zondag 28 december 2014

Wat is je focus?

 Jesaja 61: 10-62:3
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.De vreugde des Heren is mijn kracht.  - Nehemia 8:10
Paulus had het geheim hiervan in zijn leven ontdekt, onderwijst hierover en geeft Hij instructies aan de gemeente. Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. – 1Thess.5:16  Hij vertelt wat God van ons wil. Dat zijn 3 zaken : Ons verblijden in God, bidden zonder te stoppen en danken onder alles.

Toen de welbekende evangeliste Corrie Ten Boom net als haar zus en de rest van het gezin in het concentratie kamp zat, werd het haar allemaal te veel. Haar zus Betsie leek niet van deze wereld. Haar zus had begrepen wat het was om te danken onder alles. Zij dankte niet voor het feit dat ze in het concentratiekamp was, maar wel voor de luizen die de vrouwen in haar barak hadden. Waarom? Dat maakte dat hun kampbewaarders niet of nauwelijks in hun barak kwamen. Waardoor ze een bepaalde mate van vrijheid hadden om samen te lezen uit de Bijbel en er over te praten met elkaar. Er was overgave nodig van Corrie om tot dit inzicht te komen.

Veel mensen proberen om alles zelf op te knappen en doen. Wanneer het water tot onze lippen is gekomen en wij het niet meer in de hand hebben, gaan we bidden. Dat is iets wat wij al eerder mogen en kunnen doen: God zoeken voor de zorgen en problemen van alledag.  1Petrus 5:7 - Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Dit zijn woorden uit de Psalmen (Psalm55:23) Waar ook staat : Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Wanneer wij dan met Christus leven en Hem erkennen als Heer en Verlosser, dan mogen we ook weten dat de Bijbel spreekt dat wij gerechtvaardigd zijn door het offer van Christus aan het kruis. God wil ons leven bekleden met Zijn verlossing. Jezus is de verlosser. Hij wil ons omgeven met Zijn gerechtigheid. Door Zijn volbrachte werk mogen wij Gods hulp en nabijheid in ons leven ontvangen als teken van Zijn verbond. Hij doet recht aan Zijn Woord en belofte

van de Messias. Hij wil ons vervullen met Zijn liefde en leiden op de weg die Hij heeft voorbereid om met Hem te wandelen in dit leven. Onderweg komen er allerlei zaken op pad die ons ervan af willen houden en brengen om het doel wat God voor ogen heeft te behalen.

Er staat in Psalm 93:5  - de heiligheid is uw huis tot sieraad.  Wanneer wij voor God komen dan moeten onze kleren als van een bruid en priester smetteloos wit zijn. We zien in de gelijkenis van Jezus waarin Hij een feest beschrijft waar iemand niet de feestkleren aan had in de nabijheid van de koning. Deze persoon moest in opdracht van de Gastheer uit hun midden verwijderd moest worden. Ons leven is een gang met en naar de Koning der koningen toe. Ons leven wordt dagelijks voorbereid op de ontmoeting met de Ontzagwekkende God die Zich hult in heiligheid.Daarom dat 1Johannes 1:9 zegt ; Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Naast dat God hetgeen wij misdaan hebben vergeeft en wegdoet, reinigt Hij ook onze levens, zodat wij niet als onveranderde mensen blijven leven. En onveranderd door zouden kunnen gaan met woorden, daden en gedachten die ingaan tegen de Liefde die God aan elk mens wil geven en Zijn Genade wil verlenen. Hij weet hoe wij in elkaar zitten en wat wij nodig hebben om op het rechte pad te blijven.

Hoe zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Zegt Psalm 119:9. Het antwoord dat daarop komt is: Als hij dat houdt naar Uw Woord. Eén van de dingen die we als mens snel kwijt zijn is onze focus. Wanneer wij aan een bril toe zijn, komen we in een fase waarin we gaan ontdekken dat we het zelf niet meer kunnen zien en nodig hebben dat een bril wordt aangemeten wij de zaken weer scherp kunnen zien.

Door het Woord van God richten we ons op de Wil van God. Maar in de praktijk van alle dag zijn er vele dingen die onze aandacht vragen. Wanneer we doorlezen in Psalm 119 zien we in vers 10 en 11 : Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. 11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Hierin zien we een voornemen van een mens die besluit om niets anders te kennen dan wat het Woord van God zegt.

Wanneer we de gedachten, gevoelens en situaties ons de baas laten zijn, dan overkomen zaken ons. Deze voeren ons mee en brengen verwarring en onrust.
Maar wanneer we voornemen om gericht te blijven op God zal dat ons ook behoeden met de hulp en leiding van Gods Geest om staande te blijven, wanneer we tegenwind op onze weg krijgen. God is een waarmaker van Zijn Woord.

Wanneer het Woord tot ons komt, is dat naar Zijn voornemen. Hij is de initiatief nemer en wil ons leven in lijn brengen met die van Hem. Jesaja 55: 6 – 9 - Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. In het Nieuwe Testament leren we vanuit het onderwijs van Paulus: Kolossenzen 3:1 en 2 - Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waar zijn we op gericht in ons zoeken en denken. Daar zullen we ook de antwoorden willen halen die we nodig hebben in dit leven.

Net als in de gelijkenis van Jezus over de parel in de akker is het Woord uit Psalm 119:162 - Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt. Het is iets kostbaars waarvoor je alles over hebt. Om het te verkrijgen is het nodig om schat te graven. Lezen in de Bijbel en God te vragen om ons daarbij door Zijn Geest te helpen. Wanneer we merken dat het Woord van God tot ons spreekt, komt er blijdschap over hetgeen God door Zijn Woord zegt.

In Filippenzen 4: 8 en 9 lezen we - Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Dit lijken wel woorden die doorgaan op Psalm 119.  Zoals wij dat nu zouden zeggen. Als je doet wat God van je vraagt, zul je ontdekken dat het waar is en dat Hij doet wat Hij heeft

belooft. Niet alleen ver weg, maar zul je dagelijks de zegen van de Heer in je leven ervaren. Onze maatschappij is er op gericht om dingen te krijgen wat ons niets kost en waar we niets voor hoeven te doen. In het Woord van God spreekt God over een relatie met de mens die hand in hand met Zijn Maker door het leven gaat en Hem steeds meer leert kennen en toelaat in zijn en haar leven.

Jesaja 61: 11 - Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.Centraal in de woorden van deze vers staan : Gerechtigheid en verlossing.  God is een God van Gerechtigheid en een God die verlost. Hij doet recht aan Zijn Woord en beloften. Hij doet recht aan diegenen die Hem ernstig zoeken. Hij doet recht aan verdrukten. Hij wil dat de mens, de kroon op Zijn schepping, leeft en functioneert zoals Hij dat vanaf de schepping in gedachten had. En doet daar alles aan om daar recht aan te doen. Daarom is de Here Jezus naar deze wereld gekomen, is mens geworden en heeft zijn leven als een offerlam voor ons overgegeven. Zodat wij als mens hersteld zouden worden in de relatie met God om weer naar Zijn wil te gaan en kunnen leven.  

In de eerste Adam werd de spiegel gebroken van een mens die God in zijn doen en laten en karakter weerspiegelde. Nu in Christus, de 2e Adam, is er herstel en krijgen we deel aan de rijkdommen van Gods Koninkrijk. Filippenzen 4:19 spreekt Paulus er over dat hij alles heeft meegemaakt op het gebied van voorziening. Armoede en rijkdom. In dat alles bleef hij gericht op God en liet zich niet leiden door de omstandigheden. En zegt dan ; Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer. - Spreuken 21:21  Dit zijn grote rijkdommen van het Koninkrijk van God. Een God die recht doet aan de mens en de mens die vanuit Zijn liefde handelt, spreekt en denkt. Net als een boom brengt dit vruchten voort. Dit zou één van de goede bomen kunnen zijn waaraan de vrucht aan zit van Leven, gerechtigheid en eer. Denk maar aan Psalm 1 waar gesproken wordt over de mens die met God leeft

lijkt op een boom die vrucht draagt. Er is leven, omdat deze aan Gods waterstromen staat. Er wordt recht gedaan omdat de mens bedenkt de dingen die van God komen en daarna leeft. Er is respect voor God en het leven, waarbij de mens in de goede orde van Gods Koninkrijk leeft.

Lucas 2: 33-40
En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. 
Simeon en Hanna spreken in hun ouderdom over de Messias, Jezus de zoon van Jozef en Maria. De buitenwereld zag hem als ieder ander kind dat opgroeide in het gezin bij zijn ouders. Deze 2 mensen spraken over een hele andere dimensie, die God over het leven van Jezus zag. Tegelijkertijd werd er een getuigenis gegeven over Wie Hij zou zijn voor de mensen in Israël en te Jeruzalem.

De mensen die onder druk van de Romeinse overheid leefden, wilden verlost worden van hun overheersers. Hun beeld was gekleurd door de tijd heen Wie de Messias zou zijn en wat Hij zou gaan doen. De verlossing kwam niet in de vorm van een koning die een leger zou gaan leiden en zo zou zorgen dat Israël weer van Israël zou zijn.  God wilde een stap verder gaan dan dat het geloof bewaard en geleefd zou worden binnen de grenzen van het Beloofde land. Door Jezus zal het Evangelie over de hele wereld een weg vinden. Tot Jood en heiden.

Jezus was als die boom die opgroeide aan Gods waterstromen. Hij bedacht de dingen van Zijn Vader. Daar was hij mee bezig. Toen zijn ouders later zouden vragen waarom hij in de tempel toen Hij 12 was, sprak Hij over de dingen van Zijn Vader en bedoelde daarmee God als Zijn Vader. Terecht, want dat was de volle waarheid Wie Zijn Vader was. Geboren uit de maagd Maria. Door zijn wandel en hoe Hij met God wandelde zien we de woorden die spreken in Lucas 2:40 - Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. Zoals God met Hem was en de genade op Hem was is Jezus een weg gegaan om ook ons die in Hem geloven, Die “God met ons” heet, bij te staan. Zodat wij in
het Leven opgroeien in geloof en met ons hele hart naar God verlangende bijgestaan te worden. Gods ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te

staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Hij is onze Wijsheid en Raadsman. Hij wil ons bijstaan waar wij te kort schieten of geen uitkomst meer zien. Hij is de Verlosser, die ons de Vrede wil geven die alle verstand te boven gaat. Zodat Zijn genade ons ten deel zal zijn elke dag van ons leven.

Genade niet als een te goed voor onze daden of als bewijs van ons gedrag. Maar een daad van Gods Liefde en Gerechtigheid om ons tegemoet te komen in onze zwakheid en krachtig te maken in het volgen van Hem en ons geloof, zodat wij een licht zijn dat heeft mogen schijnen in het afgelopen jaar, maar ook in het komende jaar. In het Spaans zegt men: Vaya con Dios. Ga met God. 


donderdag 25 december 2014

De Messias komt

2 Samuel 7: 4-16 Maar in die nacht kwam het woord des Heren tot Natan: 5 Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here: zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe, maar Ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel.


Een prachtig beeld van de Here Jezus hoe Hij in een sterfelijk lichaam naar de wereld zou komen. De Zoon des mensen heeft geen huis om in te wonen. Mattheus 8:20 zegt - En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Jezus ging rond, maar had geen huis waarin Hij woonde. Wanneer Hij sprak van de tempel die afgebroken zou worden en in 3 dagen zou herbouwd worden, sprak Hij van Zijn lichaam, de kruisdood en de opstanding. Om deze missie van God op de wereld te kunnen uitvoeren moest hij van de hemel komen en onder de mensen komen wonen.

Johannes de Doper getuigt dat Jezus van God, van boven kwam, spreekt hierover in Johannes 3: 31 – 34 -  Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. 32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Hierin zien we hoe Johannes Jezus omschrijft; Hij komt van boven, waarmee de hemel wordt aangeduid. Hij heeft een hele belangrijke plaats voor God en is daarmee boven de mensen gesteld. Johannes 6 : 45 – 47 zegt Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Jezus haalt hier de woorden van Jesaja aan over Zijn
komst, leven, lijden en sterven. Als God in je leven is, zal je tot Jezus Zijn Zoon komen en in Hem geloven. Wie gelooft in Jezus ontvangt en heeft eeuwig leven.


Zoals de tabernakel een beeld was van de plaats waar God wilde zijn onder Zijn volk, zo wilde God door Jezus in een tijdelijke en aardse tent van het lichaam tot de Zijne komen. Wanneer Jezus spreekt over de opstanding van Zijn lichaam in het beeld van de tempel, dan spreekt Hij dat Hij Zelf als God onder de mensen wil zijn. Niet meer een plaats waar men naar toe ging, maar met een hart dat besneden is, waarin God Zijn wet heeft geschreven. Niet meer een uiterlijke vorm van een religie, maar een innerlijke verbondenheid door Gods Geest in een herstelde relatie tussen God en de mens.


2 Samuel 7: 7- 9 - Heb Ik ooit, terwijl Ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël die Ik geboden had, mijn volk Israël te weiden, het woord gesproken: Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout? 8 Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here der heerscharen: Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël, 9 en Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik vóór u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde.


In Christus wil God onze Herder en Leidsman zijn. In hetgeen de Heer spreekt tot Zijn volk laat Hij zien dat Hij de Herder is die voor Zijn volk, Gods kudde zorgt. Met deze woorden spreekt Hij door tot David en gebruikt het beeld van zijn verleden als schaapsjongen om te laten zien dat de Heer altijd voor Hem zal zorgen. In de omstandigheden van de tijd dat dit verhaal afspeelt met de profeet Samuël en David, zien we dat vijanden regelmatig in het land kwamen om te plunderen, te doden en te vernietigen. Zij waren op rooftocht uit en zette daarmee het volk van God flink onder druk. De Heer wijst er echter op dat Hij hen wil verlossen van deze vreemde overheersing en inbreuk op hun dagelijks bestaan.

In Johannes 10 zien we een soortgelijke beschrijving in de woorden die Jezus spreekt. Johannes 10:10 en 11De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; Deze woorden lijken heel veel weg te hebben van de situatie waarin het Joodse volk bevond in de tijd van Samuel en David en hoe God spreekt en denkt in deze situatie. Daarom is het geweldig dat wij de geboorte van de Verlosser – Jeshua ha Mashiach mogen gaan vieren met elkaar.


Door zijn komst / tussenkomst gaan er zaken veranderen, waardoor de Verlosser ook onze Vredevorst gaat worden. Zoals het staat in 2 Samuel 7:10 en 11 - Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, 11 sedert de tijd dat Ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden.


De plaats die God ook in ons leven wil wijzen is niet alleen de geografische plaats, waar u woont, werkt en leeft en zich bevind of moet bevinden. Het is meer de plaats die wij van God in dit leven hebben gekregen en de vervulling van Zijn Woord en plan in ons leven, de wereld om ons heen en Zijn kerk. Die plaats is waar de Goede Herder ook onze Vredevorst wil zijn en gaat worden. Plaatsen waar wij de invloed van de boze zien en ervaren, dat het Koninkrijk van God met kracht baan breekt en mensen zich overgeven aan Hem.


Daarom dat God er naar uitzag om Zijn woorden van de komende Messias ook in vervulling te laten gaan. Zoals we lezen in Jesaja 61 om vergeving, genezing, vrijheid, vreugde in plaats van rouw te brengen. Een plaats waar Hij ons uitnodigt om tot Hem te komen. Komt tot Mij alleen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven. - Mattheus 11 : 28 Een plaats waar we van Hem mogen en kunnen leren en de verantwoording nemen in relatie tot God in ons leven en Zijn schepping. Zoals Jezus zegt in Mattheus 11: 29 en 30 - neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

In afhankelijkheid van de Herder ons leven aan Hem durven toevertrouwen en daarbij verantwoording nemen voor de plaats die God ons heeft gegeven in dit leven. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker in een tijd waarin velen de schuld buiten zichzelf zoeken en God aanklagen dat Hij het in het honderd zou laten lopen. Niet bewust van eigen handelen en wie zij zijn. God brengt zaken in perspectief. De zegen die David mocht ervaren in Zijn leven kwam van God. De verlossing die God gaf, maakte dat er rust kwam in Israël. Zo wil God ook verlossing aanbieden door Christus in een wereld die in het in van alles zoekt, maar alleen de aansluiting via Jezus kan vinden. Daarom kwam Hij naar de aarde om dit aan de mensen bekend te maken.


2Samuel 7: 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. Een belofte aan David, waarbij de Heer overstijgend spreekt over het Koningschap van Christus, die in de lijn van de geslachten geboren zou gaan worden. Het Koningschap van Jezus staat vast. Zoals Jezus het Zelf zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. - Mattheus 28:18 en er staat in Romeinen 14:11 een woord uit Jesaja 45 waarin de Heer spreekt : (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.


Woorden die wij terugvinden in de Filippenzenbrief over dat Jezus uitermate verhoogd zou worden en alle knie zich voor Hem zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Daarom is het goed om de Koning der koningen de eer te geven die Hem toekomt. De dag dat Hij als mens op deze wereld met elkaar te vieren. Terugkijkend dat hij geboren is op deze wereld en vooruitziend dat Hij zal komen de wolken zoals dat met Hemelvaart door de mannen in witte klederen / engelen tot de discipelen werd gezegd.


Romeinen 16: 25-27
Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken –27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.


Hem nu, Jezus zelf is in staat om u te versterken. Jezus is niet een kind gebleven en de man gebleven die rond heeft gewandeld, maar Hij is de opgestane Heer. Hij is een weg gegaan, waardoor het mogelijk is geworden om ons te versterken.


Datgene waardoor wij God niet in ons leven zouden kunnen ontmoeten en leren kennen, is gedaan door Jezus’ geboorte en zijn op deze wereld. Hij is het offerlam geworden, die uit geslacht van David door ons te verlossen vanuit de dood aan het kruis. Tegelijkertijd is Hij de Koning der Koning geworden die eeuwig op de troon van David zal zitten. God is degene die David had uitgekozen. Het was Zijn initiatief. Zo was het ook Zijn initiatief om Christus uit de maagd Maria geboren te laten worden. Door geloof mogen wij dat aanvaarden in ons leven.


Na 400 jaar stilte tussen de laatste profeten en Johannes de Doper is Jezus naar deze wereld gekomen. Romeinen 16:26 - maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Gods plan dat de belofte aan Abraham alle volken gezegend zouden worden, is nu realiteit geworden door het Volbrachte werk van Christus. Er staat : En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. (Fil. 2: 8) Hier zien we dat de woorden die gesproken zijn door God bij monde van de profeten ook weer terug komen in het onderwijs van de apostelen.


Het is ook Gods initiatief in Christus dat wij deel hebben gekregen aan deze zaken en de beloften van God. Door Gods Woord, Zijn Geest en de prediking van het Evangelie hebben wij ervan gehoord. Jacobus zegt in zijn brief dat geloof een zaak is van horen en doen. Daarom dat ook vandaag de uitnodiging er vandaag is om de Christus in uw hart / leven geboren te doen worden.Openbaring 3:20 zegt : Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Dat zijn woorden die lijken op Psalm 23 waarin God spreekt dat Hij onze Herder is en Hij zorgt voor de schapen van Zijn kudde. Laten wij ons leven steeds opnieuw overgeven in Zijn vertrouwde handen. Hij weet welke weg we moeten gaan.

maandag 8 december 2014

Ik ben de stem van een die roept

2e zondag van Advent Populus Sion
Populus Sion is een Gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de tweede zondag van de Advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op Jesaja 30, de verzen 19 en 30.  Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden: en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten. O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kuddeJesaja 40: 1-11 (NBG51)
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Troost, omdat er een nieuwe tijd aanbreekt.
Jes. 40:1-2 De profetieën in de hoofdstukken 40-55 kondigen andere tijden aan voor de ballingen in Babylonië. Ze dienen tot troost en beloven de terugkeer naar Israël en een betere toekomst. De teksten zijn anders van toon en inhoud dan die in de hoofdstukken 1-39.

 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.  

   

Luister en bereid je voor en God zal een ommekeer geven. 
Johannes de Doper haalt Jesaja 40:3 aan als hij aankondigt dat de komst van de Messias nabij is (Joh. 1:23).  In de tijd van Johannes leefden mensen onder het Oude Verbond. Hun leven was gebaseerd op het onderwijs van de Mozes en de profeten. Daarbij stond de wet centraal, waarbij de mens naar zijn beste kunnen en weten in relatie tot God moest leven. Er werden offers gebracht voor de zonden van de mensen. De mensen hebben dit gedaan tot en met in de tijd van Jezus en de apostelen.  Hun dagelijks leven was gebaseerd op het onderwijs van de farizeeërs en Schriftgeleerden.

Nu kwam er een man Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth om de mensen op te roepen zich te bekeren van hun zonden en laten dopen als zichtbare keuze

om zich voor te bereiden op de komende Messias. Daarnaast konden niet-Joden, heidenen,  konden via de proselietendoop behoren tot het Joodse volk.  Proselieten waren heidenen, die het joodse geloof hadden aangenomen.

Wilde iemand opgenomen worden in de gemeenschap van het joodse volk, dan moest hij zowel de besnijdenis als de proselietendoop ondergaan. Daarna moest een offer worden gebracht. Om deze doop bijbels te funderen, hebben de rabbijnen zich beroepen op Numeri 15:15. De proselietendoop wilde tot uitdrukking brengen dat reiniging nodig was voordat iemand in de nieuwe gemeenschap van het volk Israël opgenomen kon worden.

Numeri 15 : 15 Want hier geldt dezelfde wet voor Israëlieten en buitenlanders en dit zal van generatie op generatie zo blijven, allen zijn gelijk voor de Here. Ja, er is één wet voor allen!  Wanneer de Heer tot Mozes heeft gesproken over dat Hij door zijn nageslacht alle volken van de wereld wil zegenen. Zien we in beide gedeelten dat de Heer zich wil richten tot alle mensen uit alle naties en alle tijden.In Openbaringen 7 : 9 en 10 - Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.  10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

Hier zien we het begin en eind plaatje van wat God sprak over Zijn volk. Hij wilde Zich door Zijn volk aan alle volkeren bekend maken, zodat Zijn wetten die voor iedereen gelden ook nageleefd zouden worden. Zoals Hij sprak van de zegen die Hij er aan verbond als het volk deed wat de Heer had geboden, zo wilde Hij dat alle volkeren dit zouden weten en gaan doen.

Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw uit Sichar die Hij ontmoette bij de waterput in Johannes 4 : 22 - 24. - Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  

Hier zien we een hele belangrijke heenwijzing naar de beloofde Messias en de reden waarom Jezus is geboren. In alle culturen is er een manier van religie. Vaak vermengd met volksgebruiken en vermenging met andere godsdiensten. Soms pretenderen groepen dat zij het enige en waarachtige geloof bezitten. Het gevaar is dat zij zich buiten sluiten van een wereld waar God Zijn heil aan bekend wil maken.  Maar Jezus laat zien en krijgen we richtlijnen. Hij zegt dat het aanbidden niet gaat om een bepaalde plaats en een bepaalde manier, maar dat het gaat om de mens, die wederom geboren is.

Niet een mens die van een afstand kennis heeft genomen van, maar aangesloten is bij de Bron van het Leven. De Heer van het Leven in zijn en haar leven erkent als het hoogste gezag en dat ziet als de waarheid die God in Christus wil openbaren. Aanbidden is niet alleen de manier, waarop de engelen zingen over de geboren Christus. Het is ook een leven dat God alle eer geeft door de manier waarop iemand in relatie en afhankelijkheid met God leeft.

6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8  Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 

Het gedeelte van Jesaja 40 vertelt over de ommekeer die God wil geven na een periode van lijden en verdrukking. Dit hadden zij te danken door af te wijken van Gods richtlijnen en hun eigen gang te gaan. Er waren andere goden en regels in het land gekomen, die maakte dat mensen niet meer deden wat God hen had opgedragen. Zij luisterden naar hun eigen stem. Nu wordt de oproep gedaan om te gaan roepen namens de Heer. Door de vraag zien we dat men was niet meer gewoon dat de Here in hun midden sprak.Degene die ging spreken, moest een hoogte zoeken om aan iedereen bekend te maken: Zie, hier is uw God. Het was de vreugdebode, de brenger van Goed Nieuws. Eén van de eerste dingen die Jezus net als in dit stukje zegt: Vrees niet. Geweldig, dat de tijd van angst en vrees voorbij is en er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Dat is wat Jezus ook kwam doen, nadat Johannes de Doper als wegbereider voor Jezus de mensen had opgeroepen om Hem te kunnen ontmoeten. Jezus ging verkondigen de Boodschap van het Koninkrijk van God.

10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht. I Corinthiërs 4:20 Deze kracht moest Petrus in zijn leven leren kennen om Jezus te volgen. Hij dacht dit zelf te kunnen en kwam teleurgesteld uit nadat hij Jezus had verloochend. Bij het vuur waar Jezus aan het meer aan hem vroeg of hij Hem waarlijk lief had, kwam er herstel en vertelde hoe hij moest gaan zorgen als een herder voor Gods kudde, de gelovigen.

Wij als mensen kunnen veel, maar voor de dingen van God, wil Hij ons toerusten met Zijn kracht. Hij wil ons leven gebruiken en onze talenten en gaven inzetten. We hebben veel gekregen van de Heer. Tijd, geld, talenten waarin wij goed zijn, verstand, gevoel, huizen, werk, kerk, familie enzovoorts. Mogelijkheden waardoor we de Liefde van God kunnen bekend maken. Net als Petrus heeft elk mens nodig dat we op een punt komen van overgave. Niet als een mens die op zichzelf staat, maar beschikbaar is in de Hand van de Heer. Hij weet het beste hoe wij ons leven met alles wat we hebben gekregen in kunnen zetten voor het Koninkrijk van God. Immers wij zijn van Hem en niet meer van onszelf, wanneer we Hem als Heer en Verlosser belijden in ons leven. Dat kunnen we niet uit eigen kracht en ook niet alleen met ons goede verstand. Daar hebben we de hulp en de bijstand van de God nodig door Zijn Woord en Geest.

Hij wil ons geen juk opleggen dat de lasten meer zijn dan we kunnen dragen, maar Hij wil ons leiden en laten zien hoe wij als Zijn gemeente mogen en kunnen staan in een maatschappij die Hem niet of nog niet kent. Als een licht dat schijnt in een donker wordende wereld, waar een honger is naar gerechtigheid. Met de vraag : Wie doet er recht aan ons bestaan? Wie weet hoe wij moeten leven en wat de zin daarvan is? Dat werd de taak van Petrus om mensen dichter bij Jezus te brengen. Niet opdringen, maar als een herder die in dienst van Zijn herder met respect en liefde omgaat met mensen die zoekende zijn.

Johannes 1: 19-28 - En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.Johannes de Doper was een wegbereider voor Jezus. Mensen herkenden wel de autoriteit waarmee hij sprak, maar niet wie hij was en wat hij kwam doen. Heel veel mensen door de eeuwen heen hebben wel het Woord van God gehoord en geluisterd hoe de kerk het Evangelie dichter bij de mensen probeerde te brengen door verkondiging van het Woord van God, omzien naar weduwen en wezen, hun levens wandel en gaan door de hele wereld met een passie om de Liefde van God kenbaar en zichtbaar te maken. Ook wij zijn in deze tijd met deze zaken als gemeente van Jezus Christus onderweg om Jezus bekend te maken. Hij die was gekomen, gestorven en opgestaan en Hij die gaat komen.

In de 2e Corinthe brief legt Paulus uit dat er een bedekking is op de wet van Mozes. Zo is er ook een bedekking op de harten van mensen om ons heen die God niet hebben leren kennen als hun Heer, Verlosser en Vader. Zij horen en zien het Evangelie aan de buitenkant, maar hebben nog niet Christus in hun leven aanvaard. Daarom is het een voorrecht om met elkaar de geboorte van de Koning der koningen te mogen vieren en weten dat zoals Hij op de wolken is gegaan naar de rechterhand van de Vader, dat Hij ook weer zo zal komen.

Dit waren de woorden van de engelen die tot de discipelen spraken. De boodschappers van God, die net als het Woord van God, priesters, koningen en de profeten door de eeuwen heen hebben gesproken tot het volk van God. Het waren ook deze boodschappers die tot Maria, Jozef en Zacherias en Elizabeth hebben gesproken over Johannes en Jezus. De Bijbel zegt dat God in het laatst door Zijn Zoon tot ons heeft gesproken. Hebreeën 1 : 1 en 2 - Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Dat is een geweldig woord dat wij als het lichaam van Christus, de gemeente mogen spreken de Woorden die Jezus Christus heeft gesproken in een wereld die verlangt naar aanvaarding, vergeving en liefde. Een boodschap die van God komt en tot zijn recht komt, wanneer een mens aanvaard dat gerechtigheid alleen bij God is. Hij doet recht aan Zijn beloften en Woorden en komt de mens tegemoet in zijn en haar bestaan. 
24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26 Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet, 27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. 28 Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.

Nu komen de geleerden vragen waarom Johannes doopt, terwijl hij niet de lang verwachte Messias was. Dan wijst hij op Jezus. Hij zegt : Hij is al onder u aanwezig en is gekomen. M.a.w. zorg dat je er klaar voor bent om Hem te ontmoeten. Wij als aardse mensen hebben niet voldoende in ons om Hem zo te ontmoeten en roepen dan misschien net als Petrus uit in Lucas 5:8 - Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. Wanneer mensen met God in aanraking komen krijgen ze net als Johannes en Jesaja de openbaring van de Almacht en de Heiligheid van God en wie zij zijn als mens in de ogen van God. Jesaja roept het uit in Jesaja 6: 5 - 9  -  Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.  8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk....

Laten wij net als Johannes, Jesaja en de discipelen op het Woord van Jezus in deze wereld een getuigenis zijn van Wie Christus is en wil zijn voor een wereld die Hem niet kent. Een getuige door te wandelen in de verwachting van de komst / wederkomst van de Messias en in opdracht en liefde tot onze Heer. Hij heeft ons tot een getuige gesteld, doordat Hij het getuigenis in ons heeft gegeven. God verbind zich aan Zijn gemeente en wil u en mij laten zijn als een Johannes om Zijn boodschap in de wereld te brengen.

Amen.