maandag 24 oktober 2016

Wie oren heeft.....

Tekst : Openbaring 3 : 7 - 13Aan het begin van de brieven van de apostelen en in de ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen horen we geregeld de groet uit Openbaring 1 : 4 met de woorden : Genade zij u en vrede, van Hem  Die is en Die was en Die komt.  Als gezant van Christus bracht Johannes over wat hij had gehoord en had moeten opschrijven.  

Een groet die vaak aansloot bij de omstandigheid en de beleving van de ontvangers. Deze woorden van Jezus waren ter bemoediging nodig om te laten zien dat God een Vader is en Die houdt en zorgt voor ons Zijn kinderen. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij wil door Zijn Woord en Zijn Geest ons leiden en helpen om waakzaam te zijn. Maar horen wij ook wat Hij tot ons wil zeggen? In de brief aan aan Zijn gemeente te Philadelphia spreekt Jezus;  
Openbaring 3: 7 - 8 : En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: 8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uwogeneen geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht entochhebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.  
Deze 2 verzen horen bij elkaar. Vanuit het Verbond in het Oude Testament en de geslachtslijn van David zien we dat de Messias geboren wordt. God spreekt in het Oude en Nieuwe Testament over een eeuwig Koningschap. Jezus zal Koning zijn in eeuwigheid. Daarmee wil Hij laten zien dat alles in Zijn vertrouwde handen is. Wij mogen weten dat Hij de Grote Overwinnaar en Koning is. En vanuit dit koningschap laat Jezus zien, dat Hij autoriteit heeft over zaken, waarbij Hij bepaalt of iets doorgaat of afgesloten wordt. "Dus wees gerust, je kunt op Mij vertrouwen" ; zegt God tussen de regels door.  

Naar de gelovigen van Philadelphia spreekt Hij over het Woord van God. Dat hadden zij nodig als gemeente, omdat zij het e.e.a. hebben meegemaakt. Ondanks de tegenstand zijn zij trouw gebleven in hun Liefde tot God. Zij hebben zich niet laten verleiden door woorden van mensen, die allerlei geestelijke zaken anders voorspiegelden. Geloof bleek als een schild rondom hen te zijn als een dijk tegen de stormen van het leven.  Zij hieven, zoals Efeze 6 zegt, hun schild van geloof tegen de brandende pijlen van de boze.  Zij hadden geen grote organisatie, geen vermogen en middelen om mensen in te zetten, maar bouwden en vertrouwden, vanuit hun geloof op God. De kleine kracht laat ook zien dat aan de kant van de mens  er een onvermogen is, maar aan Gods kant alles mogelijk is. Zij verwachtten het niet van zichzelf. Zij hadden God op de eerste plaats.  

Jezus was voor hen de Enige en Ware, Die zij met hart en ziel volgden door alle verdrukking en moeilijkheden heen.  We lezen dat Jezus positief over hen spreekt. Hij vertelt hen, dat Hij blij is met de manier waarop ze trouw zijn gebleven. Zij leefden het geloof, zoals het hen onderwezen was en volharden daarin.  Dat maakte, dat ze bleven staan door alle moeilijkheden heen.  

Wij kennen ook moeilijkheden in onze levens, die som als een storm over ons leven raast. In het natuurlijke heeft Zeeland verschillende soorten problemen gekend. Door de elementen van de natuur, zoals de wind en de zee zijn we stukken land en mensen kwijt geraakt. Maar ook hebben we land gewonnen, door onze inzet en de wereldberoemde manier van inpolderen. De afstand tussen de eilanden door het water en nu de wegen, dijken, dammen hebben ons voorgoed verbonden met het vaste land.  

Maar ook vreemde overheersing in de vorige eeuw en de vroege geschiedenis zoals de Spanjaarden. Nu leven we in een gebied waar we elk jaar op Bevrijdingsdag onze vrijheid mogen en kunnen vieren. Toch weten we dat veel mensen niet de rust en de ruimte in hun leven kennen om te genieten van alles wat ze hebben in hun leven aan voorzieningen, hulp en vermogen. Zij missen zoals Jesaja 57 het zegt de rust / vrede, die God alleen kan geven. Echte vrede komt voort uit het kennen van God in ons leven.  

Openbaring 3: 9 - Zie, Ik geefu enigenuit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. De gemeente, waar Jezus deze brief aan richt, heette “broeder liefde”- Philadelphia. Broederliefde is een onderwerp, waar we al o.a. over lezen in Psalm 133:1 : “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. In het Hebreeuws staat er voor “eensgezind” het woordje : yachad – in eenheid   

Jezus sprak in Johannes 17 in zijn gebed voor zijn discipelen en ook voor ons, over de eenheid en Gods liefde, in de gemeente en hoe deze voor iedereen zichtbaar zal zijn. De eenheid van de gemeente is uit God, waarbij Zijn liefde in ons hart is uitgestort. God is liefde.  Wij hebben deze liefde en eenheid in een maatschappij waar we steeds meer op ons zelf komen te staan brood nodig. Mensen worden niet overtuigd als we op dezelfde manier leven zal zij. Er is meer nodig.  

De Heer geeft van Zijn liefde aan ons, zodat wij verlangend zijn om te leven naar Zijn wil. Niet alleen voor ons zelf om rust te hebben, maar ook om in harmonie en liefde met elkaar en anderen te leven. Wanneer we dan gaan lezen wat Jezus over de gemeente Philadelphia zegt, zien we dat deze gemeente gefundeerd is in die liefde. Zij wandelden dicht bij Jezus, hun streven was om Jezus te leven. Dat maakte dat de mensen buiten de gemeente de echtheid van hun geloof proefden.   

God is betrokken bij ons leven. Aan het begin van elke brief laat Jezus zien, hoe betrokken Hij is bij het dagelijks leven van elke gelovige en Zijn gemeente : “Ik ken uw werken.” Ondanks de tegenstand, de kleine kracht, die ze als persoon en gemeente hebben, was het krachtig genoeg om de toenmalige wereld en verleiders om hen heen te overtuigen hoe echt hun geloof was.  God wil ons leiden, maar ook vormen in onze gedachten, doen en laten.  
Romeinen 12:2 zegt; “Wordt hervormd naar de vernieuwing van uw denken.” Deze gelovigen waren in hun karakter gevormd en hielden vast aan de beloften van God en Zijn Woord. Openbaring 3:10 - Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.  

We zien hier dat God hun beschermheer is op het moment dat het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ze leven als ware heiligen.   1 Petrus 1 : 15 - Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, Petrus verbindt in dit gedeelte de manier, waarop wij geloven ook van invloed is binnen de gemeente hoe wij in het leven staan en dat vormgeven 

Romeinen 8 spreekt dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn, omdat God aan onze kant wil staan. Jacobus laat zien, hoe wij de overwinning kunnen krijgen in onze worsteling in de strijd tegen het kwaad : Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” – Jacobus 4:7 Afrekenen met wat een open deur is en aanleiding geeft voor de tegenstander van God om ons aan te klagen. Waarbij hij probeert om ons krachteloos te maken. 

Leven met God en uit liefde doen wat Hij ons opdraagt, is een wapen tegen de verleidingen, die op onze weg komen. Overwin het kwade, door het goede. Daar hebben wij de Vrede van God en Zijn genade nodig, zoals in de groet aan begin van het boek Openbaring. Jezus is de Vredevorst, waardoor de Vrede van God, die alle verstand te boven gaat, in ons leven mogen kennen. Die vrede bewaart ons hart en verstand zegt Paulus in de Filippenzenbrief.    Openbaring 4 :11a  "Zie, Ik kom spoedig." - Jonge student Theologie opent zijn preek met deze woorden, maar komt niet verder. Heeft een black out tot 3 x toe. Bij de derde keer verliest hij zijn evenwicht en rolt zo van het podium af tot aan de voeten van degene die op de voorste bank zit in de kerk. Hij kijkt naar boven en vraagt: ""Bent u geschrokken?" "Nee"; zegt de persoon. "U heeft mij 3 x gewaarschuwd."  

Openbaring 4:11b-12 - Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.  
 Wie overwint, hem zal Ik …. Wat wij als kind van God in Christus hebben ontvangen en uit mogen leven is kostbaar. De intentie van Jezus om zo net als in de brieven aan de 7 gemeenten waaronder Philadelphia te spreken is, dat zij blijven vasthouden aan de Waarheid van God. Dat als een licht, zoals Psalm 119:105 zegt, op hun levensweg schijnt om niet los te laten, wat God in Zijn Woord heeft geschreven, maar vooral God ook als Vader te mogen ervaren.  
God houdt van ons en wil ons alles geven, wat Christus voor ons bewerkt heeft.  
 Openbaring 3: 13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Ons gebed mag zijn dat God ons geopende oren en ogen van ons hart geeft, zodat wij kunnen blijven luisteren naar wat Hij tot ons als Zijn gemeente wil zeggen. Mensen om ons heen kijken naar ons, net als in de tijd van de gemeente van Philadelphia. De vraag die naar mij toe komt is: Is het mijn verlangen om net als de gemeente van Philadelphia bekend te staan?   

Vanuit de brief aan de gemeente Philadelphia mogen wij het volgende bidden en belijden als kerk en als persoon 
- Er is een geopende deur. God staat aan onze kant. Er is zegen van God ook in mijn leven.  
- De (kleine) kracht waaruit ik leef, verwacht ik niet van mijzelf, maar van God.  
- Het Woord van God is belangrijk in mijn leven.  
- Ik verloochen de Naam van Mijn God niet. Ik sta voor mijn geloof en durf in vrijmoedigheid over Mijn God te spreken.  
- Ik houd vast aan het Woord van God met volharding, ondanks dat het leven mij tegen kan zitten.  
- Mijn gebed is : Ik wil luisteren naar wat God door Zijn Woord en Zijn Geest tot Zijn gemeente en dus ook tot mij te zeggen heeft.  Paulus zegt : "Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft." - Filippenzen 4: 13 Laat dat ook ons motto zijn, om vanuit Zijn kracht de toekomst in te gaan. Dat zijn woorden van hoop, geloof en liefde. Die Woorden mogen en kunnen wij dagelijks tot ons nemen en delen met elkaar. Bemoedig elkaar, moedig aan, wees betrokken en ga ervoor.  


Geen opmerkingen: