maandag 30 juni 2014

"Stelt u ten dienste van God" - Romeinen 6:13

Genesis 6:5 - 12 de Heer zag dat de boosheid van de mensen groot was...Noach 
          was onder  zijn tijdgenoten en was een onberispelijk man.   

Wat opvalt is dat te midden van zoveel mensen God 1 man en zijn gezin ziet.  
Waarom? Genesis 6:9 Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.  
Wat deed God met Noach t.o.v. de mensen uit zijn tijd? God gaf Noach genade.  
Een woord dat van toepassing is, wanneer er sprake is dat iemand het niet heeft verdiend en toch vrijspraak van God ontvangt. God was de initiator tot wat Noach moest gaan doen. En het was Gods gerechtigheid dat Noach en zijn gezin behouden werden te midden van het oordeel wat God deed komen over de aarde.  


  
De mensen uit de tijd van Noach hadden een groot probleem in relatie tot God.  
Genesis 6: 5 - De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.  
In de tijd van Noach was het gangbaar om geen rekening te houden met God en Zijn gebod. Zij leefden vanuit hele andere normen en waarden, dan dat de Heer hen had meegegeven. Je zou kunnen zeggen dat het van kwaad tot erger ging. En zij bij alles wat zij bedachten zelfs in staat waren om daar kwade bedoelingen mee te hebben en verkeerd mee te doen. Zij waren zichzelf tot god en uitgangspunt van wat goed en kwaad was.  In het Nieuwe Testament spreekt Jezus de gelijkenis. Aan de vrucht herkent men de boom. Dat lezen we in Mattheus 12:33 Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Mensen worden in de Bijbel o.a. vergeleken met bomen.  

Voordat Noach leefde, lezen we in Genesis dat in het hof van Eden bomen stonden. Van één van de bomen mocht de mens niet eten. De boom van goed en kwaad. De tactiek van de boze, die we vanaf het begin van de schepping zien in de vorm van een slang, is  verdraaien van de waarheid, waardoor zaken niet meer helder zijn. Hetgeen God gesproken had, werd zelfs in een kwaad daglicht gebracht. Waardoor later in de tijd van Noach de mensen als volgt dachten en handelden: Recht is dan niet meer recht en krom is niet meer krom, maar recht is krom en krom is recht. Als of zij door een 'lachspiegelkeken naar God, hunzelf en de wereld om ons heen. Het was niet meer helder en duidelijk hoe normen, waarden en relaties behoorden te zijn.  
  
Ook mensen in de tegenwoordige tijd hebben hun gedachten over God een  de Bijbel. Gedachten dat het geloof niets met de realiteit van alle dag te maken heeft en geen raakvlakken met  het leven in een moderne maatschappij. De Bijbel is niet langer meer het uitgangspunt voor de visie op het leven en de dood. Mede doordat men van mening is dat leven ook zonder God kan en kunt doen, bedenken en te spreken, zoals je dat zelf bedenkt en wilt  

Eén van de manieren die de tegenstander van God, de boze, gebruikt is om ons, mens / gelovige te beïnvloeden is door wat anderen tegen ons of over ons zeggen Algemeen zien we al dat als iemand zwakker wordt bevonden of het beter heeft dan de rest in verhouding tot hun omgeving of een bepaalde groep mensen, dit een ingang lijkt te zijn voor leedvermaak, roddel en afgunst.  

Eén van de uitingen, die wij zien is dat mensen elkaar dwars zitten, negeren en pesten. En geven hiermee uiting aan wat er in hen leeft en wat zij denken over de ander.  Ook zie je dat het heel gewoon is om je recht te halen en op je strepen te staan. Zeker wanneer iemand meent dat hem / haar onrecht wordt aangedaan. Hiermee gaan we, wanneer als gelovige hier aan mee doen voorbij aan het feit dat ons leven in Gods hand is. Wij mogen en kunnen op Hem mogen vertrouwen. Hij zal recht zal doen in ons leven, zoals Noach vertrouwde op God en met Hem wandelde. Zijn leven en dat van zijn gezin stonden behoorlijk onder spanning door de algemene opinie van de toenmalige wereld. Met Christus zijn we in God geborgen.  

Geloof is als een kompas voor onze doorreis op deze wereld. Wij hebben Zijn visie op de wereld, anderen en ons leven nodig om te zien hoe we ons kompas van het leven kunnen gebruiken. Een kompas kent een vast punt waarnaar het wijst. God wil als een vast punt in ons Leven zijn Die ons door het geloof in de Here Jezus de weg wijst.  Wie bidt, ontvangt, wie klopt zal open gedaan worden, wie zoekt die zal vinden; zegt Jezus. Daarom zegt Hij in Mattheus 6: 33 - Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.  


  
Genesis 3:15 het Evangelie in een notendop  
 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.  

Een stukje waar God spreekt tot Adam en Eva nadat zij hadden gegeten van de boom van goed en kwaad en zij door God werden gezocht, omdat zij zich hadden verstopt voor Hem. Veel mensen ook in deze tijd verstoppen zich of stoppen met geloven als er moeilijkheden op hun weg komen. Zij geven God en anderen de schuld van alles wat er fout is gegaan. Of zij verwijten het zichzelf en durven God niet onder ogen te komen uit schaamte.  

Daarom dat de Heer door het volbrachte werk van Christus ons het 'Evangelie' heeft bekend gemaakt. 'De blijde boodschap' is dat er vergeving is voor zaken, die wij verkeerd hebben gedaan, verlossing voor zaken die ons gevangen willen zetten door verkeerde gedachten en gevoelens van verwerping, angst, bitterheid, haat, altijd te kort gedaan voelen, etcHeel wat mensen worstelen met wat anderen hen hebben aangedaan en dragen dit soms hun hele leven met zich mee.  

Kolossenzen 2:15 - Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.  
De boze dacht bij de kruiziging dat hij de overwinning had behaald over Christus. De brain achter de misleiding en leugens is ontwapend als een leugenaar en verliezer door de opstanding van Christus. Jezus heeft zonder te zondigen Zijn leven gegeven aan het kruis als offer voor de schuld van de hele mensheid.  

Daarom dat de boze Hem eerst wilde verleiden in de woestijn om dit te voorkomen. Ook is vele malen getracht Jezus te doden, maar stierf op het moment dat Hij zich overgaf. Hij sprak ik ben de Opstanding en het Leven. God heeft hem macht gegeven om het leven af te leggen en weer op te nemen. Daardoor kon de dood Hem niet vasthouden. Er was geen enkele gegronde aanklacht tegen hem, die maakte dat hij had gezondigd en de dood had verdiend.  
  
Het mooie van Genesis is dat hier de basis van het Woord van God hier terug te vinden is.  Als een  paslood dat gebruikt werd voor huizen om te zien dat alle muren goed loodrecht op het fundament gebouwd werden. Net als onze waterpas die vertelt of hetgeen wij aan de muur monteren wel recht wordt ophangen. Niet iedereen heeft een timmermansoog als onze Heer en Heiland, die weet of ons leven in lijn is met Gods Woord en Zijn plan. Daarom dat de Heer Zijn Woord heeft gegeven en Zijn Geest heeft gezonden om ons bij te staan in relatie tot Hem, deze wereld en onszelf. 
  
Matteus 4:1 / Lucas 4 Verzoeking in  de woestijn  
Dontmaskering uit Kolossenzen 2:15 zien al we wanneer Jezus door de Geest in de woestijn wordt geleid. Daar komt de boze tijdens het vasten wanneer Jezus in bijzondere moeilijke omstandigheden is. Deze wil Jezus verleiden en Hem overhalen om aan zijn kant te komen. Hij daagt Hem uit om op zijn voorstellen in te gaan. Jezus was alert en reageerde adequaat. Hij kende het Woord van God en weerlegde de verleiding die hem werd voorgespiegeld. Deze zogenaamde 'lachspiegel van de leugen' deed de zaken anders voorstellen, dan ze bedoeld waren door de Heer. En Jezus doorstond de beproeving glansrijk.   
  
Wat zou de consequentie zijn geweest als Jezus ingegaan was op de voorstellen die Hij kreeg?  De schepping zou voor altijd aan de vruchteloosheid en de dood onderworpen blijven, wat de boze door de verleiding in het hof van Eden bewerkt had. Daardoor zou het plan van God dat alle volken in Abraham gezegend zouden worden niet bewaarheid worden en zou God Zich niet aan Zijn Woord houden. Listigheid was de sleutel om de mens willen verleiden, maar God kun je niet om de tuin leiden met truckjes en leugens. God is Licht en in Hem is geheel geen duisternis. Zo'n actie valt direct door de mand en wordt door Hem ontmaskerd.   Tijdens een vakantie en kwamen we al wandelende boven op een berg een kudde schapen tegen. De schapen reageerden niet op ons geroep en toenadering. Het enige effect wat wij hadden was dat zij van ons wegliepen. Waarom? De schapen kenden ons niet en hadden ons nog nooit gezien. Wij waren als het ware indringers, dat zij instinctief ons uit de weg gingen.   
  
Zoals schapen vanuit relatie met hun Herder reageren op zijn roep, zo verlangt God ook dat wij in relatie door Christus met Hem Zijn leiding en bescherming dagelijks ervaren. Vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest wil God ons onderwijzen op de weg die wij gaan moeten. Hij is de Leidsman en Raadsman ten leven.  

De bewoording "ten leven" duidt aan dat God ons de keuze geeft om positief te kiezen in het leven voor Hem. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14:6 De boze is degene die ons als  mens keuzes voorstelt om te verleiden en om ons af te laten dwalen van God. Romeinen 6:23 zegt dat het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God geeft is het eeuwige leven in Christus Jezus. Die genade ondervond Noach ook. Hij kreeg een weg dwars door het water naar een nieuw leven toe, waarin God Zijn verbond met de mens bevestigd en vernieuwd.  

Fillippenzen 2 In de gestalte van een dienstknecht  
Daarom dat Jezus niet de rol van een heerser heeft aangenomen, zoals de boze hem voorstelde in de woestijn, maar de gestalte van een dienstknecht. Hij wist dat de weg langs het kruis en door de dood heen zou leiden. Hij heeft zich niet beroepen op Zijn 'God - zijn'. Hij is volledig mens geworden om aan ons gelijk te  worden. Hij heeft in geen enkel opzicht gezondigd. Dat maakte Hem van een Herder tot een smetteloos lam dat ter slachting werd geleid.  

Waarom? Om verzoening te brengen tussen de mens en God. Tussen mensen die door de 1e Adam leven onder de gevolgen van de zonde.  Door de 2e Adam, zoals Christus ook wel wordt genoemd brengt God herstel in de relatie tussen Hem en de mens. Om die relatie te onderhouden geeft God richtlijnen, die alleen werken, wanneer dat gedaan wordt in relatie tot en met God. Niet een eigen gerechtigheid, waarbij de mens zich op de borst slaat dat hij het voor elkaar heeft, maar een mens die zich overgeeft aan God en de hulp en leiding voor het leven van Hem verwacht en zelf de verantwoording op zich neemt die hij / zij in het leven heeft gekregen.   Spreuken 3 : 3 en 4 Dat trouw en liefde u niet verlaten.   
Eén van de zaken die we om ons heen zien is dat mensen wel een start met het geloof  en voornemens hebben om vanuit het geloof te leven en te wandelen als Noach, maar dat daar soms heel weinig in hun leven van terug te vinden is. 

Spreuken geeft aan dat als we ons aan Hem toevertrouwen er ook bij hoort : Ken Hem in al uw wegen. Is dat zo? Betrek ik God in alles van mijn leven? Of deel ik de dagen en zaken in waarbij we God wel en niet toelaten? Romeinen 6 : 12 - 14 moedigt aan om ons leven 'ten dienste' van God te stellen. Daarbij gaat het niet om mijn doelen, maar Gods doel vanuit Zijn optiek en Koninkrijk.  
  
Romeinen 6: 12-14 laat de zonde niet langer heersen stelt u ten dienste van God 
God gaf richtlijnen in het Oude Testament voor het leven, omdat de Liefde voor en tot Hem in het dagelijks leven vaak werd ondermijnd. Dit door de manier waarop bijvoorbeeld het volk dat uit Egypte was geleid en bevrijd van hun onderdrukker,  maar steeds weer vanuit hun oude staat als slaaf reageerden. En daarmee ook de gewoonten en gebruiken van Egypte steeds in hun gedachten naar boven kwamen en in hun handel en wandel te zien waren 

Daarbij gaat het God dat wij handelen uit Liefde voor God en Zijn Woord. Dat ons hart erbij betrokken is en wij in relatie tot God zouden leven en handelen. In het Koninkrijk van God is er orde van God. Hij heeft daarvoor richtlijnen gegeven. Hij is het uitgangspunt hoe zaken gaan. En hoe wij ons leven naar Zijn wil kunnen en moeten inrichten. In het humanisme is de mens het uitgangspunt die bepaald en doet. Vanuit de verlichting uit de vorige eeuwen is het eigen belang en zelfontwikkeling erg gepromoot. Het gaat om mij en wat ik er aan heb. Daarvoor moet ik presteren.  

Vanuit het Nieuwe Verbond zien we dat het om Christus gaat en dat wij door een vernieuwd denken nodig hebben. Romeinen 12:1 en 2 -  U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.  

Filippenzen 2: 5  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 
In het onderwijs van Jezus zien we dat Hij er op wijst om juist op tegenover-  gestelde manier kunnen en moeten leven en reageren op de voorstellen / verleidingen van de boze. Deze komt op ons af met  zijn trukendoos van boosheid, leugen, leugentje om bestwil, verwerping, haat, bitterheid, angst, etc. Dat geldt voor zijn voorstel om het heft in eigen hand te nemen. Hij doet het voorkomen dat  ons geloof in God niets te maken heeft met zaken die ins ons leven op ons afkomen. Hij wil de oplossing zijn door leugens aan te bieden.   

Daarom dat Spreuken 3:6 zegt: Ken hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. Hij de Vredevorst en Leidsman ten leven. Hij heeft voor ons gekozen en het mogelijk gemaakt om in dit leven te blijven staan in geloof. We mogen vertrouwen dat God ons en de situatie in Zijn hand heeft.  zoals ook Noach deed. Wij mogen weten dat de woorden uit  Romeinen 10: 11 ook voor vandaag zijn:  Al wie zijn geloof op Hem bouwt zal niet beschaamt uitkomen. Dat zijn de woorden van Genade waarvoor Christus naar deze wereld toe is gekomen. Daarom is ons gebed: Niet meer ik, maar Hij