maandag 4 december 2017

God is mijn verwachtingEen psalm van David.
Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op, 
2 mijn God, op U vertrouw ik; 
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
4 Heer, maak mij Uw wegen bekend, 
leer mij Uw paden.
5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, 
want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
Psalm 25:1-5 (HSV) 

Vandaag mogen wij en met Kerst stilstaan dat Jezus Christus als de Messias is gekomen als mensenkind naar deze wereld. De Zoon van David, de Mensenzoon, de Stralende Morgenster, zal ook weer komen, zoals er beschreven staat bij de Hemelvaart: Dat Hij weer zal komen op de wolken. Tot die tijd spreken wij van Hem als de Levende Hoop voor elk mens, die in Hem geloofd. Hij is ook de Hoop voor degenen die Hem nog moeten leren kennen en hun ogen hiervoor worden geopend.

Wij geloven in Jezus als de Verlosser, de Zoon van God, de Messias, die in het vlees naar de wereld kwam en ook de verrezen Heer, aan Wie alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven, Die zit aan de rechterhand van de vader. Hij is het Levende Woord, de afstraling van God, Hij is de Alfa en de Omega, Hij is, Die was en Die komen zal. En ook als het Levende brood, het Levende Water, de doper met Geest en Vuur. Zijn naam is Jezus, Jeshua – de God die verlost. Die naam zien we terug in Psalm 25, waar David een beroep doet op deze naam.

Psalm 25:1-2  “Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, 2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.In Psalm 25 praat David met God. Als eerste richt hij zich tot God en vertelt waarom hij met God wil praten. Hij zegt in 2 verzen : “Ik vertrouw op U, want u bent betrouwbaar gebleken. Zijn ervaring was en de verhalen, die hij kende waren over de God, die hij al vanaf dat hij jong was vertrouwde. Hij leefde en wandelde met God.

Als wij terug kijken op ons leven, zien we dat velen van u al van kind af aan vertrouwd zijn met het geloof, de Bijbel en Wie God is. Door de tijd is ieder van ons door verschillende seizoenen van het leven gegaan. Het is lente geweest, het is zomer geweest. De tijd van nieuwe dingen, die gingen gebeuren en de tijd van de kracht van ons leven, waar we als het ware in bloei waren.

Maar we kennen ook de herfst en winterperiode in ons leven. De tijd, waarin bladeren van de bomen vallen, vogels gereed maken voor de overwintering en gaan naar hun winterverblijf. Het is ook een tijd van snoeien, waarbij de planten, struiken en bomen voor de winter worden voorbereid.

De winter, waar voor het oog veelal niets lijkt te leven en de dieren en mensen proberen te overleven. Er is geen vers voedsel, maar wat verzameld is moet worden opgemaakt. Dat doen wij ook met onze voorraadkasten om te zorgen dat we kunnen blijven eten en leven. Wij hoeven niet meer alles in wekpotten te doen als in de tijd, dat er nog geen koelkasten en vriezers waren. Het moest donker, koel en afgedekt bewaard worden voor en in de winter.

De dagen worden korter naarmate het steeds meer overgaat van herfst naar winter. Dat zien we ook in onze levens terug. In de herfst en zomer gingen we overal naar toe en leefden vooral buiten en naar buiten toe. Nu in de herfst en de winter leven we meer binnen en zijn de bewegingen kleiner geworden, samengaand met onze leeftijd en lichamelijke conditie. En als de wereld om ons heen kleiner lijkt te worden, komen de woorden van Davids gebed steeds dichterbij.

We brengen onze donkere en zware gedachten / gevoelens bij God. Noemen tegen God  "Wie" Hij is en wat Hij heeft gedaan, net zoals David. En de woorden van "Wie" God is en wat Hij heeft gedaan, geven ons troost en laten zien dat Hij altijd bij ons is. Onze omstandigheden veranderen, maar Hij is nog steeds Dezelfde. Hebreeën 13 : 8 – “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. In Openbaring  1: 8 zegt Jezus – “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heer, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

Wanneer we dit horen weten we ook, dat degenen, die bij Hem horen, ook mogen vertrouwen dat Hij alles in Zijn hand heeft. Hoe het leven ook gaat. Jesaja 59:1 – “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.” M.a.w. Hij ziet u, kent u en hoort u. Hij is bij machte om u te helpen in uw situatie.

Psalm 25:3 –  “Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.”  Wat een prachtige belofte. Als je God verwacht, zal je niet worden teleurgesteld. Je vertrouwen wordt niet beschaamd. Numeri 23 : 19 – “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?”  Toch merken we als we terug denken aan ons leven, dat er heel wat situaties zijn geweest dat mensen en ook ik zelf teleur hebben gesteld. Soms verwarren we wat met en door mensen is gedaan en gezegd, dat God er net zo in staat. Zeker als we als we gekwetst zijn en ons pijn is gedaan.

Dat doet wat met ons denken. De woorden, die we spreken, de manier, waarop we geloven. Als God net zo doet en is als de mensen, die ik heb gekend / ken, dan durf ik Hem niet te vertrouwen. Maar zegt Numeri 23:9 – God is geen man / mens. Hij is niet van hetzelfde. Als we kijken wat er staat over de Here Jezus, dan lezen we dat Hij zonder zonde is. Hij heeft een andere gerichtheid om juist het goede te willen doen en heeft ook het allerbeste met ons voor. Daarin wil Hij ons zegenen.

Wij mogen met geopende handen tot God gaan en Hem verwachten. Als vragen, zullen we ontvangen, als we kloppen zal er opengedaan worden en als we zoeken zullen we vinden. Dat zijn woorden van de Messias, die kwam en Die opnieuw zal komen. Intussen mogen wij door Gods Woord en de Heilige Geest aan onze zijde door het leven gaan en zien dat deze woorden nog steeds voor ons zijn. Het zijn beloften, die vandaag ook voor u en mij gelden.

Psalm 25: 4 – “Heer, maak mij Uw wegen bekend,  leer mij Uw paden”. Hier zien we, dat David eerlijk is tot God. Hij laat zien dat de dingen die in zijn leven gebeuren hem afleiden van Gods gedachten over Hem en het zicht op de weg die hij gaat. Hij erkent eerlijk dat hij het (even) niet weet. Dat is herkenbaar. Dat hebben wij ook regelmatig. En zeggen: "Ik weet en zie het even niet meer. Hoe moet het nou?"

Als dat ons gebeurt, terwijl iemand anders in de buurt is, kan deze ons bij de hand nemen en helpen. Dat zien we ook bij kleine kinderen. Als zij het niet meer weten, of bang zijn, gaan ze naar papa of mama toe. Deze durven ze blindelings te vertrouwen. Zo ook God. Jezus zegt: “Wordt als de kinderen.“ Je mag je Hemelse Papa vertrouwen, ook al heb jij het idee, dat het niet goed gaat komen. Want onze gedachten gaan vaak samen met onze emoties op de loop en raken in verwarring en worden dan bang.

Psalm 25: 5 - “Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U
verwacht ik de hele dag.” Jezus zegt in Johannes 14 : 18 – “Ik zal u niet als wees achterlaten.”  Dat betekent dat ook al valt er heel veel om u heen weg, je bent en blijft een kind van God. God heeft de belofte van de Vader gestuurd om ons bij te staan door Woord en Geest. Hij herinnert ons aan Zijn Woord, Zijn trouw in ons leven. Daar mogen we Hem voor danken en prijzen.

Eén van de sleutels om staande te blijven als ontmoediging op ons af komt als een gewapende vijand. Ga God danken voor Wie Hij, Wat Hij gedaan en lees het Woord van God hard op, zodat U de Woorden, beloften opnieuw in uw herinnering krijg en ga liederen zingen om God de eer te geven. Daarmee wordt de duisternis van onze gedachten en gevoelens gebroken en breekt het licht van Gods Woord en Waarheid door in ons leven.

Daarom dat David met God praat en zegt : Ik heb Uw hand nodig in mijn leven, ik sta open voor Uw onderwijzing en U bent de God van de verlossing die ik verwacht. Het helpt ons om onze mond open te doen en dat uit te spreken. We kunnen onze handen voor Hem opendoen als beeld / teken, dat we ons hart voor Hem openen en toelaten dat Hij erbij is en ons mag helpen. 1Petrus 5: 7 – “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Een gebed van verwachting : 


maandag 6 november 2017

Geroepen om te delen


Teksten : Genesis 45 : 1 – 9  / Mattheus 9:35-38 Jozef en Jezus.  

Wat er voorafging?  
Het verhaal wat wij in Genesis 45 met elkaar lezen staat niet op zichzelf. Een man die de 2e in een groot rijk is, heeft een gezamenlijke geschiedenis met zijn bezoekers. De missie van beiden zijn verschillend en toch blijkt God er één doel mee te hebben. Maar om dit te kunnen uitvoeren, was een lange weg vooraf nodig. Bij elkaar 22 jaar, waarvan 13 jaar als slaaf en 9 jaar als onderkoning van Egypte. De 7 vette jaren waren voorbij en de 7 magere jaren waren aangebroken. En nu in het 2e jaar van de magere jaren ontmoeten de broers elkaar.   

Verschillend
Zonen van Jacob. Verschillende moeders. Verschillend in aandacht en onderwijs van hun vader. 
Verschillende persoonlijke kwaliteiten en waren verschillend van instelling en bestemming, die God op hun leven had gelegd. Verschillend na de verkoop van Jozef in proces. De broers kwamen onder een enorme schuld en vader onder een groot verdriet dat diepe sporen trok in de hele familie. Jozef daarentegen werd slaaf, vals beschuldigd, vergeten en toch ….. was het geloof dat hij van huis uit had leren kennen in de God van Hemel en Aarde krachtig aanwezig in de manier van denken en doen. Het talent wat hij had, gebruikte hij niet voor eigen belang maar diende God er mee om op een onbaatzuchtige manier Potifar, in de gevangenis en later als 2e van het land te regeren.  

Gezindheid
Hij had, zoals we lezen van Jozua en Kaleb een andere gezindheid. Die gezindheid noemt Paulus in de Filippenzenbrief : de gezindheid van Christus. Er was een houding om in alles God  te dienen en kennen en daarbij een oprecht en eerlijk leven te leiden. Daardoor kon hij velen tot hulp en zegen zijn. Die zegen kwam letterlijk van boven bij de mensen waaronder Jozef zich bevond. Zou dat ook een omschrijving mogen zijn van de gemeente van Jezus Christus locaal en wereldwijd? Van jongens en meisjes en mannen en vrouwen die met God wandelen en en licht willen zijn voor hun omgeving door de manier waarop ze leven, geloven, zijn en doen 

 In breder perspektief  
Genesis 45:4  - "Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben."  
Deze tekst brengt ons bij het leven van Jozef en Jezus – De overeenkomsten en verschillen tussen hen als beeld van de Blijde Boodschap die God heeft voor de hele wereld en waarom wij als kerk in aktie komen en mensen als zendeling worden uitgezonden.   

A –Anderen zagen het niet - Dit verhaal is een parallel aan het verhaal van de Here Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde, groeide op, op z'n 30e begon Hij zijn bediening en kreeg vele volgelingen. Toch waren velen die bij Hem kwamen en werden aangeraakt, genezen, onderwijs ontvingen en hen voedde met broden en vis. Toch was er bij velen in die tijd net als bij de broers van Jozef een bedekking op hun hart en zagen zij niet dat Jezus het was, die zij als de Messias konden verwachten.  

De jaren van bediening werden bij Jezus net als bij Jozef bedreigd door afgunst vanuit de leiders en maakten plannen om hem te doden. Totdat er het moment kwam dat Jezus via de Romeinse overheid terecht gesteld kon worden. Ook hier zien we dezelfde handeling dat zij net als de broers van Jozef een vreemd volk voor hun karretje spanden om hun plannen gedaan te krijgen en ervan af te komen van deze doorn in het oog.  

B Kregen een sleutelpositie - Zowel bij Jozef en Jezus beschikte God anders en werd de door hen dood gewaande broer / messias op de hoogste plaats gezet om een sleutel positie te krijgen voor het behoud van het volk van God en in overtreffende zin bij Christus de wereld. Jozef als onderkoning en Jezus aan de rechterhand van God de Vader. Waarbij Jezus zelf in Mattheus 28:18 toelicht : "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde."   

Jezus kwam niet om brood uit te delen, maar Hij is het Levende brood, door Zijn lichaam te geven aan het kruis, waardoor er redding is voor elk mens op aarde. Tegen Nicodemus zegt Hij: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren zoon gegeven heeft, op dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." - Joh.3:16 

C In dienst van God - Het 3e wat we zien is de onbaatzuchtigheid en verbrokenheid van Jozef, die niet uitwas op wraak, maar op verzoening, vergeving en herstel. Het leven met Christus brengt ons tot verbrokenheid om onbaatzuchtig ons leven in dienst van God en onze medemens te stellen. God heeft ons als Zijn kinderen geroepen om in de voetsporen van Jezus en Zijn discipelen na te leven en doen wat Hij heeft opgedragen.  

Aan de slag - In Jesaja 58:6 en 7 lezen we - "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?" Deze tekst laat zien hoe God kijkt naar het in praktijk brengen van hetgeen je gelooft. Niet alleen als persoon, maar ook als gemeenschap, zoals de kerk waar wij deel van uitmaken wereldwijd. Hier zien we een basis van heel wat christelijke hulpverlenende organisaties, ziekenhuizen en zendingswerk 

Wereldwijd : Vanuit Kerk in Aktie zien we hoe in o.a. China / Hongkong mensen worden opgeleid om hun werk als predikant / veldwerker te doen, vanuit de training en opleiding die het Luthers Theologisch Seminarie geeft. Mensen komen uit heel Azië en hun wereld wordt hierdoor vergroot en gaan mogelijkheden zien en maken kennis met nieuwe netwerken. Ook vanuit Nederland werken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier zijn verbonden aan het Seminarie. Tjeerd als docent missiologie en interculturele theologie.  

Persoonlijk verhaal: Noa Sokhom - ‘LTS betekende een grote kans voor mij’
                                (aangereikt via "Kerk in Aktie")  
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië.  

Noa Sokhom heeft aan het LTS gestudeerd. Inmiddels is hij afgestudeerd en woont hij in Phnom Penh. Noa werd geboren in 1978, midden in de tijd dat de Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja. Zijn moeder had grote moeite hem in die omstandigheden in leven te houden.  
Ook na de Rode Khmer-periode had het gezin het zwaar. Noa herinnert zich hoe ze in armoede leefden: “Na de middelbare school was er geen geld voor de universiteit. Mijn twee zussen moesten ook stoppen met hun opleiding en in de kledingindustrie gaan werken. Op een gegeven moment zwierf ik rond, terwijl mijn familie in Phnom Penh woonde. Ik had geen idee wat ik moest doen zonder geld, zonder familie. Ik voelde me eenzaam en wilde het liefst dood.” 

Op een dag vertelde een vriend hem dat hij naar Siem Reap moest komen. Daar kwamen veel toeristen en zou hij geld kunnen verdienen. Zijn ouders wilden niet dat hij ging, en Noa wist niet wat te doen. Hij praatte met de geest van zijn overleden grootvader, huilde en twijfelde. Maar hij ging toch.  “In Seam Riep ontmoette ik Jezus. Ik kwam te wonen bij een familie, bij een voorganger. Ik vond ze niet aardig, maar de diensten waren heel bijzonder. De heilige Geest zorgde ervoor dat ik mijn hart opende en christen werd. Ik leerde Christus kennen, God was heel goed voor mij.” 
Noa kwam tot de overtuiging dat hij het Evangelie wilde vertellen aan anderen. Hij wilde naar een bijbelschool, maar zijn ouders verboden het hem. Ze wilden hem dwingen om met een buurmeisje te trouwen. Noa weigerde en vluchtte weg naar vrienden. “Zij gaven mij 15 dollar en daarmee ging ik naar een bijbelschool. Daar studeerde ik drie jaar, daarna kwam ik als voorganger in dienst van de Koreaanse kerk.” Na twee en een half jaar nam hij ontslag. “Ik wilde veel meer mensen dienen. Bovendien vond ik dat de Koreaanse Kerk de mensen in Cambodja niet netjes behandelde.” 

Noa werkte vervolgens voor een aantal andere werkgevers. Uiteindelijk kwam hij eind 2011 terecht bij het LTS. Tijdens zijn studie ontmoette hij zijn huidige vrouw, in 2014 studeerde hij af. Hij is erg tevreden over het onderwijs.  
“Het meest waardevolle hier vind ik dat ik in aanraking kom met verschillende religieuze denominaties. Het is belangrijk dat we luisteren naar elkaar. Waarom geloven mensen wat ze geloven? En klopt datgene waar we zelf aan vasthouden wel? Is het betrouwbaar, realistisch, past het in de context? Voorheen was ik heel conservatief, nu sta ik er meer voor open om naar anderen te luisteren en van hen te leren. Ik heb geleerd dat we alleen zo een licht kunnen zijn voor de wereld.” 

Als hij niet naar het LTS gegaan zou zijn, zou hij nog steeds in dezelfde kleine wereld leven, denkt Noa. “De wereld is groter dan ik altijd wist. En mooier. De technologie ontwikkelt zich, overal vindt verstedelijking plaats. Willen we een licht voor de wereld kunnen zijn, dan is het belangrijk dat we up-to-date blijven.” 

Op dit moment is Noa directeur van CLO, een trainingscentrum voor theologen in Cambodja. De kerk in dit land is klein, maar groeit en ontwikkelt zich op allerlei manieren. Met zijn trainingscentrum draagt Noa daaraan bij.

Vanuit NL: Het verhaal van Tjeerd de Boer en Noa Sokhom zijn kansen, die we vanuit de kerken in Nederland een warm hart toedragen, bij stil staan en willen ondersteunen. Veel van de werken, die elders in de wereld worden gedaan, zijn ontstaan in de plaatselijke gemeente / zendelingen. Daar waar gelovigen bij elkaar komen en mensen een verlangen hebben om met de door hen gegeven gaven en talenten God willen dienen, zoeken een weg om hun geloof handen en voeten te geven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kindertehuizen, praktische hulp en goed opgeleide en voorbereide mensen om de lokale bevolking te helpen en dienen vanuit het evangelie  

Geven van hoop in een veranderende wereld.  Genesis 45:8 - Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Deze woorden zou Noa Sokhom ook kunnen belijden over zijn roeping om in Cambodja te dienen met het Evangelie. De woorden, die Jezus Zelf uitsprak tegen zijn discipelen waren :  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.– Joh. 20:21 In die roeping mogen wij als gemeente en als kind van God ook stappen en Hem navolgen. In Mattheus 9 : 35-38 zien we het werk van Jezus in de dorpen en steden van Israël. Maar na Zijn dood en opstanding geeft Jezus de opdracht om dit in de hele wereld te doen.  


Mattheus 9: 35-38 De oogst en jij 
Jezus geeft een opdracht in Mattheus 9:38 om te bidden voor de arbeiders, die God kan zenden om Zijn werk te doen. Heb je er wel eens bij stil gestaan, dat dit ook zou kunnen betekenen dat jijzelf een antwoord op dat gebed zou kunnen zijn? Zou jij tijd willen vrijmaken om hiervoor te bidden en God te zoeken? Mogelijk dat het al dicht bij je eigen huis zal zijn. Vaak zijn we al hiermee bezig wanneer we handen en voeten aan ons geloof geven.  

Mijn verhaal : 
  • Op gegroeid in de Hervormde kerk te Vlissingen / Oost-Souburg.  
  • Vanuit een verlangen om handvatten te krijgen in mijn geloof naar een Theologische opleiding geweest.  
  • Voor een zendingsgenootschap aan de slag geweest en met jongeren op de straat gewerkt en training gegeven aan jongeren die met hun geloof aan de slag wilden.  
  • In verschillende gemeenten mogen dienen met kinder- en jeugdwerk, evangelisatie en spreken. 
  • Nu onderweg om anderen aan te moedigen, ook te gaan in die voetsporen.  
  • Dat alles “In Zijn dienst en tot Zijn eer”. Niet mijn successtory, maar Gods Story om het feit dat God al meer dan 50 jaar in mijn leven Zijn trouw en werk heeft gedaan. En uit dankbaarheid en met een ongetemd verlangen nog steeds daarmee aan de slag in mijn dagelijks leven vanuit de kracht van Gods Woord en Geest. Hij is Degene, Die weet dat ik van ver moest komen en mij nooit heeft losgelaten 

Die God wil ons allemaal betrekken. Hij kan jouw talent en jou als persoon daarbij inzetten en gaat graag samen met jou aan de slag. Als gemeente vormen wij een geheel van van bidders, gevers en mensen, die gaan. Dat bidden, geven en gaan begint hier, waar we wonen, leven, werken en zijn vanuit ons geloof en in relatie met God.  

Mag Hij jou daarbij mede inzetten en gebruiken voor Zijn werk? Zoals Jezus vraagt om te bidden. De verhalen van Jozef, Jezus, Noa Sokhom vragen ons om een antwoord. De vraag waarmee ik wil afsluiten is : Wat is jouw antwoord en wat wordt jouw aandeel vanuit Gods Koninkrijk?”