maandag 4 december 2017

God is mijn verwachtingEen psalm van David.
Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op, 
2 mijn God, op U vertrouw ik; 
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
4 Heer, maak mij Uw wegen bekend, 
leer mij Uw paden.
5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, 
want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
Psalm 25:1-5 (HSV) 

Vandaag mogen wij en met Kerst stilstaan dat Jezus Christus als de Messias is gekomen als mensenkind naar deze wereld. De Zoon van David, de Mensenzoon, de Stralende Morgenster, zal ook weer komen, zoals er beschreven staat bij de Hemelvaart: Dat Hij weer zal komen op de wolken. Tot die tijd spreken wij van Hem als de Levende Hoop voor elk mens, die in Hem geloofd. Hij is ook de Hoop voor degenen die Hem nog moeten leren kennen en hun ogen hiervoor worden geopend.

Wij geloven in Jezus als de Verlosser, de Zoon van God, de Messias, die in het vlees naar de wereld kwam en ook de verrezen Heer, aan Wie alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven, Die zit aan de rechterhand van de vader. Hij is het Levende Woord, de afstraling van God, Hij is de Alfa en de Omega, Hij is, Die was en Die komen zal. En ook als het Levende brood, het Levende Water, de doper met Geest en Vuur. Zijn naam is Jezus, Jeshua – de God die verlost. Die naam zien we terug in Psalm 25, waar David een beroep doet op deze naam.

Psalm 25:1-2  “Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, 2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.In Psalm 25 praat David met God. Als eerste richt hij zich tot God en vertelt waarom hij met God wil praten. Hij zegt in 2 verzen : “Ik vertrouw op U, want u bent betrouwbaar gebleken. Zijn ervaring was en de verhalen, die hij kende waren over de God, die hij al vanaf dat hij jong was vertrouwde. Hij leefde en wandelde met God.

Als wij terug kijken op ons leven, zien we dat velen van u al van kind af aan vertrouwd zijn met het geloof, de Bijbel en Wie God is. Door de tijd is ieder van ons door verschillende seizoenen van het leven gegaan. Het is lente geweest, het is zomer geweest. De tijd van nieuwe dingen, die gingen gebeuren en de tijd van de kracht van ons leven, waar we als het ware in bloei waren.

Maar we kennen ook de herfst en winterperiode in ons leven. De tijd, waarin bladeren van de bomen vallen, vogels gereed maken voor de overwintering en gaan naar hun winterverblijf. Het is ook een tijd van snoeien, waarbij de planten, struiken en bomen voor de winter worden voorbereid.

De winter, waar voor het oog veelal niets lijkt te leven en de dieren en mensen proberen te overleven. Er is geen vers voedsel, maar wat verzameld is moet worden opgemaakt. Dat doen wij ook met onze voorraadkasten om te zorgen dat we kunnen blijven eten en leven. Wij hoeven niet meer alles in wekpotten te doen als in de tijd, dat er nog geen koelkasten en vriezers waren. Het moest donker, koel en afgedekt bewaard worden voor en in de winter.

De dagen worden korter naarmate het steeds meer overgaat van herfst naar winter. Dat zien we ook in onze levens terug. In de herfst en zomer gingen we overal naar toe en leefden vooral buiten en naar buiten toe. Nu in de herfst en de winter leven we meer binnen en zijn de bewegingen kleiner geworden, samengaand met onze leeftijd en lichamelijke conditie. En als de wereld om ons heen kleiner lijkt te worden, komen de woorden van Davids gebed steeds dichterbij.

We brengen onze donkere en zware gedachten / gevoelens bij God. Noemen tegen God  "Wie" Hij is en wat Hij heeft gedaan, net zoals David. En de woorden van "Wie" God is en wat Hij heeft gedaan, geven ons troost en laten zien dat Hij altijd bij ons is. Onze omstandigheden veranderen, maar Hij is nog steeds Dezelfde. Hebreeën 13 : 8 – “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. In Openbaring  1: 8 zegt Jezus – “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heer, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

Wanneer we dit horen weten we ook, dat degenen, die bij Hem horen, ook mogen vertrouwen dat Hij alles in Zijn hand heeft. Hoe het leven ook gaat. Jesaja 59:1 – “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.” M.a.w. Hij ziet u, kent u en hoort u. Hij is bij machte om u te helpen in uw situatie.

Psalm 25:3 –  “Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.”  Wat een prachtige belofte. Als je God verwacht, zal je niet worden teleurgesteld. Je vertrouwen wordt niet beschaamd. Numeri 23 : 19 – “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?”  Toch merken we als we terug denken aan ons leven, dat er heel wat situaties zijn geweest dat mensen en ook ik zelf teleur hebben gesteld. Soms verwarren we wat met en door mensen is gedaan en gezegd, dat God er net zo in staat. Zeker als we als we gekwetst zijn en ons pijn is gedaan.

Dat doet wat met ons denken. De woorden, die we spreken, de manier, waarop we geloven. Als God net zo doet en is als de mensen, die ik heb gekend / ken, dan durf ik Hem niet te vertrouwen. Maar zegt Numeri 23:9 – God is geen man / mens. Hij is niet van hetzelfde. Als we kijken wat er staat over de Here Jezus, dan lezen we dat Hij zonder zonde is. Hij heeft een andere gerichtheid om juist het goede te willen doen en heeft ook het allerbeste met ons voor. Daarin wil Hij ons zegenen.

Wij mogen met geopende handen tot God gaan en Hem verwachten. Als vragen, zullen we ontvangen, als we kloppen zal er opengedaan worden en als we zoeken zullen we vinden. Dat zijn woorden van de Messias, die kwam en Die opnieuw zal komen. Intussen mogen wij door Gods Woord en de Heilige Geest aan onze zijde door het leven gaan en zien dat deze woorden nog steeds voor ons zijn. Het zijn beloften, die vandaag ook voor u en mij gelden.

Psalm 25: 4 – “Heer, maak mij Uw wegen bekend,  leer mij Uw paden”. Hier zien we, dat David eerlijk is tot God. Hij laat zien dat de dingen die in zijn leven gebeuren hem afleiden van Gods gedachten over Hem en het zicht op de weg die hij gaat. Hij erkent eerlijk dat hij het (even) niet weet. Dat is herkenbaar. Dat hebben wij ook regelmatig. En zeggen: "Ik weet en zie het even niet meer. Hoe moet het nou?"

Als dat ons gebeurt, terwijl iemand anders in de buurt is, kan deze ons bij de hand nemen en helpen. Dat zien we ook bij kleine kinderen. Als zij het niet meer weten, of bang zijn, gaan ze naar papa of mama toe. Deze durven ze blindelings te vertrouwen. Zo ook God. Jezus zegt: “Wordt als de kinderen.“ Je mag je Hemelse Papa vertrouwen, ook al heb jij het idee, dat het niet goed gaat komen. Want onze gedachten gaan vaak samen met onze emoties op de loop en raken in verwarring en worden dan bang.

Psalm 25: 5 - “Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U
verwacht ik de hele dag.” Jezus zegt in Johannes 14 : 18 – “Ik zal u niet als wees achterlaten.”  Dat betekent dat ook al valt er heel veel om u heen weg, je bent en blijft een kind van God. God heeft de belofte van de Vader gestuurd om ons bij te staan door Woord en Geest. Hij herinnert ons aan Zijn Woord, Zijn trouw in ons leven. Daar mogen we Hem voor danken en prijzen.

Eén van de sleutels om staande te blijven als ontmoediging op ons af komt als een gewapende vijand. Ga God danken voor Wie Hij, Wat Hij gedaan en lees het Woord van God hard op, zodat U de Woorden, beloften opnieuw in uw herinnering krijg en ga liederen zingen om God de eer te geven. Daarmee wordt de duisternis van onze gedachten en gevoelens gebroken en breekt het licht van Gods Woord en Waarheid door in ons leven.

Daarom dat David met God praat en zegt : Ik heb Uw hand nodig in mijn leven, ik sta open voor Uw onderwijzing en U bent de God van de verlossing die ik verwacht. Het helpt ons om onze mond open te doen en dat uit te spreken. We kunnen onze handen voor Hem opendoen als beeld / teken, dat we ons hart voor Hem openen en toelaten dat Hij erbij is en ons mag helpen. 1Petrus 5: 7 – “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Een gebed van verwachting :