maandag 17 maart 2014

De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Teksten : Psalm 1 : 1 - 2 en Lucas 19 : 1 – 10


Lucas 19 : 1
En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. 2 En zie, er was een man, Zacheüs geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk.


Jezus komt in een stad en gaat er door heen. Hij bleef niet aan de buitenkant van het gebeuren van de stad, maar komt in het centrum waar het leven van alle dag plaats vindt. Dat zien we ook in Lucas 13:22 - En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. Dat betekent dat de ontmoeting tussen Jezus en de mensen verder ging dan elkaar groeten en verder gaan. Hij nam de tijd om mensen te vertellen over het Koninkrijk van God. Hoe zij deel konden krijgen aan het geweldige nieuws dat God voor hen had.
In Mattheus 9:35 lezen we: En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat het spreken over het Koninkrijk van God was niet een afstandelijk verhaal was wat de mensen moesten aanhoren, maar er gebeurde iets. Wanneer mensen hoorden van Jezus kwamen van ze overal vandaan om met hun zieken bij Jezus te brengen. Deze prediking waren niet alleen woorden die ze hoorden, maar mensen zagen het voor hun ogen gebeuren. Mensen die Jezus ontmoeten, werden aangeraakt en genezen. Een levend bewijs van een God, Die omziet naar een mens in nood.


Degenen die erbij waren zagen het voor hun ogen gebeuren en werden daardoor zelf aangeraakt door de liefde van God. Deze dingen gebeurden om de mensen hun ogen te openen en te overtuigen dat de langverwachte Messias in hun midden was. Zoals ze zelf zeiden : "Niemand kan zulke wonderen doen, tenzij God met hem is." Het was "dabar" wat daar gebeurde. Woord en daad, zoals het al vanaf de schepping plaatsvond. Het werd gesproken en het gebeurde ook zoals God het had beloofd. Hij is een waar maker van Zijn Woord.Het mooie is dat Jezus geen mooie praatjes kwam houden voor de menigte of select gezelschap. Nee hij kwam voor één man. Het is net alsof de camera van het grote plaatje van de stad en de mensen ingezoomd wordt op één enkel persoon. En deze persoon daar is door de eeuwen heen steeds weer over gesproken.

Hoe? Door wat er in zijn leven plaats vond als een krachtig getuigenis van Gods werk in een mensenleven. In ogen van God is een mens kostbaar en volgt Hij deze op de voet. Zo geïnteresseerd is Hij. In Psalm 139 staat dat Hij ons zitten en staan onderzoekt en vertrouwd is met heel ons doen en laten. Zelfs wat wij spreken is bij Hem bekend.

Waarom? Dat antwoord zien we terug in het verhaal van de kleine rijke man, die hard op zoek is naar de Jezus. Degene over Wie door de mensen om hem heen druk wordt gepraat als nieuws van de dag. De eerst indrukken die we krijgen van deze Zacheus is dat hij een succesvol man is en in dienst van de overheid. Hij was één van de mensen die er voor had gekozen om te werken voor de toenmalige overheid, de bezetter van die tijd. Om iemand te kunnen krijgen voor zo'n functie als hoofd van de belasting, werd hij dik betaald. Daarnaast wist hij ook binnen het werk wat hij deed zich te goed te doen van het geld wat mensen aan hem afdroegen.
We zien dat in een mensenleven er twee zijden van de waarheid zijn. Een kant die als een aangeboren talent in ons leven verder wordt ontwikkeld. Zeker als het talent herkend wordt en de kans krijgt om zich op een goede manier begeleid wordt naar volwassenheid. Een kant waarbij goede karaktereigenschappen ontwikkeld moeten worden om tot een positief resultaat te komen. Een boom die vrucht geeft op Zijn tijd. (Psalm 1:3) Een leven dat in afhankelijkheid van God leeft en er voor gaat. Daarbij kiest iemand om naar de woorden van Psalm 1 : 1 - 2 te leven. Welzalig de man, …, die vreugde vindt in het Woord van God. Dat is iemand die heeft leren kiezen om het leven samen met God te gaan.


En een kant waardoor situaties en omstandigheden de vaardigheden ontstaan om te leven of te overleven. Die vaardigheden kunnen we thuis, op school, vrienden, werk, sport, etc. leren. Afhankelijk met wie we in aanraking komen en hoe onze levens omstandigheden zijn. We kennen het verhaal van genoeg jongeren die met verkeerde vrienden in aanraking komen. Daardoor wijkt hun gedrag en pad af van wat ze van thuis uit hebben meegekregen. Er zijn er ook die in de basis van hun opvoeding juist de liefde en genegenheid missen. Vaak wordt er een weg gezocht in het leven om dit gemis te compenseren. Hieraan is te denken aan succes, geld, macht, aanzien, reputatie, opleiding en prestatie.


Hoe Zacheus tot zijn succes is gekomen kunnen we niet opmaken uit het gedeelte. Wat we wel weten is dat hij zijn positie heeft gebruikt om van zijn landgenoten in dienst van de Romeinen geld afhandig heeft gemaakt. En dat hij daarnaast ook voor zichzelf geld nam. Hij was rijk geworden door de inzet van zijn talent om geld te maken en zijn vaardigheid om slim zaken te doen. Dat maakte hem niet echt geliefd binnen de stad waar hij leefde.
3 En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte.


Het blijkt in de praktijk dat veel mensen op zoek zijn om God te vinden in hun leven. Wat zij vinden in hun leven buiten God, houdt hen een tijd lang bezig. Toch ontdekken ze dat dit niet de voldoening geeft die een mens zoekt. Succes en rijkdom samen met een druk leven en de hoge verwachting vragen veel van je persoonlijkheid en kost je alles om je staande te houden. Dat geldt ook voor zaken, die je in je leven toe hebt gelaten, maar eigenlijk niet bij je passen. Daardoor heb je het idee dat je steeds moet voldoen aan eisen, die voor je gevoel erg hoog liggen. Je loopt als het ware op je tenen. Of je hebt veel meegemaakt en gezien wat er te zien is en merkt dat het niet aansluit bij de innerlijke behoefte van jou als mens. Je moet je anders voordoen en speelt a.h.w. een rol in het grote toneelstuk van het leven.


Al die zaken kunnen je zicht belemmeren op de belangrijkste zaken in het leven. Het houd je bezig en leid je af van wat je zou willen doen en bereiken. Veel zaken en mensen lijken je in de weg te staan. Veel mensen hebben die weg al proberen te bewandelen en vertellen hun ontmoedigende verhalen of verhalen van hoop waar weinig realiteit in terug te vinden is. Het lijkt dat je eigen levensverhaal en dat van een ander te kort schiet op alle fronten. Dat knaagt aan je als iets wat maar niet vanzelf overgaat.


Bij Zacheus zie je dat zowel zijn natuurlijk lichaam als zijn plaats in de maatschappij hemzelf in de weg staan om zijn weg te kunnen gaan. Hij kon omdat hij klein was niet dichterbij Jezus komen en omdat iedereen er


voorstond. Letterlijk en figuurlijk. Toch was deze man niet dom en liet het er bij zitten. Hij zocht een weg om toch te horen en te zien wat iedereen hoorde en zag.


4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.


Het mooie van zijn actie is dat hij niet wordt afgewezen door Jezus. Hem wordt niet het protocol voorgehouden wat hij "normaal" had moeten doen om in contact te komen met Hem. Juist zijn actie liet zien hoe wanhopig hij was en graag wilde horen en zien wat Jezus te zeggen had. Misschien dwaas in de ogen van mensen, maar Jezus had daar geen moeite mee. Hij zag hem net als de rest van het volk. Hij zag hem als een zoon van Abraham. Jezus had hem niet gestickerd met outcast, iemand die er niet bij hoort. Het was juist Zijn specialiteit om deze outcast te helpen. Deze man kwam uit de kast en maakte zich openlijk bekend.


Dank zij deze actie spreken wij nu 2000 jaar later nog over deze kleine man, die Jezus ontmoet en vergeving en verlossing vindt. Velen vinden zijn verhaal fascinerend. Hij deed iets wat de rest niet deed. En God deed iets wat de rest alleen maar van hoopten. Jezus riep hem en ging met hem mee naar huis. Daar is ook de plaats waar onze Heer wil zijn. Niet op een plaats waar ieder in een rollenspel speelt, maar in het huis van Zacheus zelf. Hij wilde hem en wil ons persoonlijk ontmoeten. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen.

Zacheus werd bij zijn naam genoemd en geroepen. Dat zien we ook bij de discipelen van Jezus. Met de oproep; Kom en volg Mij. En we zien als mensen ingaan op deze uitnodiging dat zij alles achter laten waar ze mee bezig waren en zelfs waar ze hun geld mee verdienden. Vissers werden leerlingen van Jezus om vissers van Mensen te worden. Ook deze grote vis, Zacheus, haalt Jezus binnen het Koninkrijk van God.
Zacheus is een vergriekste verkorting van Zacharias (Zakkhaios), ook wel in verband gebracht met Aramees zacchai 'rein' De naam van iemand heeft ook te maken met hoe God iemand ziet en wat zijn plan met iemands leven is. Mensen met bepaalde namen, hebben ook bepaalde eigenschappen, die in hun leven herkenbaar terug te vinden zijn. Eén ding die God over hem zag en door Jezus genoemd is: Zoon van Abraham. Hij behoorde bij het volk van God. Een volk dat heilig en dus apart gezet was en is door God. In het woordje heilig zit ook rein. Rein van handen en hart. Deze mensen zullen tot God mogen en kunnen naderen. Jezus zegt: Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Jezus kwam om de ogen te openen van Zacheus, zodat hij weer God in zijn leven ging zien.


Zacheus / Zacharias in het Hebreeuws - `Jahweh gedenkt, herinnert Zich.'
God was Zacheus niet vergeten. De belofte die hij als zoon van Abraham met zich meedroeg stond niet in verhouding tot zijn levensstijl. In Abraham zou God alle volkeren zegenen en een nageslacht geven dat niet te tellen was. Het doet mij denken aan het verhaal van een andere zoon van Abraham : Jozef, die in de gevangenis leefde en vergeten leek van familie en iedereen. In Egypte waar hij als slaaf zijn leven moest doorbrengen. Totdat God hem tevoorschijn haalt en het talent / de gave van het ontvangen van dromen en uitleggen ervan mocht gaan toepassen. Nu stond hij niet meer vooraan als een ambitieus jong mens om de wereld te veroveren, maar wees op God en zag dat hij in afhankelijk van God leefde. Hij wees op de schenker / gever van zijn talent.6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. 8 Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
Jezus keek dwars door het uiterlijk van de ruwe diamant heen. Hij zag het kostbare leven dat net als ieder ander genade nodig had. Iets wat Zacheus niet had verdiend, kreeg hij. Dat was precies zoals het woord genade inhoud. Hij kon door alles wat hij had en alles wat hij deed in Zijn leven niet overbruggen en in orde maken met God. Maar God reikte hem de hand door Jezus. Jezus zegt in Joh. 14:6: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.De stad en man kregen een andere bestemming in de geschiedenis van Israël. Jericho was in het beloofde land in handen van de vijand, toen zij als volk uit Egypte in de woestijn rondgingen. Als eerste wordt Jericho verslagen en ingelijfd als deel van het land dat God aan de Israëlieten gaf. Nadat het herbouwd was gingen de Israëlieten, Gods volk wonen in deze stad. Hierdoor was er een verandering gekomen. Niet meer van de vijand, maar als deel van het land waar Gods volk nu zelf woonden. Jezus kwam naar Jericho om een verandering te brengen in het leven van een man, die een zoon van Abraham bleek te zijn.


Veel mensen zijn zich niet bewust dat zij op zoek zijn naar God. Daarom dat God in de Here Jezus naar de wereld is gekomen. Hij is een weg gegaan om het mogelijk dat elk mens tot God mag en kan komen. Dat lezen we ook in Jesaja 53 : 11 en 12 - Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.


In kort staat hetzelfde wat Jezus in Lucas 19 : 10 zegt: Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Mag Hij ook vandaag u vinden en uitnodigen? Wilt u op Zijn aanbod ingaan en Hem in uw leven ontvangen? Misschien was u eens op de weg van het geloof en zijn er zaken gebeurt waar u over bent teleurgesteld. Ook dan is de uitnodiging er om tot Hem te komen. Zoals Hij zelf zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Een zanger zei eens: God is niet verder weg dan ons gebed. Zullen wij gaan bidden en Hem uitnodigen om in ons leven te komen en onze last aan Hem te geven?

Geen opmerkingen: