donderdag 30 juli 2015

Psalm 23

Psalm 23 - 1 Een psalm van David.
Deze David is een zoon in een gezin van 8 jongens. Als jongste werd hij op pad gestuurd om de schapen van zijn vader Isaï te hoeden. Dat is zijn voorbereiding geweest op de taak die hij later zou krijgen in het leven. Wij zoals we hier bij elkaar zijn, hebben ieder een opvoeding (gehad) en een tijd waarin we ons voorbereiden op het leven wat we gaan / nu leiden.

David had te maken met een groot gezin, waarbij hij door zijn taak op het veld niet direct in beeld was. Zelfs zo dat hij bij de komst van de Profeet Samuel hij niet geroepen wordt als deze het gezin bezoekt. De profeet moet zelfs vragen of er nog een zoon is. Dan wordt hij niet bij naam genoemd, maar de jongste is nog op het veld; zegt vader Isaï. En misschien hadden de jongens het hoeden van de schapen al om beurten moeten doen voor hun vader. Maar binnen het gezin lagen de verhoudingen onderling niet zo positief.
Dat zien we als David een keer in opdracht van zijn vader naar zijn broers moet spullen te brengen en te zien hoe het met ze gaat. In de confrontatie met de reus Goliath, wordt David beschuldigd door zijn broers van spionage en begluren wat zij aan het doen zijn. Om vervolgens dit aan Pa te rapporteren. Toch bleek dit niet zijn intentie te zijn. Als hij dan voor Koning Saul moet komen vertelt hij zijn belevenissen met God . Op het  veld met de schapen blijkt dat hij geweldige dingen te hebben meegemaakt. Hij behaald overwinning over een beer en leeuw, die de schapen bedreigen en speelt op zijn harp voor God.

Beide zaken blijken in dienst van Saul en later in zijn leven van erg groot belang. Hij leefde met God en zag vanuit dat perspectief wat er gebeurde in zijn leven en wat er op zijn weg kwam. Daarin heeft hij telkens weer mogen ontdekken hoe God aan zijn kant stond en hem overwinning op overwinning gaf. Zelfs zo dat zijn overwinningen groter en meer waren dat van de toenmalige koning Saul. Waardoor hij opnieuw in verdrukking kwam en door moeilijke situaties  en tijden heenging en zijn integriteit beproefd werd.  Hij blijkt een man te zijn met een ruggengraat. Iemand die stond voor zijn zaak. Ook een man met fouten en gebreken, maar met een gerichtheid op God, dat hij later door God wordt genoemd : Een man naar Gods hart.

Deze man heeft Psalm 23 geschreven. Hij had ondervonden wat het was om een Herder te zijn. En hij had ondervonden hoe God als Herder in zijn leven was. Dat deelt en brengt hij over vanaf het moment dat hij de Psalm schreef. Door de eeuwen heen hebben mensen geproefd en ondervonden wat David daar opschreef. En dat maakt deze Psalm bijzonder waardevol, omdat het vanuit Gods hart deelt wat de Heer ook vandaag tot ons wil zeggen.

We kennen wel de reclame “Van A naar B. Dat gaat over wegwerkzaamheden die moeten gebeuren om het wegennetwerk in tact te houden. Dat betekent wel dat we geconfronteerd worden met enig oponthoud en zelfs file. Wij houden daar niet van. We willen graag zonder onderbreking naar onze bestemming toe, die wij in gedachten hebben. Als gemiddelde Nederlander gaan we dan over op de mopper modus en beginnen uit te rekenen hoeveel tijd we kwijt zijn. Zo ook in ons dagelijks leven, worden we door mensen, onszelf en zaken opgehouden.  In plaats dat we de gelegenheid ten nutte nemen om ons te richten op wie God is en wat er in Zijn Woord staat.

De weg omlegging in het leven van David maakt dat wij meer gaan begrijpen van Wie God wil zijn voor ons. Door verwerping, verdrukking, vluchten, met de dood bedreigd, geminacht en verlaten van vrienden en familie is het een man die sterker dan ooit er uit komt als iemand die van God houdt en in zijn geloof is geworteld met een vertrouwen dat hem rotsvast op zijn plek houdt. Niet zonder alle ups en downs die er maar te beleven zijn in het leven. Door toedoen van hem zelf en anderen.De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,  Een mooie beeldspraak van wie een herder is en de vergelijking van ons met schapen. Schapen hebben voor een herder verschillende betekenissen:
-         Bron van inkomsten door wol, melk en schapenkaas.
-         Kleding en voedsel voor de Herder zelf en zijn gezin.
-         Zorgen dat de kudde bij elkaar blijft, zodat ieder veilig is en de Herder kan zien hoe het met ieder schaap gaat.  (Welzijn)
Om deze resultaten als Herdersbedrijf te bereiken is het nodig dat het e.e.a. gedaan en geregeld wordt. Er moet permanente toezicht zijn voor elk schaap.

Als een schaap zijn eigen weg gaat heeft het kans om verschillende gevaren op zijn weg tegen te komen. Roofdieren, verdwalen, op zijn rug terecht komen. Zaken die een bedreiging vormen voor het welzijn van het dier. Zo is het ook bij ons. Wij hebben nodig dat ons leven in de Hand van de Opperherder, de Here God is. Dat is geen beknotting van ons leven, maar juist iets wat onze kansen vergroot. Hij wil in relatie met elk mens leven en kent ons bij name. In Johannes 10 zien we dat elk schaap vertrouwd is met Zijn stem. Hij wil ons de weg wijzen in dit leven. Waarom? Omdat Hij weet welke gevaren wij op onze weg kunnen krijgen, die ons zelfs van het leven kan beroven.

Een leven zonder God als Herder, mist de kans om op de bestemming te komen waartoe wij als mens zijn geboren. Er zijn vele rovers op onze levensweg. Verwerping, ontmoediging, slechte gewoonten en levenswijze, die ons dusdanig beïnvloeden dat het ons van binnenuit vergiftigd met boosheid, bitterheid, angst, rusteloosheid, merken dat zaken constant bij je handen afbreken.

Veel mensen komen hierdoor in depressie terecht, teleurstelling komt als een gewapende vijand op je weg om je te ontmoedigen en neer te halen. God weet wat wij nodig hebben. Hij heeft ons gemaakt. En zoals Filippenzen 4:19 zegt : Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Dat laat zien dat ons leven in vertrouwde handen is van een God, Die het geheel overziet. Wij zien vaak maar een stukje van de weg en maken dan al gauw zorgen. Die zorgen nemen veel tijd en energie in beslag, waardoor we verslappen in onze weg met de Heer en ons voornemen Hem te volgen.3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam.
Dat is geen goedkope oplossing. Als ik het niet meer weet, nou dan doet de Heer het wel. Alsof we door ons gebed op een afstandsbediening drukken en krijgen wat we maar willen. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij heeft de leiding over mijn leven. Betekent dat er overgave is aan mijn kant en ik God toesta om in mijn leven stuur te geven en te zeggen wat ik moet horen.

Als kind hebben we mogelijk gezegd: Ik wil het zelf doen. Die houding kan doorwerken in ons leven ook als we ouder en volwassen zijn geworden. Een onafhankelijke geest. Dan kunnen we op een schaap lijken die de kudde verlaat en een eigen weg gaat. Maar zoals een kudde bij elkaar hoort, zo heeft God ons ook gemaakt om samen met Hem te gaan. Niets geeft ons die voldoening in ons leven, dan zoals God die kan geven. 

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.  In ons leven gaan we door perioden heen die voor ons moeilijk kunnen zijn en niet altijd begrepen worden. Voor ons gevoel hebben we dan problemen en vragen ons af waarom we dit moeten meemaken. Toch kan een dal een vruchtbare periode in ons leven zijn, zoals in een natuurlijk dal water stroomt en fris groen is. Zo kunnen door het zoeken naar oplossingen en dwars door onze zorgen heen lichtpuntjes verschijnen. Het ervaren van Zijn onverklaarbare, maar tastbare vrede. Juist als je denkt dat het niet meer kan, lijkt God dichterbij dan ooit. Mensen vertellen vaak dat zij dit een kostbare tijd vonden, omdat ze de Heer meer dan ooit van dichtbij hebben ervaren.

Wij kijken wat wij zien en maken ons dan gauw zorgen, omdat het afwijkt van wat we gewend zijn of wat onze verwachting is. Daarom dat Jezus zegt: Zoek eerst het Koninkrijk van God. (Mattheus 6: 33) Zorgen maken voegt niets toe, maar is erg vermoeiend om alleen te dragen.5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.  Wanneer we ons zorgen maken, lijkt ons glas half leeg. Wanneer we ons op God richten en onze verwachting op Hem is, lijken zaken minder (be)dreigend dan ze zijn. Onze voorstellingsvermogen lijkt vaak de problemen te vergroten. God laat het vanuit Zijn perspectief zien. Hij zegt: Al wie zijn geloof op Hem stelt, zal niet beschaamt uitkomen. ( Romeinen 10: 11) Dat is een belofte, die God op Zijn beurt waarmaakt.

Deze tekst heeft te maken wat er in Spreuken 3 staat: Vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. In de vliegwereld is het belangrijk dat een piloot op de instrumenten ziet en vertrouwd, omdat het richtingsgevoel van de mens hem bedriegt. Vaak laten we ons leiden door ons gevoel en de gedachten die daaruit ontstaan. Maar mijn gevoel kan met me op de loop gaan en raak ik in verwarring, zoals een schaap op zijn rug kan komen te liggen. Dan heeft deze de Herder nodig om weer op zijn poten te komen.
Daarom is er die aanmoediging vanuit Psalm 23. Geef je over aan de Herder en maak je geen zorgen. Hij zorgt voor jou. De Heer is Mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV) Dit is geen woord van een mens, maar het Woord van God, dat door de eeuwen heen meer dan betrouwbaar is gebleken. In het Spaans zegt men : “Vaya con Dios” – “Ga met God”. Hoe? Door Jezus Christus mogen wij vrij tot God gaan en neemt Hij ons aan als volwaardige kinderen in Zijn Koninkrijk. dinsdag 7 juli 2015

Mijn Vader weet wat ik nodig heb.

God is mijn Vader

Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader!
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige!
Amen!
Bron:DPM

Teksten : Psalm 103 : 8 – 14 en Lucas 15:11 - 24


1. Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Deuteronomium 32:6
6 Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Het volk was snel afgeweken van de wegen van de Heer. Hier worden ze weer aan herinnerd dat de Heer hun Vader is en schepper. Hier zien we dat schepper en vader in één zin staan als dat God hun Maker is en ons tot leven riep. Hij zorgde voor de levensadem.Genesis 2:7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
De Heer stond en staat aan het begin van elk mensenleven. We ontvangen ons leven uit Gods hand en om te weten hoe wij moeten leven is het belangrijk om dicht bij hem te blijven. Hij is de bedenker en ontwerper van het leven.
We krijgen in onze huidige maatschappij bij alles een beschrijving hoe iets werkt. Als er problemen opdoen is er een helpdesk waar we naar toe kunnen bellen en mailen. Zo is het ook bij de Heer dat Hij door Zijn Geest beschikbaar is en naast ons wil staan in het leven. Waarom? Johannes 14:18 zegt Jezus: Ik laat jullie niet als wezen achter.”

God ziet ons als Zijn kinderen, zonen en dochters, die Hij liefheeft. Daarom dat Hij alles in het werk stelt om dicht bij ons te zijn. Het is vaak aan onze kant dat we afstand scheppen naar God als Vader. We ervaren het als lastig of vinden het zelfs bedreigend.

Misschien wel zoals Jezus in (Johannes 3: 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.)
Zeker kan dit een houding zijn uit angst dat God zou gaan straffen, houden mensen hun problemen vaak voor zich en strijden daar in het verborgene mee. Terwijl God de brug heeft gemaakt om te helpen in de Here Jezus.

2. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/dochter te worden aangenomen. Efeze 1:5  - Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 

3. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid.
Mattheus 6:8 Als Jezus spreekt over het bidden tot God, spreekt Hij ook om tot God als onze Vader te bidden. Niet op afstand en alsof Hij niet weet waar je mee bezig bent. Maar als een kind, een zoon en dochter, die in gesprek is met hun vader. Jezus zegt: Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Maria zei: Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert.  Johannes 11:22 Dat spreekt van vertrouwen en geloof in Wie Jezus is. Over de dood van Lazerus heen, vertrouwde ze Hem dat Hij tot God kon gaan en in hun situatie van nood kon komen. De dood zou en zal niet laatste woord hebben. Hij is de Opstanding en het Leven. (Johannes 11:25) God is de bron van het Leven. Dat is niet alleen het leven van geboren worden, eten, ademen en bewegen, maar ook dat we verbonden zijn met God. Hij de bron is van ons leven waaruit wij alle dingen doen.

Psalm 37: 4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Eén van de kenmerken van een kind van God is dat deze vreugde vind in het kennen en liefhebben van God. Voortdurend op weg zijn om in lijn met God de Vader afstemmen wat de volgende stap, woord en gedacht is. Zoals een tak aan een boom, een blad aan een tak en een vrucht nodig heeft dat er levenssappen er door heen stromen om te groeien.En waar groeit het naar toe? Kijk maar naar planten, bloemen en bomen. Alles groeit naar het licht toe. Sommige planten zijn aan de kant van de kant van de zon meer ontwikkeld dan aan de kant van de schaduw. Het koestert zich als het ware in de warmte van het licht van de zon. Zo mogen wij ons ook (laten) koesteren in het Licht van God en de Zoon in ons leven. Velen willen daarvoor hard hun best doen, veel werken en onderweg zijn. Jezus zei tegen Martha, dat het nodig is om aan de voeten van de Heer te gaan zitten.

God wil bij U zijn en net als met Adam en Eva in de avondkoelte van het hof. Daar waar de dag tot rust is gekomen. De drukte van de dingen van alle dag, ons werk, school, familie en andere zaken waar we druk mee kunnen zijn, even niet meer mee bezig houden. Waar tijd en ruimte is om God te ontmoeten. Hij is als een Vader die Zijn geliefd kind, u en mij, wil ontmoeten.

Is er schaamte, angst, verwerping, intimidatie, pijn, verdriet, boosheid? We merken al onderling als er iets is, dat het moeilijk praten is en om dan je hart te openen voor de ander. Zo ook ervaren we dat zelfde, wanneer we bij God willen komen, wanneer ons gevoel, verstand of geweten ons aanklaagt. Vaak merken we dat ons gevoel voorop gaat en ons verstand en wil achter aan komt. God verlangt er naar dat ons leven bedauwd wordt door Zijn liefde, net zoals alles onder de dauw komt van de morgen. 
 
Het zal een troost voor ons zijn om te kennis te hebben en in je hart te ervaren, dat God weet wie wij zijn en mij volkomen begrijpt. Beter dan ik mezelf ken. Het kan ook zijn dat zaken weg worden gestopt voor de schone schijn of de lieve vrede. Adam en Eva verstopten zich, toen God hen riep. Ook naar elkaar was er schaamte gekomen. Ook was er afstand gekomen in de openheid naar God. Eén van de eerste dingen die ons geloof aanvalt is dat onze rust heel snel verstoord wordt en wij in onrust komen. Ons gevoel en gedachten gaan er vandoor als een paar los geslagen paarden, die blind hun weg gaan. Daarom hebben we nodig dat Wij met Christus worden omkleed. Hij is de Vredevorst, die voor ons de weg is gegaan en het heeft volbracht. Hij heeft onze zwakte op Zich genomen.

Daarom dat Paulus tot de Filippenzen spreekt over de God van de Vrede aan Wie wij ons hart, situatie en leven delen. Hij is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden en beseffen. Veel zaken als woorden, situatie en gedachten, die ons van ons stuk kunnen brengen. Veroorzaken heel veel onrust, schaamte en afstand, waardoor de struikelblokken waar Jesaja 57 over spreekt eerst moeten worden opgeruimd. Of dat we zelf in ons doen en laten zijn afgeweken van Zijn liefde, dat we opnieuw tot Hem moeten komen. Dan mogen we weten dat Hij de Vader is die op ons wacht. Zijn armen zijn wijd voor ons uitgebreid. Hij houdt van ons.

De zoon, die van zijn vader weg was gegaan en zijn deel van de erfenis er door heen had gebracht, werd herinnerd aan de dagen dat hij bij zijn vader was. Schuld, schaamte en verwerping kwamen als gewapende tegenstanders naar hem toe. Toch gaf de Liefde van Zijn vader doorslag om terug te gaan. Een verhaal van nu: Een jonge man had een vermogen van zijn vader er door heen gebracht. Hij wilde terug en stuurde een bericht naar zijn vader, waarin hij schreef dat hij met de trein zou komen. Als bij het binnen komen van de trein een witte doek in de boom zou hangen, zou hij weten dat hij welkom was. Zo niet zou hij blijven zitten en doorreizen en weten dat het niet goed was. Toen hij met de trein het dorp van zijn vader naderde was hij zenuwachtig en keek of hij al iets zag. Hij kwam langs de afgesproken plaats en de boom hing vol met witte doeken. Zijn vader stond te wachten op het station om zijn zoon weer naar huis te halen.

4. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij.
Psalm 103:13  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Hier lijken twee tegengestelde zaken te staan. Liefde en ontzag hebben voor God gaan hand in hand. Hoe meer we God leren kennen en liefhebben. Te meer we zien hoe groot God is en met Wie wij in alles rekening willen houden in ons leven. Johannes 15 laat zien dat het liefhebben en Zijn wil doen hand in hand gaan. Het gaat om God de plaats in je leven te geven die Hem toekomt. En Hem de hoogste en belangrijkste plaats in je leven geven.

Hij is de Vader die elke dag verlangt om ons te ontmoeten. Hij heeft de brug geslagen tussen Wie Hij is en wie wij zijn. Hij ontmoet ons in Christus door de Heilige Geest. Die ontmoeting is een bron van vreugde en leven. Een leven dat vol is van Zijn liefde, wijsheid en kracht.Het gebed / proclamatie met gedeelten uit Gods Woord kan mij helpen om mij te richten op God. Daarom is het belangrijk Zijn Woord hardop te lezen. Alles wat de boze heeft geprobeerd door de Bijbel heen is mensen het zwijgen op te leggen om maar niet te spreken over Wie God is. Dat mogen wij in Christus doorbreken. Hij heeft ons daartoe als gemeente en als Zijn kinderen de macht gegeven.

Lees voor jezelf opnieuw het gebed / proclamatie als een persoonlijk gebed, over wat God in ons leven en hart heeft gegeven. 

God is mijn Vader.
Mijn Vader heeft mij gemaakt.
Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als
Zijn zoon/dochter te worden aangenomen.
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik tot Hem bid.
Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,
zo zorgt God voor mij.
Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij
gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand
kan mij roven uit de hand van Mijn Vader.
Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid
ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de
Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep:
Abba Vader!
En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn,
zegt de Here, de Almachtige!
Amen!