maandag 31 juli 2017

Mag ik even bij je langskomen?

Tekst : Lukas 19:1-10

Een paar jaar terug in Spanje en kwamen op een terrasje aan de boulevard.  Daar gingen we, zoals we vaker deden even zitten om samen wat koffie te drinken. Op zij van ons in een ander gedeelte van het terras was een iemand, zichtbaar in nood. Gevangen door problemen en mensen die haar in de gaten hielden. Ze vroeg de ober om water en hij hielp haar vriendelijk. Ondanks dat haar uitstraling en voorkomen niet pluis was. Dat vonden we opvallend. Ze werd niet weggestuurd en normaal behandeld.

Wij waren aangedaan door dit tafereel en het raakte ons diep. Wij konden niet even in de situatie stappen van deze persoon en een woord wisselen. Onze spaanse woorden kennis is zeer klein en onvoldoende om iets te zeggen. Herkenbaar voor mensen die in Nederland komen en door de taal niet in staat zijn om met ons contact te maken.Wel merkten we hoe God het in ons hart legde om voor haar te bidden. Hij raakte ons aan, liet ons haar zien met Zijn ogen. Hij was begaan en bewogen met haar leven. Dat bidden hebben we gelijk gedaan toen we weer onderweg waren en ons bewust waren dat dit het eerste was wat wij voor haar wel konden doen.  Wij waren toerist en kenden deze persoon en haar stad niet. Jezus daarentegen ging met een missie naar Jericho, zoals hij in opdracht van de Vader naar de aarde was gekomen als mens.

Lc:19:1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad.  Jezus was bewust naar deze stad gegaan. Jezus was op zoek. Hij ging de stad door. Bleef niet op één plaats maar zocht gelegenheden om mensen te ontmoeten en m.n. wat verloren was te kunnen redden. Dat was Zijn opdracht als Messias om een hoopvolle boodschap te brengen in harten en levens van mensen. Dat is de opdracht die de discipelen kregen en ook wij als gemeente van Jezus Christus.

Hij had de roeping van de Vader en de zalving van de Heilige Geest om uit te reiken naar mensen, die het niet hadden / hebben en hen door barmhartigheid van God tegemoet te komen. Liefde delen, daar waar haat gezaaid is. Vergeven daar waar oordeel rondging. Ruimte en vrijheid geven daar waar gebondenheid was aan geld, veroordeling, verslaving, verkeerde keuzes, onwetendheid, strik van de vogelvanger.Lc:19:2. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.  De stad Jericho kennen we uit de Bijbel als stad waar eerst de vijanden van het volk van God woonden en zij door Jozua en Kaleb samen met het volk werden verslagen. Later werd deze stad een plaats van de kinderen van Israël en kreeg het een andere bestemming. Het land was beloofd aan het volk van God, maar de vijand moest eerst eruit wilden zij kunnen bouwen en wonen in het land. Met de roeping van Jeremia zou je kunnen zeggen: Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’ – Jeremia 1:10

Jezus was op weg gegaan met een vergelijkbare missie. De vijand van God is als een brullende leeuw, die er op uit is om te verslinden. (1 Petrus 5:8) Hij loert op zijn prooi om deze voor goed te pakken. Dat was ‘m toch ook in het paradijs met Adam en Eva gelukt…….

Bij Zacheus kan mogelijk door zijn talent van rekenen, zaken doen en intelligentie een trigger zijn geweest, dacht dat het geld hem verder zou kunnen brengen. Hij was niet alleen goed in rekenen, maar ook in leidinggeven.  Net als Jezus in de woestijn was er een voorstel van de vijand gekomen om voor deze te buigen. Water bij de wijn te doen. Iedereen verdient zijn brood door te werken. De een op het land met zijn handen en de ander met zijn hoofd achter een bureau. Beide zijn nodig om de economie op gang te houden. Alleen de verblinding die net als bij Adam en Eva ook bij Zacheus ontstond had verstrekkende gevolgen.

Zacheus stond bij God op Zijn verlanglijstje om in orde te brengen, wat de vijand, de boze had geroofd. In vers 9 lezen we dat Zacheus een zoon van Abraham is. Zoon van de belofte. Deze belofte moest hij in ontvangst gaan nemen,  in plaats van de levensstijl waar hij zich in had gestort. Geld is vandaag de dag nog steeds een grote uitdaging. Velen worden normloos, omdat geld hen tot willoze wezens te maken . Los laten, waar zij voor staan. (Rom. 12:2)Lc:19:3. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.  Zacheus was niet welkom bij zijn landgenoten en waarschijnlijk ook niet in de synagoge. Hij had geruchten gehoord over Jezus en wilde het zijne ervan weten. Hij zocht wanhopig naar een oplossing voor zijn probleem.

Tussen Jezus en Zacheus stond de menigte. Hij kon niet vrij sociaal bewegen onder zijn plaatsgenoten. Hij werd met de nek aan gekeken en maakte door zijn lengte geen indruk op anderen.

Mensen bewegen als in de natuur. De grootste en sterkste is de baas. Als iemand in een drukke stad loopt en door de menigte moet, wordt deze makkelijk over het hoofd gezien en botst hij overal tegen iedereen op. De persoon is als het ware onder het radarscherm van het gebruikelijke en wat als norm wordt gehanteerd.

Lc:19:5. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’   Hier gebeurt het onverwachte. Niet alleen zag Zacheus Jezus, maar Jezus had Zacheus ook gezien. Jezus geleid door de Heilige Geest wist dat hij deze man zou gaan ontmoeten.

Hij liep niet zomaar een route, maar kwam langs plaatsen en mensen, die God op het oog heeft. Dat geldt ook voor ons. Wij leven niet zomaar. Wij kennen en ontmoeten niet zomaar mensen in ons leven. Wij mogen als een zoutend zout en een lichtend licht door ons leven heen delen en delen Wie Jezus voor ons is.

Wij horen vaak genoeg zaken, die onze binnenkamer nodig hebben. De binnenkamer van het gebed, waarin we in gesprek met God zijn over die dingen die Hem en mij bezig houden. Niet het boodschappenlijstje van de dag, maar een ontmoeting van hart tot hart.

Dat betekent dat de oren en ogen van mijn hart op scherp staan om te zien waartoe mogelijk God  door Zijn geest mij naar toe leidt. (Net als fotograferen) Door te ontdekken hoe dit werkt hebben wij nodig om dagelijks bij Jezus aan Zijn voeten te komen zitten. Hij verlangt er naar om jou en mij te ontmoeten.

Lc:19:9  Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.  Deze uitspraak doet ons denken aan Luk. 13:16  - En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? De vrouw, die Jezus geneest had een geest 18 jaar lang,  die maakte dat zij kromgebogen door het leven ging. Hij spreekt erover dat zij een dochter is van Abraham en dus een kind / dochter van de belofte. Hij behandelde haar niet naar haar ziekte en gaf haar ook geen sticker. Hij verloste haar door de band met de geest los te maken en zij genas. Hij had haar welzijn als volwaardig mens op het oog en herstelde haar in ere.

Dit zien we ook bij Zacheus. Hij was gebonden aan de Mammon en had vernietigende sporen achter gelaten. Hij ging gebukt onder het feit dat hij niet meer welkom was onder zijn broeders. Hij werd gestigmatiseerd als slechterik, zondaar, die niet hoorde in de vrome omgeving van de Godsdienst. Daarmee veroordeelden zij hem, dat hij niet bij God hoorde en een afvallige was. Jezus zag ‘m door de ogen van de Vader. De Vader die hij schilderde in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader die op de uitkijk stond om zijn zoon die verloren was, weer in zijn armen te sluiten.Lc:19:10. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Misschien dat U de klop op uw levensdeur / hart voelt. Misschien bent u onderweg wat verloren? Misschien een vriendschap, vreugde, geloof dat het goed zal komen met iets of iemand. Er zijn heel wat mensen, waaronder wij zelf, die wachten op de ander, totdat deze naar ons toekomen.

Wat is het geweldig, wanneer wij namens onze Heer de eerste stap doen en er zijn voor de ander? Mogelijk kunnen wij daardoor de handen en voeten van Jezus zijn in een wereld die Hem niet kent, maar Hij die Zich bekend maakt door Zijn kinderen / gemeente en daardoor Zijn zegen, genezing, vergeving en vreugde wil aanbieden. (Jes. 61:1-3)


Wil je open doen en Heer laten helpen uw verlies terug te vinden? Wil je iemand zijn, die langsgaat en anderen uitnodigt om het bij God te zoeken? Aan jou de keus. Jezus is Dezelfde en op zoek naar het verlorene. 

woensdag 19 juli 2017

Mond, hart en hoofd
Het was 1986, toen ik in de gelegenheid was om naar het plaatsje Tzummarum in Friesland te gaan. Al ruim een jaar hadden tieners op hun verzoek van mij Bijbelstudies ontvangen op papier en cassette. Zij hadden in die tijd geen tienerwerker in de kerk van hun dorp.  Op dat moment was ik in het 3e jaar van mijn Theologische Opleiding. Zij en ik wilden graag elkaar ontmoeten en ik kwam voor een weekend naar ze toe. Met de bedoeling om op zaterdagmiddag met elkaar op te trekken en een Bijbelstudieavond te houden. Toen de ouderling van de kerk hoorde, dat ik kwam vroeg hij of ook de volwassenen, die avond erbij mochten zijn. Dat had ik nog nooit gedaan en beriep me toen ook op de verantwoording van de kerk ter plaatse.

In de week ervoor wist ik dat de boodschap van de Bijbelstudie hetzelfde moest blijven als voor de tieners alleen. Een medestudent zei, dat ik niet zomaar kon spreken voor zo’n gezelschap. In die week kwam het woord over de roeping van Jesaja,  Jeremia en de woorden van Paulus over Timotheus naar mij toe. Als jongvolwassene van 23 jaar wist ik, dat ik gewoon moest gaan in het vertrouwen dat God voor mij uitging. Op zaterdagmorgen langs de ouderling van de kerk om kennis te maken. In het dorp hingen posters, dat ik ’s-avonds zou komen spreken. Oeps…. Zij hadden er een groter event van gemaakt, dan ik door had.

Die avond heb ik in vrijmoedigheid het zingen, bidden en het woord mogen doen. Mensen waren door de boodschap tot tranen toe geraakt. God Zelf bevestigde het woord op die avond in de harten en levens van mensen, die ik nog nooit had ontmoet.

I Jeremia 1 : 1 – 10 - Mond
Opschrift 1 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. Benjamin was van de 12 aartsvaders de jongste. Gekoesterd door zowel vader Jacob als de broers. Wanneer we lezen wat er staat over Jeremia, dan woont hij in het land van de jongste, Benjamin. Het gebied wat de Heer na het slavenhuis Egypte in het beloofde land had aangewezen voor deze stam. Als zoon van Hilkia, de priester in Anathot, woonde Jeremia te midden van de stam en gebied van Benjamin

Als God hem roept komt Jeremia gelijk in het verweer dat hij nog (te) jong is. Voor de Heer maakt dat niet uit, Hij schept de voorwaarde om als profeet te kunnen gaan optreden onder zijn volksgenoten.

De roeping van Jeremia
Al voor de geboorte en Gods initiatief – Jeremia 1: 4 -5a  Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Jeremia was dagelijks bezig met de invulling van zijn taak en ambt als priester. Te midden van de normale gang van zijn bestaan komt er een Woord van God naar hem toe. Hoe en wat staat er niet bij, maar wat  wel duidelijk is dat God tot Jeremia spreekt.  Het is God die tegen Jeremia begint te praten over hoe Hij Jeremia ziet en wat Hij van hem wil. 


Voorwaarde IJeremia 1:5b - Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
Jeremia had niet en ook mensen om hem heen hadden niet besloten, dat hij een profeet zou zijn. Hij was priester naar de indeling en roeping, die God op Zijn familie had gelegd. Het spreken van de Heer gaat boven de gevestigde orde van hoe het hoort en van wat ieder doet. Niet buiten het zichtveld van iedereen, maar schept zelf de voorwaarden en bevestiging die nodig is, wat Hij tot Jeremia heeft gesproken. Het is in de verborgenheid dat God zijn Hart met Jeremia deelt en daarover met hem praat. Het is in de openbaarheid dat hij ruimte schept om Zijn opdracht uit te voeren.

Het verweer van JeremiaJeremia 1: 6 - Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. 7 Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.
Als jong persoon of jongste, zijn er anderen die je zijn voorgegaan en waar je mogelijk tegenop kijkt, omdat jij nog een weg te gaan hebt.  En God spreekt over hem als een vriend, voor wie Hij op de bres zal staan, als dat nodig is en hem het vertrouwen zal geven om het Woord vrijmoedig te spreken tegen mensen, die ook ouder en wijzer zijn dan hij. Het niet de woorden van Jeremia,  maar Gods Woord dat zij zullen gaan horen. Net als we bij Jezus in Marcus 1 kunnen lezen dat mensen onder de indruk zijn van de autoriteit, waarmee hij spreekt en handelt.

Voorwaarde II – Jeremia 1:9a - Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan.
- Jesaja 6 : 1-8 - Jesaja in het ambt van profeet bevestigd
Mn. Jesaja 6: 7 - Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. 8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
Jesaja komt in Gods tegenwoordigheid ;
1.    God opent zijn ogen en oren voor deze realiteit Joh. 16 : 8-15 De Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Hij luistert naar de Vader en de Zoon en zegt het tegen Wie God liefhebben : kinderen van God
2.    God vergeeft, rechtvaardigt en reinigt Jesaja van Zijn zonden en die van het volk. Raakt zijn mond aan.
Jacobus laat zien dat de tong onze wereld in brand kan steken ; Jac. 3:6-12 – macht over ons lichaam, levensloop en de dieren. Tong spreekt regelmatig met 2 monden : goed en kwaad. Net als de gespleten tong van de slang / satan. Zegen en vloek kunnen niet naast elkaar in ons bestaan. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Rom. 12:21 Onderwerpt u aan God en bied weerstand aan de duivel. Jac. 4:7-10
Gal. 2:20 - Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
3.    Herstel van relatie met God – verzoening  2Kor.5:17-21 - Laat je met God verzoenen. Jezus heeft het alles mogelijk gemaakt door Zijn leven te geven voor ons. Waardoor wij een nieuwe schepping worden. Vernieuwd naar de hervorming van ons denken en niet aan de wereld gelijk. Rom. 12 : 2
4.    Nu hoort Jesaja God spreken. Zijn geestelijke oren en hart zijn geopend. Hij hoort wat God in Zijn hart heeft en deelt. Jesaja is daar getuige van.
5.    Gods liefde beweegt Jesaja om te zeggen : Hier ben ik. Zend Mij. 2 Kor. 5:14 - Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.

 

Belofte Jeremia 1:9b En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.
- God zendt en gebied en geeft ook de woorden. De Heilige Geest zal u alles te binnen brengen wat u spreken moet.
- Weest niet bevreesd ;
Lucas 12 : 11 en 12 - Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. 12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

- De Heilige Geest staat ons bij ;
Joh.14 :23-27 - Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Opdracht voor Jeremia
- Jeremia 1:10 Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

II Marcus 4 : 9-12 – Hoofd / oren
En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis. 11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, 12 opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.Gedachten
Wat hebben we nodig om te horen wat Jezus, de Vader, Heilige Geest en Gods Woord tegen ons zegt? Dat vraagt van ons een open hart, een open houding, geopende oren en ogen van het hart. En ook sleutels, die de Heer door Zijn Woord en Geest aan Zijn gemeente en ons volgelingen van Jezus heeft gegeven. Sleutels geven toegang tot verborgenheden die we met het menselijk verstand niet kunnen doorgronden.

Openb.3:20-22 - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
-> Wij leggen vaak in ons gebed en denken de verandering bij God. We bidden of Hij ons hart wil openen en als God iets wil, dan zal Hij het wel doen. Maar niets is minder waar. Wij zijn degenen die God toegang verschaffen in ons leven. Hij komt op uitnodiging en is geen inbreker. Zo heb ik eens aan de hand van de gelijkenis van de ‘Goede Herder’ - Joh. 10: 1-10, een jongen van gelovige afkomst mogen wijzen op het feit dat het geloof niet van buiten af komt, maar voortkomt uit een volmondige ja vanuit ons hart naar God toe. De Goede Herder komt door de deur in de stal en door de deur gaan de schapen naar buiten. De inbreker komt om te stelen, vernietigen en te verdelgen. Zo is God niet. Hij komt om te zegenen, herstellen en een leven in overvloed te geven.

III Romeinen 10 : 8 – 13 – Mond, hart en hoofd.
Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig / behouden worden.

Gedachten
- Marcus 4 : 20 - En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.
- Als het Woord van God door de Geest van God ons hart, hoofd en hand(elen) kan en mag aanraken, zal de kracht van God op ons, als kind van God en gemeente,  worden vrijgezet.
De vrucht van de Geest- Galaten 5:22-25 -  22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

                                       

Kies
Kies vandaag met je hart en hoofd en geef het handen.
Maak het met je mond bekend. Belijd de woorden die Jezus ons heeft gegeven in Matt. 28: 18 en 20 als belofte en houvast in onze dagelijkse wandel. Doe wat Matt. 28:19 zegt om te doen wat Jezus heeft bevolen.

Geef het handen als hoorder door te doen wat het woord zegt. Laat het niet alleen een deel zijn van je hart en hoofd. Geloven is heel praktisch. Dat is zichtbaar, tastbaar, hoorbaar en voelbaar voor iedereen. Dat begint in de eerste plaats bij jou zelf. Verander de wereld en begin ….. bij jezelf -> JEZUS. Hij is het fundament van ons geloof, ons leven en de toekomst van de kerk. Door Hem ga je 30-, 60- en / of 100-voudig vrucht dragen. Komt er een zichtbaar resultaat in ons leven en de levens van mensen om ons heen. Zij zien Christus in ons en gaan op zoek naar de Levende God.

Jezus : De deur naar ontmoetingHet is alweer wat jaren geleden dat ik door een collega werd gevraagd om te komen naar het bedrijf. Er bleek dat iemand binnen was geweest, sporen van een inbraak en de nooddeur achter was open.  Op een privé terrein aangrenzend aan andere bedrijven bleek het makkelijk om ongezien ons pand te benaderen en binnen te komen.

Een inbreker klimt door een ingang die daar niet voor bedoeld is. Via een open raam of d.m.v. een ingeslagen ruit zichzelf toegang verschaffen, waar hij of zij niet thuis hoort. Met als doel om iets te zoeken van waarde en te ontvreemden. Zo'n inbraak doet heel veel met de bewoners / eigenaren van het pand. Als eerste word je gevoel van veiligheid aangetast, brengt veel onrust en angst staat als een gewapende vijand aan je deur om ingang te krijgen op verschillende levensgebieden.

Veelal worden er dan pas preventieve maatregelen getroffen als camera's, rolluiken, extra sloten en het aanbrengen van dievenklauwen. Daarnaast is er vaak veel rommel gemaakt en moet alles weer opgeruimd worden en ontdekken wat er allemaal weg is. 


1 Als de rover / inbreker komt vrede, vreugde, vrijheid
Johannes 10 : 1 en 101 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. En 10a De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;
Door ontmoetingen met andere mensen als kind, tiener, volwassene en oudere,  merken we dat mensen makkelijk over je grens heen gaan. Zij nemen een stukje van jouw privacy in door opmerkingen. Wat ze doen, zonder te vragen of je er mee eens bent. Ze zeggen weleens : “Wie zwijgt, stemt toe.”  Is dat ook zo? Kan het ook een vorm van onmacht zijn? Niet geleerd hebben hoe je grenzen aangeeft in je leven, zodat het duidelijk is wat mijn en dijn is? Als je dat zelf niet goed respecteert of hebt geleerd, dan ontwikkel je patronen, die een blinde vlek in je denken geeft, waardoor je niet eens doorhebt hoe je een ander manipuleert, intimideert en niet respecteert om wie hij of zij is of de ander jou.

Vertrouwen
Wanneer we vanuit dit plaatje gaan naar het Evangelie, dan zien we dat het vertrouwen van God als Vader, Jezus als Vriend en de Heilige Geest als leidsman regelmatig een paar extra stappen vraagt van ons om het vanuit Bijbels perspectief hier mee om te gaan. Zeker als je dominante aardse ouder hebt gehad, waar je maar te doen had wat deze zei. Of een ouder, die er nooit was en hoe kan God dan het in mijn leven voor het zeggen hebben, zonder dat ik ervaar Wie Hij is? Gevaar is dat God een onpersoonlijke god voor mij wordt, Die niets met mij heeft, maar wel regels geeft?

Vriendschappen- (on-)gelijkwaardig
Of een onbetrouwbare vriendschappen meegemaakt, waarbij je niet op het woord van de ander kon rekenen als betrouwbaar. Iemand, aan wie je gewild of ongewild de leiding zonder beperking  toekent,  is iemand aan wie je het diepst van je bestaan aan toevertrouwd. Kan dat ik dat zomaar doen of zit daar er meer achter? Krijg ik daar problemen mee? Net als de kleine lettertjes van een vals contract, waarbij ik alles kwijt kan raken of hoop geld moet betalen? De vraag is misschien? Wat kost het mij nu en wat zal het nog meer gaan doen?

Geven
Hoe herkennen we al deze symptomen van inbraak in onze maatschappij? We hebben een regel opgesteld. "Voor wat hoort wat."  We willen best anderen iets gunnen, maar wil er wel iets voor terug. Als de ander iets aan ons geeft, dan bedenken we heel snel de vergoeding voor die ander. Je vraagt de ander terug op de koffie, of helpt hem / haar omdat jij ook geholpen bent.

Het rooft veel van onze energie, tijd en oprechte interesse. We kijken met argwanen als iemand iets belangeloos goed doet. En als het ons of de ander niet bevalt, komt er ook een portie ongezouten kritiek, waardoor onze harten koud worden, onze hoofden heet en ieder in het zijne laten voor de lieve vrede. Het isoleert mensen en brengt verwarring, eenzaamheid en mensen bouwen muren om hun hart en levens heen om niet nog een keer hun neus te stoten.

2 De goede Herder Johannes 10:2- 4   Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Hiermee laat Jezus zien dat Hij te vertrouwen is en niet zomaar in jouw leven inbreekt, maar juist ons in vrijheid brengt. 


Vreemden
Aan kinderen wordt geleerd om niet open te doen voor vreemden. Niet mee te gaan met mensen die je niet kent. Wij als volwassenen hebben ook nodig om argeloos als duiven te zijn en arglistig als slangen, zoals Jezus het benoemd. Aan de ene kant vertrouwen geven en andere kant erg waakzaam zijn.

God / geloof
Kan / durf ik God te vertrouwen als ik negatieve ervaringen heb opgedaan in mijn leven. Geef ik Hem de schuld en ben ik dan boos op God. Of zie ik juist dat God aan mijn zijde staat en er helemaal voor mij als Zijn kind wil zijn. Hij wil ons leren hoe we met ervaringen, indrukken en moeilijke situatie om kunnen gaan. Hij is Degene die ons de reddingsboei toegooit om ons weer in de boot te brengen, wanneer de stormen van het leven te hoog lijken voor ons. Hij is in de storm aanwezig en steekt Zijn hand toe. (Petrus, discipelen) 


3. De deur van ons hart /  leven : Openbaring 3:20 - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
-> laat zien dat de mens zelf de deur moet openen voor de Heer en Hij laat zien dat hij alleen op uitnodiging binnen komt om ons persoonlijk te ontmoeten.

De Herder van de Schapen is God en door de Heilige Geest komt Hij bij de deur van ons bestaan. Degene die Hem toegang verleent ben ik zelf. Op deze legale wijze handelt onze Heer. Hij is een gentleman.  Als de Geest van God wordt vergeleken met een duif, dan weten we dat dit beeld te maken heeft met het karakter van God. Hij is open, gevoelig voor de manier, waarop wij met Hem omgaan. Daarom roept Hij, maar wacht totdat wij open doen.

God is als een aannemer, die een huis bouwt, maar niet de sleutels heeft van de woning op het moment dat er iemand in woont. Ook al kent hij het gebouw van binnenuit en weet hij de weg, toch zal hij moeten aanbellen of kloppen, wil er opengedaan worden en toegang verleend wordt om binnen te  komen. Zo zijn wij naar Gods beeld gemaakt, maar God eist niet ons leven op als Maker, maar wil als een vriend  in ons leven binnen komen. Dat is Zijn keuze dat Hij ons eerst heeft liefgehad, voordat wij Zijn liefde konden beantwoorden. Hij heeft er alles gedaan dat wij door Jezus tot God de Vader zouden kunnen komen. (Johannes 14:6)

4. Jezus is de deur van de schapen vers 7 - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
- Johannes 14 : 6 -  Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Jezus heeft hier een deur functie. Door hem kun je bij God de Vader komen. Hij niet alleen de doorstap naar de eeuwigheid, maar ook de Weg. Een manier van leven die je verandert in je handel en wandel. Maar ook een licht waardoor we de Waarheid van God in ons leven kunnen ontvangen. En door Hem krijgen we een heel ander leven vanuit God voorbereid met als doel Hem te kennen en groot te maken door de manier van denken, spreken en doen.

5. Een open deur tot redding
Johannes 10:7-9Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Blijdschap, verzoening en vrede
Misschien ben je als een Zacheüs,  die verlangend in de boom zat en Jezus hem ziet, aanspreekt en zegt in Lukas 19:5 en 6 - En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. 6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. Hier was vraag en aanbod. Zacheüs had een vraag in zijn hart en leven en Jezus gaat op hem in door te zeggen wat zijn gedachten / verlangens zijn.

 

Op het woord van de Heer haast hij en ontvangt Jezus met blijdschap. Dit was het ultieme moment waarop hij had gewacht en God door Jezus hem antwoord geeft. Op het moment dat beiden elkaar zien, horen en spreken is er een ontmoeting tussen God die vanuit Zijn barmhartigheid uitreikt naar een man, die aan de rand van de maatschappij stond. Hij was een zoon van Abraham, maar door zijn levensstijl stond hij aan de verkeerde kant en behoorde hij tot de groep van vijanden, overlopers en ongewenste personen.

6. De reden waarom Jezus is gekomen leven, overvloed en vergeving
Johannes 10 : 10b - Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Jezus  heeft een brug geslagen voor jou en mij. Niet om alleen te blijven worstelen met onze onrust, angsten en pijn, maar Hij is gekomen zoals Jesaja 61:1-3 het ook zegt om vergeving te geven, daar waar ons hart verhard is of pijn is gedaan. Hij is gekomen om wie in een gevangenis zitten van de vogelvanger, de strikken van de boze door angst, mensenvrees om je in vrijheid heen te laten gaan.

Vrijheid, vrede en zegen
Psalm 91: 3 en 4 zegt : 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de
dodelijke pest, 4 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild. En wat is het effect dat je geen vrees / angste meer hebt, maar vrede in het diepst van je ziel , je hart en leven. Dat is ook wat God met ons voor heeft. Zijn shaloom om ons te zegenen in hoe het met ons gaat ; welzijn. Welvaart brengt niet de vrede waar mensen naar zoeken, maar de rijkdom zit 'm in de ontmoeting met de Heer.

5 Ontmoeting (vers 9)
Openbaring 3 : 20 - zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken,
Lukas 19 : 5 - heden moet Ik in uw huis verblijven.
Psalm 23 : 5 - U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
-> Olie als beeld van de Heilige Geest – David
-> Olie als beeld van herstel voor hoofd, hart en handen.
-> Olie als beeld van Gods overvloedige zegen in het leven van de gelovige.

Johannes 10 : 9 - hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus verschaft ons toegang tot de overvloed die God door het geloof in ons leven wil geven. Hij weet wanneer wij moeten schuilen en veilig bij elkaar moeten zijn. Hij weet ook wat onze (dagelijkse) behoeften zijn. -> Matt. 6 de Vader weet wat we aan eten en kleding nodig hebben.

De vraag die naar ons toekomt nu we hebben gehoord en gezien dat Jezus de Goede Herder is : Wat heb ik nodig om verder in mijn leven geleid worden, zodat ik in de rust van Gods Liefde en voorziening in mijn leven mag en kan genieten? Misschien is het wel het geven van uw pijn, verdriet, ervaring, die nog steeds u bezighoudt en steeds weer terug lijkt te komen, zodat u tegengehouden voelt, te neer geslagen lijkt te blijven, niet doorbreekt en gelaten misschien door het leven gaat. En u in geestelijke armoede lijkt te leven, terwijl Jezus zegt dat Hij is gekomen om een overvloedig leven te geven. 

Psalm 23:1-3  - De HEER is mijn herder,het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weidenen voert mij naar vredig water, 3 Hij geeft mij nieuwe krachten leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.