maandag 30 januari 2017

Verheug je in God

Psalm 37 : 1 -2 - Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Kom niet in dezelfde toon als mensen die onrecht doen. Door kwaad uit te halen. Dit zal alleen maar het negatieve versterken. Het gevaar is dat je één van hen wordt door je woorden, houding en daden. Bedenk dat hun daden en wegen tot niets uitwerken en zij uiteindelijk geen deel hebben aan God eeuwige beloften.Een voorbeeldje van kinderen, die door hebben dat zij samen te veel lawaai maken. Eén kind probeert de groep stil te krijgen door te gaan schreeuwen dat iedereen stil moet zijn. Vaak heeft dit weinig effect, omdat iedereen in de hoogte zit met de stemmetjes en emoties. Wat maakt dat het kind boos wordt, omdat niemand luistert. Herkenbaar als wij het gevoel hebben dat we niet begrepen worden.

Wanneer David in deze Psalm schrijft over het vertrouwen op de Heer, dan doet hij dat in contrast op het kijken naar ongelovigen, waar we ons druk en boos kunnen maken. Mensen, waardoor veel onrecht om ons heen wordt gedaan. En zelfs wel zo dat we er dagelijks mee te maken hebben. Het spreekt iets aan in ons waardoor we tot een innerlijk conflict komen. Het gevoel voor recht wordt steeds meer aangesproken en de boosheid in ons leven neemt toe. En wat zegt David; “Laat dat gevoel wat je hebt niet omslaan in woede naar mensen, waar je vandaag erg tegen aan loopt en morgen er mogelijk al weer niet meer zijn. Stop je energie in God. Wees op Hem gericht.”Psalm 37:3 – 6 -  Vertrouw op de Heer en doe het goede;  de aarde en voed u met trouw. 4 Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 5 Vertrouw uw weg aan de Heer toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
Hier maakt David een stap naar handvatten voor het geloof en leven. Hij laat zien, dat we van binnenuit gericht kunnen zijn op het goede. Het goede wat van God komt. Hiervoor noemt hij een aantal stappen, die we samen met God mogen maken.
1.      Vertrouw op de Heer – Wordt 2 keer genoemd, om het te benadrukken. En de 3e keer vertrouw uw weg aan de Heer toe, als beeld van een 3-voudig snoer dat niet snel verbroken zal worden. 
2.      Doe het goede – Het gaat om een levensstijl, waarbij gekozen wordt wat God als richtlijnen zijn om deze toe te passen in ons leven door ze te doen.
3.      Voed u met trouw – Trouw komt je niet aanwaaien als een bonus op een keus. Het is keer op keer kiezen om niet af te wijken om zo nauwgezet te leven. Net als je elke dag eet om in leven te blijven. Zo heeft trouw ook nodig, dat we elke dag ervoor kiezen.
4.      Schep vreugde in de Heer – Is een opdracht. Zoals je dorst hebt, zorg je ervoor, dat er een beker met water gevuld wordt. Kom schep water uit de bron. Je gaat naar een bron, waar je water kunt krijgen. Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om water te krijgen, maar de oorsprong is hetzelfde. Water wat drinkbaar is en vreugde geeft als je dorst hebt.

Psalm 37:7-9 Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. 8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.

Als je dit leest, dan lijkt het wel een broodje woede waar geloof tussen zit. Aan de buitenkant is het moeilijk en vraagt het steeds weer een keus te maken om op het rechte spoor te blijven. Van binnen vraagt het om geloof, vertrouwen en zien op God, die recht wil doen in ons leven. Een houding, waarbij wij niet het recht in eigen hand nemen. Openblijven voor God en vertrouwen dat Hij ons leven leidt in situaties, die wij niet overzien. 

Het gevaar is, wanneer wij overtuigd zijn dat wat om ons heen gebeurt ons kwaad wil doen, de angst ons pakt en naar binnenslaat. De vijand komt altijd met intimidatie en manipulatie naar ons toe om ons te overtuigen van zijn gelijk. Dat doet hij door ons te laten geloven, dat we ongelijk hebben en moeten toegeven dat het niet anders is en kan.Denk maar aan het slagveld tussen de Filistijnen met Goliath als troef. De soldaten van Israël zagen dat ze veel kleiner waren dan deze grote man. Ze waren hun zicht op de God van Israël verloren en keken wat ze zelf konden. David keek naar God en zag dat Goliath geen partij was in de ogen van God en dus net als ieder ander te verslaan was. Waarom? Hij geloofde dat God aan zijn kant stond en versloeg deze reus.

==================================

Marcus - Vanaf begin dit jaar ben ik begonnen met het lezen van het boek Marcus. Het mooie van het boek Marcus is dat het heel veel laat zien van wat Jezus deed. Korte en duidelijke getuig- verklaringen volgen elkaar op.  Wanneer we lezen in Marcus 1: 29 – 33 zien we het 2e wonder, dat Jezus doet. Bij de synagoge van Kapernaüm, vers 20 – 28, is daar een man die last heeft van onreine geesten, zoals Marcus dat beschrijft. Die roepen net als Goliath allerlei zaken rondom God / Jezus. 

De mensen er om heen zullen misschien wel onder de indruk geweest zijn, maar zeker niet instaat om deze mens vrij te maken van de vijand, die zich door hem heen manifesteerde. Jezus spreekt hem aan en de man komt bij zijn verstand en handelt, praat en doet als een gezond mens. Wat iedereen opvalt is dat Jezus niet alleen iets leert in de synagoge, maar dat zij het ook zien gebeuren. Daar zijn ze verbaasd over. En wat zeggen ze dan? Hij doet het met gezag. Met als gevolg dat dit voorval in de hele streek rondom Kapernaüm het gesprek van de dag is.Marcus 1: 29- 31 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. 30 En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar. 31 En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen.
Hier zien we hoe Jezus handelt met de zieke schoonmoeder van Simon. Hij gaat naar haar toe, geeft haar de hand. Tot zover doen wij hetzelfde. We gaan naar iemand toe en bij wijze van begroeting geven we elkaar de hand. Dat is wat je kunt verwachten als mensen elkaar ontmoeten. Maar wat Jezus dan doet, zullen de meesten van ons niet doen. Hij geeft de hand en helpt haar om gelijk op te staan, terwijl ze ziek op bed ligt. Daar slaat hij naar ons idee een stap over.

Terwijl Jezus geattendeerd werd op de zieke vrouw, hoorde Hij wat de Vader tot hem sprak. Dat is ook wat Hij zelf zegt. Ik kan niets van mijzelf doen, dan dat ik het de Vader zie doen. Hij doet ,waarvan Hij wist dat de Vader wilde dat Hij deed. En wat gebeurt er. De vrouw staat op en is…. genezen. De koorts, die ze had, was weg. En ze voelde zich zo fit, dat ze gelijk verlangde om te doen wat ze normaal ook zou doen in huis. Haar hart was om te dienen. Ze was beter en zorgde voor de maaltijd en het drinken.

Wanneer we zien wat er gebeurt als een blinde Jezus ontmoet, vraagt Jezus : “Wat wil je dat er zal gebeuren?” Jezus laat de man woorden geven aan de gedachten en verlangens, die hij in zijn hart heeft.   En de man zegt : Dat ik ziende worde.”

Maar, wanneer wij net als David in Psalm 37 en als de discipelen in Marcus 1 ons
vertrouwen uitspreken naar God / Jezus, dan gaan we hele andere dingen zien en ervaren. God is niet veranderd, maar wij hebben nodig dat onze gerichtheid, onze ogen en oren van het geloof zien, horen en ervaren wat Gods gedachten zijn.  Wat wij vaak nodig hebben, is uitspreken wat er in Gods Woord staat. Jezus zegt in Johannes 15 : 3 – Jullie zijn nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Het Woord van God, het Woord van Jezus heeft kracht. Het doet een bijzonder werk in ons als gelovigen. Rein heeft te maken met de wijze, waarop God denkt, kijkt en doet. Door het geloof komt ons leven steeds meer met Hem in overeenstemming . Het Woord van God brengt ons in lijn met Gods gedachten en wil. Dat hebben wij nodig om rechte sporen te trekken in ons leven.Als we kijken hoe boeren het land bewerken met hun machines, dan zien we dat de groeven, die ze maken kaars recht zijn. Je kunt tussen de groeven door kijken van het ene gedeelte van het land naar het andere. Dat ontstaat door consequent steeds gericht te zijn op het doel wat je najaagt. Wat je doet, laat zien hoe je weg door het leven is.  Het resultaat is bij akkerbouw dat elk gewas op gelijke wijze ruimte, lucht, zon en regen krijgt om te groeien. Het is gemakkelijker te onderhouden. 

Daarom is het belangrijk als kerk om elkaar net als de discipelen te wijzen op Jezus. Betrokken zijn en als er moeilijkheden zijn Hem te vragen als er wat aan de hand is. Dit door voor elkaar te bidden, uit te spreken wat Gods waarheid / Woord is. En door elkaar te bemoedigen.

We hebben daarvoor de kracht van God in ons nodig,  om op Hem te blijven vertrouwen in ons leven en die van Zijn kerk. Jezus verheugde zich in de Vader. Wij mogen ons verheugen in Hem.
Daarbij worden wij aangemoedigd vanuit Psalm 37 : 3-6
1.    Vertrouw op de Heer
2.    Doe het goede
3.    Voed u met trouw
4.    Schep vreugde in de Heer

Geen opmerkingen: