maandag 26 mei 2014

Dankbaarheid

Proclamatie / Gebed - Dankbaarheid 


Ik ga uw poorten binnen om U te danken, 
en uw voorhof om U te loven. 
Ik dank U en prijs Uw heilige naam, 
want U bent goed, 
Uw liefde kent geen grenzen, 
Uw trouw gaat van generatie op generatie.
Ik breng met vreugde dank aan de Vader; 
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, 
die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. 
Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. 
Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus.
Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. 
Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. 
Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. 
Amen!Bidden is praten met God. Wanneer we bidden tot God dan doen we dat uit een houding van respect en vanuit onze verbondenheid door het volbrachte werk van Christus. Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God komen.  Efeze 3: 10 – 12 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. De kerk, gemeente van Jezus Christus, heeft door het geloof in Hem de bekendmaking gekregen dat het waar is waarvoor God Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden. Ook heeft Hij ons, gelovigen en volgelingen van Jezus, de vrije toegang gegeven om tot God te mogen komen.

Er is iets gebeurt met Pasen en er gaat iets gebeuren met Pinksteren. Vanuit ons als mens is het onvoldoende om tot God te kunnen komen en in dit leven kracht te hebben van een levend belijdenis en getuigenis van Wie Christus is en wil zijn voor alle mensen. We zien in het Oude Testament dat het volk van God de geweldige wonderen die de Heer deed meemaken, maar dit niet in hun dagelijks leven konden vasthouden. Snel weken ze af door te mopperen, in opstand te komen, afgoden te dienen en zich in te laten met gewoonten die tegen de waarheid van Gods Woord in gingen. 

Eén van de manieren waarop we vanuit Gods Woord leren om te gaan met zegen en te gaan door moeilijke perioden en situatie is het bedenken Wie God is en wat Hij heeft gedaan. In de namen van God zien we de Grootheid van de Heer.  Een andere mogelijkheid is het lezen van Gods Woord en het hardop uitspreken wat daar staat. Door heel wat verhalen heen van mensen, komt vaak het lezen aan tafel terug. Tijdens de opvoeding hebben velen gehoord uit de Bijbel doordat het hardop werd voorgelezen. Het mooie is dat jonge gezinnen naast het lezen van de kinderbijbel ook lezen uit de Bijbel in begrijpelijke taal. Hebreeën 4:12 laat zien dat het Woord van God heeft kracht. Het Woord van God geeft richting in een mensenleven. Het is niet een sprookjesboek met mooie verhalen en ook niet een slechts een geschiedenisboek.God heeft 40 mensen geïnspireerd over een periode van ongeveer 1500 jaar om Zijn Woorden voor ons mensen op te schrijven. Waarom?  2 Timoteüs 3: 16 16   Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
De Heer wil ons toerusten om in ons leven bruikbaar te zijn in Zijn hand voor het doel wat Hij met ons voorheeft. Daarin mogen wij opgroeien naar volwassenheid om vaardigheden te hebben en overwinningen in ons leven te zien. Vanuit Gods Woord en Zijn liefde kunnen we worden begeleid en geholpen kunnen worden om later het als volwassene zelfstandig te doen. 

Daarvan is in de kwekerij een methode en dat is ‘afleggen’ . Een moederplant heeft jonge scheuten, die worden omgebogen en deels onder de grond vastgezet. Wat onder de grond is snijdt men in, zodat deze wortel kan schieten. Na een periode van een jaar maakt men de jonge plant los van de moederplant en kan deze zelfstandig doorgroeien en vrucht dragen.  

Wanneer ons leven wordt omgebogen en we pijnlijke zaken meemaken, wil dat niet zeggen dat God dit doet. Maar het is wel zo dat God in onze situatie wil zijn en gekend worden. Daarom dat Hij ons een wapen geeft van dankzegging.  Dat is ook het thema van het woord deze morgen. God dankzeggen onder alles. Zoals Paulus het in de Filippenzenbrief aan ons vertelt. Dat betekent niet dat we voor alles danken, maar in alle situaties mogen wij weten dat Gods vertrouwde handen om ons heen zijn. Immanuel – God met ons. Dat is de naam van Jezus, zoals Hij aan de wereld en ons bekend gemaakt is.

Psalm 100 is een geweldige Psalm die ons uitnodigt om tot God te naderen en Hem te prijzen voor Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. God is en daarom doet Hij. Zoals Zijn karakter is, zo handelt Hij. Wij in onze Westerse wereld denken vaak omgekeerd. Als iemand iets doet, dan is hij of zij zo. Daarmee hebben we niet de vraag wie iemand is en waar zijn of haar gedrag vandaan komt. Dit leidt tot veel verwarring, vooroordeel en conflicten zichtbaar en innerlijk. Kennen we elkaar zoals we werkelijk zijn of gaan we alleen af op wat we zien. Daarom dat Jezus zei in Johannes 8: 15 - U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. Laten we lezen wat er in Psalm 100 staat : Hoe we de Heer mogen danken en Hem de plaats in ons leven mogen geven, Die Hem toekomt.

Psalm 100 : 1-  Juich de Heer toe heel de aarde.Wanneer er een wereldfinale wordt gespeeld met voetbal, dan zitten mensen uit alle landen in het stadion en
voor het scherm van de tv of computer / ipad, telefoon om de wetstrijd maar te kunnen volgen. Maar als er gescoord wordt dan zal waar men ook is juichen om het gemaakte doelpunt. De hele buurt moet het horen. We roepen, maken extra geluid en gaan naar buiten.

Wanneer we bedenken dat er een schare zal zijn die niemand kan tellen, zoals dat beschreven wordt in het boek Openbaringen en zij gaan juichen voor hun Heer dan zal dat onbeschrijfelijk zijn. Zo af en toe zie ik en hoor ik van samenkomsten van evangelisten, waarbij duizenden, tienduizenden en zelfs honderd duizenden mensen bij elkaar zijn. En elke samenkomst daar wordt naast de preek ook gezongen. En dan is geweldig om te zien en te horen. Nog geweldiger om mee te maken.  Dan is het verbazingwekkend om te zien er ervaren dat vele anderen enthousiast zijn voor God. 

dien de HEER met vreugde, - De Heer dienen met vreugde is niet vanzelfsprekend, maar een Bijbelse opdracht Daarvoor heb je geen manpower voor nodig of een peptalk om een glimlach op je gezicht te krijgen. Daar gaat het ook niet om. Ezra zegt in Nehemia 8:10 dat wanneer hij de wet had voorgelezen en het volk er enorm door geraakt waren : Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Dat was een opdracht van God.

Eén van de dingen die we als mens doen als er moeilijke dingen gebeuren of we de neiging hebben tot depressiviteit dat we niet meer uit de Bijbel gaan lezen of dat we negatief gaan spreken dat het toch allemaal niets is en zal worden. Heel vaak krijgen we de vrucht van onze eigen mond. Blijdschap is een vrucht van Geest. Het heeft te maken met het karakter van God. Wanneer wij verlangen navolgers van God en Zijn zoon te willen zijn en deel te krijgen aan de beloften die Hij heeft gegeven, is dat wij mogen groeien in ons leven, zodat de vreugde van God over Wie Hij is en wat Hij doet toeneemt. Hoe? Misschien moeten we wel bidden dat God onze ogen daarvoor opent. Wat zijn de zegeningen in ons leven? Er is een lied dat zegt: Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze alle en vergeet niet één. 

Psalm 100 – 2 kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam:


  
Waarom al deze woorden van kom, erken, kom, hef en breng? Dat zien we in vers 5 : de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
Hier zien we Wie God is en Wat Hij heeft en Doet. Paulus roept ons op om niet gelijkvormig te zijn aan de wereld als mensen, die zonder God leven en Hem niet als maatstaf in hun leven kennen. Romeinen 12 : 1 en 2  Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (NBG – wordt hervormd)

Uw leven is in de hand en dienst van God. Dat vraagt een afstemming van ons denken en bewegen, dat wij op God gericht zijn. Vaak passen we ons aan bij mensen om ons heen, die God niet kennen en erkennen. Het gevaar is dat we hun praten en denken overnemen, i.p.v. Paulus in Colossenzen 3:2 spreekt - Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Hierdoor wordt onze vreugde, vrede en dankbaarheid geroofd.

Wanneer we met de dingen van God bezig zijn, zal dit één van de eerste dingen zijn die onder vuur staan. Daarom is het danken voor Wie God is en Wat Hij heeft gedaan belangrijk om in ons dagelijks leven te doen. In de vreugde, die van God komt zit Zijn kracht, die ons er boven uit tilt.

Daarom wil ik afsluiten met de worden uit de brief aan de Filippenzen.
Filippenzen 4:4-8 -  Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.Wanneer we de Heer danken, bidden en Zijn Woord lezen is het belangrijk om dit naast het stil zijn voor God, ook hard op te doen. Misschien alleen in uw slaapkamer of plekje waar u de Bijbel leest. Maar ook te midden van uw gezin en familie. Ik ken mensen die lezen altijd uit de Bijbel voor aan hun (klein-) kinderen. Ook zingen ze regelmatig een lied met elkaar. En de kinderen zijn graag bij hen. Het is niet alleen hetgeen ze doen, maar het is ook om wie ze zijn. Dat gaat hand in hand.

Daarom wil ik u aanmoedigen om het gebed hardop uit te spreken als een persoonlijk gebed, waarin u de Heer dankt voor Wie Hij is en Wat Hij voor ons heeft gedaan en nog zal gaan doen. Met Hebreeën 11: 1 belijden wij dat : Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Proclamatie - Dankbaarheid 

Ik ga uw poorten binnen om U te danken, 
en uw voorhof om U te loven. 
Ik dank U en prijs Uw heilige naam, 
want U bent goed, 
Uw liefde kent geen grenzen, 
Uw trouw gaat van generatie op generatie. 
Ik breng met vreugde dank aan de Vader; 
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, 
die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. 
Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. 
Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus.
Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. 
Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. 

Amen!

Geen opmerkingen: