maandag 11 mei 2015

Roeping van Mozes / Wij zijn overwinnaars

Tekst : Romeinen 8 : 31 -39 mn. 37-39 Wij overwinnaars met GodRomeinen 8:37-39 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

God opent onze ogen voor de realiteit van Zijn werk. Hij wil ons maken als Zijn helden die overwinningen boeken. Zeker weten dat God aan je kant staat of beter gezegd, je weet zeker dat jij aan Gods kant staat en omdat Zijn liefde in jou is en steeds weer bevestigt dat Hij de levende Heer is. Dat ondervind je dagelijks door de goedheid van de Heer en verandering in je leven.

De omstandigheden, waarin we leven en doorheen gaan zijn niet altijd even ideaal. Het kan zijn dat zaken ons overkomen en wij ongewild in problemen komen. Het kan zijn dat we door ons eigen toedoen in situaties belanden
die niet echt handig zijn en we ook de genade van de Heer nodig hebben. 
Vanuit Zijn vergeving, kracht en liefde kunnen we opstaan en opnieuw kiezen wat God voor ons heeft. Het is een keuze die we krijgen net als Jozef als slaaf en Mozes als schaapsherder om in onze omstandigheden te vertrouwen op Hem. Hij is de Enige die de echte zekerheid in ons leven kan geven, dat wij veilig zijn en op de bestemming komen die Hij voor ogen heeft. Dat kan wel eens anders zijn dan onze verwachting.

Romeinen 8:39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Wanneer we boven of onder het gemiddelde komen van het gewone leven, zal blijken waar we ons aan vasthouden. Of wat we menen vast te houden en er niet is als het anders gaat. God is altijd bij ons : in het gewone, in de overwinning, maar ook in de diepte als het mis is.
Om tot de overwinning te komen in ons geloofsleven kan een hele weg zijn. In alle omstandigheden leren we God daardoor op een diepere manier kennen. Niet van horen zeggen maar doordat we zelf met God leren wandelen en luisteren naar Zijn stem. Hij is de Herder van de schapen, die ons welzijn op het oog heeft en Hem leren we vertrouwen en onszelf volledig aan hem overgeven.

In het leven van Mozes zien we hoe hij vanuit een gewoon leven als ieder van ons komt tot een leven met de Heer Die buitengewone dingen doet. Daarvoor moest Mozes afleggen wat hem als gewoon was en komen wat normaal is bij God.


Exodus 3: 1-6 Het verhaal van Mozes
1a Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan, te hoeden.
Binnen het verhaal van Mozes bij Jethro vinden we het gewoon dat Mozes de schapen hoedt. Mozes kwam uit een familie die de verhalen over God en volk aan elkaar vertelden. Hun aartsvader Abraham was naar Egypte uitgeweken vanwege de honger in het land. Als vreemdeling verbleef hij in Egypte. Hij was er niet om zich daar te vestigen. Zijn roeping was dat Hij met God op weg was naar het land die door God gewezen zou worden. En dat was niet Egypte.

Opnieuw is er een hongersnood en zend God een 2e man naar Egypte : Jozef. Een bijzondere uitzending. Anders dan de roep, die Abraham kreeg en op pad ging met een verwachting dat God die tot Hem had gesproken ook hem zou leiden. Toch zien we dat de kern van Jozefs bewegen het geloof is in de God van zijn vaderen. Daar houdt hij zich aan vast en brengt God hem na 13 jaar op de plaats die nodig was om zijn familie, Gods volk te redden in de hongersnood. Het is farao, die Jozef en Jacob overhaalt om als familie in het beste deel van Egypte te gaan wonen.

Nu bijna 400 jaar later komt Mozes, hij was bijna vermoord als baby, gekomen aan het hof van farao als prins van Egypte. Hij was 40 jaar toen hij zijn titel en plaats verloor aan het hof door zijn eigen toedoen, omdat er een ontwaken en bewust worden, dat zijn hart en bewegen bij het volk buiten het hof hoorde. Hij was niet één van de Egyptenaren, maar één van de Hebreeërs. Zijn opvliegend karakter had hem een zet gegeven om iets aan de misstanden te doen en doodde een Egyptenaar. Maar als prins van Egypte werd hij hiermee in één slag staatsvijand nummer 1.

Nu bijna 40 jaar later staat er, dat hij gewoon was om de schapen van zijn schoonvader te hoeden. Zijn nieuwe carrière en levenswijze had nieuwe patronen gegeven, een nieuwe familie, ander werk en nieuwe omgeving. Geen goud en dienstknechten, maar de harde wereld van een schaapsherder. En toch de ideale omstandigheid om God te gaan ontmoeten.


Om tot een nieuwe gewoonte en patronen te komen is een heel proces voor een snelle jongen als Mozes. Afleggen wat je al weet en gaan doen waar je misschien wel in de eerste instantie een afschuw van hebt. De tijd dat iets gewoon voor je wordt kost tijd, nieuwe keuzes en ondergaan van de verandering. De schapen waren de uitgelezen dieren voor hem om hem voor te bereiden op zijn roeping en taak, die hij later zou krijgen.

Zijn leven gaat zover voorbij, dat hij een nieuwe carrière als ‘de’ leider niet meer ambieerde. Hij was niet meer de man, die hij was in zijn jonge jaren. Zijn grote ambities waren één voor één in het gebied en de woestijn overgegaan naar leven als familie, werken als herder en wandelen buiten de dreiging van Egypte.

God had hij nog niet ontmoet, maar door overlevering wel in zijn leven had leren kennen. Nu kwam het moment dat voor hem en zijn nieuwe familie een hele verandering bracht. Mozes wordt geroepen om terug te gaan naar Egypte.
Het zou een tijd duren voordat zijn familie hem weer zou ontmoeten.


Exodus 3:1b - 2 : Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd.
God zoekt een gelegenheid om Mozes te spreken. Voor Mozes was het een keuze om met de kudde een andere weide te bekijken. Vanuit het natuurlijke bewegen komt het een bovennatuurlijke ontmoeting. We hebben een filmpje gezien van christenen, waarbij er duidelijk een engel te zien was in de vlammen van het kampvuur. Bijzonder, maar doordat het vast gelegd was op camera kon later gezien en getuigd worden deze gebeurtenis. Bij Mozes zien we dat alleen hij daar was.

Een kwaliteit, die naar voren wordt gebracht is dat hij opmerkzaam was en al snel ontdekte dat er bijzonders gebeurde. Wij hebben net als hij nodig dat we met geestelijke ogen kijken. Opmerkzaam zijn voor hetgeen God wil laten zien en spreken. Het kan zijn dat we tijd en gelegenheid moeten nemen om apart van het dagelijkse leven, gaan zoeken. Wat we zullen vinden, is hetgeen God kan bewerken. Wij hebben vaak al een voorop gezet doel, waar we naar zoeken. Mozes zocht land om te grazen voor zijn schapen, maar God gaf hem in het hart om af te wijken van zijn dagelijkse route.

Veel mensen willen graag verandering in hun leven. Maar veranderen houdt ook in dat je open staat voor nieuwe wegen, die nog onbekend zijn, waarvan je uitkomst van te voren niet kan voorspellen. Het is het loslaten van het vertrouwde en uitstrekken naar nieuwe dingen. God zei tegen Jozua: "Wees niet bang."

Hij was niet bang voor mensen, reuzen en het onbekende. Maar de verantwoording die hij ervoer om met het volk de missie te gaan, maakte hem afhankelijk van God. Zijn kracht was in het kennen van God en er voor gaan vanuit de relatie met God. Wij gaan vaak voor de troepen uit en rennen op het doel af wat wij voor ogen hebben.

Toch hebben we net als Mozes een opmerkzaam hart nodig om te ontdekken hoe God ons navigeert. De wereld bekijken vanuit Gods ogen en leren luisteren met de oren van de Heer. Niet ik sta daarin centraal met mijn emoties, gedachten en ervaringen, maar God heeft de leiding. Daarom dat Mozes op het verschijnsel af stapt en gaat bekijken wat er aan de hand is.

Opmerkingen
Mozes ontmoet de Heer. Mozes door woestijn naar andere graasweide. Wij gaan door de Here Jezus vanuit de woestijn van het leven naar grazige weiden en rustige wateren. (Psalm 23) Mozes ontmoet God door de brandende braamstruik. Wij ontmoeten God door de weg van het lijden, de doornenkroon en het kruis waar Jezus werd doorboord en wij gereinigd worden door het vuur van God – beproevingen in ons  en gereinigd leven door het bloed van Jezus.

Mozes ontmoet de Engel des Heren en krijgt een nieuwe richting in Zijn leven om het volk uit te leiden van het slavenhuis door de verlossing van de Heer. Wij ontmoeten Jezus en worden verlost van het slavenjuk van de zonde om als een gezondene anderen bij Jezus te brengen, zodat zij de verlossing in hun leven ontvangen.

Vragen
1. Heb ik Jezus ontmoet in mijn leven en ben ik in de richting gegaan die de Heer mij wijst?
2. Ben ik opmerkzaam om te ontvangen en zien wat God mij wil openbaren?
     Ons gebed kan zijn: Heer, open mijn ogen, opdat ik U zien kan.
Exodus 3:3  Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. 4 Toen de Here zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. 5 Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. 

God keek mee hoe Mozes reageerde en deed, toen hij het verschijnsel van de niet in brand staande braamstruik ging bekijken. Het was niet alleen dat God keek of hij het wel zag, maar wilde hem ook waarschuwen dat hij in de aanwezigheid van de Heer zou komen.

Daarvoor moest hij wel afgestemd zijn op Wie de Heer is. Niet zijn regels als : God accepteert me maar zoals ik er nu bij loop, maar Mozes moest zich aanpassen aan de Heer. Daar gold dat de plaats die door God heilige grond was voor het moment van de ontmoeting, vroeg om niet met de zandschoenen te betreden. Geen vuil van de wereld moet er aan ons kleven in onze handel en wandel, wanneer wij in Gods nabijheid willen komen. Weest heilig, want ik ben heilig.

Opmerkingen
God riep Mozes 2× Daarmee stond het vast dat God zijn onverdeelde aandacht wilde. Jezus riep zijn discipelen bij hun naam. God kent onze naam en weet wie wij zijn. Als uniek persoon word je door de Heer geroepen om Hem toe te behoren, lief te hebben en te aanbidden door een leven dat aan Hem is toegewijd. Een levensstijl die overeenkomt met de roeping waarmee we een plaats hebben vanuit het Koninkrijk van God in deze wereld.

Het roepen van de Heer heeft hier 2 betekenissen: God roept hem fysiek, en Hij roept Mozes voor een taak. Mozes aanspreken en instructies geven in het hier en nu – zie vers 5 doe je schoenen uit
God spreekt Mozes aan om zijn aandacht te krijgen, om te kunnen ontvangen / horen wat de Heer wil spreken en om te waarschuwen voor Zijn heiligheid en nabijheid. Mozes krijgt een roeping op zijn leven om een taak te doen – zie vers 10 Ik zend je naar farao om Mijn volk uit te leiden.
                                                                                                               
4 Roepingen van God aan de mens
* Oproep tot bekering en een rechtvaardig leven – Handelingen 2
* Roeping voor leiderschap - Mozes
* Universele oproep tot iedereen om tot de Heer te komen – Jesaja 55,    
   Openbaringen 22:7
* Oproep om te kiezen – Jozua 24:15 “Kies dan heden wie gij dienen wilt, maar ik    
   en mijn huis wij zullen de Heer dienen.”

Exodus 3:6 Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. 
Wanneer God zich bekend maakt, hebben we als mens de neiging om onze eigen tekortkomen te willen verbergen. In de tegenwoordigheid van de Almacht van God, kunnen wij niet bevatten dat God tot ons komt. Deze weg is in Christus geopend en mogen wij vrijmoedig tot God naderen. Die vrijmoedigheid groeit in ons leven tijdens onze wandel met de Heer. Hij bemoedigt en versterkt ons als een Herder die opmerkzaam is voor wie wij zijn en waar Hij ons naar toe wil brengen.

Hij maakt ons krachtige helden vanuit de zekerheid van het geloof, waar we vanuit Romeinen 8 zijn begonnen. Is er een verlangen naar verandering? Is er een verlangen dat God nieuwe dingen in ons leven gaat doen? Blijf dan niet waar je bent, maar ga naar Hem toe. Bid, zoek, huil, roep en open je hart volledig voor Hem. Met Hem zijn wij meer dan overwinnaars. We kunnen voorbij gaan aan wat God doet en dan had Mozes nooit ontdekt wat God tot hem wilde zeggen. Nu weten wij dat hierdoor er een ommekeer kwam in het leven van Mozes en ook een keer kwam in de situatie van het volk van God.

God wil een ommekeer geven door ons leven heen voor waar wij toe als Zijn kinderen zijn geroepen. Kom en omarm zijn roeping die wij als gelovigen hebben om een zout en een licht te zijn in deze wereld. Hij wil ons leiden en voorgaan. Laten we Hem volgen en doen. Hij maakt gevangenen vrij, bij Hem is er vergeving. Laten wij opstaan en naar Hem toegaan en met verwachting vervult  worden voor wat de Heer wil doen. Ook door mij. 

Geen opmerkingen: