woensdag 8 maart 2017

De gelijkenis van de lampDe gelijkenis van de lamp - Markus 4 : 21-25
Op kamp met de padvinderij / scouting was het leuk om in late avond op pad te gaan met elkaar. Sommigen hadden een zaklamp bij zich. Het voordeel was dat zij direct voor zich zagen waar ze liepen en het nadeel dat wat er om hen heen was niet meer zagen. Zo vergelijken veel mensen het Christelijk geloof. Een smal paadje van denken waar het alleen gaat om dat jij het goed ziet waar het pad loopt. En de rest van de wereld valt weg.Terwijl het geloof meer te vergelijken is als een opgaande zon. Je ziet niet alleen je eigen stukje maar ook alles om je heen. Je kleine wereld wordt mega groot en helpt je om dat met anderen te delen vanuit de Liefde van God, omdat Hij hen ook uit de duisternis wil halen. Hij wil met Zijn licht van liefde, barmhartigheid en genade ook in hun leven schijnen, zodat ze deel krijgen aan Zijn realiteit. Zonder Hem kunnen we God niet zien en ervaren in ons leven.

Marcus 4: 21 - Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Jezus spreekt in Marcus 4 over het Woord van God in ons leven. Eerst 4 voorbeelden in “de gelijkenis van de zaaier” waar het Woord in ons leven kan komen en waartoe het dient. Daarna spreekt hij over het Woord van God als een lamp in ons leven. Dat Woord heeft kiemkracht. Het is niet bedoeld om op de plank te blijven van : “Het is nu de tijd niet, ben te jong, ben te oud, heb het te druk of ik ben er nog niet aan toe.

Vers 21 spreekt over een lamp, die binnen wordt gebracht. Jezus kwam in contact met mensen van Zijn tijd. Hij bracht een nieuwe leer en onderwees de mensen met gezag. (Mc. 1:22) Wat Hij zei, dat konden ze ook door de wonderen, tekenen en genezingen zien. Er gebeurde iets als Jezus sprak. Zijn Woorden waren niet alleen woorden, die alleen gehoord moest worden. Het waren woorden, die gehoorzaamd moesten worden. Een boze geest, die een man vasthield en deze daardoor als bezetene leefde, moest hem verlaten op het woord van Jezus. De zieken werden genezen op het Woord van Jezus. 
Als de melaatse komt. Zegt hij op zijn vraag: Ik wil het. Wordt rein. (Matt. 8:3) En de man geneest. Als hij de man met de verlamde hand (Mc. 3: 3-5) in het midden vraagt te gaan staan op sabbat, wordt de hand genezen op het moment dat Hij zegt om zijn hand uit te strekken. De scharen krijgen onderwijs en Jezus deelt het brood en de vissen, zodanig dat er in overvloed overblijft. (Mc.6:30-44) Het meisje dat dood is, zegt Hij , “Meisje sta op” en zij staat op. (Mc. 5:35-43) De man die door zijn vrienden door het dak voor zijn voeten wordt gelegd, zegt Hij; “Sta op en neem uw matras mee en wandel” hij is genezen. (Mc. 2:9)

 
Als Jezus ergens kwam, ging het licht aan. Er kwam licht in de duisternis van het bestaan. Er kwam hoop op plaatsen, waar de horizon verdwenen was in uitzichtloosheid. Daar waar de dood was gekomen, moest deze wijken omdat Hij die het Leven is, leven bracht in een lichaam, het gezin en het leven van mensen.

22 Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.
In de gelijkenis van het zaad wordt in de grond gestopt. Onzichtbaar voor de buitenwereld. En wat je niet ziet dat is er niet. God zie je niet, dus Hij bestaat niet. De wind zien we ook niet en toch merken we het effect als het waait. Ons verstand is niet zichtbaar, maar in contact met elkaar en in wat we doen, wordt zichtbaar hoe we denken en wie we zijn.

Het zaad heeft kracht gekregen om te gaan groeien. Deze wordt zichtbaar als het zaad ontkiemt is en naar de oppervlakte van de aarde groeit en boven komt. Het moment dat het zichtbaar wordt, weten we ook dat daar een plant, boom, struik, bloem op zal schieten. In het leven zal ons geloof net als het zaad de aarde ontworstelen en zichtbaar worden in het Licht van God.

Het leven gaat niet over rozen, maar een roos kan bloeien in de woestijn zegt Jesaja.  Dat spreekt van hoop in moeilijke tijden, die ons leven erg kunnen vormen en ons geloof versterken.  Daarom is het belangrijk om het Woord van God in ons leven te koesteren als het kostbaarste geschenk. Iets wat onvervangbaar is. Iets wat van levensbelang is op momenten dat alle andere bronnen en mensen wegvallen.

Het spreekt van Gods beloften en Zijn wil met ons leven. Daarom dat Psalm 119 een bejubeling is van het Woord van God. In Psalm 119:105 zegt het : Uw Woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Voet staat voor hoe wij bewegen in ons leven en welke keuzen wij maken. Het pad spreekt van de richting, die we uitgaan met de keuze van ons leven. 


Daarom dat Jezus spreekt over het zaaien op de akker van je vlees en het zaaien op de akker van de Geest. In beide gevallen zal Gods Geest Zijn licht erover laten schijnen. Worden we overtuigd van de zonde in ons leven en Gods grote liefde om tot Hem te komen, zodat wat duister is in ons licht wordt en de weg vrij wordt voor Zijn licht. Of vervult blijdschap en dankbaarheid ons vanwege de zegen die God in ons leven laat zien. Hij bekroont dat met de innerlijke zekerheid door Zijn liefde en Zijn Geest in ons. Daarmee bezegelt Hij de overwinning van Christus over de zonde en de dood in ons leven.

23 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen.
Hij heeft het hier spreekwoordelijk niet over onze fysieke oren, die aan ons hoofd zitten. Maar juist spreekt hij tot zijn omstanders of zij hun hart openen voor de woorden van Genade en Eeuwig Leven waarvoor Jezus in deze wereld is gezonden. Als je je afsluit en een muur om je hart heen zet, probeer je alles buiten te houden wat jou kan kwetsen.

Maar Gods gedachten en Jezus bedoeling is om je leven te zegenen, genezen en vrij te maken van alles wat jou belemmert om te functioneren, zoals God het heeft bedoeld. God houdt van jou. Hij heeft daar Zijn Zoon, die in dit verhaal nog rondgaat, gegeven om ons de kans en gelegenheid te geven om de Vader der lichten te leren kennen en deel te krijgen aan Zijn vergeving, genade en
eeuwig leven.

Zoals iemand, die verstopte oren heeft, het nodig heeft dat de dokter ze uitspuit, zo hebben wij nodig dat wat Jesaja 59: 1 en 2 zegt : 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Hier zien we dat God niet Zijn oren voor zijn volk wil toestoppen en ver van hun verwijdert wil zijn. Maar zegt Hij; Door je eigen toedoen is er verwijdering tussen jullie en mij. Daarom dat je, die muur ervaart in je leven.

 

Dat zegt Hij niet, omdat God het zo wil laten, maar om Zijn volk ook aan te sporen hiermee in hun leven aan de slag te gaan, zodat ze weer gaan horen wat God in hun midden wil spreken en alles weer op orde komt. Juist vanaf Jesaja 40 – 66 spreekt God over de verandering van de situatie van Zijn volk in Babel en zij weer zicht krijgen op Zijn vergeving, verlossing en de terugkeer naar Israël. En dus weer op hun plaats komen waar God het liefst met hen door wil gaan als een licht voor de natiën.

Wij zijn ook geroepen om dat licht te zijn. En dat begint bij onszelf. Daarvoor moeten onze oren en ogen geopend zijn om te horen en zien wat het Evangelie te zeggen heeft in deze tijd. De bron is God, Hij is de Gever van het leven. Jezus spreekt in Johannes 15 over de relatie tussen Hem en de Vader. Wat Hij doet en spreekt, doet en spreekt Hij onder leiding van de Heilige Geest in relatie tot de Vader.

Als mens heeft Jezus zijn Goddelijkheid afgelegd en had nodig als iedere gelovige dat God de Vader Hem leidde. Doet wat de Vader wil. God verbindt zich aan Zijn woorden, waardoor mensen verbaasd waren en spraken over Jezus : “Hij heeft een nieuwe leer en spreekt met gezag.” (Mc. 1:22) Zijn oren waren open voor wat de Vader zei en dat sprak Hij. Ook wij mogen de Woorden van God spreken. Hij heeft Zijn gemeente de Bijbel en Zijn Geest gegeven.

24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden.
Heb je weleens een inschattingsfout gemaakt met het opmeten van iets? Dat je
naar de winkel bent gegaan of een vakman en deze op jouw woorden en berekening het op maat maakte? Het vervelende is als je thuis komt dat iets te groot of te klein is. Of je hebt iets opgemeten en verkeerd afgezaagd. Dan heb je een stuk over of te weinig. Als je over hebt kun je nog bijsturen, maar als je te kort hebt, moet je overnieuw beginnen. 


Het horen waar Jezus over spreekt gaat verder dan het aanhoren. Het te maken met wat Hij tegen Zijn discipelen spreekt en ook in de gelijkenissen illustreert. Horen = doen. In het Westen zijn we gewend om te leren door te luisteren, maar doen, daar hebben we een scheiding tussen theorie en praktijk. Jezus was een man van de praktijk. Steeds weer in de gelijkenissen, de wonderen, tekenen, genezingen, zien hoe praktisch de woorden van Jezus zijn. Er is geen ruimte om het aan te horen en het woord als de korrel op de plank te laten liggen. Het Woord is bedoeld om vrucht te dragen, te doen waartoe God het heeft gezonden.

25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Het lijkt op de andere gelijkenissen van de ponden en talenten. Als je met hetgeen je hebt gehoord aan de slag gaat, zal het resultaat hebben. Het zal verandering geven en een opbrengst. Wat wordt  als volgt in Romeinen 6: 22 en 23 verwoord - Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Ons leven wordt door het volbrachte werk van Christus ontkoppelt van de van de zonde, wat ons leven op een verkeerd spoor houdt. Jezus brengt ons leven op de plaats van bestemming die God voor ogen heeft. Dat is een onverdiende gunst van God in ons leven. Wanneer wij ons leven geven in handen van God en een volgeling van Jezus worden, zal dit niet zonder resultaat zijn zegt Marcus 4:25 en Romeinen 6:23. Je ontvangt zoveel gunst van God dat je een heel nieuw bestaan mag opbouwen, wat eeuwigheidswaarde heeft. 

Geen opmerkingen: