maandag 19 december 2016

De ontmoeting

De 4e zondag van Advent, heeft de naam "Rorate coeli". Een lied gebaseerd op Jesaja 45: 8 - Dauwt, hemelen, van boven gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten. Een bijzondere verwoording van de zwangerschap en de geboorte van Jezus. Hier zien we dat de profeet het beeld uit de landbouw gebruikt om het Goddelijk voornemen te illustreren. Te midden van de mensen zal de Messias geboren worden. De hemel als beeld van God, de dauw als beeld van de Heilige Geest en de aarde als beeld van de mens / mensen. En wij vieren het feest van de God, die naar de aarde komt en de mens uit aarde / klei gemaakt is,  gelijk wordt. Jezus wordt ook de 2e Adam genoemd.  

En door de geboorte, doop, kruisiging de Hemel en de Aarde dicht bij elkaar komen. Sinds de schepping een unieke interventie van een machtig God, die in Zijn verlangen naar de relatie met Zijn kinderen verlangt naar herstel en verzoening. En Jezus, Jeshua, de God, die redt gaat komen als Immanuel – God met onsGod kiest voor ons en deelt Zijn liefde met ons door Zijn Zoon Jezus. Waardoor het mogelijk wordt dat wij, als gelovigen met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen naderen.  

Lucas 1:39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda Toen Maria de ontmoeting met de Engel had, werd haar verteld dat zij zwanger zou worden. Omdat zij niet getrouwd was, had zij de vraag aan de engel gesteld hoe dat zou kunnen gebeuren. Terwijl de engel uitlegt, vertelt hij haar over haar nicht Elizabet die zwanger is. En ook bij deze zwangerschap is de aankondiging door een engel gebeurt.  

In die tijd was er geen telefoon, geen internet en konden ze elkaar niet app-en. Zij woonden een paar dagen reizen van elkaar. Dus dat betekende dat ze elkaar alleen op bijzondere gelegenheden en dagen zouden zien. Dat was nu niet het geval. Maar omdat Maria van de engel het hoorde en zelf ook op een bijzondere manier moeder zou worden, was haar verlangen om haar nicht te bezoeken. Blijkbaar had God niet alleen de vrucht van haar schoot gegeven door de Heilige Geest, maar ook het verlangen om Elizabet te zien.  

Lucas 1:40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabet 
Maria kwam na een paar dagen reizen in het huis van haar nicht en haar man Zacharias. Toen Maria in het huis van Zacharias en Elizabeth kwam, was het een ontmoeting en uitwisseling van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Samen praten over hoe het leven bij ieder is. In het eerste moment dat Maria in het huis komt, gebeuren er 2 dingen: Lucas 1: 41 - “En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest,   Elizabet betekent : eed van God of God heeft gezworen. Wat God heeft gesproken dat zal Hij ook doen. Hij is te vertrouwen. Deze 2 mensen zijn en worden getuigen van het werk wat God door de Messias wil gaan doen. Iets waar Hij in de Profeten over heeft gesproken. En nu staat het op het punt dat het openbaar wordt.  

Het eerste wat we zien in de schoot van Elizabet, dat het kind opsprong. Er is een reactie de ongeboren Johannes op de moeder van de komende Messias. Voor de vrouwen een duidelijk teken van herkenning en ontmoeting. Het 2e wat er gebeurt is dat Elizabet vervuld wordt met de Heilige Geest.  

Een belofte die we lezen in Joël 2 en wat pas met Handelingen 2 zichtbaar wordt voor de gelovigen in Christus Jezus op de 1e Pinksterdag. Maar nu onder het Oude Testament gebeurt er iets nieuws. Want pas met de kruisiging en de opstanding werd het Nieuwe Testament bekrachtigd.  

Nu was het de tijd van het leven onder de Wet van Mozes. Zacharias deed dienst als priester in de tempel. En binnen het Oude verbond waren het Koningen, Profeten en Priesters die vervuld werden met de Heilige Geest. Als Johannes geboren is en naar zijn naam gevraagd wordt, schrijft Zacharias die door toedoen van de engel stom was en dus kon hij niet praten, Johannes op als naam van hun zoon. Op dat moment kan hij weer praten en wordt ook vervuld met de Heilige Geest en begint, zoals een profeet uit het Oude Testament woorden van God over Johannes te spreken als wegbereider van de Messias. En hij spreekt over Jezus dat Hij Degene is waardoor mensen gered kunnen worden.   

Net als bij Petrus zijn dit woorden en gebeurtenissen, die God openbaarde. Jezus zei tegen Petrus: Vlees en bloed hebben je dit niet geopenbaard. De bron van zijn spreken en die van Zacharias was God zelf. Bijzonder, omdat de algemene opinie nog niet zover was in de verwachting van een Messias, die op deze manier geboren zou worden.  Lucas 1: 42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Elizabet spreekt hier de wereldberoemde en overbekende woorden tegen Maria. Iets wat later in de eeuwen daarna een eigenleven is gaan leiden tot op vandaag. Het eerste is het effect van vreugde, maar ook kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Hierdoor kon zij met kracht kon spreken. Haar woorden, waren niet alleen maar woorden van een blij mens, maar werden geboren uit God. Hij was in beide zwangerschappen de Gever van het nieuwe leven in hen. Hij was ook de initiator tot een nieuwe weg vanuit de wet naar een Nieuw Verbond.  

God wil met ieder mens een nieuwe weg gaan. Een plan wat God met iedereen heeft,  die gelooft / gaat geloven in Jezus. In de ontmoeting van een mens met God verandert er iets wezenlijks.  Onze gerichtheid van het aardse waar we met onze natuurlijke ogen naar kijken en vanuit denken, wordt veranderd in een geestelijk mens, die vanuit de Liefde en het Hart van God gaat bewegen. Iets wat de mens niet van nature kan zonder tussenkomst van God.  

Lucas 1: 43 en 44 - En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Bijzondere woorden van Elizabet als zij merkt hoe haar kind reageert op de moeder van de ongeboren Jezus. Deze woorden kunnen alleen maar bestaan, omdat de Heilige Geest in haar tot dit inzicht geeft en het haar bekend maakt. 

Menselijk gesproken ontmoeten slechts 2 vrouwen elkaar, die door familieband met elkaar verbonden zijn. Nu begint de God van hun leven hierin zich te mengen en inzicht te geven over de geslachtslijn van Koning David dat de Messias geboren zou worden. 

Dezelfde woorden van David in Psalm 110 : 1 - Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben toteen voetbank voor Uw voeten. Door deze woorden heen spreekt David over de Priesterkoning : Jezus Christus. Een woord, waarin de overwinning over Gods vijand(en). Jezus heeft de dood overwonnen, wat wordt gezegd dat dit de laatste vijand is. (I Korintiërs 15) Jezus is opgestaan uit de dood en de zonde overwonnen aan het vloekhout, het kruis op Golgotha, voor ons.  Want het loon van de zonde isdedood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. – Romeinen 6 : 23 Een geweldige belofte vanuit het Nieuwe Verbond van God met de mens. Jezus is gezeten aan de Rechterhand van de Vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel als op de aarde. (Mattheus 28:18) Voor deze Heer zal alle knie zich buigen en alle tong belijden dat Jezus Heer is. Zowel in dit leven, waarin we de kans hebben Hem als onze Heer en Heiland te aanvaarden als dat allen voor Zijn rechterstoel zullen verschijnen de doden en de levenden, tronen en machten en ieder moet belijden Wie Jezus als Koning is 

Waaraan hebben wij te danken dat God zich bekend maakt in Jezus? Dat lezen we in I Johannes 2 : 3 – 6a - Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, 4 Die wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.  

Het is Gods voornemen en schept er behagen in als mensen tot Hem komen en Zijn aanbod aanvaarden en gered worden van de eeuwige dood. De dood waarin de mens eeuwig is gescheiden van Gods genade en Liefde. Om deel deze genade en Liefde te ontvangen, is alleen mogelijk door tussenkomst van Jezus. Dat is ook de reden waarom God moeite doet om elk mens met Zich bekend te maken en zij deel krijgen aan de beloften en Verlossingen in Christus Jezus.  

Lucas 1: 45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Een mooi stukje geschiedenis en getuigenis van een wonderlijk werk van God in en te midden van mensen. Het eindigt met een uitnodiging. Het vraagt van de toehoorders en lezers om een reactie. We kunnen traditie getrouw dit weer aanhoren en aannemen als het verhaal naar Kerst toe. Kerst - het feest van de lichten in de winter - een brug door zendelingen in Europa om het Evangelie door te geven aan mensen die andere goden aanbaden en geheel andere levensgewoonten hadden. Deze uitnodiging heeft meer omhanden. Het daagt mensen uit, zowel gelovigen als niet gelovigen om Zijn aanbod aan te nemen in ons dagelijks leven.  

Ons geloof in de Here Jezus Christus kan gebaseerd zijn op overlevering alleen en hebben wij dit als een natuurlijk deel van ons leven aanvaard dat het erbij hoort. We kunnen er ook voor kiezen dat het geloof een wezenlijk onderdeel is van ons bestaan en wij niets kunnen en hebben, zonder de Waarheid van Gods Woord en de Openbaring van de Here Jezus Christus. De wereld om ons heen kan niet verder kijken dan een verhaal uit de oude doos, die mooi is te vertellen rondom Kerst. Niet als een Waarheid voor eigen leven, maar als een mooie gedachte.  

Wie de stap maakt om te buigen voor de Koning der koningen en Zijn Naam belijd, zal een levend geloof ontvangen, dat door Zijn komst, lijdensweg en opstanding bewaarheid is. Deze boodschap kunnen wij gelovigen dagelijks uitleven door er in te wandelen en doen wat Gods Woord en Zijn Geest zegt. Net als Maria en Elizabet gingen op het woord van de Engel en de vervulling van de Heilige Geest.  

Wij hebben macht gekregen om een Kind van God te zijn. God verlangt dat ons leven een levend schouwspel is van Zijn werk in deze donkere wereld, waarin Jezus in het hart van mensen geboren mag worden. Wij kunnen dragers zijn van het Kind dat ons geboren is, door Hem de plaats te geven in ons leven, waardoor anderen zien dat Hij de Messias is. Wij zijn het licht in deze wereld en mogen schijnen als stralende sterren te midden van mensen die de weg zoeken.  

Geen opmerkingen: