zondag 31 augustus 2014

Wie de Heer verwachten....


Teksten : Jesaja 40 : 27 – 31  en Hebreeën 4: 12 en 13 

Jes.40: 27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?  
In de eerste plaats spreekt de Heer tot Zijn volk Israël, zonen en dochters uit het geslacht van Jacob. Over de situatie van hun ballingschap in Babel en nog een korte tijd daar zouden zijn, voordat zij weer in vrijheid naar Israël terug mochten keren. Dit volk leefde decennia lang onder een vreemde overheersing doordat de Heer had toegelaten dat zij waren weggevoerd zouden worden uit Israël naar een omgeving die wij uit de boeken als Esther en Daniël kennen. Zij kwamen onder het bewind van vreemde koningen die andere goden vereerden. Kwamen te midden van volkeren met andere gebruiken en gewoonten.  


In de boeken van Esther en Daniël zien we dat er mensen en volkeren zijn die vijandig waren naar het volk van God. Dat gaf de nodige problemen waar het volk Israël mee te kampen kreeg. Het gaf verdrukking, angst, vervolging, onrust en verwarring. Bedreiging met de dood kwam regelmatig voor. Ook kregen mensen namen van andere goden waarmee zij werden aangesproken. Hun identiteit en afkomst werden flink onder druk gezet. En in die situatie riepen zij tot God uit.  

Als zaken langer duren lijkt het wel alsof God hen vergeten is. Waar was de hulp en nabijheid van God die zij als volk kenden? Nu in deze situatie was het hard nodig. Zou God hen wel zien, zou Hij wel weten wat er aan de hand is? Heel herkenbaar, wanneer mensen in nood komen en er zelf niet meer uitkomen. Niet meer het einde van iets kunnen zien en het overzicht kwijt raken. Wat dan? Er komen vragen als: Is er dan nog een God Die deze mensen te hulp wil komen? Of wacht Hij het maar af?  

Toch weten we uit de geschiedenis en het vervolg van dit vers dat God hen ziet en wil vertroosten in hun bijzonder moeilijke omstandigheid. Hij wil hen vrijmaken en terugbrengen, waar zij als volk vandaan kwamen. Hij wil recht doen aan Zijn rechtvaardigheid. Hij is in staat om hen te bevrijden van deze vreemde overheersing. De maat van hun straf was vol en werd tijd voor andere dingen. God had hen weg laten voeren vanwege de zonden, die zij tegen Hem hadden bedreven. Deze grote God, Die hemel en aarde gemaakt heeft en alles in Zijn hand heeft, kon en wilde hun Bevrijder zijn. Hij wil ook in uw situatie uitkomst bieden.  Psalm 25 :9 - Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Is een belofte die God aan Zijn volk heeft gegeven. Zij die zich vernederen voor de Naam van de Heer, geeft Hij de weg zoals Hij die ook omschrijft in Spreuken 3:5 - Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. Het is niet alleen een belofte die we kunnen ontvangen in ons leven, maar waarin de Heer ook ons wil leren om te leven naar Zijn wil. We mogen weten dat God het goede voor heeft en dat Hij handelt uit Zijn verbond met Zijn volk. Dat is voor ons door het verbond in Christus. De Bijbel zegt dat het getuigenis van dit verbond en wat God heeft gedaan in ons is. 1Johannes 5:10 - Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Dat werkt binnen in ons als een sleutel tot wat God heeft gesproken en beloofd, waar we als deel van Zijn volk aanspraak op mogen maken. Door onze weg op God te brengen, wordt dit door Hem geactiveerd.

Psalm 38 : 10 - Here, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen Deze tekst kun je op twee manieren benaderen. Als eerste David zegt; U weet van mijn situatie en U ziet hoe het er bij mij voor staat. En wacht af. Als 2e : David bidt en maakt het de Heer indachtig hoe zijn situatie is. In beide is er een verwachting van de Heer. De één geeft een passieve wachten aan tot dat God in grijpt en de ander is een actief verwachten, waarin David over zijn situatie met de Heer in gesprek is en zoekt naar Gods nabijheid en leiding voor het leven.
  
Dat is het mooie van de Psalmen. Ze geven wat meer openheid over de relatie van God met Zijn volk en de gelovige. De Psalmen is een ontdekkingstocht van hoe kinderen van God hebben geleefd en gedacht. Om hetgeen wij geloven ook kan afdalen naar ons hart. In de Bijbel en m.n. de Psalmen zien we mensen die op ons lijken in het dagelijks leven en ons zoeken naar God.  Elk mens zoekt een zekere referentie.  

Daarom dat programma's op tv populair zijn waar mensen op zoek zijn naar hun roots. Kinderen, die geadopteerd zijn, zoeken naar hun afkomst en achtergrond. Wij kinderen van God hebben de Heer als Vader. Willen wij weten hoe de wereld in elkaar zit en hoe wij moeten leven, dan is Hij die de bron is van het


Leven en de Schepper van Hemel en aarde, de aangewezen persoon om bij Hem ons antwoord te zoeken en te vinden.  De Bijbel spreekt over :  Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. - Jacobus 4:8  Hierbij staan richtlijnen, dat een mens zich moet aanpassen hoe God hen ziet en wil dat zij leven. Mensen willen meestal hun manier van leven niet opgeven en gaan ervan uit dat alles om hun heen met hen mee beweegt. Zo niet bij God.  Hij reikt de hand en wij mogen die grijpen. Het is Zijn aanbod om te leven zoals Hij het wil. Daarom dat Hij ons ervan bewust wil maken door Zijn Woord. Het Woord van God is een geschenk van God aan ons mensen. Het is accuraat en up-to-date voor elke leeftijd en elke eeuw, waarin mensen hebben geleefd en zullen leven.  

Hebreeën 4: 12 en 13 -  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

Het Woord van God wordt vergeleken met een zwaard. Een gelijkenis die ons helpt om te zien en begrijpen wat de Hebreeënbriefschrijver tot ons wil zeggen. En wat God aan ons wil duidelijk maken. Een beeld wat in het boek Openbaringen weer terugkomt, wanneer de apostel Johannes op Patmos in een beeld / visioen de Here Jezus ziet en dan staat er in Openbaringen 1 : 16 - En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Hier zien we dat uit de mond van de Heer een tweesnijdend zwaard komt. Wanneer de Heer spreekt dan is Zijn woord krachtig en heeft een meervoudig effect op degene die Hem hoort en voor wie het is.  Het Woord van God, de Here Jezus is het vleesgeworden woord en Hij leeft. Wanneer Hij speekt dan heeft Zijn woord een krachtig effect. Hij spreekt op zo'n manier dat er duidelijkheid komt.  Hij kan wel doordringen daar waar woorden voor dovemans oren en gesloten harten komen. Zijn liefde maakt de harten zacht en de mens ontvankelijk voor Zijn waarheid.


De Heer spreekt tot verstand, geweten en hart van de mens. Daar in wat de mens voelt, denkt en wil en ook wat hem beweegt. Daar waar een mens de beslissingen neemt en waardoor een mens zich laat leiden. Al is een mens een geboren leider, toch zoekt een mens een vast punt van waaruit het zekerheid put en zich veilig weet.  

God wil ons leven verder brengen dan waar we nu zijn. We kunnen in het verleden blijven. Hoe kunnen of willen we dan leven in het heden. Laat staan dat we open zijn voor de toekomst. Door Jezus is er vergeving, genade en genezing voor het verleden en een open deur naar de toekomst. Door het geloof in de Here Jezus geven wij God voorrang in onze beslissingen, gevoelens, gedachten en wat wij willen. Daarbij hebben we onderscheid nodig om te zien waar het op aankomt.

Filippenzen 1: 9 - 11 -  En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Het mooie is dat Paulus hier schrijft dat het gaat om de liefde welke in ons is toeneemt. Dat wij helder inzicht ontvangen met fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt.Wat is hetgeen wat God in ons leven wil laten zien en doen? Daarvoor hebben we nodig dat wij groeien in ons geloof en vertrouwen in onze wandel met de Heer. God komt met Zijn Waarheid en Geest door de Liefde tot ons, als gemeente en als individu. Elke lid werkt op zijn wijze in het lichaam van Christus,  waar wij deel van uitmaken en functioneren op de manier die God ons wil / heeft gegeven. Ieder op zijn en haar plaats.Niet los van God en onze eigen gang gaan, maar leven als kind van God en deel van Zijn Koninkrijk.

Jesaja 40: 28 -  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.  
Psalm 121  spreekt over de grootheid van de Heer en dat Hij over Zijn volk waakt. Hij is de Schepper van hemel en aarde.  Waar staat: Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? 2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,

uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. Dat is één van de zaken die belangrijk zijn in het leven. Onze ogen richten naar de dingen die van boven / van God komen. De mens is geneigd om gericht te zijn op de dingen, die van beneden / van de aarde komen en daar de antwoorden te zoeken. 

Daarom dat Jacobus 1:5, 6a zegt - Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende . Het is voor een mens niet zo moeilijk als hij / zij in nood is om God om hulp te vragen, maar het is een heel ander ding om God te vertrouwen dat Hij ook antwoorden zal. Daarom dat God ons het geschenk van geloof in de Here Jezus heeft gegeven. Het is een gave van God. – zoals Efeze 2:8 het zegt.

Spreuken 9:10 zegt : De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Elk mens op de hele wereld en in alle tijden heeft een verlangen en een zoektocht naar God en vooral in het dagelijks bestaan. Daarvoor heeft God een innerlijke leegte gegeven, die alleen door Hem gevuld kan worden. Overal waar wij onze energie in steken in deze wereld zonder de Heer zal niet uitkomen, waartoe God ons leven heeft bedoeld.   

 Jesaja 40: 29 - Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, Wanneer we dit lezen zien we hoe de God van Hemel en Aarde betrokken is bij de sterveling, die het nodig heeft om weer opgebeurd te worden en kracht te krijgen, die nodig heeft om weer op te staan in het leven. Hij weet dat het voor ons mensen, ook jonge mensen, als beeld van levenslust en levenskracht, het wel eens te veel kan zijn. Zeker in situaties waarin wij ons machteloos voelen en / of alleen staan. God wil in onze situatie komen als wij Hem daarin willen toelaten.  In Openbaringen 3:20 staat dat Hij klopt aan de deur van ons hart / leven. Hij spreekt hier tot de gelovige. Ook wij hebben nodig dat de Heer toegelaten wordt in de levensterreinen, waarin wij Hem niet kennen of zelfs nog niet

hebben erkend als God over die zaken, waarin wij nog steeds eigen baas zijn gebleven. Vaak terreinen en zaken die onszelf veel kracht en energie kosten. Daarbij komt vertrouwen en loslaten kijken en een zeker weten dat het bij God in goede handen is.  

Jesaja 40: 31  - maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Verwacht ik God in mijn leven? Verwacht ik dat Hij ons door geloof er boven uit kan en wil tillen. Ook wanneer wij moeilijkheden in ons leven meemaken en ervaren? Om net als de arend boven de mist en duisternis van de aarde uit te stijgen. En te komen in het heldere zonlicht van Gods Woord, Geest en  tegenwoordigheid. De arend wordt gekenmerkt door snelheid, scherpe reuk en een scherp oog. Het omhoog gaan is dat wij door Gods kracht boven de moeilijkheden worden uitgetild, en inzicht krijgen in de wil en de weg van God. Met een scherpe blik op Hemzelf door het geloof. Als dat onze verwachting is, zullen we wandelen met God, wat inspanning kost, maar door Zijn kracht en nabijheid niet moe worden.  Wandelen is relatie met God hebben en daarin niet afnemen maar juist sterker worden. Nieuwe uitdagingen kunnen we in ons leven aangaan door samen met Hem de hindernissen te nemen. Wij mogen met God voor het leven kiezen. Dood is geen uitweg, maar een overwonnen vijand. Angst is één van die vijanden die samen gaat met de gevolgen van de zonde. De zonde heeft de dood als gevolg.

Maar in Christus is de angst is veranderd in Liefde, Kracht en Wijsheid. 2Timotheus 1:7 - God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. laten we tot God gaan en vragen of Hij ons vult met Zijn kracht, liefde en Wijsheid. Hij wil ons bijstaan en richting bepalen. Wat God doet is goed en daar kunnen wij Ja en amen op zeggen. Hij heeft altijd het goede met ons, Zijn kinderen voor, die naar Zijn wil willen leven en Hem erkennen als Heer en Verlosser op hun levensweg. 

maandag 4 augustus 2014

Tijdschrift : "Vanuit passie werken"Een woord op het juiste moment gesproken, 

is als gouden appels op zilveren schalen.
Spreuken 25 : 11

Klankbord
Klankbord heeft te maken met luisteren.
Luisteren naar elkaar en ook naar God. Wat is de boodschap, die wij horen?

Heb je ook passie om vanuit het geloof in de Here Jezus Christus Hem te dienen en bekend te maken? Heb je een verlangen om Zijn boodschap door te geven, zoals Jesaja 52:7 het beschrijft?


 "Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, 
die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die spreekt ..: Uw God is Koning" 


Vanuit passie werken.
Het tijdschrift : "Vanuit passie werken" ; vertelt over wat Klankbord inhoudt en wat het voor 
mij betekend.