maandag 27 oktober 2014

De Heer is mijn Herder

Psalm 23  “De Heer is mijn Herder.”Het is een wereldwijd bekende Psalm die velen al door alle eeuwen heen hebben bemoedigd. Een nachtegaal onder de psalmen. Een Psalm die vertelt over God en tegelijkertijd spreekt deze Psalm ons enorm aan. Het verwoord verlangens die wij hebben om met God te leven en te zien dat Hij aan onze kant staat. Het verwoord beloften die God doet aan ons als mens, waarin Zijn betrokkenheid in ons dagelijks bestaan wordt genoemd. Het verwoord de zegen die God geeft aan Zijn kinderen, waardoor wij perspectief hebben op een hoopvolle toekomst. In alles verwoord het dat ons leven vast in Zijn hand is en Hij als Herder voorziet, overziet en weet wat wij nodig hebben. “God is goed”  zou je met 3 woorden kunnen samenvatten.

Psalm 23 : Een psalm van David.
David was de koning van Israël. Voordat hij koning werd, was hij schaapsherder in opdracht van zijn vader om voor de schapen van hun huis te zorgen. In zijn leven van afzondering tussen de schapen zocht hij God en was zijn verlangen om Hem te kennen. Hij vertrouwde op de Heer. Net als ieder ander had hij problemen op zijn weg. Hij vluchtte niet weg, maar ging zijn problemen te lijf.

Dat zien we verwoord als David bij Koning Saul komt in de periode dat hij nog niet koning was. Als hij bij Saul zich aanmeldt om Goliath te verslaan, vertelt hij over zijn belevenissen hoe hij beer en leeuw heeft verslagen. Hij was niet bang, maar stelde zijn vertrouwen op God. Dat zien we te meer als hij de reus ziet en in tegenstelling opmerkt dat deze niet tegen mensen aan het schreeuwen was en hen uitdaagde, maar hij zag dat deze grote man God uitdaagde. Dat was het moment dat David in het verhaal komt en de confrontatie aangaat. Hij had het vertrouwen en de zekerheid dat God aan zijn zijde stond.I Samuel 17 :36 en 37
36 Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van dezen, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. 37 Ook zeide David: De HERE, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.
Het mooie van dit getuigenis wat David aan toenmalige koning van Israël vertelde, dat deze overtuigd werd, dat God aan de kant van David stond. En hem toestemming geeft om als vertegenwoordiger voor het land te gaan. 40 dagen waren de Israëlieten al bang geweest en ook Saul. Maar nu kwam er hoop. Hier was een man die met God wandelde en nu wisten ze. Niemand kan hem tegenhouden. 

Dat is ook wat veel mensen zoeken in hun dagelijks leven. Houvast en vertrouwen. Soms kunnen zaken ons beangstigen en tegenhouden om te blijven geloven dat God te vertrouwen is. Hoe ons leven ook gaat en wat er ook gebeurt. God blijft Dezelfde. Hij verandert niet. Misschien dat onze omstandigheden veranderen en hoe wij er over denken en voelen, maar dat verandert nog niet Wie Hij is en wat Hij gesproken heeft. Hij is de rots, waarop wij mogen vertrouwen. Hij is de Herder die alles overziet en bij Wie wij mogen komen als Zijn kinderen. Jeremia 29:11 – 14  -  11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN,

De belijdenis van David dat hij zegt : De Heer is mijn Herder. Laat zien dat hij er van overtuigd is, hoe God over hem denkt en hoe God hem ziet. God ziet ook ons en kent ons bij name. De woorden van Jeremia aan Israël verwoorden ook het hart van God, hoe Hij in Christus naar ons kijkt en wat Zijn gedachten over ons zijn. Hij heeft de Vredevorst in Christus naar ons gezonden om herstel te brengen tussen God en de mens.

Waarom? Belofte en zegen. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Daarbij ziet God uit dat wij Hem aanroepen en in ons leven met Hem wandelen. Hij hoort ons en wil naar ons horen wanneer wij tot Hem komen en bidden. Zoals Jezus zei dat de schapen horen naar de stem van de Goede Herder en Hem kennen. Jezus leert ons : bidt en u zal gegeven worden, klopt en de deur zal worden opengedaan, zoekt en gij zult vinden. Woorden die heel veel gelijkenis vertonen met de woorden in Jeremia. Dat zijn woorden die ons uitnodigen om op de Heer te vertrouwen, omdat Hij te vertrouwen is.Psalm 23 : 1b De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Deze woorden van David hebben velen hoop en zicht gegeven op Wie God is. Woorden die laten zien, dat God echt voor Zijn kind zorgt en weet wat deze nodig heeft. Een mens die niet zoals het in  Jeremia 29: 11 – 14 staat leeft, lijkt in elk opzicht een tekort te ervaren in zijn / haar leven. Gelden deze beloften dan niet voor elk mens? God heeft beloften gegeven waar Hij ook de voorwaarden aan heeft verbonden. Het gaat om de relatie tussen Hem en de schapen van Zijn kudde. Zonder deze relatie zijn wij zoekende en missen wat God aan ons wil bekend maken.

Heel veel mensen om ons heen zien God als een onpersoonlijke kracht. Zij zien Hem niet als een persoon. David vertrouwde op de Heer Zijn God en God noemt hem een man naar Gods hart. In de wandel met God weerspiegelde Hij wie God is en wil zijn voor Zijn volk en een ieder die gelooft. Hij kent onze namen, weet wie we zijn. En we zien dat God door de hele Bijbel heen mensen bij name roept om Hem te kennen en volgen in dit leven op deze wereld. Mensen die herkenbaar als ieder van ons zijn. Elk mens heeft een keus om voor of tegen God te kiezen.

Wie niet voor Hem kiest, zal ook niet ervaren wat Hij voor hem of haar heeft. Zijn beloften en zegeningen. Romeinen 3: 7 en 8 staat de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.  Zij kennen in hun leven de Vredevorst, Jezus Christus niet en hebben geen vrede met en van God. Een mens zonder Christus lijkt het zelf op te willen en moeten knappen. De menselijke natuur heeft erg de nijging om het zelf te willen doen, zonder God daar in te kennen. God erkennen als het hoogste gezag betekent dat ik niet meer op de troon van mijn leven zit, maar dat God de leiding heeft en ik Hem zoek om mijn leven te leiden.Psalm 23 2 en 3 - Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Hij brengt mij daar waar ik Hem ben gevolgd. Mensen over de hele wereld zoeken naar rust en dat hun leven op orde komt. Spreuken 3: 5 en 6 -  5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Een schaap wordt opgejaagd en moe, omdat deze geen herder heeft, zegt Jezus in Mattheus 9 : 36 Het mooie is dat er staat dat Hij met bewogenheid keek naar de mensen. Dat spreekt van de liefde die God de Vader en Jezus de Zoon van God heeft voor ons als mens. Jezus is de Goede Herder die compassie / bewogenheid heeft voor de mens die ronddwaalt en God nog niet in zijn / haar leven heeft ontmoet  of in een levens situatie heeft leren kennen. God verlangt de zaken op orde te maken in ons leven, zodat wij in ons geloof en vertrouwen groeien en Hem volgen. Als er vertrouwen is dan is er ook rust. Een rust niet op omstandigheden gebaseerd, maar God geeft die rust. Hij is de Vredevorst.

Hij doet mij nederliggen, voert mij en leidt mij. Dat spreekt van een mens die zich aan God heeft overgegeven. Niet een schaap die onwillig een kant op wordt geduwd. Maar een volgen van de Goede Herder. Hij weet de weg. Soms hebben we hulp nodig om tot rust te komen. Dan is ons leven zo druk met van alles en nog wat dat we er oververzadigd zijn. Hij nodigt ons uit om persoonlijk bij de Herder te komen en ons hart met Hem te delen. De wereld biedt allerlei gedachten en wegen aan die ons bezighouden, dat we weer nodig hebben om op God te richten.

Hij is de Weg, waarop wij mogen gaan en tot de Vader mogen komen. Hij brengt orde in ons / mijn leven, daar waar dat nodig is. Dat doet Hij omdat Hij wil dat we deel hebben aan Zijn beloften en zegen die Hij wil geven. Daarvoor helpt Hij ons om open te staan voor wat Hij door Zijn Woord en Geest tot ons wil zeggen.

Psalm 23 : 4 en 5 - Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Wanneer ons leven door moeilijkheden gaan en het lijkt dat er geen lichtpuntjes meer zijn, dan mogen weten dat Hij bij ons is. Hij is de Stralende Morgenster. Er staat in Jesaja 9 : 1 en 2 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.2Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.Hij wil niet slechts een lichtpuntje van hoop zijn, als wij het niet meer weten, maar wil onze hele weg verlichten en leiden naar onze bestemming. Niet om alleen te overleven in ons bestaan, maar deel te hebben aan de vreugde die Hij aan elk van Zijn kinderen wil geven. We mogen weten uit Jeremia en ook uit o.a. Mattheus dat God aan onze kant wil staan en Hij ons leven aan Zijn kant wil brengen, de goede kant van Zijn liefde en trouw. Een belofte en een zegen.

Jezus spreekt in Mattheus 28 : 20 tot Zijn discipelen en door de eeuwen heen ook tot ons:  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Deze laatste woorden in Mattheus werden al gesproken over Wie Jezus zou zijn in Mattheus 1 en Jesaja 7 en 8 waar staat : men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. De Naam van Jezus vertelt Wie Hij is en wat Hij voor ons wil zijn.  Hij gaat met ons mee en de zegen van de Heer in ons leven geven, zodat wij troost vinden en Zijn leiding op moeilijke momenten ervaren. In plaats dat wij weglopen en in

angst leven, brengt God rust en kunnen wij in relatie met Hem leven, waarin geloof en vertrouwen is. Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden om ons terzijde te staan. Een belofte dat we niet als een wees, kind zonder ouders voor zouden staan. Johannes 14 : 18 Hij vertelt dat Hij de zekerheid zal geven dat Hij en de Vader in ons leven aanwezig zullen zijn.

Psalm 24 : 6 - Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
Wat een mooie belofte en wat een verlangen spreekt David uit. Heil spreekt van verlossing en uitredding. De God die redt ; Jeshua – Jezus zal mijn leven vullen met gedachten van hoop en mij een hoopvolle toekomst geven. Daar mogen we naar uitzien met de zekerheid dat God een waarmaker is van Zijn Woord.Het verblijven in het Huis van de  Heer spreekt van het verlangen voor nu, dat ik graag dicht bij God wil zijn en Hem wil kennen in mijn leven. En ook van de zekerheid dat Hij een plaats voor mij bereid waar ik heen mag gaan als ik over de scheidslijn van leven en dood ga. En het tijdelijke met het eeuwige verwissel. Dan mag ik weten dat ik Mijn Heer en Herder mag ontmoeten in de gerustheid van het Evangelie van de Vrede. Dat mijn leven in orde is met God en Hij mij omarmen zal als Zijn kind. 

Dat spreekt van vertrouwen en de zekerheid dat God Mijn Herder is. De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Zegt de Statenvertaling. Dat spreekt niet alleen van het hier en nu, maar ook van de toekomst. Dat ik mag weten dat Hij als Herder mijn leven zal leiden en brengen op de plaats die Hij goed voor mij acht. “God is goed.” 3 woorden, die spreken van geloof, hoop en liefde waar Hij recht aan wil doen in ons leven.  Deze God waar wij ook tegen mogen zeggen: De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.