donderdag 30 juli 2015

Psalm 23

Psalm 23 - 1 Een psalm van David.
Deze David is een zoon in een gezin van 8 jongens. Als jongste werd hij op pad gestuurd om de schapen van zijn vader Isaï te hoeden. Dat is zijn voorbereiding geweest op de taak die hij later zou krijgen in het leven. Wij zoals we hier bij elkaar zijn, hebben ieder een opvoeding (gehad) en een tijd waarin we ons voorbereiden op het leven wat we gaan / nu leiden.

David had te maken met een groot gezin, waarbij hij door zijn taak op het veld niet direct in beeld was. Zelfs zo dat hij bij de komst van de Profeet Samuel hij niet geroepen wordt als deze het gezin bezoekt. De profeet moet zelfs vragen of er nog een zoon is. Dan wordt hij niet bij naam genoemd, maar de jongste is nog op het veld; zegt vader Isaï. En misschien hadden de jongens het hoeden van de schapen al om beurten moeten doen voor hun vader. Maar binnen het gezin lagen de verhoudingen onderling niet zo positief.
Dat zien we als David een keer in opdracht van zijn vader naar zijn broers moet spullen te brengen en te zien hoe het met ze gaat. In de confrontatie met de reus Goliath, wordt David beschuldigd door zijn broers van spionage en begluren wat zij aan het doen zijn. Om vervolgens dit aan Pa te rapporteren. Toch bleek dit niet zijn intentie te zijn. Als hij dan voor Koning Saul moet komen vertelt hij zijn belevenissen met God . Op het  veld met de schapen blijkt dat hij geweldige dingen te hebben meegemaakt. Hij behaald overwinning over een beer en leeuw, die de schapen bedreigen en speelt op zijn harp voor God.

Beide zaken blijken in dienst van Saul en later in zijn leven van erg groot belang. Hij leefde met God en zag vanuit dat perspectief wat er gebeurde in zijn leven en wat er op zijn weg kwam. Daarin heeft hij telkens weer mogen ontdekken hoe God aan zijn kant stond en hem overwinning op overwinning gaf. Zelfs zo dat zijn overwinningen groter en meer waren dat van de toenmalige koning Saul. Waardoor hij opnieuw in verdrukking kwam en door moeilijke situaties  en tijden heenging en zijn integriteit beproefd werd.  Hij blijkt een man te zijn met een ruggengraat. Iemand die stond voor zijn zaak. Ook een man met fouten en gebreken, maar met een gerichtheid op God, dat hij later door God wordt genoemd : Een man naar Gods hart.

Deze man heeft Psalm 23 geschreven. Hij had ondervonden wat het was om een Herder te zijn. En hij had ondervonden hoe God als Herder in zijn leven was. Dat deelt en brengt hij over vanaf het moment dat hij de Psalm schreef. Door de eeuwen heen hebben mensen geproefd en ondervonden wat David daar opschreef. En dat maakt deze Psalm bijzonder waardevol, omdat het vanuit Gods hart deelt wat de Heer ook vandaag tot ons wil zeggen.

We kennen wel de reclame “Van A naar B. Dat gaat over wegwerkzaamheden die moeten gebeuren om het wegennetwerk in tact te houden. Dat betekent wel dat we geconfronteerd worden met enig oponthoud en zelfs file. Wij houden daar niet van. We willen graag zonder onderbreking naar onze bestemming toe, die wij in gedachten hebben. Als gemiddelde Nederlander gaan we dan over op de mopper modus en beginnen uit te rekenen hoeveel tijd we kwijt zijn. Zo ook in ons dagelijks leven, worden we door mensen, onszelf en zaken opgehouden.  In plaats dat we de gelegenheid ten nutte nemen om ons te richten op wie God is en wat er in Zijn Woord staat.

De weg omlegging in het leven van David maakt dat wij meer gaan begrijpen van Wie God wil zijn voor ons. Door verwerping, verdrukking, vluchten, met de dood bedreigd, geminacht en verlaten van vrienden en familie is het een man die sterker dan ooit er uit komt als iemand die van God houdt en in zijn geloof is geworteld met een vertrouwen dat hem rotsvast op zijn plek houdt. Niet zonder alle ups en downs die er maar te beleven zijn in het leven. Door toedoen van hem zelf en anderen.De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,  Een mooie beeldspraak van wie een herder is en de vergelijking van ons met schapen. Schapen hebben voor een herder verschillende betekenissen:
-         Bron van inkomsten door wol, melk en schapenkaas.
-         Kleding en voedsel voor de Herder zelf en zijn gezin.
-         Zorgen dat de kudde bij elkaar blijft, zodat ieder veilig is en de Herder kan zien hoe het met ieder schaap gaat.  (Welzijn)
Om deze resultaten als Herdersbedrijf te bereiken is het nodig dat het e.e.a. gedaan en geregeld wordt. Er moet permanente toezicht zijn voor elk schaap.

Als een schaap zijn eigen weg gaat heeft het kans om verschillende gevaren op zijn weg tegen te komen. Roofdieren, verdwalen, op zijn rug terecht komen. Zaken die een bedreiging vormen voor het welzijn van het dier. Zo is het ook bij ons. Wij hebben nodig dat ons leven in de Hand van de Opperherder, de Here God is. Dat is geen beknotting van ons leven, maar juist iets wat onze kansen vergroot. Hij wil in relatie met elk mens leven en kent ons bij name. In Johannes 10 zien we dat elk schaap vertrouwd is met Zijn stem. Hij wil ons de weg wijzen in dit leven. Waarom? Omdat Hij weet welke gevaren wij op onze weg kunnen krijgen, die ons zelfs van het leven kan beroven.

Een leven zonder God als Herder, mist de kans om op de bestemming te komen waartoe wij als mens zijn geboren. Er zijn vele rovers op onze levensweg. Verwerping, ontmoediging, slechte gewoonten en levenswijze, die ons dusdanig beïnvloeden dat het ons van binnenuit vergiftigd met boosheid, bitterheid, angst, rusteloosheid, merken dat zaken constant bij je handen afbreken.

Veel mensen komen hierdoor in depressie terecht, teleurstelling komt als een gewapende vijand op je weg om je te ontmoedigen en neer te halen. God weet wat wij nodig hebben. Hij heeft ons gemaakt. En zoals Filippenzen 4:19 zegt : Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Dat laat zien dat ons leven in vertrouwde handen is van een God, Die het geheel overziet. Wij zien vaak maar een stukje van de weg en maken dan al gauw zorgen. Die zorgen nemen veel tijd en energie in beslag, waardoor we verslappen in onze weg met de Heer en ons voornemen Hem te volgen.3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam.
Dat is geen goedkope oplossing. Als ik het niet meer weet, nou dan doet de Heer het wel. Alsof we door ons gebed op een afstandsbediening drukken en krijgen wat we maar willen. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij heeft de leiding over mijn leven. Betekent dat er overgave is aan mijn kant en ik God toesta om in mijn leven stuur te geven en te zeggen wat ik moet horen.

Als kind hebben we mogelijk gezegd: Ik wil het zelf doen. Die houding kan doorwerken in ons leven ook als we ouder en volwassen zijn geworden. Een onafhankelijke geest. Dan kunnen we op een schaap lijken die de kudde verlaat en een eigen weg gaat. Maar zoals een kudde bij elkaar hoort, zo heeft God ons ook gemaakt om samen met Hem te gaan. Niets geeft ons die voldoening in ons leven, dan zoals God die kan geven. 

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.  In ons leven gaan we door perioden heen die voor ons moeilijk kunnen zijn en niet altijd begrepen worden. Voor ons gevoel hebben we dan problemen en vragen ons af waarom we dit moeten meemaken. Toch kan een dal een vruchtbare periode in ons leven zijn, zoals in een natuurlijk dal water stroomt en fris groen is. Zo kunnen door het zoeken naar oplossingen en dwars door onze zorgen heen lichtpuntjes verschijnen. Het ervaren van Zijn onverklaarbare, maar tastbare vrede. Juist als je denkt dat het niet meer kan, lijkt God dichterbij dan ooit. Mensen vertellen vaak dat zij dit een kostbare tijd vonden, omdat ze de Heer meer dan ooit van dichtbij hebben ervaren.

Wij kijken wat wij zien en maken ons dan gauw zorgen, omdat het afwijkt van wat we gewend zijn of wat onze verwachting is. Daarom dat Jezus zegt: Zoek eerst het Koninkrijk van God. (Mattheus 6: 33) Zorgen maken voegt niets toe, maar is erg vermoeiend om alleen te dragen.5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.  Wanneer we ons zorgen maken, lijkt ons glas half leeg. Wanneer we ons op God richten en onze verwachting op Hem is, lijken zaken minder (be)dreigend dan ze zijn. Onze voorstellingsvermogen lijkt vaak de problemen te vergroten. God laat het vanuit Zijn perspectief zien. Hij zegt: Al wie zijn geloof op Hem stelt, zal niet beschaamt uitkomen. ( Romeinen 10: 11) Dat is een belofte, die God op Zijn beurt waarmaakt.

Deze tekst heeft te maken wat er in Spreuken 3 staat: Vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. In de vliegwereld is het belangrijk dat een piloot op de instrumenten ziet en vertrouwd, omdat het richtingsgevoel van de mens hem bedriegt. Vaak laten we ons leiden door ons gevoel en de gedachten die daaruit ontstaan. Maar mijn gevoel kan met me op de loop gaan en raak ik in verwarring, zoals een schaap op zijn rug kan komen te liggen. Dan heeft deze de Herder nodig om weer op zijn poten te komen.
Daarom is er die aanmoediging vanuit Psalm 23. Geef je over aan de Herder en maak je geen zorgen. Hij zorgt voor jou. De Heer is Mijn Herder, mij zal niets ontbreken. (SV) Dit is geen woord van een mens, maar het Woord van God, dat door de eeuwen heen meer dan betrouwbaar is gebleken. In het Spaans zegt men : “Vaya con Dios” – “Ga met God”. Hoe? Door Jezus Christus mogen wij vrij tot God gaan en neemt Hij ons aan als volwaardige kinderen in Zijn Koninkrijk. Geen opmerkingen: