GedichtenIn de put? 

Ben je weleens moe 
van al het gedoe.
Weet je het niet meer?
Luister dan naar de Heer!

Kijk omhoog en verhef je stem,
tot Degene, die jou helpen kan,
Hij kent jou en weet er alles van,
Aan jou de uitnodiging: "Kom tot Hem".

Je bent niet alleen,
Je hoeft er niet te blijven.
Jezus is gekomen en heeft
ook jouw last op Zich genomen.

Daarom nogmaals de uitnodiging ;
"Blijf niet zitten, komt tot Hem."
Ontvang Zijn Vrede, Vreugde, Vrijheid
en Verlossing.


foto van Klaas Bos.


----
Open Deur

God opent een deur in mijn leven,
dan mag ik er door gaan en mijzelf aan Hem geven.
Hij is de deur van de schapen en mijn behoud,
Hij wil mij zegenen, als Zijn kind, waar Hij veel van houdt.

God opent een deur in mijn leven,
open mijn ogen Heer om te zien wat U wilt geven.
U bent de Goede Herder die tot Mij wil leiden,
mogelijk gemaakt door de weg naar het kruis en Uw lijden.

God opent een deur in mijn leven,
in Christus heb ik alles ontvangen wat U wilt geven.
Heer leer mij Uw weg en ik met U wandel op elk moment,
omdat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent.


foto van Klaas Bos.
----

Handen 

Handen zijn het dagelijks gereedschap
voor hulp, contact en vriendschap.
Handen werken hard dag aan dag,
zwaaien naar de ander en er verschijnt een lach. 


Onze handen schieten soms te kort,
en hebben we hulp nodig om te zien waar ’t aan schort.
Vele handen maken het werk licht,
zodat ’t met aanzienlijk minder moeite, wordt verricht.

Handen staan op bijzondere momenten voor geven,
een bemoediging, hulp, kracht, liefde en zorg voor het leven.
Handen zoeken elkaar op en delen van elkaars hart,
in tijden van vreugde en tijden van smart.

God gaf ons het Leven en daarbij handen,
om daar te zijn, zodat de ander niet hoeft te stranden.
Handen bij elkaar, die door gebed en daden ondersteunen,
zodat als we niet onthand zijn, maar op God en de ander mogen leunen.

Graag hebben we in onze ontmoeting voor handen,
om te helpen, daar waar geen hulp is en mensen stranden.
Vanuit het hart helpen om niet, met onze handen,
zodat dit een platform is, waarop Gods liefde mag landen.


----

Boven op de berg staat een kruis....
  
Naar boven naar het kruis voert een weg,

wordt steiler naar mate ik meer van de route afleg.

Een teken van hoop, geloof en Gods Liefde,

het kruis, waar de Zoon aan hing, Gods Geliefde. 

Voor jou en mij gaf Hij op Golgotha Zijn leven,
om naar de rijkdom van Zijn genade te geven. 
Een plaats om voor Hem te knielen en te komen tot Hem,
een plaats om voor Hem in stilte te luisteren naar Zijn stem.
 
Een plaats om op te staan en bidden voor anderen,
zodat steden en dorpen door Zijn Geest zullen veranderen.
Zijn Woord in de straten wordt gesproken en geproclameerd,
en Zijn Naam in ieders hart en leven zal worden geëerd.
 
Sta voor het aangezicht van jouw Heer,
kniel voor Hem neer en geef Hem alle eer. 
Je leeft niet voor jezelf, maar bent van Hem,
gebruik je mond en noem Zijn naam met je stem.
---

Ik maak mij geen zorgen

Jezus zegt : “Maak je geen zorgen,
niet voor je kleding, eten en de dag van morgen.
Kijk eens naar de vogels in de natuur,
God kent elk van hen en slaat hen gade elk uur.

Hij zorgt voor hen, net als de bloemen in veld,
waar het precies hetzelfde voor geldt.
Waar maak ik me zorgen en druk om,
of  ik wel voldoende heb en er mee rond kom?

Jezus nodigt mij uit om te komen met mijn last
en te weten: “Hij houdt mij vast.”
Van Hem mag ik leren en Zijn rust ontvangen,
zodat ik niet in mijn angst en zorgen blijf hangen.

Daarom : Zoek eerst het Koninkrijk van God,
door Zijn offer en opstanding veranderde mijn levenslot.
Zodat ik niet meer al zoekende hoef te dwalen,
maar een kapitein heb, Die mijn koers mag bepalen.

Hij is de Rots in de branding op de levenszee,
als de Leidsman ten leven kijkt Hij met me mee.
Ik wil luisteren naar Vaders liefdevolle stem,
met de juiste bestemming in het vooruitzicht door Hem.

https://twcdaily.files.wordpress.com/2013/01/provision-for-a-bird.jpg
Dank u Heer, dat U altijd voor mij zorgt,
en weet wat ik nodig heb.
Dank u Heer, dat Ik altijd op U mag vertrouwen,
en mag weten dat ik niet beschaamd uitkom.
Daarom zeg ik in vertrouwen:
Ik maak mij geen zorgen
-----

Verandering.....

In een tijd van verandering komen er vragen,
de één gaat zoeken, de ander gaat klagen.
Het is niet de verandering, die voor mijn problemen zorgt,
Het is God, die ons vasthoud en de koers in het leven borgt.

Misschien zeg je : Ik hou niet van veranderingen in mijn leven,
ik ben er bang, dat ze me weer ‘n hoop zorgen gaan geven. 
Het is net als de storm bij de discipelen rondom de boot,
De golven en wind luisterden naar Jezus, al waren zij nog zo groot.

Als ik niet wil veranderen, hoe zit het dan met mijn geloof,
blijf ik dan mijn ding doen en houd ik me voor elke aanwijzing doof? 
"Wordt hervormd naar de vernieuwing van uw denken" 
Een weg van overgave, zodat God mij Zijn vrede kan schenken.

Met open handen sta ik voor Gods aangezicht,
gefocust op Hem en steeds minder op mij zelf gericht. 
U, de schipper van mijn levensboot staat aan het stuur,
O Heer, kom, raak mij aan en breng Uw verandering in dit uur.


-----

Wat als ik Petrus was?

Was mijn reactie op "Volg mij",
dezelfde als : Ga uit van mij,
Want ik ben een zondig mens,
ik doe niet altijd wat ik wens!

Zou ik net als hij gaan op het water,
of zou ik het blijven uitstellen tot later?
En dan het moment als ik kijk naar Hem,
zou ik dan gaan op de klank van Zijn stem?

Wat zou ik antwoorden op Jezus' vraag,
als ik Hem zou ontmoeten vandaag?
U bent de Christus, de Zoon van de Levende Heer,
of geeft mijn antwoord wat anders weer?

Wat zou ik belijden over mijn Heer,
zou ik Hem verloochenen tot drie keer?
Welke tranen zou ik bitter huilen,
als ik de waarheid voor leugen zou verruilen?

Wat zou ik antwoorden op Jezus vraag,
als Hij mij vragen zou: Heb je Mij lief vandaag?
Wat zou ik antwoorden als Hij 't nog een keer vroeg,
Wanneer ik wist dat Hij mijn zonden aan het kruis droeg?

Ik weet nu dat ik Jezus volg en Hem toebehoor!
Is het dagelijks dat ik Zijn zachte stem hoor.
Hij leidt en onderwijst mij de weg, die ik ga,
een weg van vergeving en Zijn gena.-----

Dank u Heer...

Dankbaar ben ik voor het leven,
waarin Hij Zich aan mij openbaarde,
met Zijn Liefde wil Hij mij elke dag omgeven,
om te leven in Zijn nabijheid op aarde.

Dankbaar ben ik voor elk moment,
waarin Hij Zijn Vrede aan mij verklaarde,
ook om mij Zijn genade heeft aangewend,
en ik mocht komen toen Hij mij gebaarde.

Dankbaar ben ik dat ik mag leven,
met Hem hand in hand door leven mag gaan,
om Zijn Liefde aan anderen door te geven,
zodat er blijdschap is in plaats van rouw voortaan.

Dankbaar ben ik dat ik Hem danken mag,
Hij is de Voorziener in alles wat nodig is.
Hem eer en dien ik met heilig ontzag,
omdat door Zijn offer er voor ieder vergeving is.
---

Vergeving
(Lucas 23:34)

Voordat ik tot het punt kwam van vergeving,
vond ik dat de ander veel te ver ging.
Ik had kritiek en pijn van alles wat mij was aangedaan,
ik dreigde door alles wat ik ervan ondervond er onderdoor te gaan.

Wiens schuld was het en wie moest om vergeving vragen,
daarvan vond ik dat die ander niet in mijn buurt moest wagen.
Ik was boos en zeer teleurgesteld door de woorden en gedrag,
dus zei ik tegen de ander maar geen "gedag".

Ik merkte hoe het aan mij knaagde en onrust gaf,
God sprak tot mijn hart totdat ik mij aan Hem overgaf.
Ja Heer, U heeft gelijk, ik moet die ander vergeven,
anders heeft deze en ik nog steeds geen leven.

Dus ging ik in gebed en het was een hele strijd,
om de confrontatie aan te gaan in plaats dat ik het vermijd.
Ja Heer U ging de onderste weg en stierf voor ieder mens,
voor vergeving en de verzoening naar Vaders wens.

Ook ik wil niet meer leven vanuit mijn teleurstelling en pijn,
maar leven met U en in Uw nabijheid zijn.
Niet mijzelf laten vergelden en mijn recht halen,
want die schuld kan ik nooit zelf betalen.


Door U ben ik vrij en kan ik gaan naar anderen,
zodat ons leven van verdriet naar vreugde zal veranderen.
U gaat mee op de weg, die mij schijnbaar moeilijk lijkt,
en U draagt mij door Uw trouw, die tot aan de hemel reikt.---

In de naam van de Koning
(Johannes 20 : 21)

Als heraut van de Koning,
zoekt het Woord een hart als woning.
Hij roept ons bij onze namen,
kom en eet met Mij samen.

Hij, de Mensenzoon,
kwam niet voor een aardse troon.
Gezonden als de Leeuw en het Lam,
Die het God gelijk zijnde niet als roof nam.

Hij kwam als het Licht naar deze aarde,
Als koningskind van grote waarde.
Hij baande de weg voor jou en voor mij,
en Hij zei : Vrees niet, Ik ben nabij.

Als de Koning der Koningen,
in een plaats van vele woningen.
roept Hij ook ons als heraut van Hem,
leef en luister naar Zijn stem
- - - 

Met Jezus in de storm
(Marcus 4 : 35-41)

Zij waren in de boot,
en gingen naar de overkant
van het meer, zoals Hij gebood,
zij hadden alles in de hand.

Zij waren in de boot,
de wind stak op tot een storm,
het werd  stil, zoals Hij gebood,
Jezus had alles in Zijn hand.

ook jij bent in de boot,
en maakt bange momenten mee,
vertrouw op Hem, zoals Hij gebood,
Je bent niet alleen, Hij gaat met je mee.- - -

Emmaüsgangers
(Lucas 24 : 13 – 35)

Zij kwamen met z’n twee van Jeruzalem,
Onderweg spraken ze over Hem,
Hij, Die wonderen had gedaan
En zo vol gezag had gesproken en gestaan.

Zij kwamen van Jeruzalem,
Verdrietig en teleurgesteld in Hem,
Ze waren door alles behoorlijk aangedaan,
Met de vraag: Hoe moet het voortaan? 

Zij kwamen van Jeruzalem

En spraken met elkaar en met Hem,
Over het Woord wat zij niet hadden verstaan,
Was nu alles anders geworden na het kraaien van de haan?

Zij gingen naar Emmaüs en niet meer met z’n twee,
Jezus legde hen de schriften uit en reisde met hen mee.
Er kwamen antwoorden, zij luisterden geboeid naar Hem,
Hij sprak opnieuw met liefde en gezag in Zijn stem.

Zij gingen naar Emmaüs en het Woord reisde met hen mee,
Nu werd Zijn opstanding een ja in plaats van een nee.
Aangekomen in het huis, braken zij het brood met elkaar,
Ze waren niet meer alleen, Hij was daar.

In Emmaüs keken ze elkaar aan en zeiden,
Was ons hart niet brandende in ons beiden,
Terug naar Jeruzalem aangekomen en zeiden voortaan,
“De Heer is waarlijk opgestaan.” 
Geen opmerkingen: