woensdag 19 juli 2017

Mond, hart en hoofd
Het was 1986, toen ik in de gelegenheid was om naar het plaatsje Tzummarum in Friesland te gaan. Al ruim een jaar hadden tieners op hun verzoek van mij Bijbelstudies ontvangen op papier en cassette. Zij hadden in die tijd geen tienerwerker in de kerk van hun dorp.  Op dat moment was ik in het 3e jaar van mijn Theologische Opleiding. Zij en ik wilden graag elkaar ontmoeten en ik kwam voor een weekend naar ze toe. Met de bedoeling om op zaterdagmiddag met elkaar op te trekken en een Bijbelstudieavond te houden. Toen de ouderling van de kerk hoorde, dat ik kwam vroeg hij of ook de volwassenen, die avond erbij mochten zijn. Dat had ik nog nooit gedaan en beriep me toen ook op de verantwoording van de kerk ter plaatse.

In de week ervoor wist ik dat de boodschap van de Bijbelstudie hetzelfde moest blijven als voor de tieners alleen. Een medestudent zei, dat ik niet zomaar kon spreken voor zo’n gezelschap. In die week kwam het woord over de roeping van Jesaja,  Jeremia en de woorden van Paulus over Timotheus naar mij toe. Als jongvolwassene van 23 jaar wist ik, dat ik gewoon moest gaan in het vertrouwen dat God voor mij uitging. Op zaterdagmorgen langs de ouderling van de kerk om kennis te maken. In het dorp hingen posters, dat ik ’s-avonds zou komen spreken. Oeps…. Zij hadden er een groter event van gemaakt, dan ik door had.

Die avond heb ik in vrijmoedigheid het zingen, bidden en het woord mogen doen. Mensen waren door de boodschap tot tranen toe geraakt. God Zelf bevestigde het woord op die avond in de harten en levens van mensen, die ik nog nooit had ontmoet.

I Jeremia 1 : 1 – 10 - Mond
Opschrift 1 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. Benjamin was van de 12 aartsvaders de jongste. Gekoesterd door zowel vader Jacob als de broers. Wanneer we lezen wat er staat over Jeremia, dan woont hij in het land van de jongste, Benjamin. Het gebied wat de Heer na het slavenhuis Egypte in het beloofde land had aangewezen voor deze stam. Als zoon van Hilkia, de priester in Anathot, woonde Jeremia te midden van de stam en gebied van Benjamin

Als God hem roept komt Jeremia gelijk in het verweer dat hij nog (te) jong is. Voor de Heer maakt dat niet uit, Hij schept de voorwaarde om als profeet te kunnen gaan optreden onder zijn volksgenoten.

De roeping van Jeremia
Al voor de geboorte en Gods initiatief – Jeremia 1: 4 -5a  Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Jeremia was dagelijks bezig met de invulling van zijn taak en ambt als priester. Te midden van de normale gang van zijn bestaan komt er een Woord van God naar hem toe. Hoe en wat staat er niet bij, maar wat  wel duidelijk is dat God tot Jeremia spreekt.  Het is God die tegen Jeremia begint te praten over hoe Hij Jeremia ziet en wat Hij van hem wil. 


Voorwaarde IJeremia 1:5b - Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
Jeremia had niet en ook mensen om hem heen hadden niet besloten, dat hij een profeet zou zijn. Hij was priester naar de indeling en roeping, die God op Zijn familie had gelegd. Het spreken van de Heer gaat boven de gevestigde orde van hoe het hoort en van wat ieder doet. Niet buiten het zichtveld van iedereen, maar schept zelf de voorwaarden en bevestiging die nodig is, wat Hij tot Jeremia heeft gesproken. Het is in de verborgenheid dat God zijn Hart met Jeremia deelt en daarover met hem praat. Het is in de openbaarheid dat hij ruimte schept om Zijn opdracht uit te voeren.

Het verweer van JeremiaJeremia 1: 6 - Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. 7 Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.
Als jong persoon of jongste, zijn er anderen die je zijn voorgegaan en waar je mogelijk tegenop kijkt, omdat jij nog een weg te gaan hebt.  En God spreekt over hem als een vriend, voor wie Hij op de bres zal staan, als dat nodig is en hem het vertrouwen zal geven om het Woord vrijmoedig te spreken tegen mensen, die ook ouder en wijzer zijn dan hij. Het niet de woorden van Jeremia,  maar Gods Woord dat zij zullen gaan horen. Net als we bij Jezus in Marcus 1 kunnen lezen dat mensen onder de indruk zijn van de autoriteit, waarmee hij spreekt en handelt.

Voorwaarde II – Jeremia 1:9a - Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan.
- Jesaja 6 : 1-8 - Jesaja in het ambt van profeet bevestigd
Mn. Jesaja 6: 7 - Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. 8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
Jesaja komt in Gods tegenwoordigheid ;
1.    God opent zijn ogen en oren voor deze realiteit Joh. 16 : 8-15 De Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Hij luistert naar de Vader en de Zoon en zegt het tegen Wie God liefhebben : kinderen van God
2.    God vergeeft, rechtvaardigt en reinigt Jesaja van Zijn zonden en die van het volk. Raakt zijn mond aan.
Jacobus laat zien dat de tong onze wereld in brand kan steken ; Jac. 3:6-12 – macht over ons lichaam, levensloop en de dieren. Tong spreekt regelmatig met 2 monden : goed en kwaad. Net als de gespleten tong van de slang / satan. Zegen en vloek kunnen niet naast elkaar in ons bestaan. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Rom. 12:21 Onderwerpt u aan God en bied weerstand aan de duivel. Jac. 4:7-10
Gal. 2:20 - Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
3.    Herstel van relatie met God – verzoening  2Kor.5:17-21 - Laat je met God verzoenen. Jezus heeft het alles mogelijk gemaakt door Zijn leven te geven voor ons. Waardoor wij een nieuwe schepping worden. Vernieuwd naar de hervorming van ons denken en niet aan de wereld gelijk. Rom. 12 : 2
4.    Nu hoort Jesaja God spreken. Zijn geestelijke oren en hart zijn geopend. Hij hoort wat God in Zijn hart heeft en deelt. Jesaja is daar getuige van.
5.    Gods liefde beweegt Jesaja om te zeggen : Hier ben ik. Zend Mij. 2 Kor. 5:14 - Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.

 

Belofte Jeremia 1:9b En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.
- God zendt en gebied en geeft ook de woorden. De Heilige Geest zal u alles te binnen brengen wat u spreken moet.
- Weest niet bevreesd ;
Lucas 12 : 11 en 12 - Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. 12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

- De Heilige Geest staat ons bij ;
Joh.14 :23-27 - Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Opdracht voor Jeremia
- Jeremia 1:10 Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

II Marcus 4 : 9-12 – Hoofd / oren
En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis. 11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, 12 opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.Gedachten
Wat hebben we nodig om te horen wat Jezus, de Vader, Heilige Geest en Gods Woord tegen ons zegt? Dat vraagt van ons een open hart, een open houding, geopende oren en ogen van het hart. En ook sleutels, die de Heer door Zijn Woord en Geest aan Zijn gemeente en ons volgelingen van Jezus heeft gegeven. Sleutels geven toegang tot verborgenheden die we met het menselijk verstand niet kunnen doorgronden.

Openb.3:20-22 - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
-> Wij leggen vaak in ons gebed en denken de verandering bij God. We bidden of Hij ons hart wil openen en als God iets wil, dan zal Hij het wel doen. Maar niets is minder waar. Wij zijn degenen die God toegang verschaffen in ons leven. Hij komt op uitnodiging en is geen inbreker. Zo heb ik eens aan de hand van de gelijkenis van de ‘Goede Herder’ - Joh. 10: 1-10, een jongen van gelovige afkomst mogen wijzen op het feit dat het geloof niet van buiten af komt, maar voortkomt uit een volmondige ja vanuit ons hart naar God toe. De Goede Herder komt door de deur in de stal en door de deur gaan de schapen naar buiten. De inbreker komt om te stelen, vernietigen en te verdelgen. Zo is God niet. Hij komt om te zegenen, herstellen en een leven in overvloed te geven.

III Romeinen 10 : 8 – 13 – Mond, hart en hoofd.
Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig / behouden worden.

Gedachten
- Marcus 4 : 20 - En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.
- Als het Woord van God door de Geest van God ons hart, hoofd en hand(elen) kan en mag aanraken, zal de kracht van God op ons, als kind van God en gemeente,  worden vrijgezet.
De vrucht van de Geest- Galaten 5:22-25 -  22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

                                       

Kies
Kies vandaag met je hart en hoofd en geef het handen.
Maak het met je mond bekend. Belijd de woorden die Jezus ons heeft gegeven in Matt. 28: 18 en 20 als belofte en houvast in onze dagelijkse wandel. Doe wat Matt. 28:19 zegt om te doen wat Jezus heeft bevolen.

Geef het handen als hoorder door te doen wat het woord zegt. Laat het niet alleen een deel zijn van je hart en hoofd. Geloven is heel praktisch. Dat is zichtbaar, tastbaar, hoorbaar en voelbaar voor iedereen. Dat begint in de eerste plaats bij jou zelf. Verander de wereld en begin ….. bij jezelf -> JEZUS. Hij is het fundament van ons geloof, ons leven en de toekomst van de kerk. Door Hem ga je 30-, 60- en / of 100-voudig vrucht dragen. Komt er een zichtbaar resultaat in ons leven en de levens van mensen om ons heen. Zij zien Christus in ons en gaan op zoek naar de Levende God.

Geen opmerkingen: