maandag 29 juli 2013

Smaakt en ziet

Tekst: Psalm 34 : 2 - 10

Psalm 34 : 9 Smaakt en Ziet dat de Here goed is. 
Dit vers doet een uitnodiging om tot God te komen en te ervaren dat Hij goed is. Smaakt en ziet : Laatst waren wij in Amsterdam. Daar gingen we een kaaswinkel binnen. Er waren van de verschillende kaassoorten bordjes met stukjes kaas neergezet om te proeven. Ook met bepaalde feesten kun je proeven van streekgebonden producten om te proeven. Want zien is kopen en proeven is eten. Men wil graag nieuwe mensen trekken om producten te verkopen.  

Als we iets nieuws willen kopen of doen, dan willen we als het ware proeven, hoe anderen het vonden en hebben ervaren. Dat doen bedrijven ook. Zij vragen door middel van een enquête hoe het product of dienstverlening is bevallen. Er wordt gevraagd naar onze mening. Ook kun je online recensies schrijven of hoe iets wel of niet bevalt. 

Ook wij kijken om ons heen om te zien, horen en ervaren wat het geloof voor betekenis mag hebben voor ons persoonlijk. We zijn als gelovige een recensie / getuige van hetgeen wij met elkaar belijden en doen in ons dagelijks leven. En dan is het belangrijk om de bemoediging en aanmoediging van deze Psalm ook tastbaar te mogen ervaren.

Psalm 34 begint natuurlijk niet bij vers 2. Het begin bij de schrijver van de Psalm. In de eerste zin van de Psalm wordt met een paar woorden een hele situatie en geschiedenis van een man in nood omschreven. Iemand die helder bij verstand is, maar in een bedreigende situatie zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Maar in dit alles is God Dezelfde en daar vertrouwd hij op.

En in deze situatie komt er iets uit zijn hart en mond wat hij ook voor ons heeft opgeschreven. Een mens die God op de allereerst plaats stelt van zijn leven. Een mens die van God houdt en Hem prijst om Zijn goedheid, die David in zijn leven
mag ervaren. Niet gebaseerd op moment van goed voelen of positieve omstandigheden, maar met een vasthoudendheid van het zeker weten dat God aan zijn kant staat.

Psalm 34 : 2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Niet afhankelijk van wat Hij van God ziet en krijgt, maar om Wie

God is in zijn leven. Niet gefundeerd op tijdelijke successen en tegenslagen die maken of hij wel of niet iets positiefs van God te melden heeft.Bestendig (NBG), m.a.w. voortdurend / elk uur van de dag - is er bij David een verlangen om Zijn Heer te prijzen en groot te maken. In de namen van God zien we Wie Hij is. Een paar namen van God zijn:
Elohay Mishpat - God van Rechtvaardigheid: (Jesaja 30:18). 
Wanneer wij dit vers lezen zien we dat er staat: …  de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. Je bent gelukkig te prijzen, wanneer je de Heer verwacht. Dat is een aanmoediging om vast te houden aan Wie God is.

Elohay Selichot - God van Vergeving: (Nehemia 9:17). 
Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten. Dit vers laat zien in het boek van Nehemia dat God niet doet naar hoe de mens handelt en met Hem omgaat, maar dat Hij keer op keer vergeeft en Zich ontfermt over Zijn volk en de mens die in nood is.

Elohay Mauzi - God Van Mijn Kracht: (Psalmen 43:2). 
De Psalm laat zien dat we bij God kunnen schuilen. Juist wanneer wij het niet meer weten en zien hoe het moet. Jesaja 40 : 31 zegt : Wie de Here verwachten putten nieuwe kracht. Het spreekt over onze innerlijke gerichtheid en houding. Niet ik ben in staat om, maar vanuit God is er perspektief en hoop. Daardoor ontvang ik moed en kracht om door te gaan. Daar waar wegen dood lijken te lopen, mag ik weten dat de Heer het overziet en mij verder kan brengen. 

Daarbij zien we dat juist deze namen van God en de vele anderen vertellen over het karakter van God wat tegen ons als mens zegt, zoals we dat mogen lezen in Jeremia 29 : 11: Want Ik weet, welke   gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat is geweldig nieuws voor elk mens die op zoek is naar wat God en de Bijbel te zeggen heeft.

Wel in het perspectief dat er ook staat in hetzelfde gedeelte, wat God tegen Zijn volk dat toen in ballingschap in Babel was: Dan zult gij Mij aanroepen en

heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen;….

De Heer spreekt hier tot Zijn volk en van het verlossingsplan wat Hij heeft. Het is niet een eenzijdige manier van doen, waarbij alles maar van God moet komen. Hier zien we dat God er naar verlangt dat Zijn volk Hem zoekt, aanroept, zoals Jezus het ook zegt in Mattheus 7 : 7 en 8 -  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Dan gaan we ook beter begrijpen wat er staat in Psalm 34 : 3 – 6 zegt ;  Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Het gevolg, de vrucht van ons zoeken naar God maakt dat er vreugde komt. Er is een verlangen om de Naam van de Heer groot te maken. Eén van de dingen die mensen verbaasd is dat God naar ons luistert en wil verhoren. Bidden helpt. Toen ik nog in Kruiningen woonde had ik een mountainbike met een bel. Op de bel zat een sticker: “Bidden helpt.”

In die tijd hadden we tieners bijna elk weekend binnen ons gezin over de vloer. Soms leende één van de tieners deze fiets. Terwijl deze tiener naar huis fietste en het met zichzelf en de thuissituatie moeilijk had, werd deze bemoedigd door de woorden: “Bidden helpt.” En dat deed deze tiener dan ook.

Psalm 34 : 7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. In Johannes 4 lezen we van een bijzonder gesprek, dat maakte dat niet alleen 1 persoon de Here Jezus ontmoet en Hem leert kennen
als de verlosser, maar een hele plaats dat uitloopt om Hem te zien, ontmoeten en tot geloof komt.

In de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput komen er 2 culturen elkaar tegen. Door omstandigheden waren de Samaritanen niet meer welkom en leken geen deel meer te hebben aan het plan wat God, wat Hij aan en door Zijn volk  bekend had gemaakt en aan de wereld wilde bekend maken.

En Jezus doorbreekt het verschil in cultuur, achtergrond, plaats en geloof. Hij maakt zich bekend als de messias aan deze vrouw en de stad Sichar.In de ontmoeting van de vrouw met Jezus ontdekt zij dat Hij haar vertelt hoe haar leven er voor staat, en doet een uitnodiging om deel aan Gods bedoeling met haar leven te hebben. Deel aan het verlossingsplan waar deze Jezus, Yeshua, De God die redt als de Christus, de Gezalfde van de Heer komt op een plaats, waar dat volgens de afspraken verboden was.

Johannes 3 : 16 zegt ook dat het Gods liefde is voor de hele wereld en voor elk mens om tot geloof te komen en de zekerheid te krijgen in het leven om bij God te mogen horen. Hier wordt geen onderscheid gemaakt of je in het geloof bent opgegroeid, je er nooit mee bezig bent geweest of gedaan hebt, welke achtergrond of cultuur je hebt of welke taal je ook maar spreekt.

Voor deze vrouw was de situatie ondragelijk. Zij was een buitenbeentje in haar plaats en moest vanwege haar levenswijze op een andere tijd waterputten dan de rest van het dorp. Op het heetst van de dag kon zij water gaan halen. Zij leefde in strijd met de toenmalige opvattingen en moraal wat er vanuit Gods woord en als cultuur gangbaar was. En toch… ontmoet Jezus haar. God had haar op het oog en met haar de hele plaats waar zij woonde.

