woensdag 19 juli 2017

Jezus : De deur naar ontmoetingHet is alweer wat jaren geleden dat ik door een collega werd gevraagd om te komen naar het bedrijf. Er bleek dat iemand binnen was geweest, sporen van een inbraak en de nooddeur achter was open.  Op een privé terrein aangrenzend aan andere bedrijven bleek het makkelijk om ongezien ons pand te benaderen en binnen te komen.

Een inbreker klimt door een ingang die daar niet voor bedoeld is. Via een open raam of d.m.v. een ingeslagen ruit zichzelf toegang verschaffen, waar hij of zij niet thuis hoort. Met als doel om iets te zoeken van waarde en te ontvreemden. Zo'n inbraak doet heel veel met de bewoners / eigenaren van het pand. Als eerste word je gevoel van veiligheid aangetast, brengt veel onrust en angst staat als een gewapende vijand aan je deur om ingang te krijgen op verschillende levensgebieden.

Veelal worden er dan pas preventieve maatregelen getroffen als camera's, rolluiken, extra sloten en het aanbrengen van dievenklauwen. Daarnaast is er vaak veel rommel gemaakt en moet alles weer opgeruimd worden en ontdekken wat er allemaal weg is. 


1 Als de rover / inbreker komt vrede, vreugde, vrijheid
Johannes 10 : 1 en 101 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. En 10a De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;
Door ontmoetingen met andere mensen als kind, tiener, volwassene en oudere,  merken we dat mensen makkelijk over je grens heen gaan. Zij nemen een stukje van jouw privacy in door opmerkingen. Wat ze doen, zonder te vragen of je er mee eens bent. Ze zeggen weleens : “Wie zwijgt, stemt toe.”  Is dat ook zo? Kan het ook een vorm van onmacht zijn? Niet geleerd hebben hoe je grenzen aangeeft in je leven, zodat het duidelijk is wat mijn en dijn is? Als je dat zelf niet goed respecteert of hebt geleerd, dan ontwikkel je patronen, die een blinde vlek in je denken geeft, waardoor je niet eens doorhebt hoe je een ander manipuleert, intimideert en niet respecteert om wie hij of zij is of de ander jou.

Vertrouwen
Wanneer we vanuit dit plaatje gaan naar het Evangelie, dan zien we dat het vertrouwen van God als Vader, Jezus als Vriend en de Heilige Geest als leidsman regelmatig een paar extra stappen vraagt van ons om het vanuit Bijbels perspectief hier mee om te gaan. Zeker als je dominante aardse ouder hebt gehad, waar je maar te doen had wat deze zei. Of een ouder, die er nooit was en hoe kan God dan het in mijn leven voor het zeggen hebben, zonder dat ik ervaar Wie Hij is? Gevaar is dat God een onpersoonlijke god voor mij wordt, Die niets met mij heeft, maar wel regels geeft?

Vriendschappen- (on-)gelijkwaardig
Of een onbetrouwbare vriendschappen meegemaakt, waarbij je niet op het woord van de ander kon rekenen als betrouwbaar. Iemand, aan wie je gewild of ongewild de leiding zonder beperking  toekent,  is iemand aan wie je het diepst van je bestaan aan toevertrouwd. Kan dat ik dat zomaar doen of zit daar er meer achter? Krijg ik daar problemen mee? Net als de kleine lettertjes van een vals contract, waarbij ik alles kwijt kan raken of hoop geld moet betalen? De vraag is misschien? Wat kost het mij nu en wat zal het nog meer gaan doen?

Geven
Hoe herkennen we al deze symptomen van inbraak in onze maatschappij? We hebben een regel opgesteld. "Voor wat hoort wat."  We willen best anderen iets gunnen, maar wil er wel iets voor terug. Als de ander iets aan ons geeft, dan bedenken we heel snel de vergoeding voor die ander. Je vraagt de ander terug op de koffie, of helpt hem / haar omdat jij ook geholpen bent.

Het rooft veel van onze energie, tijd en oprechte interesse. We kijken met argwanen als iemand iets belangeloos goed doet. En als het ons of de ander niet bevalt, komt er ook een portie ongezouten kritiek, waardoor onze harten koud worden, onze hoofden heet en ieder in het zijne laten voor de lieve vrede. Het isoleert mensen en brengt verwarring, eenzaamheid en mensen bouwen muren om hun hart en levens heen om niet nog een keer hun neus te stoten.

2 De goede Herder Johannes 10:2- 4   Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Hiermee laat Jezus zien dat Hij te vertrouwen is en niet zomaar in jouw leven inbreekt, maar juist ons in vrijheid brengt. 


Vreemden
Aan kinderen wordt geleerd om niet open te doen voor vreemden. Niet mee te gaan met mensen die je niet kent. Wij als volwassenen hebben ook nodig om argeloos als duiven te zijn en arglistig als slangen, zoals Jezus het benoemd. Aan de ene kant vertrouwen geven en andere kant erg waakzaam zijn.

God / geloof
Kan / durf ik God te vertrouwen als ik negatieve ervaringen heb opgedaan in mijn leven. Geef ik Hem de schuld en ben ik dan boos op God. Of zie ik juist dat God aan mijn zijde staat en er helemaal voor mij als Zijn kind wil zijn. Hij wil ons leren hoe we met ervaringen, indrukken en moeilijke situatie om kunnen gaan. Hij is Degene die ons de reddingsboei toegooit om ons weer in de boot te brengen, wanneer de stormen van het leven te hoog lijken voor ons. Hij is in de storm aanwezig en steekt Zijn hand toe. (Petrus, discipelen) 


3. De deur van ons hart /  leven : Openbaring 3:20 - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
-> laat zien dat de mens zelf de deur moet openen voor de Heer en Hij laat zien dat hij alleen op uitnodiging binnen komt om ons persoonlijk te ontmoeten.

De Herder van de Schapen is God en door de Heilige Geest komt Hij bij de deur van ons bestaan. Degene die Hem toegang verleent ben ik zelf. Op deze legale wijze handelt onze Heer. Hij is een gentleman.  Als de Geest van God wordt vergeleken met een duif, dan weten we dat dit beeld te maken heeft met het karakter van God. Hij is open, gevoelig voor de manier, waarop wij met Hem omgaan. Daarom roept Hij, maar wacht totdat wij open doen.

God is als een aannemer, die een huis bouwt, maar niet de sleutels heeft van de woning op het moment dat er iemand in woont. Ook al kent hij het gebouw van binnenuit en weet hij de weg, toch zal hij moeten aanbellen of kloppen, wil er opengedaan worden en toegang verleend wordt om binnen te  komen. Zo zijn wij naar Gods beeld gemaakt, maar God eist niet ons leven op als Maker, maar wil als een vriend  in ons leven binnen komen. Dat is Zijn keuze dat Hij ons eerst heeft liefgehad, voordat wij Zijn liefde konden beantwoorden. Hij heeft er alles gedaan dat wij door Jezus tot God de Vader zouden kunnen komen. (Johannes 14:6)

4. Jezus is de deur van de schapen vers 7 - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
- Johannes 14 : 6 -  Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Jezus heeft hier een deur functie. Door hem kun je bij God de Vader komen. Hij niet alleen de doorstap naar de eeuwigheid, maar ook de Weg. Een manier van leven die je verandert in je handel en wandel. Maar ook een licht waardoor we de Waarheid van God in ons leven kunnen ontvangen. En door Hem krijgen we een heel ander leven vanuit God voorbereid met als doel Hem te kennen en groot te maken door de manier van denken, spreken en doen.

5. Een open deur tot redding
Johannes 10:7-9Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Blijdschap, verzoening en vrede
Misschien ben je als een Zacheüs,  die verlangend in de boom zat en Jezus hem ziet, aanspreekt en zegt in Lukas 19:5 en 6 - En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. 6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. Hier was vraag en aanbod. Zacheüs had een vraag in zijn hart en leven en Jezus gaat op hem in door te zeggen wat zijn gedachten / verlangens zijn.

 

Op het woord van de Heer haast hij en ontvangt Jezus met blijdschap. Dit was het ultieme moment waarop hij had gewacht en God door Jezus hem antwoord geeft. Op het moment dat beiden elkaar zien, horen en spreken is er een ontmoeting tussen God die vanuit Zijn barmhartigheid uitreikt naar een man, die aan de rand van de maatschappij stond. Hij was een zoon van Abraham, maar door zijn levensstijl stond hij aan de verkeerde kant en behoorde hij tot de groep van vijanden, overlopers en ongewenste personen.

6. De reden waarom Jezus is gekomen leven, overvloed en vergeving
Johannes 10 : 10b - Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Jezus  heeft een brug geslagen voor jou en mij. Niet om alleen te blijven worstelen met onze onrust, angsten en pijn, maar Hij is gekomen zoals Jesaja 61:1-3 het ook zegt om vergeving te geven, daar waar ons hart verhard is of pijn is gedaan. Hij is gekomen om wie in een gevangenis zitten van de vogelvanger, de strikken van de boze door angst, mensenvrees om je in vrijheid heen te laten gaan.

Vrijheid, vrede en zegen
Psalm 91: 3 en 4 zegt : 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de
dodelijke pest, 4 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild. En wat is het effect dat je geen vrees / angste meer hebt, maar vrede in het diepst van je ziel , je hart en leven. Dat is ook wat God met ons voor heeft. Zijn shaloom om ons te zegenen in hoe het met ons gaat ; welzijn. Welvaart brengt niet de vrede waar mensen naar zoeken, maar de rijkdom zit 'm in de ontmoeting met de Heer.

5 Ontmoeting (vers 9)
Openbaring 3 : 20 - zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken,
Lukas 19 : 5 - heden moet Ik in uw huis verblijven.
Psalm 23 : 5 - U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
-> Olie als beeld van de Heilige Geest – David
-> Olie als beeld van herstel voor hoofd, hart en handen.
-> Olie als beeld van Gods overvloedige zegen in het leven van de gelovige.

Johannes 10 : 9 - hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus verschaft ons toegang tot de overvloed die God door het geloof in ons leven wil geven. Hij weet wanneer wij moeten schuilen en veilig bij elkaar moeten zijn. Hij weet ook wat onze (dagelijkse) behoeften zijn. -> Matt. 6 de Vader weet wat we aan eten en kleding nodig hebben.

De vraag die naar ons toekomt nu we hebben gehoord en gezien dat Jezus de Goede Herder is : Wat heb ik nodig om verder in mijn leven geleid worden, zodat ik in de rust van Gods Liefde en voorziening in mijn leven mag en kan genieten? Misschien is het wel het geven van uw pijn, verdriet, ervaring, die nog steeds u bezighoudt en steeds weer terug lijkt te komen, zodat u tegengehouden voelt, te neer geslagen lijkt te blijven, niet doorbreekt en gelaten misschien door het leven gaat. En u in geestelijke armoede lijkt te leven, terwijl Jezus zegt dat Hij is gekomen om een overvloedig leven te geven. 

Psalm 23:1-3  - De HEER is mijn herder,het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weidenen voert mij naar vredig water, 3 Hij geeft mij nieuwe krachten leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.


Geen opmerkingen: