zondag 31 januari 2016

De roeping van Elia

Tekst : Jeremia 1: 4-10Het bijzondere van het boek en leven van Jeremia als mens en profeet is: Door de hoofdstukken heen vertelt hij een aantal dingen over hem zelf. Hij vertelt over zijn emoties, de pijn en het verdriet over Gods volk en de slechte verhouding waarin zij tot God staan. Het zorgt ervoor dat hij veel persoonlijke strijd ervaart en doormaakt. Hij moet omgaan met hoe God Zijn volk ziet en zeer van waarde vindt, maar tegelijkertijd lopen zij van God weg en moet Jeremia hen uitdagen om weer naar God toe te komen.

Het mooie is van dit boek van de Bijbel dat het inzicht geeft van een leven met God dat door hoogten en diepten heengaat. In Nederland praten we liever niet over wat er mis kan gaan en gaat. We hangen niet onze vuile was buiten voor iedereen. Tegelijkertijd lijkt dit een beeld van onze omgang in ons geloof met God. Praat ik dan wel met God over de zaken die mij bezig houden en ben ik eerlijk in de manier waarop ik denk, voel en beweeg. Juist dat laatste zien we terug bij een respectabele dienstknecht van God als Jeremia.

Hij was een mens van vlees en bloed en had zo zijn strijd in zijn leven. Geen glad gestreken leven zonder ups en downs, maar herkenbaar voor ieder ander. En toch iemand die Zijn leven had toegewijd aan God en daarvoor door dik en dun ging. God stond voor hem voorop.

Het laat ook zien wat het is om een profeet in de tijd van Jeremia te zijn. Leven en dienen in eenzaamheid, geen familie en bleef ongetrouwd (Jer 16:2). Door zijn taak en optreden waren velen niet blij met hem en ook werd hij door zijn eigen volk verworpen. Hierin was hij een beelddrager van Christus. Zoals Johannes 3 zegt  “Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen hebben Hem, Jezus, niet aangenomen.”  Net als Jezus had hij veel compassie voor Jeruzalem en huilt over de stad. Gevangen genomen zonder oorzaak en veroordeeld zonder schuldig te zijn.

Het volgende houdt Jeremia staande. De kracht van de Geest van God, Die zijn hart vervult. Dezelfde Geest door Wie hij het oordeel aankondigt en door Wie hij de openbaring van de zegen, waarmee het volk naar de onveranderlijke beloften van God gezegend zal worden. Het was de Geest van God die Jezus leidde in de woestijn en kracht gaf om na 40 dagen om te beginnen aan de bediening die Hij had om het Koninkrijk van God te verkondigen. Zo kon ook Jeremia van start gaan na zijn ontmoeting met God.

Jeremia 1 : 4 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
Net als Simson en Johannes de Doper, zien we hier dat op het leven van Jeremia een goddelijke bestemming voor het leven was voorzegt. Niet hun ouders of zijzelf komen met dit verhaal, maar het is God, Die hierover begint te spreken. Het is Zijn voornemen en initiatief om Zijn werk door hen heen te willen doen. Gods voornemen met elk mens die tot geloof komt in Christus om een andere weg te gaan, dan mensen zelf hebben uitgestippeld. God wil leiding geven aan elke gelovige om die werken te doen die Hij heeft voorbereid.

Dat zien we ook verwoord in Gal. 1:15 - Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde. Bij Paulus zien we dat hij hierover vertelt, nadat hij Jezus had ontmoet op de weg naar Damascus en Hem is gaan volgen. Ondanks dat hij al deel maakte van het volk van God, zat hij nog niet op het juiste spoor. Pas nadat hij tot inzicht was gekomen, dat God andere bedoelingen had, kon hij het zien. En zoals het staat in handelingen, vielen de schellen van zijn ogen. De bedekking, die elk mens zonder Christus heeft, wordt weggenomen op het moment, dat deze zich keert tot God en Gods Geest in hem / haar gaat wonen.

Paulus zegt dat hij door God is aangesteld als verkondiger van het Evangelie. God zegt tegen Jeremia dat hij is aangesteld als profeet om de Woorden van God namens de Heer te spreken. En werd in een bijzondere tijd en omstandigheid uitgedaagd om deze taak / bediening op zich te nemen. Daarvan zag Jeremia dat hij dat niet zelf kon en spreekt daar gelijk over tegen God, zoals Mozes zei dat hij niet kon spreken.Jeremia 1: 6 Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Wij kennen ook een manier om iets tegen in te brengen. Wij zeggen heel vaak : “Ja, maar….” Wanneer we uitgedaagd worden op wat voor terrein dan ook, kunnen we de neiging hebben om voldoende argumenten te vinden, die moeten bewijzen dat we niet capabel genoeg zijn. M.a.w. “laat mij maar met rust, ik ben bang dat ik geen kans van slagen heb.” Het mooie is als God iets van ons vraagt, dan lijken we met onze argumenten menselijk gezien gelijk te hebben. En toch komt God door Zijn Woord en door Zijn Geest naar ons toe. Hij is Degene die een Waarmaker is van Zijn Woord.Iemand vergeven, die onvergefelijke dingen heeft gedaan. Onmogelijk!!! Dat nooit. Die ander moet boeten voor wat hij mij heeft aangedaan, zouden we kunnen uitroepen. En toch zien we in het ‘Onze Vader’ - “Vergeef onze zonden gelijk wij onze schuldenaren vergeven.’ Er is een lied : “Nobody knows the trouble I have seen, but Jesus.” Een lied uit de tijd van de slavernij in de VS (1867)Nobody knows the trouble I've seen, but Jesus
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory hallelujah!
Sometimes I'm up, sometimes I'm down
Oh, yes, Lord
Sometimes I'm almost to the ground
Oh, yes, Lord
Although you see me going 'long so
Oh, yes, Lord
I have my trials here below
Oh, yes, Lord
If you get there before I do
Oh, yes, Lord
Tell all-a my friends I'm coming to Heaven!
Oh, yes, Lord

Niemand kent de problemen die ik heb gezien, dan alleen Jezus
Niemand kent mijn zorgen
Niemand kent mijn problemen
Glorie halleluja!
Soms ben ik blij en soms ben ik verdrietig
O ja Heer
Soms zit ik bijna helemaal in de put
O ja Heer
Hoewel U mij ziet ga ik mijn weg
O ja heer
Ik heb hier mij verleidingen beneden
O ja Heer
Als U er al kan zijn voordat ik er ben
O ja Heer
Vertel ik al mijn vrienden dat ik naar de hemel ga.
Oh ja Heer


Het mooie van dit lied is dat het begint waar velen stoppen. Maar in het lied zien we een aanleiding om te vertellen dat God er wel bij was. Dat is het getuigenis wat God ook verbind bij Jeremia en ieder die op Hem vertrouwd. Er staat : “Een ieder die Zijn geloof op Hem bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” – Romeinen 10:9 Het is het vertrouwen, wat we stellen op die grote God, Die alles in Zijn hand heeft. Juist op momenten op Hem durven te vertrouwen, wanneer wij het overzicht kwijt zijn.We zien dat Jeremia een zetje nodig had van de Heer om in Zijn opdracht te gaan. Hij zag dat hij van zichzelf nog te onbekwaam was. Jeremia 1: 7 Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.
We zien dat de Heer bij Ezechiël en Jozua ook vertelt hoe Hij erin staat en waar Hij voor zorgt. Ezechiël krijgt te horen net als Jozua: ”Wees niet bang, Ik sta aan jouw kant en zal ervoor zorgen dat je zult slagen in wat je voor Mij doet.” (Ezech. 3:9  en Deut. 31:6 , Jozua 1:5)  Jezus zei tegen zijn discipelen en door de eeuwen heen ook tot ons: “Zie Ik ben met U tot de voleinding van de wereld.”

Jeremia 1 : 9 - Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Een soortgelijke beweging van God zien we bij Jesaja, wanneer Jesaja beseft in de tegenwoordigheid van Zijn God dat hij net als Petrus beseft zijn zondige staat t.a.v. de Heer. En op zijn uitroep komt er een engel en raakt met een kool van het altaar zijn mond aan. (Jesaja 6 : 6 en 7) Hoe vaak hebben wij net als deze mannen van God, dat we ons niet waardig weten om voor God die dingen te doen, die de Bijbel ons vertelt. Durven wij dan met Romeinen 8: 5 het volgende te belijden: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.”

Ook de discipelen worstelden met de vraag hoe het verder moest als Christus hen achter zou laten. Daarop zei Jezus tot hen dat Hij hen niet als wees zou achter laten. Velen geloven in God, maar leven niet met Hem als Vader. Zij voelen zich alleen staan in een harde wereld, waar vele zaken hen tegen zitten. Toch belooft God in Zijn Woord Hebreeën 13: 5 en 6“Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?De bemoediging in alle voorbeelden die we zien is een God die ons niet alleen laat op momenten dat wij door moeilijke perioden heen gaan en grotere uitdagingen voor ons zien, dan wij ons zelf inschatten. Het is die Grote God die ons hoog acht om met Hem samen te werken. En dat is ook wat Hij laat zien aan Zijn gemeente.

10 Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.  We zien hier dat Jeremia een taak heeft om al het verweer tegen Wie God is en Zijn volk aan te spreken. Hij moet de Waarheid spreken te midden van het strijdtoneel van mensen. Dat was en is geen makkelijke opgaaf. Daar heb je Gods kracht, bescherming en nabijheid voor nodig. En ook Zijn wijsheid, moed en daadkracht. Er is geen plaats voor weldenkendheid van de mens, die meent het zelf wel even te doen.

Ook in de huidige tijd waarin wij vele berichten van onrust horen en nieuws- berichten onze huizen en levens binnen komen. Het vraagt dat wij ons bewapenen met Gods Liefde en visie op het leven. Steeds weer wil alles op de plaats staan van de Enige en Ware God, Die Getrouw en Waarachtig is : Jezus Christus. Hem belijden wij als Heer, Heiland en verlosser. Hij wil mensen brengen in het Koninkrijk van Zijn licht uit het koninkrijk van duisternis. Dat licht wil God door onze woorden, geloof, belijdenis en handelen verspreiden.

Uitreiken naar de mens die in nood zit. Iemand die door omstandigheden het zelf niet kan. Een luisterend oor zijn voor iemand, waar de nood hoog is. Een hand en voet zijn voor iemand die door ziekte of omstandigheden niet uit huis kan. Een vriend zijn voor iemand die in eenzaamheid verlegen zit om contact met anderen. Opkomen voor de zwakke die zichzelf niet kan verweren of niet de weg weet hoe het wel mogelijk is. En dat alles vanuit de compassie en liefde van onze Heer zonder er iets voor terug te verwachten.

Zodat er een nieuwe stroom van hoop, geloof en liefde mag komen in die ander. Wie wel eens vrijwilligerswerk doet ontdekt dat het goed doen voor een ander ook jou zelf een positieve impuls geeft. Je bent nuttig en nodig. Dat is ook wat God in ons legt, wanneer wij aan de slag gaan met Zijn opdracht. Hij heeft ons als mens een belangrijke plaats toebedeeld voor de verkondiging en verbreiding van Zijn Koninkrijk. Wij mogen als het ware een katalysator zijn, waarlangs God uitreik naar anderen.
Tot slot : Durven wij in plaats van onze : ‘Ja, maar…” tegen God te zeggen: “Hier ben ik, zend mij.” Zoals Jesaja dat zij toen God de vraag stelde : Wie zal ik zenden, zal voor Ons gaan? Jesaja 6 : 8. God wil uitreiken naar een wereld in nood en kan uw hulp daar hard bij gebruiken. 

dinsdag 26 januari 2016

De gezalfde des Heren

Thema : “Nieuw begin” Teksten : Jesaja 61 : 1 - 3 en Lucas 4 : 14 - 21 

Het gedeelte wat we hebben gelezen gaat over het begin van Jezus' prediking en rondgang door Israël. Na de doop in de Jordaan en de tijd van vasten in de woestijn, begint Zijn bediening op aarde.  

 Lucas 4: 14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. 
En terwijl Hij daar was, ging het gerucht  over Hem en zij wilden deze Jezus horen en zien. Ze hingen aan zijn lippen. Het was boeiend, krachtig en nieuw. In hun hart en geest werd de boodschap ontvangen en bevestigd. Ze waren lyrisch over Hem. Deze boodschap was geweldig.   
 15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.  
In Matt. 13:54  - En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan?    
Zij hoorden de woorden die Jezus sprak. De dynamiek in zijn betoog en de geladen atmosfeer, maakte dat mensen verwonderd waren van de manier waarop Jezus met het Woord van God en de uitleg bewoog. Terwijl zij luisterden, kwam er vragen in hen naar boven. Hoe kan het nou dat deze man op zo een andere manier onderwijs geeft, dat het ons allemaal aanraakt en in vuur en vlam zet?  

De mensen in Galilea waren laaiend enthousiast over deze Jezus. Hij was het gesprek van de dag. Wat Hij te zeggen had, was erg interessant,  waardoor Zijn Woorden en zijn optreden als een vuurtje rond ging in de gesprekken van de mensen. De boodschap van Jezus spreekt ons in deze tijd nog steeds aan? Want  Zijn boodschap zet ons ook in beweging?  

Wanneer mensen, waar ook op de wereld de boodschap horen. Raakt het hen in hun binnenste. Sommige mensen beginnen spontaan te huilen. Anderen krijgen een verlangen om meer te horen, zonder dat ze begrijpen wat er met hen gebeurt. Iets in hen zegt: “Ik wil meer horen en weten.” Je zou kunnen spreken over een aanstekelijk geloof. Gods Woord en Zijn Geest zetten mensen in beweging. Dat zien we door alle eeuwen heen. In Kloetinge bij Goes wordt dit jaar gevierd dat de kerk daar al 800 jaar is. God is getrouw aan Zijn Woord en in Christus ook aan Zijn kerk.  

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.  Jezus had een gewoonte net als u en ik. Hij ging op de sabbat, en wij op de zondag naar de plaats van samenkomst. We zien dat deze Jezus niet een onbekende was van zijn toehoorders. Mannen en vrouwen van Zijn leeftijd waren opgegroeid met de zoon van de timmerman Jozef.  Zijn broers hadden net als hen in dezelfde schoolbanken gezeten. Samen hadden ze voordat Jezus ging spreken, geluisterd naar het onderwijs van de plaatselijke geestelijke leiders. En nu…. Nu ging er een gerucht rond dat het beeld van deze timmermanszoon anders maakte.  Wanneer wij naar ons zelf kijken, kunnen we een vraag stellen. Misschien wel een vraag, die te maken heeft met mensen, die uit ons midden komen en bekender zijn geworden dan velen om hen heen. Denk maar aan de mensen uit ons land, streek of plaats, die wij nu uit geschiedenis boekjes kennen Mensen met verschillende talenten en mogelijkheden net als u en ik.  En toch komt dan de vraag: Wat maakte bij hen het verschil,  waardoor velen van hen hebben gehoord?  

Waarin maakte Jezus dan het verschil?  Was hij wel een mens zoals u en ik of zijn we geneigd om te zeggen: Ja maar, Hij is toch God, Gods Zoon en kon deze dingen toch gewoon doen en spreken. Ja en Nee. Dat zou kunnen zijn, maar Hij koos er voor om een mens te zijn als ieder ander. Hij was volledig afhankelijk van God om alles te doen wat Hij deed. Hij zegt hierover: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” – Johannes 5:19  

Hij had de hemel verlaten en was gelijk geworden aan de mens, zoals u en ik. In Filippenzen 2: 6 – 8 staat: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.” 

In de ogen van de toenmalige wereld was Jezus één van hen, die vanuit zijn achtergrond niet bestemd was om zulke dingen te doen en spreken. Hij kwam uit Nazaret en geboren in BetlehemMaar God had al in het Oude Testament en voor Zijn geboorte gesproken Wie Hij zou zijn. En nu stond iedereen op het moment van dat dit met woorden bekend gemaakt zou worden. Daarover leest Jezus uit de rol van de profeet Jesaja 
 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heereisop Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,   Nu komen die eeuwen oude woorden naar voren, die door de profeet waren opgeschreven en bedoeld waren voor de langverwachte Messias. En Jezus was de Christus,  de Gezalfde van God : “om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis”  Wederom woorden van de profeet Jesaja (61) Dat waren nogal woorden, die niemand uit de tijd van Jezus en ook niet uit deze tijd zomaar als zijn of haar woorden / gedachten zal kunnen toe eigenen. Dit waren woorden, die God had laten opschrijven met een specifieke uitwerking en bedoeling. Zij spraken over een nieuwe tijd met nieuwe dingen, die God te midden van Zijn volk zou gaan doen.  

We zien dat de discipelen van Johannes de Doper komen met de vraag of Hij het is, die zij moeten verwachten als Messias en naar het woord van o.a. Jesaja 61. Het antwoord van Jezus in Mattheus 11:5  is een vraag. Jezus vraagt : Wat zie je? Het antwoord is dan : “Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd”  

M.a.w. passen deze zaken in het plaatje van de langverwachte Messias? Als dat zo is, dan zien we hier de vervulling van de woorden, die eerder zijn uitgesproken. Die woorden spreekt Jezus in de Synagoge van Galilea tot zijn toehoorders 
 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. In Jesaja 42:7 – zien we woorden van dezelfde strekking, waarbij al voorzegt werd hoe het zal zijn:  om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.  Het zijn niet slechts woorden, die gesproken zullen worden, maar ze zullen heel praktisch en zichtbaar worden en zijn. Jezus laat dat zien op de manier, waarop Hij de Blijde Boodschap verkondigd. In Zijn doen en laten ontdekken de mensen de kracht van Zijn woorden. Hij maakt als het ware het Koninkrijk van Zijn Vader zichtbaar te midden van mensen die ziek, gebonden en op zoek naar God zijn.  Geen hoop beloften en gebakken lucht, maar merkbaar voor wie dit hoort en meemaakt. De Woorden, die God spreekt, raken ook nu de harten en inzichten van en ieder die ze hoort en/of leest. Het verandert mensen van gedachten, gedrag, verlangens en zicht op de toekomst. Het geeft hoop, inzicht, moed en kracht in moeilijke omstandigheden. Het maakt mensen vrij van de veroordeling van fouten en verwerping door anderen en henzelf. In plaats van depressie, het rouwkleed, komt er vreugde en zin in het leven. Dat is de “Blijde Boodschap”.  

Het woordje “Dabar”, speelt daarbij een belangrijke rol. Woord en Daad. Niet alleen theorie, maar ook het doen - de praktijk van ons geloof is een belangrijk gegeven, willen we zien dat anderen en ons nageslacht ook deel gaan krijgen aan deze hoopvolle en geweldige boodschap. We kunnen niet het één zeggen en het andere doen. God zoekt betrouwbare mensen, die met Hem willen meewerken. Dan zullen zij navolging zien van de boodschap van het Koninkrijk van God, welke we met elkaar uitdragen.  

We kunnen verbaal / met onze mond sterk zijn, maar dan hebben we ook nodig dat we het gaan praktiseren / doen / laten zien. We kunnen het praktiseren en moeilijk vinden om er woorden aan te geven. Bij dat laatste zegt Jezus dat de Heilige Geest ons te binnen wil brengen, wat Hij heeft onderwezen en wat wij in het Woord lezen. Dat zien we bij Jezus, wanneer Hij verzocht werd in de woestijn, dat Hij het Woord aanhaalt als krachtig verweer tegen de verleidingen die naar Hem toekwamen.  
 Lucas 4: 20 en 21 -  En toen Hij het boekrol dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.  Deze woorden gelden ook voor deze tijd. We hebben geen andere verlosser meer te verwachten. Al zijn er geluiden over de wereld, dat er andere wegen tot God zijn. Het is de Levende Heer, die ook in onze harten woont en Zijn koninkrijk zichtbaar wil maken. Niet alleen een vergadering van gelovigen, die regelmatig bij elkaar komen, maar ook als een zout in de wereld. Op het werk, onder de mensen, die we regelmatig ontmoeten, zoals in het dorp, in de winkel, vereniging. Maar ook onze familie en vrienden. Wat zijn onze woorden en daden, waarin wij het verschil maken? Hoe onderscheiden wij ons  van mensen, die we misschien al ons hele leven kennen?  

Het gaat er niet om dat we ons beter voordoen, maar dat we beschikbaar zijn in de wereld. Een wereld van mensenlevens,  die op zoek zijn met vragen in het dagelijks leven. Hetgeen wij kunnen, kennen en hebben heeft  God als een geschenk in ons leven gegeven. Dat geschenk is bekend bij God. Mag Hij net als bij Jezus het gebruiken om harten en levens van mensen om ons heen te zegenen?  Welk gerucht gaat er over ons?  

Jezus was niet bang over wat er allemaal gesproken werd over Hem. Het bracht de mensen bij Jezus, waardoor God door Zijn Geest en vanuit Zijn woord kon werken. Dat is een verlangen wat God voor Zijn kerk heeft en in ons leven wil uitwerken. God maakt ons niet onzichtbaar als een verborgen gelovigen, maar ziet ons als Zijn geliefd kinderen 


Het succes is niet wat we allemaal kunnen en doen, maar het is Zijn succes om wie we mogen zijn in God / in ChristusDat kunnen we overal mee naar toe nemen. Wat ook overal zal aansluiten door als een kind van God Zijn licht in deze wereld te laten schijnen. Door vriendelijke woorden, hulpvaardig te zijn, ons talent om te luisteren in te zetten en vanuit het Woord van God de ander te bemoedigen. Tot slot ons gebed voor de medemens is een krachtig werktuig om het hart van die ander met Gods liefde aan te raken.  Mag dat het gerucht zijn van een kerk die te midden van het leven en de maatschappij staat?