maandag 6 maart 2017

Jezus sterkt mijn hart en geeft mijn handen kracht.

Teksten : Jesaja 35: 3-6 en Marcus 3 : 1-6

Toen ik 16 jaar was ging ik met jongens uit de buurt naar de dijk langs het kanaal door Walcheren. Bij de brug van Oost- en West-Souburg staat een brugwachtershuisje. Daarachter bomen op de helling van de dijk, die ook naast het spoor liep. Met een sprong pakte ik een tak vast boven de helling, toen ik losliet kwam ik verkeerd op de grond terecht. Met als gevolg dat mijn beide polsen waren gekneusd.
Dat gaf tijdelijk voor een paar maanden heel veel ongemak. Optillen kon ik niet. Het stuur van mijn fiets vasthouden deed heel veel zeer. En zo heb ik er lang last van gehad en zelfs tot jaren erna gemerkt dat mijn polsen gevoelig waren. In het verhaal van Marcus komt Jezus in de synagoge en ook een man, die een permanente verlamde hand had.

Marcus 3:1 en 2 - En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. 2 En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Jezus werd gezien als schuldige en hoofdverdachte. Iedereen stond op scherp om te zien wat Jezus op de Sabbat zou gaan doen. We zien de houding van de mensen en hun leiders. Wat zij met elkaar hadden afgesproken was belangrijker, dan de ontferming van God naar een mens met een gebrek, ziekte of probleem. Aan de kant van de toenmalige gelovigen was het van belang, dat je deed wat er van je verwacht werd.

Nu was het 400 jaar stil en God had niet meer door een profeet tot hen gesproken. De eerste, die spraken waren de engelen die Johannes en Jezus aankondigden. De sterren die voor de wijzen een teken waren van een nieuwe koning. Voor de gewone burger, ging het leven van alledag door ook het geloofsleven kende geen verandering. Zij leefden in de voetstappen van de tradities die door de eeuwen heen gevormd waren.
En nu kwam er beweging. Een rimpeling in het water, wat als een enorme plons werd ervaren. De beweging na de dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zou alles in een stroomversnelling brengen. Maar nu waren het de eerste tekenen en wonderen die zij van Jezus meemaakten naar de verandering van Testament. Niet alleen de geestelijke leiders, maar ook de wereldlijke leiders stonden op scherp en keken toe hoe het verhaal om Jezus heen zich zou ontwikkelen, met het voornemen om het te laten mislukken. Na 400 jaar beproefd te hebben op de manier, waarop zij geloofden, was verandering NIET nodig. Vonden zij. Maar God dacht daar anders over.

Nu anno 2017 zien we hoe de wereld om ons heen ook kijkt naar het lichaam, de gemeente van Jezus Christus. We kunnen veel leren van de wereld om ons heen. Niet alles, maar er zijn zaken, die we kunnen overwegen. Zij letten erg op hoe wij als gelovigen, christenen door het leven gaan. Wanneer wij iets doen wat in hun ogen en opvatting niet kan, zullen ze ons er mee confronteren.

De Bijbel werkt als een spiegel voor de gelovige. Het woord van God / Jezus werkt als een douche dat ons reinigt, zoals Jezus in Johannes 15:3 zegt : Jullie zijn rein / schoon vanwege het Woord wat Ik, Jezus, gesproken heb. Die douche hebben we dagelijks nodig om zonder vlek en zonder rimpel in deze wereld te leven. Niet mee te gaan met zaken die tegen Gods woord en bedoeling ingaan, maar juist te wandelen in lijn met Gods woord en door Zijn Geest.
Soms kan het leven ons tegen zitten en zijn wij door omstandigheden beperkt in onze bewegingsvrijheid. We zijn misschien door pijn, verdriet, teleurstelling onthand en weten niet hoe we verder moeten gaan. Steeds weer lijkt het ons tegen te zitten en bevestigen, dat wij het niet in onze hand hebben om zaken, situaties en mensen, waaronder wij zelf te veranderen. Misschien lijken we wel op de man met de verschrompelde/ verlamde hand, die het nodig heeft om Jezus te ontmoeten.

3 En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. In deze verzen zien we dat Jezus begint te spreken. Eerst tot de man met de verschrompelde hand. “Sta op en ga in het midden staan.” Dat klinkt als het liedje : ‘It’s me, it’s me o Lord, standing in the need of prayer” Het liedje vertelt dat het niet om een ander gaat dan ik zelf. Ik heb het nodig dat er voor mij gebeden wordt. Ik heb een dringend verzoek tot u.Hier in Marcus vraagt Jezus de man om zichtbaar voor iedereen te gaan staan. Wat zou er door deze man zijn hoofd zijn gegaan. Schaamte, schuld,
verwerping, angst? Misschien overkomt het hem en laat hij het over zich komen. Er was immers zoals voor deze man met deze hand geen positieve verandering geweest. Ook voor hem was het 400 jaar stil geweest en de manier waarop zij hun geloof beleefde de enige manier waarop hij het zou kunnen bedenken. Wat zou Jezus dan willen?

Marcus 3:4 En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Dan begint Jezus weer te spreken, maar nu tot de menigte om Hem heen. Hij spreekt hen aan of het ethisch verantwoord is om goed te doen en zijn leven te redden. Hij spreekt ze aan op hun geestelijke waarden en normen. Mag je God verwachten voor iemands genezing? Het is toch zo zichtbaar al die jaren, dat we misschien met z’n allen er zo gewoon aan zijn dat die man dit heeft.

Het kan zijn dat we het misschien daardoor niet meer zo opmerken. En zeker de vraag voor verandering misschien op de plank van “Dit is onmogelijk” hebben gelegd. Wat het met de persoon in kwestie deed staat er niet bij. 

Wanneer je dichterbij iemand staat, weet je soms meer de strijd die iemand met zichzelf voert. De buitenwereld heeft daar niet altijd weet van en kijkt wat zij ziet. Daarmee worden veel mensen verkeerd ingeschat en beoordeeld. Wanneer wij van anderen horen hoe zij over ons denken, geeft dat we vaak ons laten belemmeren en wij als het ware als die hand van de man, innerlijk verschrompelen en terughouden.

En niet doen waartoe, waarvoor wij zijn geschapen en zijn bedoeld. Daarbij geven wij vaak onze talenten prijs voor de stem van de sterkste. Zij kunnen het beter dan ik. Zij weten het beter dan ik. Ik heb niet zoveel als zij, laten zij het maar doen.  Dit is precies waarom Jezus is gekomen. Hij wist dat de boze met zijn influisteringen ons wil afleiden en wil zijn plan met ons uitvoeren. Hij is gekomen zegt Jezus om te vernietigen, verdelgen en te doden. Dat lezen we in Johannes 10 het gedeelte over de Goede Herder, de tegenstander en de huurlingen. 


Getuigenis en preek Nick  Vujicic Met God is alles mogelijk

Als er iets is wat in onze levens geroofd, vernietigd en gedood wordt, dan is het wel de droom die God in ieders hart heeft gelegd. Hij heeft grote en ondoorgrondelijke dingen met ons voor. Hij gaat niet van onze onmogelijkheden uit, maar van Zijn mogelijkheden. De arm van de Heer is NIET te kort om te verlossen. En dat lezen we in vers 5.
 
Marcus 3:5 En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.
Wat opvalt is dat de man doet wat Jezus zegt. De hand die verlamd is en geen toonbeeld van kracht en gezondheid, steekt hij naar voren. Als teken van : Ik kan het niet, doet U het maar Heer. Op dat moment dat de man dit doet, gebeurt het wonder. Wat de man niet kan, maakt God mogelijk. De hand wordt genezen en hij kan er alles mee wat zijn andere hand ook kan. Wij worden als gelovigen vergeleken met leden van een lichaam en m.n. de gemeente van Jezus Christus.

Waar heb ik innerlijke kracht voor nodig in mijn leven? De vraag die dan naar mij toekomt is: Wat zou Jezus hierin kunnen betekenen voor mij? Als we lezen in Jesaja 35: 3 en 4 zien we dat onze handen staan als synoniem van ons hart. 3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen.
De Heer spreekt hier door Jesaja tot Zijn volk. Hij wijst op de handel en wandel van Zijn volk. Hij zegt tegen ze: Jullie laten je meevoeren door je hart zonder er goed bij na te denken. Jullie reageren op je impulsen, in plaats dat je verwachting op God is en Hem zoekt voor de problemen in je leven, je volk en het land.

Daarvoor heb je kracht nodig om niet slap te zijn, maar standvastig in het geloof te worden, door te durven vertrouwen op God. Niet alleen in schaamte verborgen voor iedereen. Maar openbaar uitkomen Wie God voor jou is en dat je Hem vertrouwd en volgt. Maak keuzes met God in je leven.

Het positieve ervan is dat we nog steeds nieuwe keuzes kunnen maken. Dat wat fout is gegaan, dat we samen met God nieuwe stappen kunnen nemen. Daar hebben we Zijn kracht voor nodig. Soms zijn we als de olifant die in zijn jeugd als kleine olifant aan een touw aan een balk zijn bevestigd. Het touw wat de olifant moet tegenhouden om weg te lopen, is door de jaren heen slechts een touwtje en een houtje voor de grote gigant geworden. Maar het denken is nog als een kleine olifant, zodat hij braaf op zijn plek blijft.

Misschien wordt het tijd om van onze oude plek af te stappen? God heeft Zijn Woord en Zijn Geest in deze wereld gegeven om te laten weten wat Hij heeft gesproken en nog steeds tot ons te zeggen heeft. Durft je daarvoor jouw hart opnieuw voor te openen? Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.

Als we lezen wat Jesaja hierom heen zegt over de Messias die komen zou. Zien we Jezus. Daar waar droogte is in ons leven, komt nieuwe hoop en begint Gods droom in ons leven weer tot bloei te komen. Daar waar wij het niet zien, en mogelijk blind zijn voor hoe God het ziet, wil Hij onze ogen openen. Daar waar ik geen stap vooruit kom, mag ik Hem verwachten en met Hem meewandelen, omdat Hij een nieuwe weg in mijn leven, situatie en relatie gaat.

Misschien roept u het wel uit als een Jesaja die in de tegenwoordigheid van God komt. Ik ben een mens onrein van hart, handen of hoofd (lippen) God wil u in Christus tegemoet komen en vergeven. Wij mogen door het volbrachte werk bij Hem komen en ontvangen omdat wij Zijn geliefde kinderen zijn en Hij ons wil zegenen. Als Hij tegen ons zegt : zegent, maar vervloekt niet. Dan is dat ook wat God in ons leven wil doen. En niet alleen in ons, maar ook onze familie, dorp, omgeving en land.

Mijn gebed
Heer, wilt U mijn ogen openen, daar waar ik het niet zien kan.
Heer, wilt U mijn hart aanraken, daar waar ik me niet durf te openen.
Heer, wilt U mijn handen aanraken, daar waar ik gestopt ben om het goede te doen.
Heer, wilt u mij weer dromen geven, omdat ik weer zal leven vanuit de hoop van het geloof.   
Heer, ik vergeef hen, die mij iets aangedaan hebben.
Heer, wilt u mij vergeven voor wat ik anderen heb aangedaan.
Heer, wilt u mijn leven reinigen, omdat ik weer helemaal voor U mag gaan.  
Dank U Heer voor Uw grote liefde  en oneindige trouw,
dat ik door Jezus de macht heb gekregen  een kind van God te zijn,
en ik U als mijn hemelse Vader mag kennen  en weten dat U van mij houdt.
Dit alles vraag ik U in Jezus Naam. Amen.

Geen opmerkingen: