tekort te ervaren in zijn / haar leven. Gelden deze beloften dan niet voor elk mens? God heeft beloften gegeven waar Hij ook de voorwaarden aan heeft verbonden. Het gaat om de relatie tussen Hem en de schapen van Zijn kudde. Zonder deze relatie zijn wij zoekende en missen wat God aan ons wil bekend maken.

Heel veel mensen om ons heen zien God als een onpersoonlijke kracht. Zij zien Hem niet als een persoon. David vertrouwde op de Heer Zijn God en God noemt hem een man naar Gods hart. In de wandel met God weerspiegelde Hij wie God is en wil zijn voor Zijn volk en een ieder die gelooft. Hij kent onze namen, weet wie we zijn. En we zien dat God door de hele Bijbel heen mensen bij name roept om Hem te kennen en volgen in dit leven op deze wereld. Mensen die herkenbaar als ieder van ons zijn. Elk mens heeft een keus om voor of tegen God te kiezen.

Wie niet voor Hem kiest, zal ook niet ervaren wat Hij voor hem of haar heeft. Zijn beloften en zegeningen. Romeinen 3: 7 en 8 staat de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.  Zij kennen in hun leven de Vredevorst, Jezus Christus niet en hebben geen vrede met en van God. Een mens zonder Christus lijkt het zelf op te willen en moeten knappen. De menselijke natuur heeft erg de nijging om het zelf te willen doen, zonder God daar in te kennen. God erkennen als het hoogste gezag betekent dat ik niet meer op de troon van mijn leven zit, maar dat God de leiding heeft en ik Hem zoek om mijn leven te leiden.Psalm 23 2 en 3 - Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Hij brengt mij daar waar ik Hem ben gevolgd. Mensen over de hele wereld zoeken naar rust en dat hun leven op orde komt. Spreuken 3: 5 en 6 -  5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Een schaap wordt opgejaagd en moe, omdat deze geen herder heeft, zegt Jezus in Mattheus 9 : 36 Het mooie is dat er staat dat Hij met bewogenheid keek naar de mensen. Dat spreekt van de liefde die God de Vader en Jezus de Zoon van God heeft voor ons als mens. Jezus is de Goede Herder die compassie / bewogenheid heeft voor de mens die ronddwaalt en God nog niet in zijn / haar leven heeft ontmoet  of in een levens situatie heeft leren kennen. God verlangt de zaken op orde te maken in ons leven, zodat wij in ons geloof en vertrouwen groeien en Hem volgen. Als er vertrouwen is dan is er ook rust. Een rust niet op omstandigheden gebaseerd, maar God geeft die rust. Hij is de Vredevorst.

Hij doet mij nederliggen, voert mij en leidt mij. Dat spreekt van een mens die zich aan God heeft overgegeven. Niet een schaap die onwillig een kant op wordt geduwd. Maar een volgen van de Goede Herder. Hij weet de weg. Soms hebben we hulp nodig om tot rust te komen. Dan is ons leven zo druk met van alles en nog wat dat we er oververzadigd zijn. Hij nodigt ons uit om persoonlijk bij de Herder te komen en ons hart met Hem te delen. De wereld biedt allerlei gedachten en wegen aan die ons bezighouden, dat we weer nodig hebben om op God te richten.

Hij is de Weg, waarop wij mogen gaan en tot de Vader mogen komen. Hij brengt orde in ons / mijn leven, daar waar dat nodig is. Dat doet Hij omdat Hij wil dat we deel hebben aan Zijn beloften en zegen die Hij wil geven. Daarvoor helpt Hij ons om open te staan voor wat Hij door Zijn Woord en Geest tot ons wil zeggen.

Psalm 23 : 4 en 5 - Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Wanneer ons leven door moeilijkheden gaan en het lijkt dat er geen lichtpuntjes meer zijn, dan mogen weten dat Hij bij ons is. Hij is de Stralende Morgenster. Er staat in Jesaja 9 : 1 en 2 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.2Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.Hij wil niet slechts een lichtpuntje van hoop zijn, als wij het niet meer weten, maar wil onze hele weg verlichten en leiden naar onze bestemming. Niet om alleen te overleven in ons bestaan, maar deel te hebben aan de vreugde die Hij aan elk van Zijn kinderen wil geven. We mogen weten uit Jeremia en ook uit o.a. Mattheus dat God aan onze kant wil staan en Hij ons leven aan Zijn kant wil brengen, de goede kant van Zijn liefde en trouw. Een belofte en een zegen.

Jezus spreekt in Mattheus 28 : 20 tot Zijn discipelen en door de eeuwen heen ook tot ons:  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Deze laatste woorden in Mattheus werden al gesproken over Wie Jezus zou zijn in Mattheus 1 en Jesaja 7 en 8 waar staat : men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. De Naam van Jezus vertelt Wie Hij is en wat Hij voor ons wil zijn.  Hij gaat met ons mee en de zegen van de Heer in ons leven geven, zodat wij troost vinden en Zijn leiding op moeilijke momenten ervaren. In plaats dat wij weglopen en in

angst leven, brengt God rust en kunnen wij in relatie met Hem leven, waarin geloof en vertrouwen is. Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden om ons terzijde te staan. Een belofte dat we niet als een wees, kind zonder ouders voor zouden staan. Johannes 14 : 18 Hij vertelt dat Hij de zekerheid zal geven dat Hij en de Vader in ons leven aanwezig zullen zijn.

Psalm 24 : 6 - Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
Wat een mooie belofte en wat een verlangen spreekt David uit. Heil spreekt van verlossing en uitredding. De God die redt ; Jeshua – Jezus zal mijn leven vullen met gedachten van hoop en mij een hoopvolle toekomst geven. Daar mogen we naar uitzien met de zekerheid dat God een waarmaker is van Zijn Woord.Het verblijven in het Huis van de  Heer spreekt van het verlangen voor nu, dat ik graag dicht bij God wil zijn en Hem wil kennen in mijn leven. En ook van de zekerheid dat Hij een plaats voor mij bereid waar ik heen mag gaan als ik over de scheidslijn van leven en dood ga. En het tijdelijke met het eeuwige verwissel. Dan mag ik weten dat ik Mijn Heer en Herder mag ontmoeten in de gerustheid van het Evangelie van de Vrede. Dat mijn leven in orde is met God en Hij mij omarmen zal als Zijn kind. 

Dat spreekt van vertrouwen en de zekerheid dat God Mijn Herder is. De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Zegt de Statenvertaling. Dat spreekt niet alleen van het hier en nu, maar ook van de toekomst. Dat ik mag weten dat Hij als Herder mijn leven zal leiden en brengen op de plaats die Hij goed voor mij acht. “God is goed.” 3 woorden, die spreken van geloof, hoop en liefde waar Hij recht aan wil doen in ons leven.  Deze God waar wij ook tegen mogen zeggen: De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.


donderdag 25 september 2014

God is genadig en liefdevol

Jona 3:10-4,11 in het kort :  God wil een stad sparen die zich heeft bekeerd van hun verkeerde levenswijze. Een profeet die zich alleen om zichzelf bekommert, ondanks wat  hij al heeft meegemaakt. God wijst Jona terecht op zijn manier van denken en doen.We kennen Jona als een klein boek in het Oude Testament, genoemd naar de hoofdpersoon in het boek.  Veel weet men niet over Jona. Jona - zijn naam betekent "duif".  Een betekenis van een naam is belangrijk omdat het in de Bijbel laat zien wie en hoe iemand is. Maar ook hoe God zo iemand ziet en welke bestemming Hij voor iemands leven  heeft.

Wij kennen het beeld van de duif uit het Oude en Nieuwe Testament. Wanneer Noach de luiken opent na de dagen van regen om te ontdekken of er op de aarde een droog stukje grond te vinden is stuurt hij een duif op pad en deze komt met een olijftaf in zijn snavel terug.  Hier is de duif een verkenner en brenger van goed nieuws.


Als teken van het verbond in het Nieuwe Testament door het Volbrachte werk van Christus zien we dat God de Heilige Geest zend. Bij de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Wanneer Jezus uit het water oprijst komt de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus. Jezus verkondigt het Evangelie, het goede nieuws.

Het beeld echter van de duif zoals die staat als betekenis voor de naam van Jona en de persoon van de Heilige Geest laat zien dat de persoon een gevoelig iemand is. Een duif reageert snel en gevoelig op wat er gebeurt.  Staat ook voor het gevoelig zijn voor de stem en het spreken van God. Jona als profeet sprak de woorden van God tot het volk. Jezus sprak alleen wat Hij de Vader hoorde zeggen, nadat Hij vervult was met de Heilige Geest. 

In het Oude Testament zien we dat koningen, priesters en profeten degenen waren die werden aangegrepen door de Geest van God. Dit staat meerder malen over David en andere geloofshelden genoemd. In het  Nieuwe Testament zien we dat er terug verwezen wordt naar de profeet Joël dat God Zijn op alle vlees wil uitstorten. Daarmee worden alle gelovigen bedoeld.Jona was een profeet tijdens de regering van Jerobeam II (787-747 v.C.). Hij begon zijn profetische carrière kort na het eind van de bediening van Elisa. Jona wordt genoemd in het boek van 2 Koningen 14:25 waar staat : Jerobeam herstelde de grens van Israël, van Lebo-Hamat tot aan de Zoutzee, zoals de HEER, de God van Israël, laten zeggen door Zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-Hachefer.  Gath-Hachefer lag niet ver van Nazareth, in Galilea .

Als boodschapper / profeet van God leefde hij in een maatschappij die het niet nauw nam met God en hun koning in velerlei opzicht volgden door ongehoorzaam te zijn aan de richtlijnen van God en er afstand was tussen hen en God. Hij leefde in een land waar de koning niet wandelde en regeerde naar de richtlijnen van Gods Woord en deed wat God had verboden.

2 Koningen 14:15 23 In het vijftiende jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria; hij regeerde eenenveertig jaar. 24 Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. 25 Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg naar Hamat tot de zee der Vlakte, volgens het woord dat de HERE, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-Hachefer. 26 Want de HERE had gezien, dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met hoog als met laag gedaan was en dat er geen helper was voor Israël. 27 Maar de HERE had niet gezegd, dat Hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen; dus verloste Hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas.

En ondanks deze goddeloosheid was er herstel gekomen in Israël. God handelde niet naar de manier waarop het volk zich bewoog en deed. Maar handelde vanuit Zijn liefde en gerechtigheid. Hij deed recht aan Zijn verbond met het volk. Had gezien hoe zij verdrukt werden en wat zij nodig hadden om in vrijheid in hun land te leven. Laat dit ook een gebed zijn voor wat wij tegen komen in ons land en wat wij op het nieuws zien, waar mensen lijden door de verdrukking die zij in hun leven ondergaan. Niet op grond van dat wij het beter doen en goed zijn, maar op grond van Gods onverdiende gunst, wat de Bijbel genade noemt, mogen we door geloof tot God gaan en Hem in ons leven verwachten.

Jona had daar moeite mee. God verwachten voor een volk dat de zijne had verdrukt. Leven in een maatschappij die het helemaal verknalt en toch de goedheid van God zagen over hun levens. De goedheid van God en het onrecht wat hij meemaakte en zag kon hij niet rijmen met elkaar. Dat lezen we in Jona 4: 2 waarin hij bidt tot God met de vragen en de nood die hij in zijn ziel ervoer: "Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad."Heel veel mensen uit onze tijd vinden net als Jona het moeilijk om het goede voor mensen te bidden en verwachten dat God nieuwe dingen doet in het leven van mensen bij wie het overduidelijk fout gaat. Wij zijn meer geneigd om als een soort profeet op te treden, bij wijze van spreken wanneer wij zien dat het fout gaat in iemands leven of in de wereld zeggen dan: “ Dat had ik al zien aankomen. Het kan niet anders dan dat het fout zou moeten gaan.”  

En vervolgens berusten we er in dat het goede nieuws niet komt daar waar het hardst nodig is. We zijn tevreden met onze eigen leven, dat we kennis hebben genomen van en geloven dat God goed is. God heeft ons niet geroepen om een licht te zijn in deze wereld door thuis te blijven, maar juist te schijnen waar het donker is. Toch komen we net als Jona met onze excuses en uitvluchten waarom we dit en dat doen, maar niet gaan op het woord van onze Heer.

