zondag 7 april 2013

Psalm 12


Psalm 12:2 Breng verlossing, HEERE, want  *goedertieren mensen zijn er niet meer,  onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Dit vers gelezen in Jesaja 57:1,2 NBV
1  De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom;  ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst.

Schetst een beeld van een maatschappij dat recht is niet meer recht. Als iemand goed leeft en rechtvaardig handelt dan gaan mensen er aan voorbij. Als er iemand komt met een grote mond, neemt deze de plaats in van degene die trouw zijn werk doet / leeft. Mensen lijken geen waarde te hechten aan kwaliteiten, waarbij integer wordt gehandeld en zorgvuldig omgaan met andere mensen.


Ook lijkt het dat als mensen steeds meer zonder God leven. En God uitsluiten van het dagelijks leven, dat dit de normaalste zaak is van de wereld. Mensen leven al zoveel eeuwen zonder God, dus wat maakt het verschil dat een klein groepje gelovigen ook weggaat. Hun invloed is te verwaarlozen. Het wordt niet meer opgemerkt. Toch spreekt Jezus in de Bergrede tegen Zijn dispcipelen om te zijn als het Zout en Licht van deze wereld. Dat zout en licht moeten wel zijn functie uitoefenen.

De eigenschappen van zout zijn : Smaak makend, verderf werend, verschil makend.
Smaakmakend wordt ook wel verwoord in  Kolossensen 4:5 en 6  met de woorden  "Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn,  en buit de geschikte tijd uit. 6   Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden."
Instructies van Paulus zijn duidelijk als hij vraagt om gebed voor het werk wat hij doet om het Evangelie overal te verkondigen, dat hij ook naar de gelovigen spreekt om zelf met gepaste woorden te spreken met mensen die niet geloven. Waarom?

Efeze 4:20 zegt : Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Hier spreekt Paulus van een tegenstelling. Hij spreekt de gelovigen aan om een verschil te maken tussen mensen, die volgens Efeze 4:17 zonder God leven en zonder de zingeving van het geloof leven. En hun kijk op het leven op deze wereld is nog bedekt en hebben geen kennis van wat het leven met God inhoud en hun hart is verhard. Daardoor zegt Paulus zijn ze ongevoelig voor het geloof in de Here Jezus. Zij bezig met hun eigen zaken en kennen daarin niet de grenzen die God heeft aangegeven vanuit Zijn Woord en Geest. 

Te midden daarvan zijn wij het zout en hebben invloed op mensen door de manier waarop wij spreken, keuzes maken en leven. Niet van de wereld maar wel er midden in leven wij. Wij zijn door het geloof in de Here Jezus gerechtvaardigd volgens Romeinen 5:1 - "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus"  Als ge- rechtvaardigde mogen wij leven naar de richtlijnen die God in ons leven, hart en door Zijn Woord en Geest tot ons spreekt. Zijn liefde is in ons hart uitgestort. Daarbij hebben we liefde voor God, Zijn Woord en Zijn schepping, waaronder onze medemens gekregen. Die liefde kent de wereld niet.

Als zout zijn kracht verliest, waarmee zal dan nog zaken op orde gemaakt worden naar Gods wil? Jezus zegt in Mattheus 5 : 13 - Want als zout zijn kracht verlies dan dient het nergens meer  voor, dan alleen om weg te worden geworpen. Als dat zout, de gelovigen, het gedrag en de houding aanneemt van de omgeving en niet meer als zout smaak aanbrengt en het verschil maakt, dan wordt alles vlak en uitgebannen wat maar Christelijk is. Daarom : Mattheus 5:16  - "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken."
God heeft een plan met ons leven dat wij leven tot eer van Zijn Naam. En dat is geen eenvoudige opgaven wanneer we verder lezen in Psalm 12.

Psalm 12 vers 2  - 5 Spreekt van een roep /  gebed naar de Heer :
Breng verlossing. Er wordt gehandeld en gesproken op een manier die niet in overeenstemming is met wat God in Zijn Woord heeft geschreven en wat naar Zijn wil is. Het doet ons pijn omdat de liefde in ons hart tot U maakt dat wij geen deel willen hebben aan:
·    ontrouw - vers 2 er zijn nog maar weinig trouw.
·    leugens - vers 3 valse dingen spreek men tot elkaar. Er gelogen en bedrogen en dat lijkt algemeen geaccepteerd. Het lijkt er op zoals de Here Jezus het Zelf zegt dat zij een andere vader hebben: de vader van alle leugens.
·    Psalm 86: 11 zegt :  "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen." Dat is het hart van een kind van God, zoals David in deze Psalm / gebed verwoord. Er staat bovenaan de Psalm dat het een gebed is. Is het ook ons gebed om in de waarheid van God te wandelen.

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Is dat ook ons verlangen dat God wordt gezien in onze omgeving door ons leven heen. Niet een vorm die we aannemen, maar een leven dat is overgegeven aan God. Zoals we vorige week in de week van Goede Vrijdag en Pasen met elkaar hebben overdacht. Jezus in het hof van Gethsemane zei : Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.
Daar past de grote mond zoals Psalm 12 : 5 beschrijft niet in, waarin de mens geen rekening houdt met God en zijn eigen weg wil gaan. Dat is de weg die geopend werd nadat adam en eva van de boom van goed en kwaad hadden gegeten. De weg die zonde toelaat in het leven en schuld en schaamt, dood, oordeel en verdeeldheid zijn intrede deed. Divide et impera is een Latijnse spreuk die wordt toegeschreven aan Philippus II van Macedonië (382 v.Chr.-336 v.Chr.). De vertaling van deze spreuk is: Verdeel en heers. Philippus zou deze tactiek van verdeel en heers hebben toegepast tegen de Griekse stadstaten. De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen hen beiden en kan de derde, die de tactiek gebruikt, niet verwachten dat de eerste twee samen tegen de derde optreden.
Dus ieder blijft op zichzelf en wordt daardoor niet krachtig genoeg om het kwaad tegen te gaan.
Een tactiek die al zo oud is sinds de zondeval. Mensen komen op zichzelf te staan en hebben geen hulp voor hun leven en situatie.

 In Jesaja 63:5 lezen we ;  Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund. NBV
Er is een situatie dat er onrecht wordt  gedaan en de Heer uitziet naar mensen die namens Hem opstaan voor deze onderdrukten opkomt. Tot Zijn ontzetting merkt Hij dat er niemand is die er wat aandoet en God zoekt en opkomt voor deze mensen. Je zou kunnen zeggen dat God niet zo zeer ontzet was over het feit dat er onrecht gebeurde, maar dat er geen rechtvaardige in beweging kwam om het goed voor hen te zoeken en te doen vanuit het ontzag voor de Heer.

Dat beeld lijkt ook wel op deze tijd waarbij er veel onrecht is en er nog maar weinig mensen vanuit hun ontzag voor God opstaan en hun stem laten horen. In de eerst plaats hun stem in de Hoge laten horen en van daaruit ook in hun omgeving en op plaatsen waar dat nodig is.

6  (12:7) De woorden van de HEERE zijn reine woorden,   als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes,  gezuiverd zevenmaal.
**7  (12:8) Ú, HEERE, zult hen bewaren, U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig.

Het geweldige van  het Woord van God is dat het onbesmet en zuiver is. Als God iets zegt, dan is dat betrouwbaar en rechtvaardig. Veelal zeggen mensen woorden en wordt vaak iets achter gezocht of hebben woorden een andere betekenis dan wij kennen. Het lijkt dat mensen met elkaar over hetzelfde praten, maar dat ze er een andere betekenis aan geven.  Dat heeft te maken met de bron waaruit een mens leeft.

 Is het een bron van gewin en mensen gebruiken om winst te verkrijgen, dan worden mensen door hun vriendelijkheid en doen en laten gebruikt voor hun eigen doel.
Is de bron leugen, dan lijken woorden wel mooi, maar de bedoeling is niet ten goede van de toehoorder.  Door slinkse manieren proberen mensen elkaar te beliegen en bedriegen, zonder dat een ander daar iets over kan zeggen.

God kent het hart van een mens. De mens  komt of tot het Licht en mag en kan door God gezien worden. Of het probeert zaken te verbergen die het daglicht niet kunnen verdragen. Jezus spreekt hierover in Johannes 3. Willen wij uit het geloof in de Here Jezus leven met de zekerheid van de belofte die Hij doet dat we eeuwig leven ontvangen of gaan we onze eigen weg zonder God in ons leven te betrekken?

Leven en dood zijn in de macht van de tong : zegt het Woord van God. Wat spreken wij als we in gesprek zijn met elkaar en anderen. Wat zeggen we in het verborgene, zonder dat iemand het hoort en weet. Het mooie wat Jezus zegt over bidden en in je binnenkamer gaan is dat God in het verborgene ziet en je daarvoor beloont. Je mag weten dat God ziet en weet als je Hem zoekt. Het is een geweldige kracht die we als kind van God hebben om te bidden en te weten dat er een God is die onze gebeden hoort en dat Hij een verhoorder is van gebeden. Wat Jezus ook zegt : Wat je ook bidt in Mijn naam het zal je geworden.

Daarbij denken we zeker aan wat in Gods woord staat: Wie mogen op de berg van de Heer komen. Degene die rein van hart en handen zijn. Jezus zegt : Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Is niet onze verlangen dat we God zien in ons leven, onze kerk, onze familie, onze maatschappij. Dat het Woord van God weer gehoord wordt en mensen weer gaan luisteren naar dit Woord?

Daarom wil ik afsluiten met woorden van Psalm 1 
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.Deze woorden lezend in de context van Psalm 12 is een uitnodiging om dicht bij God te wandelen en ons leven aan Hem toe te vertrouwen. En dan mogen we weten dat de strekking van Zijn Woord ook hier is dat Hij ons leven wil zegenen. En door ons heen anderen. Er staat: Alles wat hij doet komt tot bloei. Een beeld van de de lente. Een beeld van nieuw leven. Een beeld dat het licht van God na de winter doorbreekt in het leven van een mens. Zodat er hoop is en vreugde. God houdt van ons mensen en wil daarom ons vanuit Zijn richtlijnen / wet beschermen, zodat we leven in en naar Zijn wil op deze wereld als een zoutend zout en lichtend licht.  


Geen opmerkingen: