maandag 29 juli 2013

Smaakt en ziet

Tekst: Psalm 34 : 2 - 10

Psalm 34 : 9 Smaakt en Ziet dat de Here goed is. 
Dit vers doet een uitnodiging om tot God te komen en te ervaren dat Hij goed is. Smaakt en ziet : Laatst waren wij in Amsterdam. Daar gingen we een kaaswinkel binnen. Er waren van de verschillende kaassoorten bordjes met stukjes kaas neergezet om te proeven. Ook met bepaalde feesten kun je proeven van streekgebonden producten om te proeven. Want zien is kopen en proeven is eten. Men wil graag nieuwe mensen trekken om producten te verkopen.  

Als we iets nieuws willen kopen of doen, dan willen we als het ware proeven, hoe anderen het vonden en hebben ervaren. Dat doen bedrijven ook. Zij vragen door middel van een enquête hoe het product of dienstverlening is bevallen. Er wordt gevraagd naar onze mening. Ook kun je online recensies schrijven of hoe iets wel of niet bevalt. 

Ook wij kijken om ons heen om te zien, horen en ervaren wat het geloof voor betekenis mag hebben voor ons persoonlijk. We zijn als gelovige een recensie / getuige van hetgeen wij met elkaar belijden en doen in ons dagelijks leven. En dan is het belangrijk om de bemoediging en aanmoediging van deze Psalm ook tastbaar te mogen ervaren.

Psalm 34 begint natuurlijk niet bij vers 2. Het begin bij de schrijver van de Psalm. In de eerste zin van de Psalm wordt met een paar woorden een hele situatie en geschiedenis van een man in nood omschreven. Iemand die helder bij verstand is, maar in een bedreigende situatie zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Maar in dit alles is God Dezelfde en daar vertrouwd hij op.

En in deze situatie komt er iets uit zijn hart en mond wat hij ook voor ons heeft opgeschreven. Een mens die God op de allereerst plaats stelt van zijn leven. Een mens die van God houdt en Hem prijst om Zijn goedheid, die David in zijn leven
mag ervaren. Niet gebaseerd op moment van goed voelen of positieve omstandigheden, maar met een vasthoudendheid van het zeker weten dat God aan zijn kant staat.

Psalm 34 : 2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Niet afhankelijk van wat Hij van God ziet en krijgt, maar om Wie

God is in zijn leven. Niet gefundeerd op tijdelijke successen en tegenslagen die maken of hij wel of niet iets positiefs van God te melden heeft.Bestendig (NBG), m.a.w. voortdurend / elk uur van de dag - is er bij David een verlangen om Zijn Heer te prijzen en groot te maken. In de namen van God zien we Wie Hij is. Een paar namen van God zijn:
Elohay Mishpat - God van Rechtvaardigheid: (Jesaja 30:18). 
Wanneer wij dit vers lezen zien we dat er staat: …  de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. Je bent gelukkig te prijzen, wanneer je de Heer verwacht. Dat is een aanmoediging om vast te houden aan Wie God is.

Elohay Selichot - God van Vergeving: (Nehemia 9:17). 
Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten. Dit vers laat zien in het boek van Nehemia dat God niet doet naar hoe de mens handelt en met Hem omgaat, maar dat Hij keer op keer vergeeft en Zich ontfermt over Zijn volk en de mens die in nood is.

Elohay Mauzi - God Van Mijn Kracht: (Psalmen 43:2). 
De Psalm laat zien dat we bij God kunnen schuilen. Juist wanneer wij het niet meer weten en zien hoe het moet. Jesaja 40 : 31 zegt : Wie de Here verwachten putten nieuwe kracht. Het spreekt over onze innerlijke gerichtheid en houding. Niet ik ben in staat om, maar vanuit God is er perspektief en hoop. Daardoor ontvang ik moed en kracht om door te gaan. Daar waar wegen dood lijken te lopen, mag ik weten dat de Heer het overziet en mij verder kan brengen. 

Daarbij zien we dat juist deze namen van God en de vele anderen vertellen over het karakter van God wat tegen ons als mens zegt, zoals we dat mogen lezen in Jeremia 29 : 11: Want Ik weet, welke   gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat is geweldig nieuws voor elk mens die op zoek is naar wat God en de Bijbel te zeggen heeft.

Wel in het perspectief dat er ook staat in hetzelfde gedeelte, wat God tegen Zijn volk dat toen in ballingschap in Babel was: Dan zult gij Mij aanroepen en

heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen;….

De Heer spreekt hier tot Zijn volk en van het verlossingsplan wat Hij heeft. Het is niet een eenzijdige manier van doen, waarbij alles maar van God moet komen. Hier zien we dat God er naar verlangt dat Zijn volk Hem zoekt, aanroept, zoals Jezus het ook zegt in Mattheus 7 : 7 en 8 -  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Dan gaan we ook beter begrijpen wat er staat in Psalm 34 : 3 – 6 zegt ;  Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Het gevolg, de vrucht van ons zoeken naar God maakt dat er vreugde komt. Er is een verlangen om de Naam van de Heer groot te maken. Eén van de dingen die mensen verbaasd is dat God naar ons luistert en wil verhoren. Bidden helpt. Toen ik nog in Kruiningen woonde had ik een mountainbike met een bel. Op de bel zat een sticker: “Bidden helpt.”

In die tijd hadden we tieners bijna elk weekend binnen ons gezin over de vloer. Soms leende één van de tieners deze fiets. Terwijl deze tiener naar huis fietste en het met zichzelf en de thuissituatie moeilijk had, werd deze bemoedigd door de woorden: “Bidden helpt.” En dat deed deze tiener dan ook.

Psalm 34 : 7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. In Johannes 4 lezen we van een bijzonder gesprek, dat maakte dat niet alleen 1 persoon de Here Jezus ontmoet en Hem leert kennen
als de verlosser, maar een hele plaats dat uitloopt om Hem te zien, ontmoeten en tot geloof komt.

In de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput komen er 2 culturen elkaar tegen. Door omstandigheden waren de Samaritanen niet meer welkom en leken geen deel meer te hebben aan het plan wat God, wat Hij aan en door Zijn volk  bekend had gemaakt en aan de wereld wilde bekend maken.

En Jezus doorbreekt het verschil in cultuur, achtergrond, plaats en geloof. Hij maakt zich bekend als de messias aan deze vrouw en de stad Sichar.In de ontmoeting van de vrouw met Jezus ontdekt zij dat Hij haar vertelt hoe haar leven er voor staat, en doet een uitnodiging om deel aan Gods bedoeling met haar leven te hebben. Deel aan het verlossingsplan waar deze Jezus, Yeshua, De God die redt als de Christus, de Gezalfde van de Heer komt op een plaats, waar dat volgens de afspraken verboden was.

Johannes 3 : 16 zegt ook dat het Gods liefde is voor de hele wereld en voor elk mens om tot geloof te komen en de zekerheid te krijgen in het leven om bij God te mogen horen. Hier wordt geen onderscheid gemaakt of je in het geloof bent opgegroeid, je er nooit mee bezig bent geweest of gedaan hebt, welke achtergrond of cultuur je hebt of welke taal je ook maar spreekt.

Voor deze vrouw was de situatie ondragelijk. Zij was een buitenbeentje in haar plaats en moest vanwege haar levenswijze op een andere tijd waterputten dan de rest van het dorp. Op het heetst van de dag kon zij water gaan halen. Zij leefde in strijd met de toenmalige opvattingen en moraal wat er vanuit Gods woord en als cultuur gangbaar was. En toch… ontmoet Jezus haar. God had haar op het oog en met haar de hele plaats waar zij woonde.

Toen zij na de ontmoeting met Jezus door haar plaats liep, kwamen de plaatsgenoten bij Jezus. Het had indruk gemaakt wat de vrouw tot de mensen uit haar plaats had vertelt. Haar recensie / getuigenis / verhaal deed hen in beweging komen om Jezus te ontmoeten. Zij kenden haar en haar slechte reputatie. Nu deze zo vrijmoedig en open vertelde wat er gebeurd was, was het een uitnodiging om tot Jezus te komen.

Er werd geluisterd naar wat Jezus hen te vertellen had en het werd ontvangen. Zij kwamen tot geloof naar het woord. Tegen de vrouw en in de aanwezigheid
van Jezus zeggen zij in Johannes 4: 42 : Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. Dat is ook het verlangen van God voor elk mens, zoals Johannes 3:16 letterlijk zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, eeuwig leven heeft.Zijn gedachten over ons zijn gedachten van een hoopvolle toekomst. Hij heeft het goede met ons voor. Dat was ook hetgeen David wist toen hij deze Psalm schreef. Hij had God in zijn leven leren kennen en dat hij op Hem kon vertrouwen. Hij had niet van het geloof gehoord door het onderwijs wat hij als kind en jonge man had ontvangen, maar hij wandelde zelf met God. Elke dag zocht hij, terwijl niemand bij hem was Gods aangezicht. Of het nu was bij de schapen van Zijn vader in het veld of dat hij in de situatie van deze Psalm er alleen voorstond. Voor hem was God Dezelfde. Hij ging door moeilijke situaties heen en zag de goedheid van de Heer. Wat hij heeft ontdekt, mogen wij ook ontdekken.

Soms worden we zo overspoeld door wat er gebeurt in ons leven, dat we ergens willen schuilen. Daarom dat Psalm 34:9 ( NBG 51) zegt ; Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. David wist dat Zijn leven in Gods hand was en daar vertrouwde hij op. Dat is de uitnodiging die door dit woord ook tot ons komt.


Als laatste wil ik nog een voorbeeld noemen die we vinden in de natuur. Een bloem dat in de zon staat draait naar het licht toe en opent haar knop om te ontvangen. Wij mogen net als de bloem onze knop openen voor God en doen wat David en de mensen uit Sichar deden: Ons openen voor Zijn Liefde, genade en het Woord van God. En kunnen we deel krijgen we aan Zijn beloften. Hij is een waarmaker van Zijn Woord. 

Geen opmerkingen: