woensdag 30 juli 2014

Spreken doe je niet zomaar.

Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Heilige Geest. 
Romeinen 15: 18 en 19aHet is een voorrecht om voor de Koning te mogen gaan. Hij is Degene die deuren opent en gelegenheden geeft om te gaan. Dat kan een persoonlijk contact zijn tot betrokken zijn om mensen praktisch te helpen. In dat alles is er de passie voor onze Heer en Heiland en een verlangen om mensen dichter bij Jezus te brengen. Dienen van de medemens met hetgeen God aan gaven en talenten heeft gegeven. Niet om met met kennis en ervaring indruk te willen maken om erkenning te krijgen.

Belangrijk is dat wij doen wat de wil van God is. Het is de wil van God dat alle mensen behouden worden. (1Timotheus 2: 3 en 4)  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dit vers is één van de sleutels voor mij geworden om toe te passen in mijn eigen leven en ook om daarover te spreken. 
Al vanaf mijn tienertijd heb ik een verlangen om te mogen spreken over mijn geloof. Gaande weg zijn er verschillende gelegenheden geweest om dit te mogen doen. Regelmatig mag ik op diverse plaatsen voorgaan en sprekenToch heb ik gemerkt dat niet het spreken het voornaamste is wat iemand kan doen voor God.

Een dienstknecht van God is bereid om alle werk te doen en aan te pakken voor wat nodig is om de ander dichter bij Jezus te brengen. Gaat niet meer om eigen promotie en belang om gezien te worden. Wel moet een dienstknecht zich wel beproeft ten dienste van het Evangelie stellen, zoals Paulus aan Timotheüs schrijft:
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. 

Velen wachten op een antwoord in hun leven op vragen en een zoeken naar God. Laten we opstaan en gaan doen wat nodig om een weg te zoeken om deze mensen te dienen met hetgeen God ons persoonlijk heeft toevertrouwd. Jouw gave en talent is daarin een belangrijk middel, naast de relatie die we met de Heer mogen hebben. Samen bidden en zoeken naar wegen om de Blijde Boodschap bekend te maken, mensen te leren en onderwijzen vanuit Gods Woord en hen dichterbij Jezus brengen. Dat is hetgeen God mij op mijn hart heeft gelegd om mijn leven, bewegen en werk op in te richten, zodat velen hierin zullen ontdekken de beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven. 
maandag 28 juli 2014

Wie Jezus verwachten

Tekst: Jesaja 40 : 27 – 31  (NBV) Er staat in 2 Kronieken 16 : 9 - Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. De Heer is opmerkzaam op mensen die op zoek zijn naar God. Hij vindt het belangrijk dat zij bij Jezus uitkomen. We zien over de hele wereld dat mensen op zoek zijn naar de ware God. Jezus leert dat als wij bidden zullen ontvangen, wie klopt zal opengedaan worden, wie zoekt die zal vinden. God heeft het zoeken in de mens gelegd om bij Hem uit te komen en deel te krijgen aan Zijn plan voor elk mens. Velen hebben het opgegeven door teleurstellingen, pijn, verdriet en verwerping die zij op hun weg tegenkwamen. Daardoor werd hun verwachting van het leven  beïnvloed of zelfs veranderd 

In Johannes 4 gaat het over de ontmoeting van een vrouw met de langverwachte Messias: Jezus gaat naar Sichar in buurland Samaria en daar is een vrouw die de verlossing, vergeving en genade / hulp van God nodig heeft in haar leven. Zij kwam Jezus tegen op een tijdstip dat zij niemand had verwacht. Zij was zo ontdaan over wat haar was overkomen en in verwarring. In haar gesprek met Jezus had zij vragen over haar afkomst en wat haar volk was overkomen. Weet je niet wie ik ben, wat mij en mijn volk is overkomen? Is het niet genoeg geweest hoe wij er uit liggen. Verwerping was als eerste die aan het woord was. Iets waar veel mensen last van hebben en als een hardgrondige leugen vastzet 

Zij zei als eerste tegen Jezus  : Hoe kun je als Jood met mij Samaritaan praten. Jullie gaan niet om met ons. Jezus wijst haar niet af en  gaat niet in op haar vraag over het verschil en geschil tussen Joden en Samaritanen. Maar gaat gelijk op Zijn doel af. Hij wijst er op dat dat het plan van God is bekend gemaakt aan Zijn volk en door hen heen de hele wereld wil zegenen. De belofte aan Abraham, waarbij de Heer 4 keer met Abraham er over spreekt dat de volken door het nageslacht van Abraham gezegend zullen worden. De lijn van David waaruit de Messias zou komen. Door hem zullen alle volkeren gezegend worden. Jezus brengt de verlossing en een hoopvolle toekomst door Zijn lijden, kruisdood en opstanding.  Hij is de levende HeerDie ook vandaag aan elk mens de boodschap van Hoop wil bekend maken door Zijn lichaam, de gemeente van Jezus Christus, waarvan Hij het hoofd is. En wij, gelovigen, leden zijn die ieder op zijn en haar plaats daarin mogen functioneren en meewerken. 
  


Lucas 19: 10 zegt : Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij was met een speciale missie naar deze stad en in het bijzonder naar deze vrouw was toegekomen. Hij zegt tegen haar als jij wist wie Ik ben en waarvoor Ik ben gekomen, dan zou je met je nood bij Mij komen met de dorst, die er is in je ziel. In Mattheus 5:6 - Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Jezus zag niet voor ogen was aan, maar zag wat er in het denken en hart was van deze vrouw. Zij zag uit dat er in haar leven recht werd gedaan, na al het onrecht wat zij had ondervonden.  

Rechtvaardigheid – Betekenis en spreekt van eerlijkheid, Recht, voorrecht. Eerlijkheid in hoe iemand wordt behandeld. Niet met leugens om de tuin wordt geleid. Recht om iemand een persoon is met een persoonlijkheid en gaven en talenten heeft, die tot zijn / haar recht komen waarvoor God deze heeft gegeven en bedoeld. Voorrecht omdat wij een burger mogen zijn van het Koninkrijk van God. Hij behandelt de mens met Liefde en respect.  Hij biedt ook aan om de mens de weg te wijzen en te beschermen. Jezus zegt : Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Joh.14:6a Daarvoor moet een mens in overeenstemming komen met Gods rechtvaardigheid. Een mens kan niet zijn eigen weg blijven wandelen en de dingen, doen, spreken en zien op eigen manier, maar daarin zoeken naar de dingen die boven zijn. Wanneer wij Jezus verwachten wordt ons geloof versterkt en helpt Hij ons om het niet te blijven verwachten van wat er op deze aarde is. God wil ons toerusten door Zijn Woord en Zijn Geest.  

Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? De roep die wij in Jesaja 40 : 27 zien, is er vandaag de dag nog steeds. Mensen die door omstandigheden, keuzes, situaties in moeilijkheden zijn. Dat kan op allerlei gebied zijn als bij de vrouw bij de put. Afwijzing, huwelijk dat kapot is  gelopenDaarom zoeken mensen in religies, geld, positie om geluk te vinden in het leven

Maar wat als de zoektocht is op een grote teleurstelling uitloopt? We zijn goed van vertrouwen en soms ook wel wat naïef hoe we met anderen omgaan. Vanuit gaande dat mensen te vertrouwen zijn. Je hebt hen eerlijk en goed behandeld, maar daarvoor heb je het tegenovergestelde voor terug gekregen. En dan komt de roep van vers 27 naar boven: Ziet God niet wat er met mij aan de hand is, kan Hij er niets aan doen?  Ja, God kan en heeft er al wat aan gedaan! Maar hoe dan? God zond Zijn Zoon om het verlorene te zoeken en te redden.  

Vanuit Lucas zien we dat een mens die zonder God leeft, mist wat God voor deze mens heeft. Zonde betekent : je doel missen. Wanneer wij zeggen : Dat is zonde of deze mens leeft in zonde; geeft dat aan dat wij bedoelen vanuit de Bijbelse betekenis dat iets of iemand de Liefde, Waarheid, Genade, Rechtvaardigheid en bestemming mist die God in Christus aan elk mens wil geven.  


Jesaja 40 : 28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde.  
Dit vers doet mij denken aan Romeinen 10: 4 waar staat : Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. In Christus kunnen wij door het geloof deel krijgen aan de Gerechtigheid van God. Dat God recht doet aan een mensen leven, zoals Hij hem / haar heeft gemaakt en bedoeld. De levensvervulling om tot een vol leven te komen is, zoals Jezus het omschrijft: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10: 10b 

Hoe kunnen wij deel krijgen aan dat wat God voor ons heeft? Dat is wat wij mogen lezen in Romeinen 10: 8 – 10 ; Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.9 Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden;10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 

De mond, die belijd dat God ons niet ziet en er niets aan doet, uiten wij wat er in onze gedachten, hart en  gevoel is.  De mond in combinatie met de keuze die wij maken met ons hart om Christus te volgen, wordt een belijdenis in ons leven van onze redding. Mensen doen allerlei dingen om een godheid te willen behagen dat zij gunst krijgen. Het geloof in de Here Jezus Christus is een geloof waarbij God de mens tegemoet komt, Zijn liefde in het hart uitstort.   

Onze ogen en hart worden geopend voor de realiteit van Gods bestaan en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Daardoor zullen we ook ontvangen wat God in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Daarom is het belangrijk wat Romeinen 10 : 14 en 15 zegt - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Een appèl  voor de gemeente van Jezus Christus om de blijde boodschap bekend te maken. Deze boodschap is niet exclusief voor mensen die het al weten, maar is inclusief iedereen, die het nog niet weet en ervan heeft gehoord.  

Vertellen dat er een Goede Boodschap is, heeft te maken met Wie God is en wat Hij wil. 1Timotheus 2: 3 – 6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen 

Jesaja 40 : 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. 


Daarom dat Jezus in Mattheus 11: 28 – 30 ons uitnodigt om tot Hem te komen, wanneer je moe bent en een last draagt in je leven. Hij heeft onze zwakheden en zonden gedragen, zodat wij zonder veroordeling en vrij tot God mogen komen en leven. Romeinen 8:1 en 2 -  Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.  

Daarom dat God door Zijn Woord tot ons spreekt om Jezus in ons leven te verwachten. Mensen en zaken zullen ons teleurstellen, maar God is betrouwbaar. Wat Hij zegt doet Hij ook. Hij is een Waarmaker van Zijn Woord en een Hoorder en Verhoorder van gebeden. Laten wij daarom tot God gaan en ons aan Hem geven en ons leven toevertrouwen en overgeven. Hij heeft alles in het werk gesteld om het mogelijk te maken door Christus. Dat mogen wij met beide handen aanpakken als een geschenk wat God ons wil geven. Amen.