In Marcus 16 zien we dat toen de discipelen op het Woord van hun Heer gingen, dat de Heer met hun samenwerkte. Er gebeurde allerlei dingen die wij als mens niet kunnen bewerken. Hoe goed we ook leven en doen. Jezus deed wat de Vader hen liet zien, leerde en zei. Het gevolg was dat er mensen werden genezen, bevrijd, lammen konden lopen en blinden gingen zien. Niet omdat Hij de Zoon van God was, maar zoals het staat in Filippenzen 2 dat Hij gehoorzaamheid geleerd heeft en gehoorzaam is geworden tot in de dood.Daarom dat God door Zijn Geest krachtig kon werken. Dit heeft Jezus aan Zijn bruid, de gemeente overgedragen de  Heilige Geest gezonden om evenzo te doen en te gaan met de Blijde Boodschap. Stel dat iemand zonder auto, maar met rijbewijs, krijgt om een auto met een zeer krachtige motor en alle comfort die je maar zou kunnen wensen. Deze auto staat klaar in de garage om afgehaald te worden. Je kunt informatie opvragen bij de dealer door te bellen of mailen. 

Op internet ga je filmpjes bekijken van zo’n auto en raakt helemaal onder de indruk, maar gaat zelf niet naar de garage om de auto op te halen. Dan zul je niet mee gaan maken wat het met jou doet wanneer je er mee zult gaan rijden. Je zult er niet op plaatsen komen die deze auto mogelijk maakt. Dagelijks mag je er gebruik van maken en alle kosten zijn betaald. Dan kun je er over praten dat je deze auto hebt gekregen, maar niemand zal waarde hechten aan wat je zegt. Totdat je ophaalt wat jou toekomt.

Zo leven wij vaak met mooie gedachten over het geloof, zonder dat we God zoeken en Hem daarin kennen, zoals Hij gekend wil worden. Hij is niet een God van afstand, maar een God van relatie die in ons Leven aan de slag wil om ons te brengen daar waar we de Goede Boodschap ook daadwerkelijk gaan zien, ervaren en uitleven.  Jona had zijn wonderboom en was daarbij erg blij mee voor zichzelf. Maar het grote werk wat God wilde doen en ook deed daar had hij moeite mee. In de stad Ninevé waren 120.000 kinderen. Hij had liever zijn boom tegen de hitte, dan dat deze mensen werden gespaard van de ondergang.

Vaak draait het bij veel mensen om wat het met hen doet en wat ze kunnen krijgen in het leven. Ze menen op basis van hun inzet of datgene wat zij zich toe eigenen als hun bezit of resultaat, dat ze recht hebben op meer dan een ander. Zijn niet bezig om hun leven in te zetten voor de ander, maar hebben zo hun eigen gedachten en doelen daarbij.  Het succes dat soms snel is gekomen, kan ook weer net  zo snel weg zijn uit ons leven.  Iemand spant zich erg in om iets voor elkaar te krijgen en wordt door anderen geprezen. Dan gaat er iets fout en de persoon zict in zak en as en voelt zich mislukt en afgewezen. Op zoek naar erkenning in het leven, stoten mensen tegen weerstand en anderen aan wat pijn kan doen.  


Gods Woord is onveranderlijk. Jezus zegt dat geen Jota en titel zal vergaan van het woord van God, dat het eeuwig stand zal houden. Jezus is het vleesgeworden Woord. Hebreeën 13: 8 zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Psalm 1 laat zien hoe God ons leven wil doen zijn. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.Wanneer ons leven gebouwd wordt  op de rots, Jezus, dan kunnen stormen komen, maar we worden er niet door weggespoeld.  In Psalm 1 zien we dat het te maken heeft met onze wandel, hoe wij leven en waar wij onze gedachten mee vullen.  Aan de ene kant is er een wereld die van alles aanbied en vertelt hoe we het moeten doen. Velen luisteren er naar en merken dat hun leven niet brengt waar zij hopen dat het naar toe gaat. Zij willen succes en jagen dat na. Hebben er alles voor over om hun doel te bereiken. Doel heiligt de middelen, maar vergeten dat elke concessie in hun leven maakt dat zij niet aan het winnen zijn, maar steeds meer moeten inleveren en merken dat zij meer en meer afdrijven van wat God voor ogen heeft.

