woensdag 3 april 2013

Goede Vrijdag


Psalm 22 : 1 – 8

In deze Psalm zijn er verschillende momenten dat voor ons heel herkenbaar zijn rondom Goede Vrijdag. De hele Psalm heeft verzen die wij als gelovigen onder het Nieuwe Verbond door de lijdensweg en het offer van de Here Jezus kennen.Vers 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten.
Vers 8a Allen die mij zien, bespotten mij
Ver 9a Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd – laat Die Hem bevrijden!
Vers 17c zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Wij weten en hebben ook voor ons zelf gelezen dat de Here Jezus met spijkers / nagels is doorboord en gehangen aan het kruis.
Ver 19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. De soldaten dobbelen onder aan het kruis om kleed van de Here Jezus. Aan hen gaat voorbij wat er boven hun hoofden gebeurt.

Te midden van het feest van de ongezuurde broden en het komende Pascha, vind er een wereld veranderd en levensveranderde gebeurtenis plaats in de wereldgeschiedenis. De wereld staat op een kruispunt van de overgang van het Oud Testament naar een nieuwe verbondsluiting van God met de mens.
De mensen aan de voet van het kruis en de schedelplaats, Golgotha, waren getuige hiervan.  Ogenschijnlijk was er een man tussen 2 misdadigers genageld, die als beschuldiging had dat hij de Koning van de Joden was. Een beschuldiging die de Joden absoluut niet begrepen en accepteerden. Hij was niet hun koning. Hij was iemand die Zich de Zoon van God noemde. Hij was Degene die zich vergeleek met God, toen Hij zei: Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dat was regelrechte Gods lastering voor een mens die Zich verheft boven alle anderen. Deze mens moest volgens de geestelijke leiders daarom ook gekruisigd worden.
 Maar wie was deze man? Een vraag die velen om Jezus heen bezig heeft gehouden. De vraag die Jezus ook aan Zijn discipelen stelt: Wie zeggen de mensen Wie Ik ben. Johannes de Doper, Elia was het antwoord. Er werden vele vragen aan Jezus gesteld over de bevoegdheid die Hij had om zo te mogen spreken en onderwijs te geven. De mensen en met name de leiders hadden vragen over Wie Jezus was. Daarom ook dat Nicodemus in de nacht tot Jezus kwam om hem vragen te stellen. Hoe kan een man van eenvoudige afkomst zulke wonderen doen en dingen leren die wij met elkaar niet begrijpen. Jezus vertelde over de verlossing die een mens nodig heeft van de zonde om tot God te kunnen komen.
Petrus had te midden van al deze vragen het antwoord, wat door de eeuwen heen steeds weer opnieuw vertelt wordt over Wie Jezus is.  Mattheus 16:16 U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Op dat moment was de tijd nog niet rijp dat noch Jezus noch zijn discipelen of toehoorders dit zouden gaan belijden.  Jezus legt daarna uit dat Hij veel zou moeten lijden vanwege   de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden.Nu op Goede Vrijdag heeft de naam van Jezus voor ons gelovigen een heel andere klank. Samen met Petrus kunnen wij belijden : U bent de Christus, de Zoon van de Levende God.  Dat konden de discipelen, de mensen die Hem volgden, de leiders van het volk en de Romeinse overheid op dat moment  niet zeggen.

Dat zien we in de Evangelieën hoe Jezus wordt bespot, mishandeld  wordt door iedereen. Aan het kruis roepen de leiders : Hij komt om anderen te redden, maar zichzelf kan Hij zich niet redden van het kruis. Voor hen was Jezus een mens als ieder ander met een verkeerd ideaal en verkeerde geloofspunten.  Hadden ze maar beter geluisterd naar wat Johannes de Doper over hem zei: Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was de voorbode van Jezus geweest om de mensen voor te bereiden om Hem als Messias en Verlosser te ontmoeten.

Dat is ook wat Jezus zelf noemt als hij in gesprek is met Nicodemus.  Johannes 3:17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Waarom? Jezus begreep dat het de liefde van God de Vader was, die Hem er toe bracht om deze lijdensweg te gaan. Johannes 3:16 zegt : “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft en niet verloren gaat.”

Dat vertaalt Paulus ook in de brief aan de Filipenzen 2:5-11
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6  Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7  maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8  En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Jezus is in gehoorzaamheid aan de Vader en geworden als een lam dat zijn mond niet open deed. Hij werd beschuldigd, gegeseld, geslagen, bespot, bespuwd. Dat heeft Hij laten gebeuren, nadat Hij in het hof van Getsemanee zei tegen God de Vader: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.  De wet van het Koninkrijk van God is dat er voor zonde en schuld bloed moest vloeien van een offer dat plaatsvervangend de schuld op zich kreeg. Zodat er vergeving kon komen. In I Johannes 1: 9 lezen we ; Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.Laten we opnieuws stilstaan bij de woorden uit Psalm 22 en deze op ons in laten werken:
(22:2) Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
 ……… Een uitroep dat ieder die daar was heeft moeten horen. Eli, Eli, lama sabachtani. Een uitroep omdat hier pijnlijk duidelijk is dat Jezus de zonde van de mens op zich had genomen. De zonde die volgens Jesaja 59: 2 scheiding brengt tussen God en de mens. Hier tussen God de Vader en de mensenzoon, omdat dit de weg was van het Lam van God, Die daar in onze plaats gaat sterven.

(22:3b) en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.
……….. Voordat alles plaats gaat Jezus in het hof van Getsemane in gebed en zoekt ernstig Gods aangezicht. Er is een hevige strijd die Jezus voert, waarbij Hij zich overgeeft aan God de Vader. Zoals Lucas 22:42 beschrijft:  Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! 

een smaad van mensen en veracht door het volk.
7  (22:8) Allen die mij zien, bespotten mij;
…………….
Is dat niet de beschrijving die wij ook Jesaja 53 en in de Evangelieën. De weg die Hij moest gaan, een weg van smaad, hoon en bespotting is, waarbij hij vals is beschuldigd. Op gezet door de leiders om te roepen dat Hij gekruizigd moest worden.

8  (22:9) Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd-laat Die hem bevrijden!
…………….
Deze zelfde leiders staan naar Jezus te kijken, terwijl hij daar genageld is aan het kruis en zeggen : Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. Dat lezen we in Lucas 23:35

Dat zijn dat woorden die vanuit de Psalm van David. Woorden als een profetische heen wijzing naar de lijdensweg van Messias, Jezus. Dat  woord geeft precies zo weer wat er vele jaren later zou plaatsvinden.
Bijzonder en ook indringend om te zien dat de weg die Jezus is gegaan, al door Gods dienstknechten is voorspeld.
Er was geen andere manier en weg om tot de verzoening te komen tussen God en de mens.

Wat is het resultaat van dit lijden en het offer dat Jezus heeft gebracht? Dat lezen we in verder in Filippenzen 2: 9 – 11
9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10  opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11  en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Hier zien we wat wij overmorgen met 1e Paasdag met elkaar mogen belijden. Het spreekt van een levende Heer,
die is opgestaan. Hij heeft, zoals Jezus dat Zelf zegt in Mattheus 28: 18 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Een woord dat een antwoord is op het gebed wat Jezus ons leerde: Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome en uw wil geschiede. Waar? In de hemel alzo ook op de aarde!

Dat maakt dat Goede Vrijdag, waarop Jezus werd terecht gesteld, gepijnigd, bespot, bespuwd en gekruisigd werd, niet het einde is van alles. En wij zonder verder vooruitzicht naar morgen en Pasen verder moeten gaan. Ook als we zelf geconfronteerd worden met de dood, dan mogen we weten dat de belofte dat in de ochtendglore bewaarheid werd op de derde dag , ook een belofte is die God aan ons kenbaar maakt. Zijn opstandigs kracht maakt dat de scheiding tussen God en de mens aan een einde is gekomen en  de dood niet meer het laatste woord heeft. God is niet een God van doden maar van levenden als er gesproken wordt over mannen Gods uit het Oude Testament.

Die Levende God heeft Zijn Zoon gegeven omdat wij zouden mogen ontvangen en doorgeven de genade en vergeving die God voor ons heeft. Zodat de nacht zal veranderen in de dag waar de opgestane Heer ons voorgaat.
Nu staan we stil bij Zijn lijdensweg, offer en dood. Dat is goed om door te laten dringen en beseffen, dat deze weg niet voor niets is geweest.De graankorrel die sterft in de grond, is tot leven gekomen en draagt vrucht. Dat is het beeld wat Jezus ons gaf en wij ook na mogen volgen door ons leven elke dag opnieuw aan Hem toe te vertrouwen en met de geloofszekerheid om mogen uitzien naar een hoopvolle toekomst. 

Geen opmerkingen: