woensdag 8 maart 2017

De gelijkenis van de lampDe gelijkenis van de lamp - Markus 4 : 21-25
Op kamp met de padvinderij / scouting was het leuk om in late avond op pad te gaan met elkaar. Sommigen hadden een zaklamp bij zich. Het voordeel was dat zij direct voor zich zagen waar ze liepen en het nadeel dat wat er om hen heen was niet meer zagen. Zo vergelijken veel mensen het Christelijk geloof. Een smal paadje van denken waar het alleen gaat om dat jij het goed ziet waar het pad loopt. En de rest van de wereld valt weg.Terwijl het geloof meer te vergelijken is als een opgaande zon. Je ziet niet alleen je eigen stukje maar ook alles om je heen. Je kleine wereld wordt mega groot en helpt je om dat met anderen te delen vanuit de Liefde van God, omdat Hij hen ook uit de duisternis wil halen. Hij wil met Zijn licht van liefde, barmhartigheid en genade ook in hun leven schijnen, zodat ze deel krijgen aan Zijn realiteit. Zonder Hem kunnen we God niet zien en ervaren in ons leven.

Marcus 4: 21 - Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Jezus spreekt in Marcus 4 over het Woord van God in ons leven. Eerst 4 voorbeelden in “de gelijkenis van de zaaier” waar het Woord in ons leven kan komen en waartoe het dient. Daarna spreekt hij over het Woord van God als een lamp in ons leven. Dat Woord heeft kiemkracht. Het is niet bedoeld om op de plank te blijven van : “Het is nu de tijd niet, ben te jong, ben te oud, heb het te druk of ik ben er nog niet aan toe.

Vers 21 spreekt over een lamp, die binnen wordt gebracht. Jezus kwam in contact met mensen van Zijn tijd. Hij bracht een nieuwe leer en onderwees de mensen met gezag. (Mc. 1:22) Wat Hij zei, dat konden ze ook door de wonderen, tekenen en genezingen zien. Er gebeurde iets als Jezus sprak. Zijn Woorden waren niet alleen woorden, die alleen gehoord moest worden. Het waren woorden, die gehoorzaamd moesten worden. Een boze geest, die een man vasthield en deze daardoor als bezetene leefde, moest hem verlaten op het woord van Jezus. De zieken werden genezen op het Woord van Jezus. 
Als de melaatse komt. Zegt hij op zijn vraag: Ik wil het. Wordt rein. (Matt. 8:3) En de man geneest. Als hij de man met de verlamde hand (Mc. 3: 3-5) in het midden vraagt te gaan staan op sabbat, wordt de hand genezen op het moment dat Hij zegt om zijn hand uit te strekken. De scharen krijgen onderwijs en Jezus deelt het brood en de vissen, zodanig dat er in overvloed overblijft. (Mc.6:30-44) Het meisje dat dood is, zegt Hij , “Meisje sta op” en zij staat op. (Mc. 5:35-43) De man die door zijn vrienden door het dak voor zijn voeten wordt gelegd, zegt Hij; “Sta op en neem uw matras mee en wandel” hij is genezen. (Mc. 2:9)

 
Als Jezus ergens kwam, ging het licht aan. Er kwam licht in de duisternis van het bestaan. Er kwam hoop op plaatsen, waar de horizon verdwenen was in uitzichtloosheid. Daar waar de dood was gekomen, moest deze wijken omdat Hij die het Leven is, leven bracht in een lichaam, het gezin en het leven van mensen.

22 Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.
In de gelijkenis van het zaad wordt in de grond gestopt. Onzichtbaar voor de buitenwereld. En wat je niet ziet dat is er niet. God zie je niet, dus Hij bestaat niet. De wind zien we ook niet en toch merken we het effect als het waait. Ons verstand is niet zichtbaar, maar in contact met elkaar en in wat we doen, wordt zichtbaar hoe we denken en wie we zijn.

Het zaad heeft kracht gekregen om te gaan groeien. Deze wordt zichtbaar als het zaad ontkiemt is en naar de oppervlakte van de aarde groeit en boven komt. Het moment dat het zichtbaar wordt, weten we ook dat daar een plant, boom, struik, bloem op zal schieten. In het leven zal ons geloof net als het zaad de aarde ontworstelen en zichtbaar worden in het Licht van God.

Het leven gaat niet over rozen, maar een roos kan bloeien in de woestijn zegt Jesaja.  Dat spreekt van hoop in moeilijke tijden, die ons leven erg kunnen vormen en ons geloof versterken.  Daarom is het belangrijk om het Woord van God in ons leven te koesteren als het kostbaarste geschenk. Iets wat onvervangbaar is. Iets wat van levensbelang is op momenten dat alle andere bronnen en mensen wegvallen.

Het spreekt van Gods beloften en Zijn wil met ons leven. Daarom dat Psalm 119 een bejubeling is van het Woord van God. In Psalm 119:105 zegt het : Uw Woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Voet staat voor hoe wij bewegen in ons leven en welke keuzen wij maken. Het pad spreekt van de richting, die we uitgaan met de keuze van ons leven. 


Daarom dat Jezus spreekt over het zaaien op de akker van je vlees en het zaaien op de akker van de Geest. In beide gevallen zal Gods Geest Zijn licht erover laten schijnen. Worden we overtuigd van de zonde in ons leven en Gods grote liefde om tot Hem te komen, zodat wat duister is in ons licht wordt en de weg vrij wordt voor Zijn licht. Of vervult blijdschap en dankbaarheid ons vanwege de zegen die God in ons leven laat zien. Hij bekroont dat met de innerlijke zekerheid door Zijn liefde en Zijn Geest in ons. Daarmee bezegelt Hij de overwinning van Christus over de zonde en de dood in ons leven.

23 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen.
Hij heeft het hier spreekwoordelijk niet over onze fysieke oren, die aan ons hoofd zitten. Maar juist spreekt hij tot zijn omstanders of zij hun hart openen voor de woorden van Genade en Eeuwig Leven waarvoor Jezus in deze wereld is gezonden. Als je je afsluit en een muur om je hart heen zet, probeer je alles buiten te houden wat jou kan kwetsen.

Maar Gods gedachten en Jezus bedoeling is om je leven te zegenen, genezen en vrij te maken van alles wat jou belemmert om te functioneren, zoals God het heeft bedoeld. God houdt van jou. Hij heeft daar Zijn Zoon, die in dit verhaal nog rondgaat, gegeven om ons de kans en gelegenheid te geven om de Vader der lichten te leren kennen en deel te krijgen aan Zijn vergeving, genade en
eeuwig leven.

Zoals iemand, die verstopte oren heeft, het nodig heeft dat de dokter ze uitspuit, zo hebben wij nodig dat wat Jesaja 59: 1 en 2 zegt : 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Hier zien we dat God niet Zijn oren voor zijn volk wil toestoppen en ver van hun verwijdert wil zijn. Maar zegt Hij; Door je eigen toedoen is er verwijdering tussen jullie en mij. Daarom dat je, die muur ervaart in je leven.

 

Dat zegt Hij niet, omdat God het zo wil laten, maar om Zijn volk ook aan te sporen hiermee in hun leven aan de slag te gaan, zodat ze weer gaan horen wat God in hun midden wil spreken en alles weer op orde komt. Juist vanaf Jesaja 40 – 66 spreekt God over de verandering van de situatie van Zijn volk in Babel en zij weer zicht krijgen op Zijn vergeving, verlossing en de terugkeer naar Israël. En dus weer op hun plaats komen waar God het liefst met hen door wil gaan als een licht voor de natiën.

Wij zijn ook geroepen om dat licht te zijn. En dat begint bij onszelf. Daarvoor moeten onze oren en ogen geopend zijn om te horen en zien wat het Evangelie te zeggen heeft in deze tijd. De bron is God, Hij is de Gever van het leven. Jezus spreekt in Johannes 15 over de relatie tussen Hem en de Vader. Wat Hij doet en spreekt, doet en spreekt Hij onder leiding van de Heilige Geest in relatie tot de Vader.

Als mens heeft Jezus zijn Goddelijkheid afgelegd en had nodig als iedere gelovige dat God de Vader Hem leidde. Doet wat de Vader wil. God verbindt zich aan Zijn woorden, waardoor mensen verbaasd waren en spraken over Jezus : “Hij heeft een nieuwe leer en spreekt met gezag.” (Mc. 1:22) Zijn oren waren open voor wat de Vader zei en dat sprak Hij. Ook wij mogen de Woorden van God spreken. Hij heeft Zijn gemeente de Bijbel en Zijn Geest gegeven.

24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden.
Heb je weleens een inschattingsfout gemaakt met het opmeten van iets? Dat je
naar de winkel bent gegaan of een vakman en deze op jouw woorden en berekening het op maat maakte? Het vervelende is als je thuis komt dat iets te groot of te klein is. Of je hebt iets opgemeten en verkeerd afgezaagd. Dan heb je een stuk over of te weinig. Als je over hebt kun je nog bijsturen, maar als je te kort hebt, moet je overnieuw beginnen. 


Het horen waar Jezus over spreekt gaat verder dan het aanhoren. Het te maken met wat Hij tegen Zijn discipelen spreekt en ook in de gelijkenissen illustreert. Horen = doen. In het Westen zijn we gewend om te leren door te luisteren, maar doen, daar hebben we een scheiding tussen theorie en praktijk. Jezus was een man van de praktijk. Steeds weer in de gelijkenissen, de wonderen, tekenen, genezingen, zien hoe praktisch de woorden van Jezus zijn. Er is geen ruimte om het aan te horen en het woord als de korrel op de plank te laten liggen. Het Woord is bedoeld om vrucht te dragen, te doen waartoe God het heeft gezonden.

25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Het lijkt op de andere gelijkenissen van de ponden en talenten. Als je met hetgeen je hebt gehoord aan de slag gaat, zal het resultaat hebben. Het zal verandering geven en een opbrengst. Wat wordt  als volgt in Romeinen 6: 22 en 23 verwoord - Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Ons leven wordt door het volbrachte werk van Christus ontkoppelt van de van de zonde, wat ons leven op een verkeerd spoor houdt. Jezus brengt ons leven op de plaats van bestemming die God voor ogen heeft. Dat is een onverdiende gunst van God in ons leven. Wanneer wij ons leven geven in handen van God en een volgeling van Jezus worden, zal dit niet zonder resultaat zijn zegt Marcus 4:25 en Romeinen 6:23. Je ontvangt zoveel gunst van God dat je een heel nieuw bestaan mag opbouwen, wat eeuwigheidswaarde heeft. 

maandag 6 maart 2017

Jezus sterkt mijn hart en geeft mijn handen kracht.

Teksten : Jesaja 35: 3-6 en Marcus 3 : 1-6

Toen ik 16 jaar was ging ik met jongens uit de buurt naar de dijk langs het kanaal door Walcheren. Bij de brug van Oost- en West-Souburg staat een brugwachtershuisje. Daarachter bomen op de helling van de dijk, die ook naast het spoor liep. Met een sprong pakte ik een tak vast boven de helling, toen ik losliet kwam ik verkeerd op de grond terecht. Met als gevolg dat mijn beide polsen waren gekneusd.
Dat gaf tijdelijk voor een paar maanden heel veel ongemak. Optillen kon ik niet. Het stuur van mijn fiets vasthouden deed heel veel zeer. En zo heb ik er lang last van gehad en zelfs tot jaren erna gemerkt dat mijn polsen gevoelig waren. In het verhaal van Marcus komt Jezus in de synagoge en ook een man, die een permanente verlamde hand had.

Marcus 3:1 en 2 - En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. 2 En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Jezus werd gezien als schuldige en hoofdverdachte. Iedereen stond op scherp om te zien wat Jezus op de Sabbat zou gaan doen. We zien de houding van de mensen en hun leiders. Wat zij met elkaar hadden afgesproken was belangrijker, dan de ontferming van God naar een mens met een gebrek, ziekte of probleem. Aan de kant van de toenmalige gelovigen was het van belang, dat je deed wat er van je verwacht werd.

Nu was het 400 jaar stil en God had niet meer door een profeet tot hen gesproken. De eerste, die spraken waren de engelen die Johannes en Jezus aankondigden. De sterren die voor de wijzen een teken waren van een nieuwe koning. Voor de gewone burger, ging het leven van alledag door ook het geloofsleven kende geen verandering. Zij leefden in de voetstappen van de tradities die door de eeuwen heen gevormd waren.
En nu kwam er beweging. Een rimpeling in het water, wat als een enorme plons werd ervaren. De beweging na de dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zou alles in een stroomversnelling brengen. Maar nu waren het de eerste tekenen en wonderen die zij van Jezus meemaakten naar de verandering van Testament. Niet alleen de geestelijke leiders, maar ook de wereldlijke leiders stonden op scherp en keken toe hoe het verhaal om Jezus heen zich zou ontwikkelen, met het voornemen om het te laten mislukken. Na 400 jaar beproefd te hebben op de manier, waarop zij geloofden, was verandering NIET nodig. Vonden zij. Maar God dacht daar anders over.

Nu anno 2017 zien we hoe de wereld om ons heen ook kijkt naar het lichaam, de gemeente van Jezus Christus. We kunnen veel leren van de wereld om ons heen. Niet alles, maar er zijn zaken, die we kunnen overwegen. Zij letten erg op hoe wij als gelovigen, christenen door het leven gaan. Wanneer wij iets doen wat in hun ogen en opvatting niet kan, zullen ze ons er mee confronteren.

De Bijbel werkt als een spiegel voor de gelovige. Het woord van God / Jezus werkt als een douche dat ons reinigt, zoals Jezus in Johannes 15:3 zegt : Jullie zijn rein / schoon vanwege het Woord wat Ik, Jezus, gesproken heb. Die douche hebben we dagelijks nodig om zonder vlek en zonder rimpel in deze wereld te leven. Niet mee te gaan met zaken die tegen Gods woord en bedoeling ingaan, maar juist te wandelen in lijn met Gods woord en door Zijn Geest.
Soms kan het leven ons tegen zitten en zijn wij door omstandigheden beperkt in onze bewegingsvrijheid. We zijn misschien door pijn, verdriet, teleurstelling onthand en weten niet hoe we verder moeten gaan. Steeds weer lijkt het ons tegen te zitten en bevestigen, dat wij het niet in onze hand hebben om zaken, situaties en mensen, waaronder wij zelf te veranderen. Misschien lijken we wel op de man met de verschrompelde/ verlamde hand, die het nodig heeft om Jezus te ontmoeten.

3 En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. In deze verzen zien we dat Jezus begint te spreken. Eerst tot de man met de verschrompelde hand. “Sta op en ga in het midden staan.” Dat klinkt als het liedje : ‘It’s me, it’s me o Lord, standing in the need of prayer” Het liedje vertelt dat het niet om een ander gaat dan ik zelf. Ik heb het nodig dat er voor mij gebeden wordt. Ik heb een dringend verzoek tot u.Hier in Marcus vraagt Jezus de man om zichtbaar voor iedereen te gaan staan. Wat zou er door deze man zijn hoofd zijn gegaan. Schaamte, schuld,
verwerping, angst? Misschien overkomt het hem en laat hij het over zich komen. Er was immers zoals voor deze man met deze hand geen positieve verandering geweest. Ook voor hem was het 400 jaar stil geweest en de manier waarop zij hun geloof beleefde de enige manier waarop hij het zou kunnen bedenken. Wat zou Jezus dan willen?

Marcus 3:4 En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Dan begint Jezus weer te spreken, maar nu tot de menigte om Hem heen. Hij spreekt hen aan of het ethisch verantwoord is om goed te doen en zijn leven te redden. Hij spreekt ze aan op hun geestelijke waarden en normen. Mag je God verwachten voor iemands genezing? Het is toch zo zichtbaar al die jaren, dat we misschien met z’n allen er zo gewoon aan zijn dat die man dit heeft.

Het kan zijn dat we het misschien daardoor niet meer zo opmerken. En zeker de vraag voor verandering misschien op de plank van “Dit is onmogelijk” hebben gelegd. Wat het met de persoon in kwestie deed staat er niet bij. 

Wanneer je dichterbij iemand staat, weet je soms meer de strijd die iemand met zichzelf voert. De buitenwereld heeft daar niet altijd weet van en kijkt wat zij ziet. Daarmee worden veel mensen verkeerd ingeschat en beoordeeld. Wanneer wij van anderen horen hoe zij over ons denken, geeft dat we vaak ons laten belemmeren en wij als het ware als die hand van de man, innerlijk verschrompelen en terughouden.

En niet doen waartoe, waarvoor wij zijn geschapen en zijn bedoeld. Daarbij geven wij vaak onze talenten prijs voor de stem van de sterkste. Zij kunnen het beter dan ik. Zij weten het beter dan ik. Ik heb niet zoveel als zij, laten zij het maar doen.  Dit is precies waarom Jezus is gekomen. Hij wist dat de boze met zijn influisteringen ons wil afleiden en wil zijn plan met ons uitvoeren. Hij is gekomen zegt Jezus om te vernietigen, verdelgen en te doden. Dat lezen we in Johannes 10 het gedeelte over de Goede Herder, de tegenstander en de huurlingen. 


Getuigenis en preek Nick  Vujicic Met God is alles mogelijk

Als er iets is wat in onze levens geroofd, vernietigd en gedood wordt, dan is het wel de droom die God in ieders hart heeft gelegd. Hij heeft grote en ondoorgrondelijke dingen met ons voor. Hij gaat niet van onze onmogelijkheden uit, maar van Zijn mogelijkheden. De arm van de Heer is NIET te kort om te verlossen. En dat lezen we in vers 5.
 
Marcus 3:5 En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.
Wat opvalt is dat de man doet wat Jezus zegt. De hand die verlamd is en geen toonbeeld van kracht en gezondheid, steekt hij naar voren. Als teken van : Ik kan het niet, doet U het maar Heer. Op dat moment dat de man dit doet, gebeurt het wonder. Wat de man niet kan, maakt God mogelijk. De hand wordt genezen en hij kan er alles mee wat zijn andere hand ook kan. Wij worden als gelovigen vergeleken met leden van een lichaam en m.n. de gemeente van Jezus Christus.

Waar heb ik innerlijke kracht voor nodig in mijn leven? De vraag die dan naar mij toekomt is: Wat zou Jezus hierin kunnen betekenen voor mij? Als we lezen in Jesaja 35: 3 en 4 zien we dat onze handen staan als synoniem van ons hart. 3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen.
De Heer spreekt hier door Jesaja tot Zijn volk. Hij wijst op de handel en wandel van Zijn volk. Hij zegt tegen ze: Jullie laten je meevoeren door je hart zonder er goed bij na te denken. Jullie reageren op je impulsen, in plaats dat je verwachting op God is en Hem zoekt voor de problemen in je leven, je volk en het land.

Daarvoor heb je kracht nodig om niet slap te zijn, maar standvastig in het geloof te worden, door te durven vertrouwen op God. Niet alleen in schaamte verborgen voor iedereen. Maar openbaar uitkomen Wie God voor jou is en dat je Hem vertrouwd en volgt. Maak keuzes met God in je leven.

Het positieve ervan is dat we nog steeds nieuwe keuzes kunnen maken. Dat wat fout is gegaan, dat we samen met God nieuwe stappen kunnen nemen. Daar hebben we Zijn kracht voor nodig. Soms zijn we als de olifant die in zijn jeugd als kleine olifant aan een touw aan een balk zijn bevestigd. Het touw wat de olifant moet tegenhouden om weg te lopen, is door de jaren heen slechts een touwtje en een houtje voor de grote gigant geworden. Maar het denken is nog als een kleine olifant, zodat hij braaf op zijn plek blijft.

Misschien wordt het tijd om van onze oude plek af te stappen? God heeft Zijn Woord en Zijn Geest in deze wereld gegeven om te laten weten wat Hij heeft gesproken en nog steeds tot ons te zeggen heeft. Durft je daarvoor jouw hart opnieuw voor te openen? Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.

Als we lezen wat Jesaja hierom heen zegt over de Messias die komen zou. Zien we Jezus. Daar waar droogte is in ons leven, komt nieuwe hoop en begint Gods droom in ons leven weer tot bloei te komen. Daar waar wij het niet zien, en mogelijk blind zijn voor hoe God het ziet, wil Hij onze ogen openen. Daar waar ik geen stap vooruit kom, mag ik Hem verwachten en met Hem meewandelen, omdat Hij een nieuwe weg in mijn leven, situatie en relatie gaat.

Misschien roept u het wel uit als een Jesaja die in de tegenwoordigheid van God komt. Ik ben een mens onrein van hart, handen of hoofd (lippen) God wil u in Christus tegemoet komen en vergeven. Wij mogen door het volbrachte werk bij Hem komen en ontvangen omdat wij Zijn geliefde kinderen zijn en Hij ons wil zegenen. Als Hij tegen ons zegt : zegent, maar vervloekt niet. Dan is dat ook wat God in ons leven wil doen. En niet alleen in ons, maar ook onze familie, dorp, omgeving en land.

Mijn gebed
Heer, wilt U mijn ogen openen, daar waar ik het niet zien kan.
Heer, wilt U mijn hart aanraken, daar waar ik me niet durf te openen.
Heer, wilt U mijn handen aanraken, daar waar ik gestopt ben om het goede te doen.
Heer, wilt u mij weer dromen geven, omdat ik weer zal leven vanuit de hoop van het geloof.   
Heer, ik vergeef hen, die mij iets aangedaan hebben.
Heer, wilt u mij vergeven voor wat ik anderen heb aangedaan.
Heer, wilt u mijn leven reinigen, omdat ik weer helemaal voor U mag gaan.  
Dank U Heer voor Uw grote liefde  en oneindige trouw,
dat ik door Jezus de macht heb gekregen  een kind van God te zijn,
en ik U als mijn hemelse Vader mag kennen  en weten dat U van mij houdt.
Dit alles vraag ik U in Jezus Naam. Amen.