Toen zij na de ontmoeting met Jezus door haar plaats liep, kwamen de plaatsgenoten bij Jezus. Het had indruk gemaakt wat de vrouw tot de mensen uit haar plaats had vertelt. Haar recensie / getuigenis / verhaal deed hen in beweging komen om Jezus te ontmoeten. Zij kenden haar en haar slechte reputatie. Nu deze zo vrijmoedig en open vertelde wat er gebeurd was, was het een uitnodiging om tot Jezus te komen.

Er werd geluisterd naar wat Jezus hen te vertellen had en het werd ontvangen. Zij kwamen tot geloof naar het woord. Tegen de vrouw en in de aanwezigheid
van Jezus zeggen zij in Johannes 4: 42 : Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. Dat is ook het verlangen van God voor elk mens, zoals Johannes 3:16 letterlijk zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, eeuwig leven heeft.Zijn gedachten over ons zijn gedachten van een hoopvolle toekomst. Hij heeft het goede met ons voor. Dat was ook hetgeen David wist toen hij deze Psalm schreef. Hij had God in zijn leven leren kennen en dat hij op Hem kon vertrouwen. Hij had niet van het geloof gehoord door het onderwijs wat hij als kind en jonge man had ontvangen, maar hij wandelde zelf met God. Elke dag zocht hij, terwijl niemand bij hem was Gods aangezicht. Of het nu was bij de schapen van Zijn vader in het veld of dat hij in de situatie van deze Psalm er alleen voorstond. Voor hem was God Dezelfde. Hij ging door moeilijke situaties heen en zag de goedheid van de Heer. Wat hij heeft ontdekt, mogen wij ook ontdekken.

Soms worden we zo overspoeld door wat er gebeurt in ons leven, dat we ergens willen schuilen. Daarom dat Psalm 34:9 ( NBG 51) zegt ; Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. David wist dat Zijn leven in Gods hand was en daar vertrouwde hij op. Dat is de uitnodiging die door dit woord ook tot ons komt.


Als laatste wil ik nog een voorbeeld noemen die we vinden in de natuur. Een bloem dat in de zon staat draait naar het licht toe en opent haar knop om te ontvangen. Wij mogen net als de bloem onze knop openen voor God en doen wat David en de mensen uit Sichar deden: Ons openen voor Zijn Liefde, genade en het Woord van God. En kunnen we deel krijgen we aan Zijn beloften. Hij is een waarmaker van Zijn Woord. 

dinsdag 23 juli 2013

Bidden helpt


Filippenzen 4:1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!

Een brief van Paulus en Timotheus gericht aan de de gelovigen te Filippi. (Fil.1:1) Een stad in het antieke  Macedonië . Het huidige  De stad werd gesticht door en genoemd naar Philippos II van Macedonië en later door de Romeinen veroverd. De stad had een strategische ligging aan de Via Egnati­a, de hoofdweg van Rome naar Constantinopel. De weg bleef ook eeuwenlang een belangrijke handelsweg.  Bijna alle handel met West-Europa die over land werd bedreven, ging langs deze weg 

In Philippi zette de apostel Paulus voor het eerst voet op Europese bodem en werd ook gevangengezet in een kerker die nog steeds be­staat, voor dat hij naar Thessaloniki kon gaan. Deze strategische plaats op een handelsroute zou een uitgangsplaats worden om het Evangelie naar alle kanten te gaan verkondigen. Ook stonden de gelovigen in Macedonië bekend om hun vrijgevigheid als er collecte werd gedaan voor de gemeenten in nood.Er was een bijzondere relatie ontstaan in het werk van Paulus onder de niet Joden,  met de heidenen in Griekenland te Filippi. Er was een warmte, die zich kenmerkt als vriendschappelijk en familiair. Hij richt zich tot zijn broeders en zusters in het geloof. Het bijzondere wat hij over hen opmerkt is dat zij hem blijdschap bezorgen en kroon op zijn werk zijn. Dat betekent dat de gelovigen toch bijzondere kwaliteiten bezaten, waar Paulus blij mee was als verkondiger van het Evangelie,  gemeentestichter en gemeentebouwer. Het kwam niet alleen vanuit Paulus, dat zij groeiden in hun geloof, maar zij namen zelf ook initiatief en gaven zich met hun middelen en geld ter wille van de verkondiging van het Evangelie.

Als aanmoediging zegt hij tegen hen om standvastig te zijn in het geloof.  Hij geeft gerichte instructies aan deze  gelovigen.  Tegen een andere Griekse gemeente te Korinthe zegt hij het volgende :
Daarom,  mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 1 Kor. 15:58 Paulus spreekt hierover omdat de verleidingen niet bespaard blijven ook bij de gelovigen.  Aan de ene kant wetende dat zij het

geloof hebben als een houvast.  Als een anker dat zorgt dat bij stormen in het leven zij niet wegdrijven van hetgeen zij gehoord en geleerd hebben van het Evangelie.

Enkele gerichte instructies zien we  in de volgende verzen naar voren komen:
Fil. 4: 2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

“Ik vermaan” zegt Paulus hier met de bedoeling : Ik moedig jullie aan. Ik vuur jullie aan om zo te zijn.
En zoals Paulus in Filippenzen 2 het zegt:  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hoe? eensgezind. Dus niet als los zand, maar als gelovigen één in geloof en streven. Daarbij gericht op het doel wat God voor ogen heeft. Niet dat ieder bezig is, alleen voor zichzelf, zonder de rest er in te kennen.  Jezus kwam als een dienstknecht om Zijn leven te geven en het mogelijk te maken dat wij ook zo zouden kunnen leven en wandelen in het geloof.

Sta naast elkaar en help elkaar. Zoals ieder lid een plaats heeft in het lichaam, zo is iedere gelovige belangrijk op zijn  en haar plaats in de gemeente van Jezus Christus. Het gaat niet om wie de belangrijkste en sterkste is, maar zoals Jezus het omschrijft en zegt tegen zijn discipelen:  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Joh. 12:26 In de eerste plaats als we God willen dienen is dat om Jezus te volgen / navolgen. De dingen van wat God wil dat wij doen, is omdat wij navolgers zijn van Christus.

Het gaat om Zijn koninkrijk, niet om ons belang. Het gaat om de eer van God de Vader. En niet dat wij gezien en geëerd worden om wat we hebben mogen en kunnen doen door de genade van God. Daarom dat het belangrijk is wat Paulus geeft als instructie in Filippenzen 2: …. in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Daarbij zijn we niet op ons zelf gericht, maar zoeken naar de mogelijkheid om de ander vanuit Gods liefde te dienen en bij te staan.Daarom ook de woorden van de Here Jezus in het Hoogpriestelijk gebed, dat hij zegt in Joh. 17 : 22 en 23 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Fil. 4: 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
Eén van de bekendste evangelisten, die we mogen kennen na de 2e wereld oorlog is Corrie Ten Boom. Zij kreeg haar basis en training van het geloof als eerste in de concentratiekamp waar zij samen met haar zus Betsie verbleef. Op een dag hadden ze last van luizen. En zus Betsie dankte de Heer daarvoor. Dat ging in de ogen van Corrie te ver. Het gevolg was dat de soldaten in het kamp niet in het berak van de zusters kwamen en zij een bepaalde mate van vrijheid hadden, waaronder de Bijbel te lezen met elkaar.  Om dit soort dingen te ontdekken had Corrie haar zus hard nodig.

Het was zware tijd voor deze verzetsstrijdster en dochter uit een orthodox gelovig gezin, maar zij leerde dwars tegen alles in om ook in moeilijke en bijzonder omstandigheden God de eer te geven en Hem te danken. Daardoor was er een licht aan de horizon, waar het voor anderen donker bleef. Deze lessen heeft Corrie door haar positieve manier van spreken en verkondigen later vele malen over de hele wereld mogen gebruiken als een bemoediging en een aanmoediging dat God niet “out of control” is, maar dat Hij te vertrouwen is.

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 
Hier lijkt het voor vele mensen wel of zij nog het één en ander te leren hebben als het gaat om vriendelijk te zijn voor alle mensen. Daarbij kunnen we ook denken aan de woorden van Jezus onderwijs dat Hij spreekt over het alleen vriendelijk zijn onderling. En spreekt daarbij de discipelen / gelovigen aan waarin zij dan nog verschil maken als de mensen zonder het geloof ook zo doen.
Waarin is een gelovige anders? Hierin zegt Jezus : “Heb uw vijanden lief.” Mensen liefhebben die aardig voor jou zijn, dat kunnen velen. Maar een stap

verder gaan, wanneer je wordt afgewezen, om dan toch vriendelijk te blijven en Gods liefde te laten zien. Dat vraagt om meer. Een innerlijke houding, waarin wij kiezen om niet muren op te trekken en anderen buiten te houden, maar God te vragen in onze situatie om ons bij te staan.

Dat is misschien ook wel één van de redenen waarom er staat: “De Heer is nabij.” In Jesaja 55 :6 lezen we dat er staat: Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Als mens hebben we de mogelijkheid om te reageren vanuit onze menselijke natuur, waarbij we sympathie hebben of niet met een ander. Ook kunnen we gebruik maken van onze grenzen, waar we zelf kunnen bepalen of we iemand toestaan of niet. In het onderwijs van Jezus gaat Hij een paar stappen verder dan veel mensen.Als iemand ons moeilijk maak? Wat doen we dan. Gaan we een 2e mijl zoals Jezus het omschrijft? Vaak blijven zitten met een innerlijk ongenoegen i.p.v. dat we wat ruimte geven aan de ander en onszelf. Je zou kunnen zeggen net als bij het vissen, dat je soms het draad wat laat gaan om vervolgens de vis binnen te halen. In het verhaal van Abraham zien we dat hij een Abimelech had die het hem erg moeilijk kon maken, door de waterputten dicht te gooien en de herders van Abraham op te jagen.

De conclusie, die hij, Abimelech, na deze acties moet trekken bij Abraham en later bij Isaak. Gen. 21:22 God is met u in alles wat gij doet. Dat klinkt erg bekend in de oren voor ons die onder het Nieuwe Testament leven. De Naam van onze Heer en Heiland is “God met ons”. Dat is zowel een belofte als een zekerheid, die God onder het nieuwe verbond geeft.

Hoe kunnen mensen zien dat we houvast hebben in ons geloof? Is dat niet dat we op dezelfde manier de dingen tegen komen in ons leven en wij ons vasthouden aan het Woord van God. Wanneer ik achterom zie, dan zie ik dat mijn leven vaker vast is gehouden door God. Net als dat gedicht over voetstappen in het zand.  

Ik droomde eens en zie

ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."


Filippenzen 4: 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dat is nogal een uitspraak van Paulus. Als mens zijn er vele zaken die onze aandacht vragen en waarover wij zorgen kunnen maken. Door het leven heen
gaan wij steeds meer zaken in perspectief zien of gaan we juist steeds meer ontdekken dat we het zicht kwijt zijn. Eén van de mogelijkheden om het leven vanuit Gods perspectief te mogen zien, is door het Woord en gebed. Het Woord van God is een leidraad, die God ons geeft. Daarom is het belangrijk om te lezen in het Woord van God. We leren over Wie God is. De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand; zegt Spreuken 9:10

Respect voor God in ons leven kan alleen door geloof. Geloof is een gave van God. Niet iets wat wij kunnen opbrengen, maar ontvangen mogen uit Gods hand, waardoor wij vertrouwen krijgen in hetgeen Gods Woord zegt. De Heilige Geest is gezonden om ons bij te staan en ons te onderwijzen naar de volle waarheid. Met andere woorden. Het is net alsof God ons nieuw zicht geeft om naar de zaken van het leven te kijken.

In Mattheus 6 lezen we waar Jezus zegt; De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Daarmee zien we hoe belangrijk het is dat wij niet kijken vanuit onze ervaringen en beleving, die door de omstandigheden naar beneden is afgesteld door pijn, verdriet, teleurstelling en angst. We mogen kijken vanuit de zekerheid van het geloof. Daarbij hebben we nodig dat we ons hart en leven delen met de Bron en Gever van het Leven, de Heer van Hemel en aarde. Eén van de belangrijkste manieren is door gebed. Bidden helpt.

Toen ik nog in Kruiningen woonde had ik een mountainbike met een bel. Op de bel zat een sticker: “Bidden helpt.” In die tijd hadden we tieners bijna elk weekend over de vloer. Soms leende één van de tieners deze fiets. Terwijl deze tiener naar huis fietste en het met zichzelf en de thuissituatie moeilijk had, werd deze bemoedigd door de woorden: “Bidden helpt.” En dat deed deze tiener dan ook.Soms worden we zo overspoeld door wat er gebeurt in ons leven, dat we ergens willen schuilen. Daarom dat Psalm 34:9 zegt ;  Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. We mogen zijn als een bloem, waarvan de knop zich opent naar het licht. Zo mogen wij ons openen voor de Liefde, genade en het Woord van God. Hij is een waarmaker van Zijn Woord.

Tot slot wil ik eindigen met de woorden van Paulus uit Filippenzen 4
8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.maandag 15 juli 2013

Kom tot de wateren - Jesaja 55:1


Jesaja 55 : 1 - 13
1 O,  alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.Het Beloofde land kennen we als het land dat overvloeit van melk en honing.
Jesaja 55 : Water, wijn en melk
Water – beeld van leven, Heilige Geest. Van vitaal belang voor elk leven op aarde. Alles wat leeft, groeit en bloeit op aarde heeft water nodig. Wij in Nederland kopen water van watermaatschappijen voor wat er uit de kraan komt. En in de winkel een fles / flesje water als het weer warm is. Dat doen we ook als we met vakantie zijn.

Wijn beeld van vreugde, werk en persoon van de Heilige Geest (nieuwe
wijn), boodschap van God en Zijn verbond, bloed van Jezus bij het
Heilige Avondmaal herdacht.
              
Melk – eerste onderwijs aangaande Jezus. Voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen.  Levenskrachtige drank voor een jong / nieuw leven. In de moedermelk zit alles wat het kind / dier nodig heeft aan stoffen en voeding om te kunnen leven en groeien. Melk is een belangrijke bron van vitamines en mineralen.
I Petrus 2: 1- 3 Leg dan af alle slechtheid, alle  bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren  kinderen, naar  de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste  geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,

Johannes 7:37-39
37 En op de  laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij  over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)Soekot of Loofhuttenfeest het feest van de Joden dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaï woestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land.

Ook hier wordt over de woestijn gesproken, waarbij het volk van God op wonderlijke wijze water uit de rots hebben gekregen. Als Jezus op het feest dan roept: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Dan was de connectie snel gemaakt. Het water kwam van God die voorzag in hun eerste levensbehoefte. Hier gaat Jezus een stap verder en wijst op de Heilige Geest die zou gaan komen. Niet één man die vol was van de Heilige Geest, maar het volk van God die de Heilige Geest vanaf de Pinksterdag na Jezus dood en opstanding zouden ontvangen.

 Deze Geest die getuigd met onze geest dat wij een kind van God zijn. Deze Geest die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Deze Geest waarvan Jezus spreekt dat deze naast ons zal staan in dit leven. Ook wel de Geest van Christus genoemd. Omdat de Heilige Geest van de Vader en Jezus neemt en het ons wil geven. Niet met mate, maar zoals Jezus het omschrijft : Stromen van leven water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Ergens anders zegt Jezus : Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Joh.10:10

Johannes 3: 13 - 15
 13 En  niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14   En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,  zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,  maar eeuwig leven heeft.

Het beeld van de zonde welke gepersonifieerd wordt in de slang die de mens verleid, zien we dat de mens op een lelijke manier gepakt wordt. Met valse voorwendselen komt de boze in de vorm van de slang de mens wegtrekken van zijn contact en relatie met God. Hij verstoord daarmee het innerlijk van de mens.
  
De mens die Zich vrij voelde t.o.v. zijn Schepper, wordt aangesproken in zijn verstand en geweten en schaamt zich te vertonen vanwege de fout die er gemaakt. Een hele essentiële beslissing die maakt dat er wat tussen hem en God in staat. Jesaja 59:2 spreekt ook van : Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen tussen u en uw God.

Het volk van Israël kwam steeds in opstand tegen God en zijn dienstknecht Mozes. Slangen in de woestijn maakte slachtoffers onder het volk. Hiervoor konden ze genezing krijgen van de slangenbeten door te kijken naar de staak waarop een koperen slang te zien was. Als beeld van hun ongehoorzaamheid werd voor hun een beeld en mogelijkheid tot herstel.Is dat niet hetzelfde wat wij zien in de Here Jezus Die Zijn leven geeft en aan het hout van het kruis voor de mens . Hij heeft de ongerechtigheden van de mens op zich genomen en is tot een vloek geworden, zodat wij vrij zijn van de schuld die maakt dat er scheiding is tussen God en de mens. Op deze manier zien we wat met Pasen gebeurde als beeld waardoor herstel komt tussen God en de mens.  Zodat de mens een leven zal krijgen zoals Jezus omschreef in Joh. 10:10 en met eigen woorden gezegd: “Jezus is gekomen, opdat ik leven en overvloed zal hebben” en zoals de HSV het zegt : Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Daarbij spreekt Hij van een leven op deze wereld in relatie tot God de Vader. Dat het leven wat wij als mens hebben gekregen recht wordt gedaan naar de norm van God.

God is de bron van het leven. En door Zijn licht zien wij het licht zegt het Woord van God. Ons hart, onze ogen en oren moeten geopend worden om te weten, zien en horen wat God met de mens voor heeft.

 2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:  de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

Er zijn vele zaken die aandacht aan ons als mens vragen. Het lijkt dat het geloof God één van die vele zaken is, die ook nog aandacht moet krijgen.

We zijn in de huidige informatie maatschappij moe van alle boodschappen die we via de media, internet en om ons heen krijgen. Wat zou het geloof daar aan kunnen toevoegen?

Dit is het punt waarbij velen aan het twijfelen raken en de stemmen om ons heen steeds harder te lijken spreken. Het zachte aandringen van God in ons leven lijkt opzij geduwd te moeten worden, waardoor wij geneigd zijn om zelf tot oplossingen te komen in ons leven. Hard werken en er zelf voor zorgen wordt dan het credo. En dwars daar door heen komt het woord uit Jesaja die zegt: Waar ben jij mee bezig? Waar span jij je zo hard voor in terwijl het je eigenlijk niets opleverd, dan een ervaring rijker en een illusie armer. Het lijkt wel of we eerst dingen in ons leven moeten ervaren, willen we gehoor geven aan de richtlijnen die God en Zijn Woord aan ons door Zijn Geest in dit leven wil geven.

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. M.a.w. Wanneer je opmerkzaam bent voor wat God te zeggen heeft, en dat in je leven toelaat, zul je ontdekken, dat dat meer voldoening en vreugde geeft dan al het andere. En hoe kun je dat ontdekken of dat zo is? Door het toe te laten in je leven en er naar te handelen, zoals God door Zijn woord ons aanwijzingen geeft. Dan ga je merken dat het Woord van God waar is en echt werkt. Dat betekent niet dat we maar op onze eigen manier een eindje kunnen gaan doen, maar strikt moeten doen zoals God het aangeeft in Zijn woord en door Zijn Geest.

Hoe? Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:  de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Er moet iets gebeuren met de manier waarop wij luisteren. Is er innerlijk verzet, pijn en verdriet, dan is het moeilijk om je open te stellen voor de dingen van God in ons leven. Is er boosheid, geen vergeving en
sluiten wij ons af van hetgeen God mogelijk door Zijn Woord en Zijn Geest tot ons te zeggen heeft dan kunnen wij het ook niet ontvangen.

Een bloem dat in de zon staat draait naar het licht toe en opent haar knop om te ontvangen. Als het duister is / wordt dan doet zij haar bloem dicht en gaat ze in de knop. Totdat het weer dag wordt en de zon opkomt. Dan….mogen wij net als de bloem onze knop openen voor God en kan Hij met Zijn licht in ons leven schijnen.In het Onze Vader bidden wij : vergeef onze zonden, gelijk … wij onze schuldenaren vergeven. Bent u net als ik wel eens tot de ontdekking gekomen dat je daar wat mee moet doen als zaken je boos blijven maken en mensen niet dichterbij mogen komen? Dan hebben we de genade nodig die God wil geven en mogen we de vergeving ontvangen en uitdelen. Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Waarom? God wil ons leven en overvloed geven. We merken dat als zaken ons tegen zitten we geneigd zijn om te blijven kijken naar wat wij nog moeten hebben en wat wij missen. Het gevaar is dat we deze cirkel van denken maar moeilijk kunnen doorbreken.

Onze gedachten en gevoelens kunnen met ons op de loop gaan of dof worden, naar gelang de manier waarop wij zaken in ons leven ontvangen en beleven. Onze ziel, verstand, gevoel en wil, heeft nodig dat wij door God wordt bijgestuurd. Eén  van de manieren die het Woord hier aanwijst, is de keuze om weer naar God te gaan luisteren. Hem weer toe te laten in ons leven, de manier waarop we denken, voelen, keuzes maken. Daarvoor mogen we het Woord lezen en bidden om Zijn kracht en hulp. God heeft Zich in Christus laten zien als een God die Zich wil ontfermen over ons mensen.Mensen laten zich vaak weerhouden, zoals Adam en Eva door de schaamte die zij ervaren bij wat er verkeerd is gegaan en het anders had kunnen zijn, als…... Er komt angst naar ze toe en durven God niet onder ogen te komen. Ze voelen zich huichelaars, omdat zij verkeerd hebben gehandeld, gesproken en gedacht. 

Daarom dat Jesaja mocht opschrijven: 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Verwarring maakt dat we anders gaan zien en beleven, wanneer er meer afstand komt tussen God en de mens. Dit is sinds de zondeval een manier, waarop de boze de mens van God wil weghouden. God wil ons als het ware optrekken uit die put van verwerping, isolement, verdriet, pijn etc. En brengen naar een plaats / gedachte / zienswijze waarop de zaken weer helder worden en vanuit Zijn perspectief mogen gaan zien.

Daarbij mogen we de zekerheid hebben dat zoals in vers 10 -  12 staat:
10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde door vochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.De zekerheid ligt hierin dat niet een mens hier iets belooft, maar God Zelf die belofte geeft. Hij is de houvast voor ons hele leven. Een bron die niet zal teleurstellen. Mensen kunnen dat wel doen. Wij kunnen zelfs ons zelf teleurstellen, maar God is trouw en stel niet teleur. Op Hem kunnen we aan en mogen op Hem vertrouwen elke dag opnieuw. Elke dag mag een nieuw begin zijn om samen met Hem te gaan.

Vandaar dat de Bijbel ook zegt in Psalm 34: 9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. Het geeft weer dat we net als die bloem ons mogen  draaien naar het licht, zodat God met Zijn liefde in ons leven kan schijnen. Dat is een keuze die we elke dag opnieuw samen met Hem mogen maken.