maandag 17 maart 2014

De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Teksten : Psalm 1 : 1 - 2 en Lucas 19 : 1 – 10


Lucas 19 : 1
En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. 2 En zie, er was een man, Zacheüs geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk.


Jezus komt in een stad en gaat er door heen. Hij bleef niet aan de buitenkant van het gebeuren van de stad, maar komt in het centrum waar het leven van alle dag plaats vindt. Dat zien we ook in Lucas 13:22 - En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. Dat betekent dat de ontmoeting tussen Jezus en de mensen verder ging dan elkaar groeten en verder gaan. Hij nam de tijd om mensen te vertellen over het Koninkrijk van God. Hoe zij deel konden krijgen aan het geweldige nieuws dat God voor hen had.
In Mattheus 9:35 lezen we: En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat het spreken over het Koninkrijk van God was niet een afstandelijk verhaal was wat de mensen moesten aanhoren, maar er gebeurde iets. Wanneer mensen hoorden van Jezus kwamen van ze overal vandaan om met hun zieken bij Jezus te brengen. Deze prediking waren niet alleen woorden die ze hoorden, maar mensen zagen het voor hun ogen gebeuren. Mensen die Jezus ontmoeten, werden aangeraakt en genezen. Een levend bewijs van een God, Die omziet naar een mens in nood.


Degenen die erbij waren zagen het voor hun ogen gebeuren en werden daardoor zelf aangeraakt door de liefde van God. Deze dingen gebeurden om de mensen hun ogen te openen en te overtuigen dat de langverwachte Messias in hun midden was. Zoals ze zelf zeiden : "Niemand kan zulke wonderen doen, tenzij God met hem is." Het was "dabar" wat daar gebeurde. Woord en daad, zoals het al vanaf de schepping plaatsvond. Het werd gesproken en het gebeurde ook zoals God het had beloofd. Hij is een waar maker van Zijn Woord.Het mooie is dat Jezus geen mooie praatjes kwam houden voor de menigte of select gezelschap. Nee hij kwam voor één man. Het is net alsof de camera van het grote plaatje van de stad en de mensen ingezoomd wordt op één enkel persoon. En deze persoon daar is door de eeuwen heen steeds weer over gesproken.

Hoe? Door wat er in zijn leven plaats vond als een krachtig getuigenis van Gods werk in een mensenleven. In ogen van God is een mens kostbaar en volgt Hij deze op de voet. Zo geïnteresseerd is Hij. In Psalm 139 staat dat Hij ons zitten en staan onderzoekt en vertrouwd is met heel ons doen en laten. Zelfs wat wij spreken is bij Hem bekend.

Waarom? Dat antwoord zien we terug in het verhaal van de kleine rijke man, die hard op zoek is naar de Jezus. Degene over Wie door de mensen om hem heen druk wordt gepraat als nieuws van de dag. De eerst indrukken die we krijgen van deze Zacheus is dat hij een succesvol man is en in dienst van de overheid. Hij was één van de mensen die er voor had gekozen om te werken voor de toenmalige overheid, de bezetter van die tijd. Om iemand te kunnen krijgen voor zo'n functie als hoofd van de belasting, werd hij dik betaald. Daarnaast wist hij ook binnen het werk wat hij deed zich te goed te doen van het geld wat mensen aan hem afdroegen.
We zien dat in een mensenleven er twee zijden van de waarheid zijn. Een kant die als een aangeboren talent in ons leven verder wordt ontwikkeld. Zeker als het talent herkend wordt en de kans krijgt om zich op een goede manier begeleid wordt naar volwassenheid. Een kant waarbij goede karaktereigenschappen ontwikkeld moeten worden om tot een positief resultaat te komen. Een boom die vrucht geeft op Zijn tijd. (Psalm 1:3) Een leven dat in afhankelijkheid van God leeft en er voor gaat. Daarbij kiest iemand om naar de woorden van Psalm 1 : 1 - 2 te leven. Welzalig de man, …, die vreugde vindt in het Woord van God. Dat is iemand die heeft leren kiezen om het leven samen met God te gaan.


En een kant waardoor situaties en omstandigheden de vaardigheden ontstaan om te leven of te overleven. Die vaardigheden kunnen we thuis, op school, vrienden, werk, sport, etc. leren. Afhankelijk met wie we in aanraking komen en hoe onze levens omstandigheden zijn. We kennen het verhaal van genoeg jongeren die met verkeerde vrienden in aanraking komen. Daardoor wijkt hun gedrag en pad af van wat ze van thuis uit hebben meegekregen. Er zijn er ook die in de basis van hun opvoeding juist de liefde en genegenheid missen. Vaak wordt er een weg gezocht in het leven om dit gemis te compenseren. Hieraan is te denken aan succes, geld, macht, aanzien, reputatie, opleiding en prestatie.


Hoe Zacheus tot zijn succes is gekomen kunnen we niet opmaken uit het gedeelte. Wat we wel weten is dat hij zijn positie heeft gebruikt om van zijn landgenoten in dienst van de Romeinen geld afhandig heeft gemaakt. En dat hij daarnaast ook voor zichzelf geld nam. Hij was rijk geworden door de inzet van zijn talent om geld te maken en zijn vaardigheid om slim zaken te doen. Dat maakte hem niet echt geliefd binnen de stad waar hij leefde.
3 En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte.


Het blijkt in de praktijk dat veel mensen op zoek zijn om God te vinden in hun leven. Wat zij vinden in hun leven buiten God, houdt hen een tijd lang bezig. Toch ontdekken ze dat dit niet de voldoening geeft die een mens zoekt. Succes en rijkdom samen met een druk leven en de hoge verwachting vragen veel van je persoonlijkheid en kost je alles om je staande te houden. Dat geldt ook voor zaken, die je in je leven toe hebt gelaten, maar eigenlijk niet bij je passen. Daardoor heb je het idee dat je steeds moet voldoen aan eisen, die voor je gevoel erg hoog liggen. Je loopt als het ware op je tenen. Of je hebt veel meegemaakt en gezien wat er te zien is en merkt dat het niet aansluit bij de innerlijke behoefte van jou als mens. Je moet je anders voordoen en speelt a.h.w. een rol in het grote toneelstuk van het leven.


Al die zaken kunnen je zicht belemmeren op de belangrijkste zaken in het leven. Het houd je bezig en leid je af van wat je zou willen doen en bereiken. Veel zaken en mensen lijken je in de weg te staan. Veel mensen hebben die weg al proberen te bewandelen en vertellen hun ontmoedigende verhalen of verhalen van hoop waar weinig realiteit in terug te vinden is. Het lijkt dat je eigen levensverhaal en dat van een ander te kort schiet op alle fronten. Dat knaagt aan je als iets wat maar niet vanzelf overgaat.


Bij Zacheus zie je dat zowel zijn natuurlijk lichaam als zijn plaats in de maatschappij hemzelf in de weg staan om zijn weg te kunnen gaan. Hij kon omdat hij klein was niet dichterbij Jezus komen en omdat iedereen er


voorstond. Letterlijk en figuurlijk. Toch was deze man niet dom en liet het er bij zitten. Hij zocht een weg om toch te horen en te zien wat iedereen hoorde en zag.


4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.


Het mooie van zijn actie is dat hij niet wordt afgewezen door Jezus. Hem wordt niet het protocol voorgehouden wat hij "normaal" had moeten doen om in contact te komen met Hem. Juist zijn actie liet zien hoe wanhopig hij was en graag wilde horen en zien wat Jezus te zeggen had. Misschien dwaas in de ogen van mensen, maar Jezus had daar geen moeite mee. Hij zag hem net als de rest van het volk. Hij zag hem als een zoon van Abraham. Jezus had hem niet gestickerd met outcast, iemand die er niet bij hoort. Het was juist Zijn specialiteit om deze outcast te helpen. Deze man kwam uit de kast en maakte zich openlijk bekend.


Dank zij deze actie spreken wij nu 2000 jaar later nog over deze kleine man, die Jezus ontmoet en vergeving en verlossing vindt. Velen vinden zijn verhaal fascinerend. Hij deed iets wat de rest niet deed. En God deed iets wat de rest alleen maar van hoopten. Jezus riep hem en ging met hem mee naar huis. Daar is ook de plaats waar onze Heer wil zijn. Niet op een plaats waar ieder in een rollenspel speelt, maar in het huis van Zacheus zelf. Hij wilde hem en wil ons persoonlijk ontmoeten. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen.

Zacheus werd bij zijn naam genoemd en geroepen. Dat zien we ook bij de discipelen van Jezus. Met de oproep; Kom en volg Mij. En we zien als mensen ingaan op deze uitnodiging dat zij alles achter laten waar ze mee bezig waren en zelfs waar ze hun geld mee verdienden. Vissers werden leerlingen van Jezus om vissers van Mensen te worden. Ook deze grote vis, Zacheus, haalt Jezus binnen het Koninkrijk van God.
Zacheus is een vergriekste verkorting van Zacharias (Zakkhaios), ook wel in verband gebracht met Aramees zacchai 'rein' De naam van iemand heeft ook te maken met hoe God iemand ziet en wat zijn plan met iemands leven is. Mensen met bepaalde namen, hebben ook bepaalde eigenschappen, die in hun leven herkenbaar terug te vinden zijn. Eén ding die God over hem zag en door Jezus genoemd is: Zoon van Abraham. Hij behoorde bij het volk van God. Een volk dat heilig en dus apart gezet was en is door God. In het woordje heilig zit ook rein. Rein van handen en hart. Deze mensen zullen tot God mogen en kunnen naderen. Jezus zegt: Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Jezus kwam om de ogen te openen van Zacheus, zodat hij weer God in zijn leven ging zien.


Zacheus / Zacharias in het Hebreeuws - `Jahweh gedenkt, herinnert Zich.'
God was Zacheus niet vergeten. De belofte die hij als zoon van Abraham met zich meedroeg stond niet in verhouding tot zijn levensstijl. In Abraham zou God alle volkeren zegenen en een nageslacht geven dat niet te tellen was. Het doet mij denken aan het verhaal van een andere zoon van Abraham : Jozef, die in de gevangenis leefde en vergeten leek van familie en iedereen. In Egypte waar hij als slaaf zijn leven moest doorbrengen. Totdat God hem tevoorschijn haalt en het talent / de gave van het ontvangen van dromen en uitleggen ervan mocht gaan toepassen. Nu stond hij niet meer vooraan als een ambitieus jong mens om de wereld te veroveren, maar wees op God en zag dat hij in afhankelijk van God leefde. Hij wees op de schenker / gever van zijn talent.6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. 8 Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
Jezus keek dwars door het uiterlijk van de ruwe diamant heen. Hij zag het kostbare leven dat net als ieder ander genade nodig had. Iets wat Zacheus niet had verdiend, kreeg hij. Dat was precies zoals het woord genade inhoud. Hij kon door alles wat hij had en alles wat hij deed in Zijn leven niet overbruggen en in orde maken met God. Maar God reikte hem de hand door Jezus. Jezus zegt in Joh. 14:6: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.De stad en man kregen een andere bestemming in de geschiedenis van Israël. Jericho was in het beloofde land in handen van de vijand, toen zij als volk uit Egypte in de woestijn rondgingen. Als eerste wordt Jericho verslagen en ingelijfd als deel van het land dat God aan de Israëlieten gaf. Nadat het herbouwd was gingen de Israëlieten, Gods volk wonen in deze stad. Hierdoor was er een verandering gekomen. Niet meer van de vijand, maar als deel van het land waar Gods volk nu zelf woonden. Jezus kwam naar Jericho om een verandering te brengen in het leven van een man, die een zoon van Abraham bleek te zijn.


Veel mensen zijn zich niet bewust dat zij op zoek zijn naar God. Daarom dat God in de Here Jezus naar de wereld is gekomen. Hij is een weg gegaan om het mogelijk dat elk mens tot God mag en kan komen. Dat lezen we ook in Jesaja 53 : 11 en 12 - Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.


In kort staat hetzelfde wat Jezus in Lucas 19 : 10 zegt: Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Mag Hij ook vandaag u vinden en uitnodigen? Wilt u op Zijn aanbod ingaan en Hem in uw leven ontvangen? Misschien was u eens op de weg van het geloof en zijn er zaken gebeurt waar u over bent teleurgesteld. Ook dan is de uitnodiging er om tot Hem te komen. Zoals Hij zelf zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Een zanger zei eens: God is niet verder weg dan ons gebed. Zullen wij gaan bidden en Hem uitnodigen om in ons leven te komen en onze last aan Hem te geven?

vrijdag 7 maart 2014

Er is een andere weg...

Teksten : Psalm 119 : 101 -106 en Lucas 19 : 1 – 10 Psalm 119 is de langste Psalm onder de psalmen. Deze Psalm 119 ademt de liefde van de schrijver uit voor God en dat deze van Zijn Woord houdt. Er is een verlangen en zoeken te bespeuren dat hij er naar verlangt om volgens Zijn geboden / richtlijnen te wandelen. In vers 1 van de Psalm 119 lezen we: Welzalig zijn de oprechten van wandel, die  in de wet van de HEERE gaan. Dit vers heeft heel wat weg van Psalm 1 verzen 1 en 2 waar gesproken wordt : Welzalig de man, ….  die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE. Dat zou een prachtige samenvatting kunnen zijn van Psalm 119. Het gaat om de vreugde die er uit voortkomt.  

Wij, de Nieuw Testamentische gelovigen, kennen het Evangelie, de Blijde Boodschap. We hebben samen gelezen uit Mattheus 22: 37 – 39  Daar zien we dat het liefhebben van de Heer het eerste gebod omvat. En het 2e gebod dat Jezus daarbij omschrijft om onszelf en de ander lief te hebben daar aan gelijk is. Hoe we God liefhebben komt terug in het leven van alle dag. Dat zien we  in de manier waarop we leven, denken en doen.  

Als Jezus spreekt over geloof zien we door Zijn leven, lijden en sterven van Christus is het kruis geïntroduceerd. Wanneer Jezus spreekt over het opnemen van het kruis als gelovige om Hem na te volgen. Hij spreekt van dit beeld in een samenleving van Zijn tijd dat het kruis en het kruisigen zichtbaar aanwezig is. Iemand die zijn kruis opnam, was een veroordeelde. Iemand die door de Romeinse overheid was veroordeeld om op de schedelplaats, Golgotha te sterven. In de komende periode leven we naar Pasen toe, waar wij gedenken wat Christus voor de mensheid door Zijn kruisdood heeft bewerkt.  

Wanneer Christus in zijn onderwijs naar Zijn discipelen toe en de schare spreekt Hij er over in Lucas 9 : 23 2523 Hij zei tegen allen:  Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24   Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? en Zijn wet dag en nacht overdenkt. In deze verzen van Lucas 9 zien we de verbinding wordt gelegd over het omgaan met Gods Woord en de richtlijnen toepassen in het dagelijks leven, welke we lezen in Psalm 119.  Er is vreugde in het kennen en doen ervan.  In Filippenzen 2 zien we dat de vreugde die Christus had en zag dwars door zijn leven, sterven en opstanding heen was wat er uit voort zou komen. Wat Hij door Zijn daad van rechtvaardigheid velen rechtvaardig zou maken. Zoals Jesaja 53 het omschrijft.  

Daardoor wist Christus ook voordat Hij deze weg naar Golgotha zou gaan, dat het mogelijk zou zijn voor een mens om niet meer voor zichzelf te leven, maar zijn en haar leven over te geven aan God. De God van hemel en aarde, de God die Mozes Zijn geboden toevertrouwde, de God die velen de liefde voor Zijn Woord zoals de  geloofshelden uit de Hebreeënbrief beschreven zou bekend maken. Onder hen waren een Ezra en David, waarvan één van hen mogelijk de schrijver van Psalm 119  zou kunnen zijn geweest.    

Het geloof en het leven met God gefundeerd op het volbrachte werk van Christus laat zien dat we niet meer voor onszelf leven. Daarbij is het een zoeken van de gelovige naar Gods richtlijnen voor het leven vanuit onderwijs, gebed en het houden naar Zijn Woord en zich laten leiden door de Heilige Geest.  

Psalm 119 : 101 – 106 Geeft richtlijnen vanuit het Woord van God om in het leven dagelijks toe te passen van wat de Bijbel leert en God door Zijn dienstknechten gesproken heeft.  Dit onderwijs had Zacheus ook gehad. Hij was een man die genoemd wordt door Jezus als een zoon van Abraham. Hij was bekend met de wet, maar kwam daar in de praktijk niet mee uit. Zijn leven was verstrikt in leugens, diefstal en verwerping.  

De dag dat Jezus Jericho wilde bezoeken had te maken met de weg waarop Zacheus en velen met hem wandelen. De weg die Zacheus ging, was niet de weg die het Woord van God wees. Hij zat in de raad van Goddelozen, deed het werk voor hen en hield daar ook nog een flinke cent aan over. Als Joodse man in een tijd van Romeinse overheersing leefde hij in 2 werelden. De wereld van het geloof in de Wet en de verwachting van de Messias. En de wereld van een wereldveroverend volk dat het land bezette en andere gebruiken, goden en wetten op na hield.  

  

Gaande weg was zijn leven niet meer naar Psalm 119 : 101.  Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden. 102 Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. Op zijn manier was hij een man die stond voor zijn zaak en zorgde voor zijn gezin / familie. Toch waren de vruchten dat hij met een leugen leefde door mensen geld af te persen en maakte hem een buitenbeentje en werd hij door kritiek en door de algemene opinie en gemeenschap verworpen.  

Deze man had met als de stad Jericho nodig dat hij in de juiste bestemming kwam. De stad Jericho hebben we leren kennen als een stad dat door andere volken werd bewoond. Het volk van Israël welke 40 jaar in de woestijn leefde had een land beloofd gekregen, waar toen nog de vijand heerste. Deze vijand moest verslagen worden. De stad Jericho lag midden in dat beloofde land en  was een indrukwekkende stad dat een reputatie had in de hele wijde omgeving. Pas toen Jozua en Kaleb alle gebieden hadden ingenomen en het hele volk in het nieuwe land woonde, kreeg Jericho een nieuwe bestemming. De Israëlieten daar ging nadat de stad opnieuw was opgebouwd wonen. Het was nu in handen van Gods volk en niet meer van de vijand.  

Nu in die zelfde stad, eeuwen later, woont een man die in handen was van de Vader van de leugen. Zijn leven was niet op orde en had een ontmoeting met Jezus nodig.  Deze man was kort van gestalte. Door zijn levens wijze waren er ook zaken, die een te kort waren in zijn leven en dat van zijn familie. Hierdoor leed hij en daardoor ook anderen onrecht. Op zijn manier had hij de zaken in het leven aangepakt, maar was niet uitgekomen waar God hem wilde hebben. Zoals we kunnen lezen in Psalm 1 vers 3 dat hij als een boom geplant aan water stromen was  en vrucht droeg op Zijn tijd. Nee. Aan de vrucht herkent men de boom leert Jezus. Wat mensen zagen was niet een leven als een zoon van Abraham naar Gods Woord en Zijn geboden.  Op dat moment komt Jezus in de stad en ontmoet hem bij de boom en in zijn huis. Dat was ook de opzet van onze Heer en Heiland. Hij zag wel door alles heen dat deze een zoon was van Gods volk, maar nog niet op de juiste plek en in de juiste bestemming wandelde.  Hij wilde hem de vreugde over Gods woord terug geven. Dat kon als hij handelde naar de richtlijnen om te doen wat hij moest doen met hetgeen hij van anderen afhandig had gemaakt. Hij kwam tot  

inkeer en ging toepassen wat het Woord van God zegt. Daardoor kwam er redding voor deze man. en er kwamen nieuwe mogelijkheden in zijn leven.  

Jezus zegt Ik ben de Waarheid, de Weg en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6 Jezus kwam in het huis van Zacheus. En op dat moment komt het leven van hem in het Licht van God. Hij kiest ervoor om niet langer met de leugen in zijn leven door te gaanHij maakt het met God en zijn medemens in orde maken door mensen terug te geven naar de richtlijnen van Gods woord. Er komt geven i.p.v. onrechtmatig nemen. Hij ziet dat hij velen tekort heeft gedaan. Hij komt in actie om gehoorzaam te worden en toe te passen, wat hij al in zijn leven als onderwijs uit het Woord had ontvangen. Hij werd en was overtuigd. Het verlangen om weer met God te leven en zich over te geven was daar. Jezus leert dat de Heilige Geest, de wereld overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid.  Deze overtuiging door God in zijn hart en verstand bracht Zacheus op het juiste spoor in zijn leven.   

Psalm 119: 103zegt  : Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Het was nu een vreugde voor Zacheus om het Woord van God in zijn leven toe te passen, nadat hij door de zure appel heen had gebeten. Het was een hele stap om vanuit hoe hij leefde en wel wist van God in zijn leven naar een leven, waarin het niet meer om hem zelf draaide, maar Jezus centraal ging staan.  Hij moest zijn trots en hoogmoed aan God overgeven en gaan doen wat Deze van hem vroeg.  Het gevolg was vreugde over het feit dat hij niet meer in de leugen hoefde te leven, niet meer op oneerlijke manier mensen behandelde en niet meer vanuit een kwaad geweten rond hoefde te lopen.  Nu kon hij de woorden van Psalm 119: 104 – 105 met hart en ziel belijden.  
104 Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.  

Zoals er ergens anders staat : Door uw licht zien wij het Licht. Jezus is het Licht van de wereld. En als licht van de wereld kwam Hij bij een volk dat in duisternis wandelde. Zoals we lezen in Jesaja 9 De ogen van Zacheus gingen open voor deze waarheid. Hij zag de zaken weer helder en vanuit Gods perspectief. Hij kon  

nu met een schone lei beginnen en doen als Matt. 5:37 staat :  Laat je ja ja zijnen je nee nee zijn 

Psalm 119 : 106   Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen.  

Uit het onderwijs van Jezus, zien we dat het lichtvaardig toezeggen van beloften die we maken in ons leven geen plaats is. De keuzes die we maken, zijn keuzes die weloverwogen gemaakt moeten worden.  Het verbinden aan en toewijden aan zaken van het geloof is in deze tijd een steeds moeilijker uitgangspunt voor de moderne mens. Wij als burgers van een vrij land willen vrij zijn in de keuzes die we maken en niet vastgelegd worden aan allerlei dingen die we moeten. Dit als tegenreactie op een periode die achter ons ligt. Voorheen ging het om de groep waartoe je behoorde. Nu gaat het steeds meer om het individu.  De mens centraal die alles zelf moet doen en kunnen. Door prestatie en frustratie lijkt onze maatschappij gebouwd te worden. Ik ben mijzelf tot wet. Geloof is niet meer als deel van een groter geheel, maar ieder voor zich moet maar weten wat hij en zij gelooft. Na de oorlog zijn we als land hard aan de slag gegaan om het land op te bouwen en onze kinderen een betere toekomst te geven dan dat de generaties ervoor hadden. Een mooi streven om te zorgen voor de generatie na ons komt.  

We hebben gezien dat rijkdom vanuit hard werken en verdienste de plaats in zijn gaan nemen van een leven in afhankelijkheid van God. Mensen menen het zelf allemaal wel te kunnen en hebben daarbij de kerk en het geloof niet meer nodig. Toch zien we dat velen op zoek zijn naar een innerlijke vervulling en voldoening in hun leven. God heeft in elk mens op de hele wereld een innerlijke plaats gecreërd waar Hij alleen in past. Doordat Christus in de wereld is gekomen, is er een weg geopend voor alle volken, talen en natien dat zij God kunnen leren kennen. De belofte aan Abraham dat in hem alle volken gezegend zouden worden, is tot waarheid gekomen in Christus. Door Jezus kunnen mensen tot God komen. Datgene wat in de wegstaat heeft Hij weggenomen.  

Net als Zacheus mag een mens God in zijn / haar leven ontmoeten en leren kennen. Dan komt de vreugde over Zijn woord in dat leven en worden als die boom die geplant is aan wateren. Geloof is een geschenk / gave van God zegt: Efeze 2:8 : Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 

Zacheus had het niet verdiend, maar kreeg genade. Dat is ook de betekenis van het woord. Die genade heeft elk mens nodig. Gelovig of niet.   Daardoor gaan onze ogen open voor de realiteit van God. Dan is geloof niet louter met het verstand, maar zeker ook met ons hart in het Woord van GodDan wordt de belijdenis dat God bestaat en Zijn Woord waar is. Met de woorden van Lucas 19 : 10 mogen we vandaag afsluiten en meenemen naar huis: Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.  

De Herder is ook de Redder, die van Zijn kudde houdt. Hij wil niet dat mensen afdwalen en verdwalen in de strikken van de vogelvanger, waar velen in zitten. Hij is een God die uitreikt en wil versterken dat wat zwak is. Hij kent en doorgrond ons en is vertrouwt met al onze wegen, zegt Psalm 139. Aan die God mogen en kunnen wij ons dag aan dag toevertrouwen.