maandag 5 juni 2017

De belofte van de Vader

Het was 1981 dat er een verlangen in mijn leven kwam, om hetgeen ik had gehoord en wat ik geloofde uit de Bijbel om dat te gaan delen met mijn omgeving. Ik trok op met gelovige vrienden, ging naar de kerk en toch was er een dieper verlangen naar meer. Terwijl ik op mijn manier daar mee aan de slag ging, resulteerde dat alleen maar dat ik vastliep in mijn geloof en leven.

Totdat ik een bijzondere ontmoeting had met God. In de situatie dat ik op slot zat en mij isoleerde van de wereld om mij heen, ging er een deur voor mij open. Vanaf dat moment heb ik dag aan dag mogen ervaren, wat ik niet kon, dat kon God door Zijn Geest en Zijn woord wel. Die overtuiging kwam in mijn leven,  zoals Romeinen 8: 16 - De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat wij kinderen van God zijn.  Het was niet meer ik, die probeerde om de ander ervan te overtuigen en vertellen, maar het leefde krachtig in mij. Als een fakkel, die ontstoken werd net als bij de Emmaüsgangers. Ik had mijn leven lang gehoord over en uit de Bijbel, maar nu was het in mij aangestoken. Mijn hart brandde van verlangen om te doen wat God van mij vroeg, maar ook om niet meer mijn geloof verborgen te houden, maar er over te spreken met vrijmoedigheid.  

Jesaja 55 : 1 - O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. - Deze woorden uit Jesaja 55 doen denken aan de woorden van Jezus in Joh. 7:37 en 38 – En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”   Op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt is het laatste en grote dag van het Loofhuttenfeest.  Dan wordt water, het teken van leven en overvloed, uitgegoten op het tempelplein (Jes. 12:3 en Jes. 55:1 Te midden van de bruisende feestvreugde staat Jezus daar. Hij roept met luide stem. Hij heeft water voor de dorstigen. (Joh. 4:10-14) Daarbij spreekt Hij van het werk van de Heilige Geest, die zal worden uitgestort, nadat Jezus is opgestaan uit de doden en naar de hemel is gegaan. (Ex. 36:26) God is de Bron van het levende water. Zij die in Hem geloven, worden door Zijn Geest tot een kanaal waardoor dat water verder stromen.  

Handelingen 2:1-5 – “1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.  

Dan komt Handelingen 2 met de uitstorting van de Geest en de toespraak van Petrus, waarbij 3000 mensen tot geloof komen en Jezus Christus als hun Heer en Verlosser gaan volgen. De plaats, waar dit allemaal gebeurde was Jeruzalem, de stad van David, de stad van de Grote Koning. Terwijl het volk bij elkaar waren voor het feest der eerstelingen op de 50e dag na Pascha, Pentecoste,  om samen op te gaan naar de Tempel. Zoals  Handelingen 2:5-11 laat lezen - Terwijl daar mensen uit allerlei streken en landen zijn om samen het feest te vieren. Horen zij een geluid als van een windvlaag wat van boven komt. Dat wil zeggen van God uit gebeurt er iets.  

We zien dat als Jezus op Zijn discipelen blaast en zij de Heilige Geest ontvangen om het werk 2 aan 2 te doen. Jezus was van boven, uit God en naar de wereld gezonden. In Johannes 14:16 en 17 wordt gesproken dat de Heilige Geest, de belofte van de Vader, de Trooster.  Jezus zal de Vader vragen om deze te zenden. Het zal gebeuren als Jezus door het lijden heen, na de kruisiging is opgestaan en naar de hemel is gegaan. God wil bij Zijn volk zijn en dat doet Hij door Zijn Geest. De Here Jezus wijst hierop dat zij niet alleen achter gelaten worden. Hij heeft Gods shalom op het oog van Zijn kinderen, gelovigen uit de Joden en volken 

Hij is de Koning van de Shalom en in de Stad van de Shalom wordt deze belofte bewaarheid. De stad van de Grote Koning, de Stad van Vrede, de vrede van God. Jezus is de Vrede van God. Deze vrede, die alle verstand te boven gaat en ons hart en verstand bewaard volgens Fil. 4:4-9 zien we dat deze wordt uitgestort door de Geest in ons leven. Door Zijn toedoen ervaart de mens vrede met God. Door Zijn toedoen gaan we de Vredevorst dienen en leven vanuit de Liefde, die God door Zijn Geest in ons hart uitstort. Romeinen 5:5 

Het uitgieten van de Geest als water over het volk / land zien we ook in Joël 2 :28 – 29 – Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.”  Wat zien we gebeuren bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2? De mensen zijn verbaasd dat eenvoudige mensen spreken in talen die overal te horen zijn in de stad onder de bezoekers van het feest van de eerstelingen. Dat was erg ongewoon. Het was niet zo, dat één het Evangelie hoorde in zijn eigen taal, maar allen, die daar waren en een andere taal hadden dan het Hebreeuws En wat zij spraken waren woorden, die zij nog nooit hadden gehoorover de Verlossing door Gods Zoon. Zij hoorden klanken combinaties, die zij niet geleerd hadden. In hun optiek was het God is één en de wet. Hem moet je gehoorzamen door de wet te doen. Nu kwamen woorden van Genade en Eeuwig Leven tot hen, zoals dat ook bij Jezus gebeurde.  

Het waren niet alleen woorden, die spraken over het heil voor de Joden, maar voor alle volken door Jezus Christus, de Gezalfde van God, die met Pasen in hun midden in dezelfde stad was gedood aan het kruis. Deze Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toen de mensen dit hoorden, terwijl het gerucht verspreid was dat Jezus was weggenomen door Zijn discipelen, klonk het als dronkenmanstaal. Zij hingen hier een verhaal op in alle talen, waar zij nog niet in hun hart en leven van overtuigd waren.  

Joh. 16: 8-11 - Maar de Heilige Geest, zou komen zei Jezus om hen te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Van zonde, omdat ze nog niet geloofd hadden in Jezus, van Gerechtigheid dat Jezus weer zou terug komen en van oordeel omdat Jezus uit de dood is opgestaan en de boze heeft ontmaskerd en hem openlijk tentoongesteld als leugenaar, verliezer en tegenstander van God. Maar ook de verborgenheden van een mens worden openbaar. Het is alsof de schellen van de ogen vallen en het kwartje is gevallen en we op een nieuwe manier ernaar kijkenDat gebeurde in Jeruzalem.   

Wat was de overtuiging bij de Joodse mannen toen zij Petrus toespraak hoorden? Handelingen 2:37 - En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:  Wat moeten wij doen, mannenbroeders?  Het onbegrip, de antipathie veranderde in een heilige overtuiging van : Wat moeten we nu? We ervaren dat het waar is. Onze ogen gaan open voor wat het Woord vanuit de profeet Joël tot ons heeft gesproken.  Net als bij de Emmaüsgangers zien we hoe het hart van de toehoorders in vuur en vlam gezet worden, zoals de we lezen toen Jezus met het brood en beker deelde en sprak vanuit de Schriften. “Was ons hart niet brandende”?  

Dit effect zien we ook bij het lezen van de wet door Ezra, dat het hele volk overtuigd werd van de diepte, waarheid en Gods heilige aanwezigheid in hun midden. Dat brengt ons vandaag naar Jesaja 55 en de woorden van Jezus in Mattheus 5 : 6 - Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. en Johannes 4 :13 en 14 - Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.  Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. 

We zien de uitnodiging van de Heer in Jesaja, de uitnodiging van Jezus op het moment dat het water werd uitgegoten in de tempel, in Zijn onderwijs en in de ontmoeting van een vrouw, die diep in de problemen zit en zelfs van buitenlandse afkomst was, dat Hij de uitnodiging doet om van het water van de Geest te drinken 

Wat gebeurde bij de discipelen toen de Geest kwam en zij angstig bijéén waren. Zij stonden vrijmoedig op en brachten het Evangelie aan alle talen en volken die aanwezig waren in de stad.  

Wat wil God vandaag ook voor ons doen? Daar waar we hongeren en dorsten naar Gods nabijheid en dat Hij recht doet aan het Evangelie in ons leven. Dat Hij door Zijn Geest ons bij de hand wil nemen en leiden. Zijn Woord, het gebed en Zijn Geest zijn krachtig. Niet alleen in de tijd van Jezus en de apostelen, maar ook voor nu anno 2017. We mogen er eenvoudig weg om vragen. Jezus zegt als we de Vader om iets vragen, dan krijgen we geen steen of slang, maar komt zoals Jezus het zegt in Handelingen 1 Zelf van boven om ons te bekrachtigen en ons leven opnieuw in vuur en vlam voor Hem te zetten.  Dat is het feest van Pinksteren. Niet alleen symbolisch, dat we het licht ontsteken en de Naam van de Heilige Geest noemen, maar Hij wil ook komen als de Belofte van de Vader, die als de parakleet, Degene die erbij geroepen is met ons mee wil gaan. Kom tot het water van God en drink ervan. Het gratis en beschikbaar voor iedereen die dat maar wil. De wereld maakt dorstig naar meer, maar verzadigd nooit. God geeft overvloed en zegent ons met een rijk leven met Hem.