donderdag 18 januari 2018

Deur van Gods gerechtigheidFilippenzen 3:14 -  “…één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” We hebben een weg te gaan ook in dit jaar, dat gaat vaak niet zonder strijd. Het is een hele kunst om onderweg je niet te laten afleiden.

1. Bij een programma op de tv zagen we 2 personen tegen elkaar spelen om de prijs te winnen van een kookprogramma. 1 van hen werd afgeleid door de mensen die naar hem riepen. Terwijl hij bezig was om te snijden, sneed hij zichzelf en verloor kostbare minuten om tot een top gerecht te komen.

2. In de film : “Chariots of fire“ - Een jong begaafd hardloper moet het in Londen opnemen tegen iemand, waar hij enorm tegenop kijkt.  Tijdens hun wedstrijd kijkt hij regelmatig waar zijn tegenstander is, maar heeft niet voldoende techniek en kracht om tot een overwinning te komen. Hierdoor heeft hij het idee dat zijn wereld instort. Totdat een professionele trainer hem wijst om mogelijkheden en de fout die hij maakte in de wedstrijd. Zijn fout was steeds te kijken naar de tegenstander i.p.v. gericht te blijven op het einddoel.

Soms lijken we op de genoemde mensen uit de voorbeelden. We worden afgeleid of wat we zelf denken leidt ons af, waardoor we fouten maken. Veel mensen nemen dit zwaar op en geven of iedereen en alles de schuld of alleen zichzelf. Met als gevolgd dat het lijkt dat ze hun voornemen, doel uit handen laten slaan. Ze voelen de onmacht en het falen over wat er gebeurd is.Paulus : Toch zien we dat Paulus in zijn benadering als dienstknecht van God ook te maken heeft met weerstand en problemen. Denk maar aan wat hij in zijn leven heeft gedaan om christenen te vervolgen en te laten doden, omdat hij van mening was dat zij verkeerd bezig waren. Totdat de Heer zijn ogen opent hoe het werkelijk in elkaar zit en hij inziet dat hij op de verkeerde weg zit. Als Paulus ergens voor ging dat deed hij dat met volle overtuiging en met alles wat in hem was.

Zo ook met het nieuwe geloof in de Here Jezus Christus. Hij ging gelijk aan de slag om anderen te willen overtuigen dat Jezus de Messias is en ging voorbij aan het feit dat hij eigen voor een ander doel in de stad was. Iedereen die geloofde in Jezus, vreesde zijn leven als deze man in hun buurt kwam. Daarentegen waren de Joden die niet in Jezus geloofden ook in verwarring. Wat deed deze
man nou. En er werd een plan gesmeed om hem te doden.

Voorbereiding : Paulus had 14 jaar nodig om aan de slag te kunnen als apostel, nadat het geloof en leven met Christus in hem meer gestalte had gekregen. En hij daarmee aan de slag kon om anderen te onderwijzen en bekend te maken met Jezus.

Mozes had 40 jaar nodig om van de prins van Egypte via schaapsherder onder Jethro te worden geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Een proces dat zijn karakter en persoonlijkheid opnieuw vorm hebben gegeven. Dat gold ook voor de jonge Jozef, die verkocht werd door zijn broers en 22 jaar later zich 2e man van Egypte zich bekend maakte aan zijn broers . Hij noemde daarbij dat niet zij hem hadden gestuurd naar Egypte, maar dat God hem vooruit had gestuurd.

In deze 3 mannen zien we een passie voor God en een verbrokenheid terug. Verbroken door het proces van wat het leven met hen gedaan heeft  en hun reactie van overgave in hun ontmoetingen met God. Bij Mozes en Paulus zien we dat het dan pas begint om door moeilijke perioden heen te gaan, van verwerping door het eigen volk, de aanklachten die ze te verwerken kregen, omdat ze anders waren dan hun eigen volksgenoten. Dus werd ook elke fout en bedreiging en ten onrechte ten laste gelegd.

In alle gevallen zien we hoe God in hen aan het werk is en zij vanuit Gods zicht op de situatie en mensen doorgaan. Zij zijn bereid om hun leven niet te achten en te sterven voor hun Heer en God. Mozes doet voorbede voor een volk dat tegen hem en God opstond. Hij komt op voor het belang van God en de toekomst van het volk door God te herinneren, waarom Hij dit volk uit Egypte heeft geleid en met welk doel.Paulus verwoordt zijn eigen bewegen als volgt : 2Timotheus 4:7 – “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.
Tijdens de opleiding in Utrecht deden we regelmatig een loop van een aantal km als studenten. Daarbij zag je mensen op verschillende manieren bezig. Er waren er, die  als een speer van start gingen, maar moesten na een tijdje rustig gaan lopen. Dit, omdat ze het tempo niet volhielden tot het einde. Anderen bleven in dezelfde snelheid lopen van begin tot eind van de loop. Zij hadden een cadans / evenwicht gevonden in het hardlopen, van waaruit zij constant door konden gaan.

Zo zie je ook dat mensen, zoals Jezus in de gelijkenis van de zaaier het beschrijft als degenen die op rotsachtige bodem gezaaid worden. Ze zijn snel enthousiast, maar verliezen hun geloof als het moeilijk wordt. Anderen gaan ervoor maar krijgen onderweg allerlei problemen, waar ze zoveel aandacht aan moeten geven, in de gelijkenis geldzorgen en zorgen voor het leven. En weinigen behalen de volle opbrengst van wat er gezaaid is. Dat is waar Paulus over spreekt als hij zegt de goede strijd heeft gestreden, de loop tot een einde heeft gebracht en daarmee het geloof behouden.

Het is een nieuw jaar. De teller is weer op nul gezet en opnieuw begonnen.  In dit jaar mogen we uitzien naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Mogelijk zien we er niet naar uit, omdat we het afgelopen jaar nog niet los hebben kunnen laten en de zorgen meenemen in het nieuwe jaar.  Toch zegt : Psalm 118:23 – “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en blij zijn.” Omdat een jaar uit 365 dagen bestaat mogen we dit elke dag toepassen. In het bijzonder staan we aan het begin en eind van een jaar hier extra bij stil.De Psalmschrijver vertelt, waarom we ons mogen verheugen en blij zijn. Hij vertelt dat dit te maken heeft met : Psalm 118:19-20 – “Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal de Heer loven. 20 Dit is de poort van de Heer, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.”

Door Gods gerechtigheidJezus, hebben wij toegang hebben gekregen naar God en Zijn beloften
Hij is onze Verlosser & Advocaat, door Wie wij wij ook een glansrijke toekomst hebben gekregen, die zeker is. Gefundeerd in het volbrachte werk van Christus. Door geloof zijn wij gerechtvaardigd tot God en mogen wij vrijmoedig toetreden tot de troon van Zijn genade.

Psalm 118: 21 –  “Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.”
God is een God, Die luistert naar de stem van Zijn kinderen. Hij hoort en ziet ons. Niet alleen wat wij bidden, maar kijkt door de buitenkant heen en ziet ons hart. Als wij geen woorden kunnen geven, kent Hij de bedoelingen en verlangens van ons hart. Zo kan een vader en moeder met een kind ook zien, weten wat het bedoeld en nodig heeft. Het communiceert vanbinnen uit. God wil ook door Zijn Geest, die Hij als onderpand heeft gegeven ons hart en verstand zegenen en ons leven aanraken en leiden om tot een goed eind van alle dingen te komen.

Psalm 118: 22-23 – “De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.  23 Dit is door de Heer geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” 
Het fundament van ons geloof is van levensbelang. We zien hier een Woord dat Jezus zelf en Paulus ook gebruiken in hun spreken en schrijven. Jezus is de Hoeksteen van het leven met God. Hij is de Hoeksteen onze besluiten en bewegen vanuit het geloof in God. Hij is de Hoeksteen van onze relaties met anderen. 

Om een fundament te leggen voor een nieuw gebouw, moet er eerst bodem onderzoek gedaan worden. De ondergrond van een gebouw is belangrijk voor wat we er op bouwen. Wij kennen geen rotsbodem, zoals Jezus spreekt over het doen van wat Hij leert is als iemand die bouwt op de rots. Wij hebben meer zachte bodems waarin heipalen moeten komen om als steun van het gebouw te dienen. Daarop komt het fundament van een huis of groter gebouw. Hoe groter het gebouw, des te dieper en forser is het fundament.

Dat zien we ook in de voorbeelden van Jozef, Mozes en Paulus. Hun voorbereidende jaren om God te kunnen dienen met de opdracht die zij ieder hadden, ging niet over één nacht ijs. Zij hadden hier jaren voor nodig. Jaren die misschien in het proces als verloren jaren aangemerkt worden voor iemand, die niet het doel kent wat God ermee voor heeft. Dat overkomt ons zelf ook. We stellen ons de vraag: “Waarom leef ik en maak ik mee waar ik doorheen ga?” Vragen waar niet 1, 2, 3 een antwoord op is.

Toch zien we dat bij alle drie de basis van het geloof en het contact met God hen heeft geholpen om verder te komen. Het gaf voldoende om op God te kunnen vertrouwen, ook al was de zin ervan niet zichtbaar. Die basis zien we ook in Psalm 118 : 24 – 29 Woorden, die elke dag een gebed en een dank uit ons hart kunnen zijn. Woorden die doorkneed zijn met het leven met God.26 Gezegend wie komt in de Naam van de Heer! Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer.  Prachtige woorden uit vers 26 : “Baruch haba b'Shem Adonai.” Woorden die spreken over Jezus. Jezus komt als de gezegende in de Naam van de Heer. Daardoor kunnen wij ons verheugen, uitzien naar God, is Hij het licht op ons pad, is Hij de reden steeds weer waarom we God kunnen prijzen en mogen vertrouwen.

Hem kennen en gekend zijn is de grootste zegen die we mogen ontvangen en dragen in ons leven. Dat is ook de grootste gave om uit te delen door het hele jaar heen, waardoor ook zij gezegend zullen worden.