vrijdag 7 juli 2017

Waarom Ik over Jezus spreek?

Blijf gij echter nuchter onder alles, 
aanvaard het lijden, 
doe het werk van een evangelist, 
verricht uw dienst ten volle.
1Timotheus 4:5Wat mij beweegt om te spreken?
Ik vind het een voorrecht om op pad voor de Koning der koningen te mogen gaan. Hij is Degene, die deuren opent en gelegenheden geeft om te gaan. Dat kan een persoonlijk contact zijn tot betrokken worden om mensen praktisch te helpen. In dat alles is er in mij de passie om mensen dichter bij Jezus te brengen. Ik  wil mijn medemens en God dienen met mijn gaven en talenten. Voor mij zijn deze gaven en talenten van God en wil daarom ook tot Zijn eer inzetten.

Ik vind het belangrijk om de wil van God te kennen. In 1Timotheus 2: 3 en 4 staat:  "Het is Zijn wil van God dat alle mensen behouden worden. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen." Dit vers is één van de sleutels voor mij geworden om toe te passen in mijn eigen leven en de manier waarop ik mag spreken.

Al vanaf mijn tienertijd heb ik een verlangen om te mogen spreken over het geloof in de Here Jezus Christus. Gaande weg zijn er verschillende gelegenheden geweest om dit te mogen doen. Nu mag ik regelmatig op diverse plaatsen voorgaan en spreken. Toch heb ik gemerkt dat niet het spreken het voornaamste is wat iemand kan doen voor God. Hem kennen en leven vanuit Zijn openbaring en liefde is verreweg het beste wat een mens kan overkomen.Als je God wil dienen, ben je bereid om alle werk te doen en aan te pakken.  Je stelt je goed voorbereid ten dienste van het Evangelie stellen, zoals Paulus aan Timotheüs schrijft:
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Veel mensen wachten op een antwoord in hun leven op vragen en een zoeken naar God.
In mijn spreken voor groepen heb ik 2 zaken, die ik altijd centraal stel: De boodschap van het Evangelie en Gods liefde voor ieder mens. Ik wil graag een aanmoediging zijn om God (meer) te leren kennen en Hem te volgen. God heeft elk mens op het oog en wil door Zijn Geest en Woord,  Zijn gemeente en dus ook mede door ons als gelovige(n) Zijn liefde kenbaar te maken. Hij wil richting geven en Zijn plan in ons leven ontvouwen.

Achtergrond
In de afgelopen 33 jaar heb ik gelegenheid gehad om :
- Met kinderen, tieners en jongeren te werken in kerken, op straat, in koffiebars, kampen en
  weekenden.
- Op straat, openluchtdiensten en in kerken en gemeenten mogen spreken.
- Voorlichting te geven op divers vlak vanuit verschillende professies met een passie om kennis en
   ervaring over te brengen.

Voor 2008 heb ik vaak geloof en werk als 2 losse componenten gekend. Het bezig zijn met het Evangelie was voornamelijk in mijn vrije tijd. Vanuit een groeiend verlangen om God altijd en in elke gelegenheid te willen dienen is er een combi van mogelijkheden gekomen om zowel werk, kerk en geloof te combineren. Een mens, die gelooft en naar de kerk gaat is dezelfde degene die naar zijn werk gaat en thuis is. Vanuit het woord van Psalm 86 : 11 is deze passie steeds meer een realiteit in mijn leven geworden. God is niet veranderd. Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.


Biografie
1967 - Als kind van 4 jaar maakte ik kennis met het geloof. Mijn ouders waren van huis uit niet gelovig. Zij gingen na hun verhuizing uit Groningen naar Zeeland op zoek naar een kerk. Het gaan naar de kerk, het lezen in Gods Woord en gebed is altijd in mijn leven een verlangen geweest wat nooit is weggegaan.In de afgelopen 50 jaar zie ik hoe God de Vader mij dag aan dag verder leidt en binnen brengt in nieuwe gebieden van het geloof. Vanuit wat ik heb mogen leren om dat ook weer door te geven. Dat zijn praktische handvatten / sleutels van het geloof.


1978 - Als 15 jarige jongen werd gevraagd wie er geloofde van de tienergroep in de Here Jezus. Als eerste stak ik mijn hand op. Het geloof in de Here Jezus was als kind, tiener en nu decennia later altijd het belangrijkste geweest in mijn leven. Jezus is de Redder en Verlosser voor elk mens en ook voor mij.  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, waardoor mensen tot God kunnen gaan.

1981- De bekrachtiging door de Heilige Geest heeft een uitbreiding en verdieping gebracht. , waarbij het vuur van Gods liefde nog steeds brand in mijn leven. Hij is voor mij de grootste inspirator en aanmoediging in mijn leven door Zijn Woord en Geest.

Kinderen, mannen en vrouwen, die in hun geloof stappen zetten en het avontuur met God durven aan te gaan zijn voor mij altijd de grootste inspirators geweest. Zowel zendingswerkers, als evangelisten als mensen, die een baan hebben en met God wandelen, heb ik als voorbeelden in mijn leven gesteld.

Naast de Bijbel zijn autobiografieën, getuigenissen voor mij bronnen, waaruit ik mag putten en persoonlijk bemoedigd wordt. Zie het als een voorbeeld om met Gods aanwijzingen vorm te geven aan mijn geloofsleven en hoe ik daarmee uitstap.

God is betrokken en vertrouwd is met elk detail van mijn leven. In mijn geloof staat Jezus centraal. Jezus zei:  “Volg Mij." Het is mijn verlangen om naar Zijn Woord te leven, zoals het in Johannes 12:26 staat.  "Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren."


Handelingen 4 : 12 : "Er is geen Naam gegeven in de hemel en op de aarde waardoor mensen behouden kunnen worden." Is net zo'n tekst als Johannes 3:16 - Omdat Gods liefde zo groot is dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen en niet verloren gaat. Daardoor zie ik , maar de bestemming van God in zijn / haar leven mag gaan ontdekken en ontvangen.

1986 - heden -Graag bedien ik met Woord, gebed en zang op de manier, die aansluit bij het doel / opzet van de samenkomst, kamp of evenement. Vanuit ervaring met evangelisatie, kinder- tiener- en interkerkelijk werk en ook multiculturele samenkomsten ben ik beschikbaar.

Het Woord van God is persoonlijk, profetisch en eigentijds en op deze manier stap ik graag uit in het spreken, bidden, zingen en leiden van een samenkomst. Dat doe ik graag voor jong en oud, die zoekende zijn en een verlangen hebben naar verandering in hun leven. In elke generatie zijn mensen onderweg met een droom, een wens en een verlangen naar meer van God in hun persoonlijk leven.

Waar?
Op diverse plaatsen door heel Nederland heb ik tijdens verschillende gelegenheden gesproken en meegewerkt aan diensten in verschillende kerken als PKN, openluchtdiensten, Evangelische gemeenten, Multicultureel christelijke samenkomsten, Evangelisatiediensten, op straatacties, jeugddiensten, jongerenweekenden etc.


Bij welke gelegenheden en bijeenkomsten? Kinder- en jongerendiensten, mannen- en vrouwenbijeenkomsten, Bijbelstudies openluchtdiensten, kerkdiensten, conferenties, evangelisatiecampagnes, vakantieweken, studiedagen en jeugdavonden en jeugddagen.

Geen opmerkingen: