dinsdag 23 juli 2013

Bidden helpt


Filippenzen 4:1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!

Een brief van Paulus en Timotheus gericht aan de de gelovigen te Filippi. (Fil.1:1) Een stad in het antieke  Macedonië . Het huidige  De stad werd gesticht door en genoemd naar Philippos II van Macedonië en later door de Romeinen veroverd. De stad had een strategische ligging aan de Via Egnati­a, de hoofdweg van Rome naar Constantinopel. De weg bleef ook eeuwenlang een belangrijke handelsweg.  Bijna alle handel met West-Europa die over land werd bedreven, ging langs deze weg 

In Philippi zette de apostel Paulus voor het eerst voet op Europese bodem en werd ook gevangengezet in een kerker die nog steeds be­staat, voor dat hij naar Thessaloniki kon gaan. Deze strategische plaats op een handelsroute zou een uitgangsplaats worden om het Evangelie naar alle kanten te gaan verkondigen. Ook stonden de gelovigen in Macedonië bekend om hun vrijgevigheid als er collecte werd gedaan voor de gemeenten in nood.Er was een bijzondere relatie ontstaan in het werk van Paulus onder de niet Joden,  met de heidenen in Griekenland te Filippi. Er was een warmte, die zich kenmerkt als vriendschappelijk en familiair. Hij richt zich tot zijn broeders en zusters in het geloof. Het bijzondere wat hij over hen opmerkt is dat zij hem blijdschap bezorgen en kroon op zijn werk zijn. Dat betekent dat de gelovigen toch bijzondere kwaliteiten bezaten, waar Paulus blij mee was als verkondiger van het Evangelie,  gemeentestichter en gemeentebouwer. Het kwam niet alleen vanuit Paulus, dat zij groeiden in hun geloof, maar zij namen zelf ook initiatief en gaven zich met hun middelen en geld ter wille van de verkondiging van het Evangelie.

Als aanmoediging zegt hij tegen hen om standvastig te zijn in het geloof.  Hij geeft gerichte instructies aan deze  gelovigen.  Tegen een andere Griekse gemeente te Korinthe zegt hij het volgende :
Daarom,  mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 1 Kor. 15:58 Paulus spreekt hierover omdat de verleidingen niet bespaard blijven ook bij de gelovigen.  Aan de ene kant wetende dat zij het

geloof hebben als een houvast.  Als een anker dat zorgt dat bij stormen in het leven zij niet wegdrijven van hetgeen zij gehoord en geleerd hebben van het Evangelie.

Enkele gerichte instructies zien we  in de volgende verzen naar voren komen:
Fil. 4: 2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

“Ik vermaan” zegt Paulus hier met de bedoeling : Ik moedig jullie aan. Ik vuur jullie aan om zo te zijn.
En zoals Paulus in Filippenzen 2 het zegt:  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hoe? eensgezind. Dus niet als los zand, maar als gelovigen één in geloof en streven. Daarbij gericht op het doel wat God voor ogen heeft. Niet dat ieder bezig is, alleen voor zichzelf, zonder de rest er in te kennen.  Jezus kwam als een dienstknecht om Zijn leven te geven en het mogelijk te maken dat wij ook zo zouden kunnen leven en wandelen in het geloof.

Sta naast elkaar en help elkaar. Zoals ieder lid een plaats heeft in het lichaam, zo is iedere gelovige belangrijk op zijn  en haar plaats in de gemeente van Jezus Christus. Het gaat niet om wie de belangrijkste en sterkste is, maar zoals Jezus het omschrijft en zegt tegen zijn discipelen:  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Joh. 12:26 In de eerste plaats als we God willen dienen is dat om Jezus te volgen / navolgen. De dingen van wat God wil dat wij doen, is omdat wij navolgers zijn van Christus.

Het gaat om Zijn koninkrijk, niet om ons belang. Het gaat om de eer van God de Vader. En niet dat wij gezien en geëerd worden om wat we hebben mogen en kunnen doen door de genade van God. Daarom dat het belangrijk is wat Paulus geeft als instructie in Filippenzen 2: …. in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Daarbij zijn we niet op ons zelf gericht, maar zoeken naar de mogelijkheid om de ander vanuit Gods liefde te dienen en bij te staan.Daarom ook de woorden van de Here Jezus in het Hoogpriestelijk gebed, dat hij zegt in Joh. 17 : 22 en 23 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Fil. 4: 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
Eén van de bekendste evangelisten, die we mogen kennen na de 2e wereld oorlog is Corrie Ten Boom. Zij kreeg haar basis en training van het geloof als eerste in de concentratiekamp waar zij samen met haar zus Betsie verbleef. Op een dag hadden ze last van luizen. En zus Betsie dankte de Heer daarvoor. Dat ging in de ogen van Corrie te ver. Het gevolg was dat de soldaten in het kamp niet in het berak van de zusters kwamen en zij een bepaalde mate van vrijheid hadden, waaronder de Bijbel te lezen met elkaar.  Om dit soort dingen te ontdekken had Corrie haar zus hard nodig.

Het was zware tijd voor deze verzetsstrijdster en dochter uit een orthodox gelovig gezin, maar zij leerde dwars tegen alles in om ook in moeilijke en bijzonder omstandigheden God de eer te geven en Hem te danken. Daardoor was er een licht aan de horizon, waar het voor anderen donker bleef. Deze lessen heeft Corrie door haar positieve manier van spreken en verkondigen later vele malen over de hele wereld mogen gebruiken als een bemoediging en een aanmoediging dat God niet “out of control” is, maar dat Hij te vertrouwen is.

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 
Hier lijkt het voor vele mensen wel of zij nog het één en ander te leren hebben als het gaat om vriendelijk te zijn voor alle mensen. Daarbij kunnen we ook denken aan de woorden van Jezus onderwijs dat Hij spreekt over het alleen vriendelijk zijn onderling. En spreekt daarbij de discipelen / gelovigen aan waarin zij dan nog verschil maken als de mensen zonder het geloof ook zo doen.
Waarin is een gelovige anders? Hierin zegt Jezus : “Heb uw vijanden lief.” Mensen liefhebben die aardig voor jou zijn, dat kunnen velen. Maar een stap

verder gaan, wanneer je wordt afgewezen, om dan toch vriendelijk te blijven en Gods liefde te laten zien. Dat vraagt om meer. Een innerlijke houding, waarin wij kiezen om niet muren op te trekken en anderen buiten te houden, maar God te vragen in onze situatie om ons bij te staan.

Dat is misschien ook wel één van de redenen waarom er staat: “De Heer is nabij.” In Jesaja 55 :6 lezen we dat er staat: Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Als mens hebben we de mogelijkheid om te reageren vanuit onze menselijke natuur, waarbij we sympathie hebben of niet met een ander. Ook kunnen we gebruik maken van onze grenzen, waar we zelf kunnen bepalen of we iemand toestaan of niet. In het onderwijs van Jezus gaat Hij een paar stappen verder dan veel mensen.Als iemand ons moeilijk maak? Wat doen we dan. Gaan we een 2e mijl zoals Jezus het omschrijft? Vaak blijven zitten met een innerlijk ongenoegen i.p.v. dat we wat ruimte geven aan de ander en onszelf. Je zou kunnen zeggen net als bij het vissen, dat je soms het draad wat laat gaan om vervolgens de vis binnen te halen. In het verhaal van Abraham zien we dat hij een Abimelech had die het hem erg moeilijk kon maken, door de waterputten dicht te gooien en de herders van Abraham op te jagen.

De conclusie, die hij, Abimelech, na deze acties moet trekken bij Abraham en later bij Isaak. Gen. 21:22 God is met u in alles wat gij doet. Dat klinkt erg bekend in de oren voor ons die onder het Nieuwe Testament leven. De Naam van onze Heer en Heiland is “God met ons”. Dat is zowel een belofte als een zekerheid, die God onder het nieuwe verbond geeft.

Hoe kunnen mensen zien dat we houvast hebben in ons geloof? Is dat niet dat we op dezelfde manier de dingen tegen komen in ons leven en wij ons vasthouden aan het Woord van God. Wanneer ik achterom zie, dan zie ik dat mijn leven vaker vast is gehouden door God. Net als dat gedicht over voetstappen in het zand.  

Ik droomde eens en zie

ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."


Filippenzen 4: 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dat is nogal een uitspraak van Paulus. Als mens zijn er vele zaken die onze aandacht vragen en waarover wij zorgen kunnen maken. Door het leven heen
gaan wij steeds meer zaken in perspectief zien of gaan we juist steeds meer ontdekken dat we het zicht kwijt zijn. Eén van de mogelijkheden om het leven vanuit Gods perspectief te mogen zien, is door het Woord en gebed. Het Woord van God is een leidraad, die God ons geeft. Daarom is het belangrijk om te lezen in het Woord van God. We leren over Wie God is. De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand; zegt Spreuken 9:10

Respect voor God in ons leven kan alleen door geloof. Geloof is een gave van God. Niet iets wat wij kunnen opbrengen, maar ontvangen mogen uit Gods hand, waardoor wij vertrouwen krijgen in hetgeen Gods Woord zegt. De Heilige Geest is gezonden om ons bij te staan en ons te onderwijzen naar de volle waarheid. Met andere woorden. Het is net alsof God ons nieuw zicht geeft om naar de zaken van het leven te kijken.

In Mattheus 6 lezen we waar Jezus zegt; De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Daarmee zien we hoe belangrijk het is dat wij niet kijken vanuit onze ervaringen en beleving, die door de omstandigheden naar beneden is afgesteld door pijn, verdriet, teleurstelling en angst. We mogen kijken vanuit de zekerheid van het geloof. Daarbij hebben we nodig dat we ons hart en leven delen met de Bron en Gever van het Leven, de Heer van Hemel en aarde. Eén van de belangrijkste manieren is door gebed. Bidden helpt.

Toen ik nog in Kruiningen woonde had ik een mountainbike met een bel. Op de bel zat een sticker: “Bidden helpt.” In die tijd hadden we tieners bijna elk weekend over de vloer. Soms leende één van de tieners deze fiets. Terwijl deze tiener naar huis fietste en het met zichzelf en de thuissituatie moeilijk had, werd deze bemoedigd door de woorden: “Bidden helpt.” En dat deed deze tiener dan ook.Soms worden we zo overspoeld door wat er gebeurt in ons leven, dat we ergens willen schuilen. Daarom dat Psalm 34:9 zegt ;  Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Schuilen is prachtig verwoord dat het niet aan onze kant is dat we het moeten neerzetten en bewijzen dat we het kunnen. We mogen zijn als een bloem, waarvan de knop zich opent naar het licht. Zo mogen wij ons openen voor de Liefde, genade en het Woord van God. Hij is een waarmaker van Zijn Woord.

Tot slot wil ik eindigen met de woorden van Paulus uit Filippenzen 4
8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.Geen opmerkingen: