maandag 8 mei 2017

Moderne uitspraken en gelijkenissen

Hoe zouden we de Bijbel lezen, wanneer deze in onze tijd is geschreven?

Om dit wat concreter te maken, heb ik wat gedachten opgeschreven. 
Misschien zit er wel één voor jou tussen. Het is een voorrecht om de Bijbel 
te mogen lezen en vertalen naar deze tijd. Herkenbaar, zoals we dat om
ons heen kunnen tegenkomen. 

1. Intermediair
Ik ben jouw Intermediair, Ik bemiddel jouw plaats in het Koninkrijk van God en geef 100% garantie voor de beste plaats. 2. Mediator 
Ik ben jouw Mediator. Elk conflict op menselijk niveau dat tot crisis leidt op het vlak van de eeuwigheid, heb Ik in Mijn pakket. Over de kosten hoef je geen zorgen te maken, alles wordt Koninklijk vergoed.
3.  Vrijwilliger
Ik ben de Vrijwilliger van participatie en eeuwigheid. Ik heb Mijn leven vrijwillig voor jou afgelegd, zodat jij vrij mag leven en gaan om ook Mij na te volgen en in te zetten voor anderen met dezelfde hartgesteldheid, houding en doel.  
4. Havenwerker 
Ik ben de Havenwerker, die jouw levensschip zal (ver)lossen en ontdoen van alles wat schadelijk en verkeerd is. Daarnaast zal ik Mijn Vrede, liefde en Genade uitstorten in de ruimen van jouw bestaan. Zodat je de juiste lading zult hebben naar de eeuwigheid. Het zal je beschermen tegen averij. Ik geef je de zekerheid van een behouden vaart.5. Schrijver 
Ik ben de Schrijver van het leven. Elke bladzijde van jouw levensboek zal boeiend zijn, met inhoud en een uitdaging. Verzekerd van een goede afloop en een duidelijk lijn in het verhaal, waarin Ik de hoofdrol zal hebben. Jij zult van alinea tot bladzijde tot hoofdstuk te maken hebben met de Uitgever, Die jouw boek zal promoten met een positief getuigschrift.


6. Spreker
Ik ben de Spreker in jouw leven. Elke dag wil Ik met je praten, naar je luisteren, raad geven en voor je pleiten. Elk woord, wat Ik zal spreken, zal doeltreffend jouw leven overvloedig zegenen.  Mijn spreken zal door jouw leven te horen zijn, als gouden appelen op zilveren schalen.

Een krachtig leven in God

Honger
Okki en Mango   waren ontsnapt en weggevlogen uit hun kooi buiten. Drie dagen hoorden we de vogels in de wijk, om het huis en in de hoogste bomen. Euforisch waren ze, vrolijk om dat ze vrij waren.  Voor het eerst in de grote wereld waar ze naar hartenlust konden vliegen waar ze maar wilden. Maar geen eten, drinken en bescherming. Op dat moment waren ze nog maar 3 / 4 maanden oud. Baby papegaaien.Drie dagen roepen, fluiten, lokken met hun bakje met voer. Met de kooi onder de bomen wachten, maar niets leek hen te bewegen om weer terug te komen. Mensen kwamen aan de deuren. Samen bidden dat ze terug kwamen. Adviezen hoe te doen. Etc. Maar dat alles leek niet te helpen.

Totdat ze hongerig waren, zocht Mango ons huis op en ging op dak zitten. Hij kwam regelrecht naar naar ons toe om te eten en was helemaal uitgeput was. Had geen kracht meer om te vliegen en het vol te houden. Dankbaar waren we dat hij weer bij ons was.

Vogels zijn gemaakt om te vliegen en voor zichzelf te kunnen zorgen als ze
de bescherming, voeding en  training van hun natuurlijke ouders hebben gehad. Ook is een juiste omgeving, natuur en klimaat van groot belang. Ze kennen hun natuurlijke vijanden en weten wat ze wel en niet kunnen doen. In een vreemde omgeving zijn er vele gevaarlijke verrassingen, waardoor hun overlevingskans sterk kleiner is.

Om geestelijk te leven en te overleven, heb je het nodig vanuit je relatie met God te leven. Denken, spreken en bidden om Zijn wijsheid en leiding. Voor grote en kleine zaken. Als gelovigen kan het nodig zijn om voor elkaar te bidden en praktisch te helpen. Hoe dichter je bij elkaar komt, hoe meer je de aardigheden en de eigenaardigheden ontdekt.

En dan is het niet altijd makkelijk is om naast die broeder of zuster te leven en samen God te dienen. Dan vraagt het meer om Gods Liefde, kracht en karakter in ons leven. Je leeft niet voor jezelf, maar voor God. Daarbij zoek je een weg om dit geloof in je dagelijks leven zichtbaar te maken. En dat begint dicht bij huis in je eigen kring, familie, vrienden, kerk en collega's. Zij die jou mee maken en zien hoe je met hun en anderen en jezelf omgaat.

Dat vraagt toewijding naar God en elkaar, waarbij je van elkaar op aan kan. Dat is ook wat het leger van Saul, Israël had. Zij waren toegewijd aan hun land, koning en God. Hun vijanden waren vijanden van hun land, koning en God. Daarom dat de Heer altijd hen door zijn dienstknecht Samuel instructies wilde geven, zoals nu de Heilige Geest ons aanwijzingen wil geven. Nu in het volgende verhaal blijkt dat anders te gaan.

1 Samuel 14 : 24, 30-31 
Israël o.l.v. koning Saul streden tegen de vijanden die rondom hen waren. Daarvoor had de Heer Zijn Woord, de profeet en een sterke leider gegeven om dit te doen. Zolang ze verbonden bleven met de Heer en Hij hen instructie bij monde van Samuel kon geven, hadden ze de volle overwinning.

Nu in het dit gedeelte hadden ze net een overwinning gehad op hun vijanden en wilde koning Saul tijd besparen door op te leggen dat ze door moesten trekken om hun vijanden te verslaan. Daarvoor sprak hij uit, dat ze zouden zweren niet te eten totdat de vijand verslagen en verjaagd was. Op zich een mooi streven. Je zou kunnen zeggen, dat hij het doel voor ogen had om als een goed koning voor zijn volk te zorgen en met medewerking van zijn soldaten de veiligheid en de overwinning te garanderen.

De soldaten waren getrainde en dappere mannen, die instaat waren om hun werk goed te doen. Daarvoor waren ze toegerust met de juiste wapens, in de juiste eenheden en hadden de juiste mentaliteit. Daarnaast waren ze gelovige Joden die niet alleen op hun gegeven kracht en vaardigheden vertrouwden, maar ook wisten dat God hun leven beschermde als ze leefden naar Zijn richtlijnen. Je zou kunnen zeggen een beeld van de hedendaagse gelovige, die Koning Jezus dient.Eén van die afleidingen / strijd zien we beschreven in 1 Samuel 14 : 24 – 31 De koning wil dat ze na de strijd die ze hebben gehad met overwinning, dat het leger doorgaat zonder eten, omdat hij de vijand voorgoed wil verslaan en laten zien dat hij de baas is in Israël.

Helaas gaat hij voorbij aan de behoefte van zijn volk. Ze hadden zich gegeven en nu moesten dat opnieuw doen, zonder eten en zich opnieuw voor te bereiden op de strijd. We lezen dat koning Saul veel van het volk vergt en dat ze met een lege maag, honger, verder moeten gaan. Het woord van de koning had plaats gemaakt voor angst in hun hart om daar van af te wijken. Hij was een man gekozen door God en had de hoogste gezag in het land. Maar het gevolg was, dat ze hard hun best deden om de stijd te voeren, zij onvoldoende kracht hadden. Ze hadden met al hun inzet maar een klein stukje terug veroverd op hun vijand. En ze waren helemaal op.

Ook lezen we dit keer niet hoe God in de strijd wordt gekend. Geen onbekend menselijk trekje. Je hebt succes, je wilt het vasthouden en gaat door totdat je nog meer succes hebt. Het gevaar is dat je bij goed gevolg denkt, dat jij het allemaal voor elkaar hebt en dus God minder in je leven lijkt nodig te hebben. Of dat je er vanuit gaat dat God wel zegent als wij hard voor hem werken. Maar Hij verlangt ernaar om gekend te worden in ons leven en de dingen die wij doen. Daarvoor hebben wij als gelovigen van het Nieuwe Testament niet alleen het Woord van God, maar ook de kracht en de leiding van de Heilige Geest.

Hoe meer wij zelf alles doen, hoe meer we de Heilige Geest aan de kant zetten en minder vanuit het Woord van God leven. We merken dat drukte één van de tactieken van de boze is om ons bezig te houden. Én ons af te zwakken van ons gebed en het lezen van Gods woord. Steeds weer moeten we door en komen we tijd te kort om alles te doen wat er moet gebeuren. Gevaar is dat dit een patroon / gewoonte in ons leven wordt, waarbij we eerst kiezen wat het sterkst naar ons toekomt en onze aandacht vraagt. We vinden het moeilijk om weerstand te bieden en God eerst te zoeken en Hem te kennen in de keuzes en dingen die wij doen.


Leven van Overvloed
De andere kant is, zoals we die lezen in Marcus 8 : 1 – 9 Jezus geeft 3 dagen onderwijs aan het volk, geneest, en bevrijd mensen. De honger naar de woorden van Jezus was zo groot dat zij niet weggingen om eten te halen, maar daar bleven. Ze waren geboeid door de boodschap van het Koninkrijk van God. Hier zagen ze dat de Woorden van God ook kracht hadden in hun leven. Je zou met de 2 Emmaüsgangers kunnen zeggen, dat het hart van deze mensen brandde van verlangen, door het vuur van de Geest, die hen aanraakt en de ogen opende voor Gods Waarheid naar een nieuw verbond en een nieuwe tijd toe, waartoe Jezus als de Messias was gekomen.
Het is Jezus Zelf, die opmerkzaam is op wat de mensen nodig hadden aan eten en dat sommigen nog ver moesten reizen om thuis te komen. Marcus 8 : 1-3 - In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen: 2 Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij Mij en hebben niets wat zij kunnen eten. 3 En als Ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver.

Dit gedeelte laat zien, dat de Heer betrokken is bij het gewone leven van de mensen. Hij heeft er oog voor dat ze moeten eten. Niet alleen Geestelijk eten, maar ook voedsel voor het lichaam. In het Oude Testament lezen we de voorschriften voor het eten. En Jezus verbind in Mattheus 6 dat de Vader weet dat we kleren en eten nodig hebben en ons daarover geen zorgen hoeven te hebben en het zoeken van Gods Koninkrijk. Hij laat de Goddelijke volgorde zien in ons leven. God eerst met de belofte dat Hij voor ons zorgt.

Zorgen maakt dat we eerst het bij ons zelf zoeken en anderen. Daarvoor hard aan de slag gaan om de angst om niets te hebben of er naast te grijpen te voorkomen. Bij de wonderbare spijziging zien we dat Jezus Zijn tijd met de mensen afsluit door samen te eten. En er is overvloed, genoeg nog om van uit te delen en mogelijk ook voor de reizigers onderweg mee te nemen. Want ook daar wil God bij ons zijn. Als we onderweg gaan met het Woord van God, wil Hij ons bijstaan, leiding en kracht geven door de Heilige Geest. We hoeven het niet alleen op te knappen, maar vertrouwen dat God erbij is ook als we moeilijke dingen mee maken en voor uitdagingen staan.Daarnaast zien we dat Jezus hier en net als in Mattheus 9, waar Hij zegt te bidden voor arbeiders, betrekt Hij Zijn discipelen. Hij deelt daar zijn hart, omdat hij net als in Marcus 8 zien dat hij met ontferming bewogen is over de mensen. Wij bidden vaak dat God, maar moet zorgen dat het voor elkaar komt. En zeggen : Heer, wilt u ……. Terwijl God ernaar verlangt om het samen met ons te doen. Hij ziet ons deel van de oplossing en mogelijkheden om iets voor de ander te kunnen betekenen.

Dat is ook in het hart van Jezus en Hij vraag zijn discipelen om hoeveel broden en vissen er zijn. Marcus 8:5-7 - En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: Zeven. 6 En Hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen om ze hun voor te zetten; en zij zetten ze de menigte voor. 7 En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze 
gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voorzetten.

Onze broden zijn mogelijk, dat wat het Woord en Gods Geest in ons leven heeft gedaan. Als eerste zoals Romeinen 8:16 - De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat wij kinderen van God zijn. Wij weten door het geloof in de Here Jezus dat wij een kind van God zijn. Als mens hebben wij talenten gekregen. Dat is ons lichaam, onze tijd, en alle materiele spullen die we mogen beheren als rentmeesters. Hiermee kunnen we God de eer geven, door er goed en zorgvuldig mee om  te gaan. Maar ook naar het voorbeeld van Jezus ons in te zetten voor anderen.

De vissen zijn mogelijk onze woorden en houding kunnen mensen bemoedigen en helpen om de dag positief door te komen. Onze betrokkenheid bij anderen laat zien dat we iemand zijn die naar het karakter van God ook goed wil doen naar anderen. Zij zien hoe wij reageren, praten en doen. Hierin kunnen ze de liefde van God zien en proeven. Niet om ons te bewijzen tegenover God en mensen dat we een goed Christen willen zijn, maar juist verlangen we ernaar om er handen en voeten aan te geven die ander te dienen.Jezus kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Dat betekende niet dat Hij iedereen en alles maar diende om te bewijzen dat Hij van God gezonden was. Maar wees op God de Vader als bron. Hij liet zien dat ze God in hun leven nodig hebben. Dat is ook ons getuigenis. God doet door Zijn Woord en Geest het werk en wij mogen met Hem meewerken, door gewoon onszelf te zijn als kind van God. Net zoals de discipelen, die hand en spandiensten deden.

Daarbij hebben we talenten, ieder naar ons geloof en draagkracht. Romeinen 12: 3 geeft daartoe duidelijkheid - Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken, dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God, die aan ieder heeft toebedeeld. Deze tekst laat zien, dat we hiermee voorkomen, dat we doorslaan en het allemaal zelf proberen te doen. Wij volgen Jezus en Hij is de Goede Herder. Als Herder wil Hij tot ons spreken. Dat is ook de belofte in Johannes 10 dat wij als Zijn schapen luisteren naar Zijn stem.

Sommige stemmen rondom ons willen ons intimideren en afleiden. Moe maken en uitputten. Daarom dat Jezus spreekt in Mattheus 11:28-30 - “Kom tot Mij”. Dat is als een APK voor ons leven om staande te blijven en te blijven gaan. Een open uitnodiging om jouw last, zorgen en problemen aan Zijn voeten te leggen.


3 maal is scheepsrecht

Drie maal is scheepsrecht. (Marcus 16:9-14) 
Een uitdrukking die ik in mijn leven wel een aantal keer heb gehoord. Zeker als iets niet lukte of het niet goed ging. Het klonk voor mij als een aanmoediging om weer te proberen. Ik was verlegen en wilde graag bevestiging en horen dat ik het zou kunnen. Dingen doen, waarvan je niet weet of je het kan, maakt dat je wat onzeker bent  en liever wat anders zou willen doen. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Wie niet waagt die niet wint. Soms deed ik dingen zonder te weten waar ik uit zou komen.  

De 7 Provinciën 

Soms verstopte ik me als het ware, omdat ik het niet zag zitten om zomaar iets te doen. Om de onzekerheid te verstoppen, deed ik alsof ik erg zeker was van mijzelf. Praatte erover alsof het de normaalste zaak van de wereld was, maar doen. Ho maar. Iemand, die mij beter kende en in wie ik vertrouwen had, kon mij makkelijk overhalen om iets te doen. Het leek er dan op, dat ik er niet alleen voor stond en een extra kans kreeg om te laten zien wat ik kon. Tja. Een mens kan raar in elkaar zitten. 

Een betekenis van  “3 x is scheepsrecht” wijst op de gebruiken in het zeewezen. Daarbij zien we dat driemaal op zee in vele gevallen 'recht' was, zoals: 
* De schipper was verplicht drie maaltijden aan de bemanning te geven. 
* Een "onbetamelijkheid onder het schaften" werd gestraft met drie    
   slagen met de gortspaan. Liegen, kwaadspreken en roddelen waren    
   zaken die je beter kon laten. Een gortspaan is een driehoekig plankje  
   met een korte steel, dat door de matrozen werd gebruikt om de  
   gekookte gort fijn te wrijven om gortepap of watergruwel te maken.  
* Een gestorven zeeman wordt met een 'één, twee, drie, in de Naam van   
   God' over boord gezet. 
De waarden en normen waren toen nog dichter bij de Bijbel dan nu. Men hield zich strikt aan zaken, die waren afgesproken.  

Het stukje uit Marcus 16 voor vandaag,  vertelt dat Jezus 3x moest verschijnen om Zijn discipelen te overtuigen dat Hij was opgestaan uit de dood. 2 x lukte het niet om de discipelen te overtuigen, dat de dood Hem niet kon vasthouden en Hij was opgestaan en leeft. De ervaring leert dat je bij hele erge gebeurtenissen je de knop van binnen niet zomaar kan omzetten. Je hebt tijd nodig om het voor jezelf te verwerken. Zeker als anderen met een boodschap komen, die niet aansluit bij je verdriet, boosheid of teleurstelling. Dan lijkt de toegang tot je gehoor, verstand, gevoel en je hart zelfs wel op slot. De deur is dicht met een bordje erop : “Niet storen. 

Het open graf.

1- Verschenen aan Maria Magdalena Mc.16:9 - 11 En toen Jezus opgestaan was, 's-morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. (Joh.20:14, Lucas 8:2) 10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 

De eerste dag van de week was de dag na Sabbat en het Pascha. Voor ons de zondag. In haar verdriet huilde zij over de dood van Jezus. Terwijl zij voorover boog om in het graf te kijken zag zij Lucas 24:13 2 engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; en Johannes 20 : 11-18 – en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.  

Weleens een gesprek met een engel gehad of er één gezien?  
Een bijzonder gesprek volgt als Maria het graf van Jezus bezoekt. Er verdriet, verbazing en bezorgdheid tegelijkertijd bij Maria. En dan ontmoet ze 2 engelen met wie ze een kort gesprek heeft. Maria Magdalena, bij wie Hij 7 boze geesten had weggestuurd, is een trouwe discipel van Jezus. Zijn diende Hem tot met Zijn dood. Een toewijding, die getuigt van de echtheid van haar geloof in de oprechtheid van de woorden en leven van Jezus. Zij zag Hem en had ervaren dat Hij een goed mens was, die op bijzondere wijze sprak en had gemaakt dat zij nu in vrijheid kon leven. Alleen de opstanding, waarover Jezus had gesproken, kende zij niet. Ze had net als iedereen, dat nog niet meegemaakt. Dus ging zij ervan uit, dat degene in de tuin iemand anders was.   

Maria dacht dat het de tuinman was, die achter haar stondZij was zo in beslag genomen door het verdriet en bezorgdheid, dat haar ontging wie daar stond. Toen hoorde zij : Maria. En zij antwoordde Hem met Rabboeni(Mijn heer, meester) Het moest doordringen in het denken en gevoel van Maria om duidelijk te maken, dat Hij het was. De vreugde bij Maria was groot, dat zij terug ging naar de discipelen, die op hun plaats verdrietig waren om het verlies van hun grote vriend en Meester.  

Het verschil tussen de vreugde van Maria over de ontmoeting met Jezus en de groep verdrietige vrienden was enorm. De groep gelovigen mistten Hem enorm. Voor hen was het afgelopen. Klaar. Over. En moesten zij het zonder Hem doen. Wat een verandering, wat een verschil was het nu zonder Hem. Wat een traumatische ervaring, die afgelopen dagen.   

Er was verraad, verloochening, marteling, veroordeling, machteloos moeten aanzien, hoe Hij werd uitgejouwd door de menigte, genageld door de soldaten aan het kruis en het einde, dat het donker werd en Jezus stierf. Al deze indrukken waren in de gedachten en op de gezichten en in de harten van deze mannen, die zoveel van Jezus hielden.  Ze waren Hem kwijt. Ze waren ook de woorden en beloften van God kwijt over Wie Jezus in werkelijkheid was en wat er zou gaan gebeuren als Hij had moeten lijden en sterven.  

Het lege graf.

Jezus had gesproken over : “Ik ben de opstanding en het leven.” Mensen dachten in die tijd net zoals nu. Of je leeft en je bent bij ons, of je bent dood en ben je niet meer in ons midden. Sommigen geloofden wel in de wederopstanding ten jongste dagen, maar dat was niet nu. Nu was Jezus aan het kruis gestorven en hadden ze Hem in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. Daar waren de vrouwen naar toe om zijn lichaam te verzorgen met specerijen. Dat kon niet meer toen het Pascha begon.  

Bijzondere is dat dit detail vertelt, dat de verzorging van Jezus lichaam kon niet  gebeuren vanwege het Joodse Pascha, het feest van de verlossing en het paaslam dat geslacht was. Jezus is door het lijden en de kuisdood het Paaslam voor ieder mens geworden. Zoals in Egypte het bloed van het lammetje ervoor zorgde dat de Joodse eerstgeborene in leven bleef, zo komt er nieuw leven door geloof in Jezus Christus. Hierdoor kan elk mens deel krijgen aan Gods beloften van Eeuwig leven. En een leven met God, zoals Hij vanaf de schepping al had bedoeld.  

1. De mens, die in het hof van Eden leefde met God, kwam door de zonde steeds meer van God af te staan 
2. Door de richtlijnen van God, zoals de woorden van de wet en de profeten, sprak God tot hen, om met hen te leven onder het Verbond wat Hij met hen sloot. Dit was de 2e stap vanaf de schepping dat God met de mens wilde omgaan. Net als in de hof van Eden.  
3. Nu heeft Jezus Christus, Gods Zoon, de weg vrij gemaakt om met God te leven. Jesaja 59:2 zegt; "Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen tussen u en God." Maar door geloof is er behoud en dat door Jezus Christus. Nu mogen wij door de vergeving en verzoening met God leven met God als onze Vader. Dat is de 3e stap vanaf de schepping waarin God met de mens omgaat als vriend en ons als mensen wil kennen als Zijn kinderen. Je zou kunnen zeggen in plaats van 3 x keer is scheepsrecht. 3 x is Gods recht met Liefde en Genade voor ons.  

  
 2- De 2e verschijning is aan 2, die naar het land liepen – Het verhaal lijkt op die van de Emmaüsgangers. Jezus komt erbij en hun ogen gaan open. Hierdoor zien zij hun Meester en gaan terug naar Jeruzalem om het de anderen te vertellen.  

Jezus en de 2 mannen naar Emmaüs.

3- Als derde zien we dag Jezus verschijnt aan de 11 discipelenNu werd het de 3e keer dat Jezus d.m.v. Zijn verschijning aan hen duidelijk moet maken dat Hij niet dood is, maar leeft. We zien dat Jezus ze hierop aanspreekt. Het geloof is niet eerst zien en dan geloven, maar blijkbaar hadden ze na alle avonturen met hun Meester nogmaals nodig dat Hij de eerste was om hen weer een zetje in de goede richting te geven.  

Ook zien we dat Jezus hen niet aan de kant zet, maar juist op hen blaast en hen bekrachtigd met de Heilige Geest. God is Geest en in Hem is geheel geen duisternis. Geestelijke zaken kun je niet alleen met je verstand en hart doen. Je hebt Geestkracht van God nodig om te gaan met de blijde boodschap in je leven. Jezus is de Levende hoop voor iedereen.   

Laten we bidden dat Hij, Die het Leven, de Opstanding en onze Hoop is, om Zijn aanmoedigingen voor ons persoonlijk. Daar mogen we om vragen. Maria had in haar leven dit persoonlijk ervaren, doordat ze als vrij mens verder mocht. Wij mogen Hem ontmoeten en ontvangen in ons leven als de Levende Heer die van ons houdt, ons kent en weet wat wij nodig hebben. Ook al is het net als bij de discipelen in 3 stappen. God wil zoals in Romeinen 5:5 staat Zijn liefde in ons hart uitstorten.  

Laten wij net als Maria ons hart openen voor Hem altijd te vertrouwen is. Hij is en blijft de Zelfde. Als alles in ons leven veranderd en weg dreigt te vallen, dan Hij de houvast in ons leven. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7).  M.a.w. wat uw zorgen ook zijn, vertel het Hem.