maandag 15 juli 2013

Kom tot de wateren - Jesaja 55:1


Jesaja 55 : 1 - 13
1 O,  alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.Het Beloofde land kennen we als het land dat overvloeit van melk en honing.
Jesaja 55 : Water, wijn en melk
Water – beeld van leven, Heilige Geest. Van vitaal belang voor elk leven op aarde. Alles wat leeft, groeit en bloeit op aarde heeft water nodig. Wij in Nederland kopen water van watermaatschappijen voor wat er uit de kraan komt. En in de winkel een fles / flesje water als het weer warm is. Dat doen we ook als we met vakantie zijn.

Wijn beeld van vreugde, werk en persoon van de Heilige Geest (nieuwe
wijn), boodschap van God en Zijn verbond, bloed van Jezus bij het
Heilige Avondmaal herdacht.
              
Melk – eerste onderwijs aangaande Jezus. Voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen.  Levenskrachtige drank voor een jong / nieuw leven. In de moedermelk zit alles wat het kind / dier nodig heeft aan stoffen en voeding om te kunnen leven en groeien. Melk is een belangrijke bron van vitamines en mineralen.
I Petrus 2: 1- 3 Leg dan af alle slechtheid, alle  bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren  kinderen, naar  de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste  geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,

Johannes 7:37-39
37 En op de  laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij  over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)Soekot of Loofhuttenfeest het feest van de Joden dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaï woestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land.

Ook hier wordt over de woestijn gesproken, waarbij het volk van God op wonderlijke wijze water uit de rots hebben gekregen. Als Jezus op het feest dan roept: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Dan was de connectie snel gemaakt. Het water kwam van God die voorzag in hun eerste levensbehoefte. Hier gaat Jezus een stap verder en wijst op de Heilige Geest die zou gaan komen. Niet één man die vol was van de Heilige Geest, maar het volk van God die de Heilige Geest vanaf de Pinksterdag na Jezus dood en opstanding zouden ontvangen.

 Deze Geest die getuigd met onze geest dat wij een kind van God zijn. Deze Geest die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Deze Geest waarvan Jezus spreekt dat deze naast ons zal staan in dit leven. Ook wel de Geest van Christus genoemd. Omdat de Heilige Geest van de Vader en Jezus neemt en het ons wil geven. Niet met mate, maar zoals Jezus het omschrijft : Stromen van leven water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Ergens anders zegt Jezus : Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Joh.10:10

Johannes 3: 13 - 15
 13 En  niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14   En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,  zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,  maar eeuwig leven heeft.

Het beeld van de zonde welke gepersonifieerd wordt in de slang die de mens verleid, zien we dat de mens op een lelijke manier gepakt wordt. Met valse voorwendselen komt de boze in de vorm van de slang de mens wegtrekken van zijn contact en relatie met God. Hij verstoord daarmee het innerlijk van de mens.
  
De mens die Zich vrij voelde t.o.v. zijn Schepper, wordt aangesproken in zijn verstand en geweten en schaamt zich te vertonen vanwege de fout die er gemaakt. Een hele essentiële beslissing die maakt dat er wat tussen hem en God in staat. Jesaja 59:2 spreekt ook van : Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen tussen u en uw God.

Het volk van Israël kwam steeds in opstand tegen God en zijn dienstknecht Mozes. Slangen in de woestijn maakte slachtoffers onder het volk. Hiervoor konden ze genezing krijgen van de slangenbeten door te kijken naar de staak waarop een koperen slang te zien was. Als beeld van hun ongehoorzaamheid werd voor hun een beeld en mogelijkheid tot herstel.Is dat niet hetzelfde wat wij zien in de Here Jezus Die Zijn leven geeft en aan het hout van het kruis voor de mens . Hij heeft de ongerechtigheden van de mens op zich genomen en is tot een vloek geworden, zodat wij vrij zijn van de schuld die maakt dat er scheiding is tussen God en de mens. Op deze manier zien we wat met Pasen gebeurde als beeld waardoor herstel komt tussen God en de mens.  Zodat de mens een leven zal krijgen zoals Jezus omschreef in Joh. 10:10 en met eigen woorden gezegd: “Jezus is gekomen, opdat ik leven en overvloed zal hebben” en zoals de HSV het zegt : Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Daarbij spreekt Hij van een leven op deze wereld in relatie tot God de Vader. Dat het leven wat wij als mens hebben gekregen recht wordt gedaan naar de norm van God.

God is de bron van het leven. En door Zijn licht zien wij het licht zegt het Woord van God. Ons hart, onze ogen en oren moeten geopend worden om te weten, zien en horen wat God met de mens voor heeft.

 2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:  de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

Er zijn vele zaken die aandacht aan ons als mens vragen. Het lijkt dat het geloof God één van die vele zaken is, die ook nog aandacht moet krijgen.

We zijn in de huidige informatie maatschappij moe van alle boodschappen die we via de media, internet en om ons heen krijgen. Wat zou het geloof daar aan kunnen toevoegen?

Dit is het punt waarbij velen aan het twijfelen raken en de stemmen om ons heen steeds harder te lijken spreken. Het zachte aandringen van God in ons leven lijkt opzij geduwd te moeten worden, waardoor wij geneigd zijn om zelf tot oplossingen te komen in ons leven. Hard werken en er zelf voor zorgen wordt dan het credo. En dwars daar door heen komt het woord uit Jesaja die zegt: Waar ben jij mee bezig? Waar span jij je zo hard voor in terwijl het je eigenlijk niets opleverd, dan een ervaring rijker en een illusie armer. Het lijkt wel of we eerst dingen in ons leven moeten ervaren, willen we gehoor geven aan de richtlijnen die God en Zijn Woord aan ons door Zijn Geest in dit leven wil geven.

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. M.a.w. Wanneer je opmerkzaam bent voor wat God te zeggen heeft, en dat in je leven toelaat, zul je ontdekken, dat dat meer voldoening en vreugde geeft dan al het andere. En hoe kun je dat ontdekken of dat zo is? Door het toe te laten in je leven en er naar te handelen, zoals God door Zijn woord ons aanwijzingen geeft. Dan ga je merken dat het Woord van God waar is en echt werkt. Dat betekent niet dat we maar op onze eigen manier een eindje kunnen gaan doen, maar strikt moeten doen zoals God het aangeeft in Zijn woord en door Zijn Geest.

Hoe? Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:  de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Er moet iets gebeuren met de manier waarop wij luisteren. Is er innerlijk verzet, pijn en verdriet, dan is het moeilijk om je open te stellen voor de dingen van God in ons leven. Is er boosheid, geen vergeving en
sluiten wij ons af van hetgeen God mogelijk door Zijn Woord en Zijn Geest tot ons te zeggen heeft dan kunnen wij het ook niet ontvangen.

Een bloem dat in de zon staat draait naar het licht toe en opent haar knop om te ontvangen. Als het duister is / wordt dan doet zij haar bloem dicht en gaat ze in de knop. Totdat het weer dag wordt en de zon opkomt. Dan….mogen wij net als de bloem onze knop openen voor God en kan Hij met Zijn licht in ons leven schijnen.In het Onze Vader bidden wij : vergeef onze zonden, gelijk … wij onze schuldenaren vergeven. Bent u net als ik wel eens tot de ontdekking gekomen dat je daar wat mee moet doen als zaken je boos blijven maken en mensen niet dichterbij mogen komen? Dan hebben we de genade nodig die God wil geven en mogen we de vergeving ontvangen en uitdelen. Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Waarom? God wil ons leven en overvloed geven. We merken dat als zaken ons tegen zitten we geneigd zijn om te blijven kijken naar wat wij nog moeten hebben en wat wij missen. Het gevaar is dat we deze cirkel van denken maar moeilijk kunnen doorbreken.

Onze gedachten en gevoelens kunnen met ons op de loop gaan of dof worden, naar gelang de manier waarop wij zaken in ons leven ontvangen en beleven. Onze ziel, verstand, gevoel en wil, heeft nodig dat wij door God wordt bijgestuurd. Eén  van de manieren die het Woord hier aanwijst, is de keuze om weer naar God te gaan luisteren. Hem weer toe te laten in ons leven, de manier waarop we denken, voelen, keuzes maken. Daarvoor mogen we het Woord lezen en bidden om Zijn kracht en hulp. God heeft Zich in Christus laten zien als een God die Zich wil ontfermen over ons mensen.Mensen laten zich vaak weerhouden, zoals Adam en Eva door de schaamte die zij ervaren bij wat er verkeerd is gegaan en het anders had kunnen zijn, als…... Er komt angst naar ze toe en durven God niet onder ogen te komen. Ze voelen zich huichelaars, omdat zij verkeerd hebben gehandeld, gesproken en gedacht. 

Daarom dat Jesaja mocht opschrijven: 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Verwarring maakt dat we anders gaan zien en beleven, wanneer er meer afstand komt tussen God en de mens. Dit is sinds de zondeval een manier, waarop de boze de mens van God wil weghouden. God wil ons als het ware optrekken uit die put van verwerping, isolement, verdriet, pijn etc. En brengen naar een plaats / gedachte / zienswijze waarop de zaken weer helder worden en vanuit Zijn perspectief mogen gaan zien.

Daarbij mogen we de zekerheid hebben dat zoals in vers 10 -  12 staat:
10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde door vochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.De zekerheid ligt hierin dat niet een mens hier iets belooft, maar God Zelf die belofte geeft. Hij is de houvast voor ons hele leven. Een bron die niet zal teleurstellen. Mensen kunnen dat wel doen. Wij kunnen zelfs ons zelf teleurstellen, maar God is trouw en stel niet teleur. Op Hem kunnen we aan en mogen op Hem vertrouwen elke dag opnieuw. Elke dag mag een nieuw begin zijn om samen met Hem te gaan.

Vandaar dat de Bijbel ook zegt in Psalm 34: 9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. Het geeft weer dat we net als die bloem ons mogen  draaien naar het licht, zodat God met Zijn liefde in ons leven kan schijnen. Dat is een keuze die we elke dag opnieuw samen met Hem mogen maken.

Geen opmerkingen: