zondag 20 november 2016

De blinkende Morgenster

Teksten :  Jesaja 9 : 1-3 en Openbaring 22:16 en 17Openbaring 22: 16  - Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.  Openb. 1:1  Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.     

In het nieuwe Testament zien we regelmatig de verschijning van engelen aan mensen. Denk aan de geboorte van Johannes aan zijn vader Zacharias, aan Jozef de verloofde van Maria, aan de herders in het veld etc. Het was zelfs zo in hun denken en bestaan aanwezig, toen Petrus uit de gevangenis was geleid door een engel, dat men dacht dat het Petrus engel was die voor de deur stond. Bijzondere verhalen. Ieder met zijn eigen boodschap en situatie waarin zij een boodschap van God overbrengen aan de mensen en hen helpt in bijzondere omstandigheden.   
  

In de komende tijd met advent en Kerst zullen we weer stil staan bij verschillende van deze bijzondere verschijningen rondom de komst van de Messias Jezus Christus. In Openbaring 1 en 22 zien we dat het de Heer is die zijn boodschapper naar Johannes stuurt om te vertellen wat er gaat gebeuren.  
  
Het is niet meer Jezus als mens, die spreekt, maar de verheerlijkte Heer, die zit aan de rechterhand van God de Vader. Het is Diezelfde Heer, Die bij de verschijning aan Zijn discipelen zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Deze Jezus heeft het mogelijk gemaakt voor ons om tot God de Vader te mogen komen en deel te hebben aan de beloften van de Messias, de Verlosser.   Het is Dezelfde God die sprak tot Abraham:  "In u zullen alle volken gezegend worden.Gods verlangen was naar dat de hele wereld Hem leerde kennen, liefhebben en zou dienen.  Het Koninkrijk van God, dat in de rondwandeling van Jezus en de apostelen in navolging van hun Heer zichtbaar werd, bleef niet beperkt tot Israël. Jezus sprak in Handelingen 1:8 dat de gelovigen getuigen zouden zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde.   


  
En zo is het ook gegaan. In  Jes. 11:10 staat:  "Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn."  We zien door de eeuwen heen dat niet Joden heidenen vragen naar het geloof in Jezus Christus. Dat ook in deze tijd mensen over de hele wereld tot geloof komen en volgeling van Jezus worden. De banier waarop staat dat Hij getrouw en rechtvaardig is. Dat hij de Koning der koningen is. Is ook de banier waarop staat : Jezus is Heer. Gelovigen belijden, dat zij Hem dienen, liefhebben en hun leven aan Hem toewijden.     

 Het Koninkrijk van God is er niet om God voor je karretje te spannen om je doelen te bereiken. De mens is gemaakt om in relatie met Zijn maker te leven en Hem alle eer te geven door zijn handel en wandel. Het gebed wat Jezus ook ons heeft geleerd is,  dat Gods wil gebeurt op de aarde als in de hemel. Wij hebben van dat Goddelijke DNA nodig om in lijn met onze Heer en Redder te kunnen leven naar de wil van de Vader.   
  
Daarom is Jezus mens geworden en wordt Hij de Blinkende Morgenster genoemd. God wilde een brug slaan tussen ons bestaan en Wie Hij is. In 2 Petr. 1:19 - "En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." Petrus wijst hier op het feit, dat zij als discipelen hiervan getuige zijn geweest en getuigen van de manier, waarop God Zich openbaarde door engelen, Stem uit de Hemel en de Here Jezus Christus. Een door God gegeven manier om Zijn boodschap kenbaar te maken.  Met als doel dat de mensen, die geen perspectief, hoop of uitweg hebben, een toekomst in Hem te bieden. Mensen in nood Hoop, uitkomst en houvast geven. Jezus is de Morgenster.  


  
Wanneer mensen tot God komen en Jezus aanvaarden als de Verlosser en Heer, zullen ze het effect van Gods beloften en Waarheid in hun leven gaan ervaren. Joh. 8:12 - "Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:  Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 
  
De blinkende Morgenster, zoals Jezus Zich noemt in Openbaring wijst ook op het feit dat God heeft gesproken in Jesaja 9: "Een volk dat in duisternis wandel ziet een groot licht." Een verduisterd leven en hart heeft alles te maken met een mens, die zonder God leeft. Deze probeert het zelf, maar gaat er niet uitkomen. Duisternis komt binnen op allerlei manieren om onze vreugde en vrede te roven. Je merkt het als mensen vertellen over hun jeugd, wat zij allemaal hebben meegemaakt. En leven daar elke dag mee. Of de verhalen van het werk wat zij in hun leven hebben verricht, waar zij er achter kwamen, dat ze bedrogen werden en onrechtvaardig beloond werden voor al het harde werken.  We worden door anderen gekwetst en te korte gedaan, omdat mensen tegen ons liegen. En beloven, maar het niet nakomen. Ze doen mooie beloften, maar hebber er iets anders mee voor dan ze zeggen.   

Het kan ook anders, doordat wij macht hebben gekregen om een kind van God te zijn, toegang gekregen tot dezelfde mogelijkheden, waarover Jezus met Zijn discipelen spreekt. Zegt Hij tegen hun en dus ook tegen ons: "Jij bent het licht van de wereld." Daardoor hebben we de mogelijkheid gekregen om anders te kiezen in ons leven.  In plaats van het duister te voeden, kiezen we om in tegenovergestelde geest van houding, denken en doen te handelen.  
  
Ik kan het werk van de boze in mijn leven en dat van een ander zo laten als het is. En ook zelfs erger maken door in de duisternis van bitterheid, wrok, niet vergeven, revanche en haat toe te laten. Hiermee vergroot ik de kans dat ik anderen raak en verwond. De grootste schade zal ik er zelf door krijgen. Velen zijn mede hierdoor lichamelijk zwak en ziek, doordat het gif van de leugen als een angel zijn vernietigend werk blijft doen.  

De keus om vanuit Gods overwinning over het kwaad te reageren is : Dat ook ik kan doen, wat het woord van God zegt, waardoor het licht in mijn leven aangaat. Psalm 119: 130 zegt : Als we het Woord van God openen, verspreid dat licht. Dat is niet alleen, maar je Bijbel open doen en lezen wat er staat. Dat kan zeker ons bemoedigen en aanmoedigen om het goede te gaan doen.  Het zal ook een zegenende invloed hebben op anderen.  


  
Door het Woord van God in ons leven toe te passen, zullen wij het verschil gaan maken. Daardoor komt er kleur in het leven van mensen om ons heen. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend. Dat betekent dat mensen graag met ons te maken willen hebben en naar ons willen luisteren om wat wij zeggen en te vertellen hebben.   
  
Dat betekent ook dat mensen in onze nabijheid meer zichzelf durven te zijn en ze niet op elke fout worden afgerekend. Er is vergeving, liefde en ontferming voor degenen, die niet weten wat ze moeten doen. Mensen kunnen hun hart met ons delen, zonder bang te zijn dat anderen straks hun vuile was buiten gaan hangen. We staan bekend als integere en betrouwbare mensen, die doen wat ze zeggen.   
  
Dat is de manier waarop Jezus spreekt in Openbaring 22:17 - En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Veel mensen om ons heen verlangen naar echtheid en inhoud. Het lege gevoel wat veel mensen in hun leven kennen, wordt door geen ding gevuld. Niet door hard werken, niet door rijkdom, niet door andere religies, niet door allerlei soorten relaties en niet door macht. De mens is gemaakt om van God te ontvangen.   


  
Jezus zegt : "En op de  laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.(Johannes 7:37 en 38) Als je gelooft, dat Jezus de Zoon van God is en door de Vader gezonden is, en jouw zonden, ziekten en zwakheden heeft  gedragen aan het kruis, woont Gods Geest in je. Hierdoor zal je deel krijgen aan het leven met God. Er is een honger en dorst in mensen naar recht. Als je een verlangen hebt, dat God recht doet in je leven, ben je dicht bij het antwoord wat God hierop heeft.  Jezus zegt: "Zalig zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden." - Mattheus 5 : 6 
  
God wil ons als Levende Uitnodigingen gebruiken voor mensen om ons heen. Zij kennen en zien ons leven. Zij zien en weten, dat wij dezelfde moeilijkheden op onze weg krijgen. Zij zien en merken op, hoe wij met hen en anderen omgaan. Daarin mogen wij een geur van Christus verspreiden, zodat zij verlangend gaan worden om ook meer te weten en ontvangen van het geloof in Jezus Christus.   
   


Laat ons gebed en doel zijn,  dat wij zoeken naar het hart van God. Ons afvragenHeer hoe wilt U ons / mij gebruiken? Maar ook gaan belijden wat het Woord van God tot ons te zeggen heeft, zodat wij elke dag op Zijn weg in het licht mogen wandelen. Door dat te doen, zal het een effect hebben op de mensen om ons heen, zodat zij net als wij op zoek zullen gaan naar God. Wij weten, dat wie zoekt zal vinden, wie bidt, zal gegeven worden, wie klopt zal opengedaan worden.  

God wil aan onze woorden en daden verbinden, zodat ook in de levens van mensen om ons heen Jezus als de Stralende Morgenster zal opgaan en zij deel krijgen aan de Blijde Boodschap. Daarom doe je schoenen van bereidheid aan om dit geweldige nieuws ook deze winter in levens, harten en huizen te brengen.