Daarom dat God ons oproept om gehoor te geven aan Zijn Woord en daar in ons leven op te bouwen. In Johannes 4 zien we de uitnodiging van Jezus aan de Samaritaanse vrouw laat Hij zien dat met alle vragen die zij had, het aanbod van de wereld niet de dorst van haar ziel kon stillen. Daarom dat de Heer in Jesaja 55 de uitnodiging doet om tot Hem te komen. Hij is de bron van het leven. De waterstromen waar Psalm 1 over spreekt gaat over het leven met God. Onze levens zijn geworteld of in de waarheid en ontdekken de rijkdommen van Gods Woord en beloften of zij zijn geworteld in de wereld waarin wij leven en halen daar onze informatie, zekerheden en hebben daar ons vertrouwen op gesteld. Romeinen 10:11 zegt - Al wie op de Here zijn geloof bouwt, zal niet beschaamt uitkomen.

Net als een boom staat ons leven niet op zichzelf. We zijn geplant in een wereld waar we voor God vrucht mogen dragen. Jona’s prediking had tot vrucht dat een hele grote stad zich bekeerd van hun boze wegen. Als reactie op hun bekering, zien we dat God niet Zijn oordeel wil doorzetten om hen te vernietigen.  Jona was een Jood die onder de dreiging van dit volk had geleefd. Hi j kon het ergens niet geloven dat zij vergeving ontvingen voor hun wandaden. Hij had de gevolgen gezien in het leven van vele van zijn landgenoten. Daarom wilde hij niet op stap voor God om Zijn Woord aan hen te verkondigen.Jezus spreekt tot Zijn discipelen en door zijn discipelen ook tot ons : Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen. Matt. 28 : 19 Nu hoeven wij niet meer zo ver uit ons land om andere volken te ontmoeten. Wij hebben mensen uit alle werelddelen in ons land. Mensen met andere culturen en geloven. Door het Oude Testament heen zien we hoe God spreekt om je niet te vermengen met andere religies. Mensen trouwden met mensen van andere volken en namen hun afgoden aan en dienden deze. Ook in deze tijd zien we dat de missie van vele religies is dat mensen zich vermengen met hun volk en vervolgens dat deze mensen hun goden gaan dienen. Daardoor zien we dat de wereld om ons heen hun doelen hebben gesteld.
Concessies leiden niet tot het doel dat we in vrede met elkaar gaan leven.  1Timotheus 2: 1 – 7
Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

In de brief aan Timotheüs zien we dat elke gelovige wordt opgeroepen om te bidden voor Zijn land, landgenoten en regering. Waarom? Om alleen een stil en rustig leven te leiden? Nee, dat is een vrucht van onze gehoorzaamheid aan God. De reden is dat God wil dat elk mens deel krijgt aan het volbrachte werk van Jezus. Dat de reden waarom Hij naar de wereld is gekomen, die verdiende net als Nineve om Gods oordeel te ontvangen, gaan horen dat God dat niet wil en Hij een oplossing heeft bedacht in Zijn Zoon waardoor mensen deel kunnen krijgen aan het geloof en de Waarheid die Hij in Christus wil openbaren.

Hij wil niet dat mensen geloven en leven in de leugen. Het hart van God wat wij in de woorden van Jona mogen leren kennen : U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. -  Jona 4:2 Deze manier van denken en doen zien we ook in jezus. Daarom dat Paulus in Filippenzen 2:5 een oproep doet:  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Dat is een keuze van het verstand en het hart, om niet jezelf te laten gelden, maar dat Jezus zichtbaar wordt in de manier waarop wij leven, denken, spreken en doen. Laten wij God verwachten dat Hij ook in ons leven komt met Zijn liefde, geduld, trouw en vergeving. Hij vraagt ook aan ons om bereid te zijn dit aan anderen te geven.

De vraag die dan naar ons toekomt is: Mag God dit in uw leven verder uitwerken, zodat U in Zijn hand een instrument van Zijn liefde en de blijde boodschap zichtbaar wordt voor mensen, die in de donkerheid van haat, geen vergeving kennen en weten dat er een God is die van hen houdt. God heeft ons op het oog, zoals Jezus zei: U bent het licht van de wereld. Laat het licht schijnen  van hoop, geloof en liefde, zoals 1 Corinthe 13 dat zegt. De Liefde die de meeste is van de 3 zal zichtbaar zijn en mensen zullen daardoor in hun leven geraakt worden, omdat ze Christus zien.