zaterdag 14 maart 2015

De bruiloft te Kana

Tekst : Johannes 2: 1 – 11 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. Jezus komt binnen op het moment dat anderen al een tijdje aan het feest vieren waren. Blijkbaar waren er bekenden waarbij er een trouwerij was en de familie van Jezus en Hij Zelf uitgenodigd waren. Een dorp dat dicht bij zijn woonplaats lag.

Een bruiloft laat zien dat 2 mensen van verschillende families met elkaar trouwen en een verbond voor het leven aangaan voor het aangezicht van God en in bijzijn van familie en vrienden.  In deze tijd is, zoiets niet meer van zelfsprekend. Mensen ontmoeten elkaar en besluiten om bij elkaar te gaan wonen. Daarvan wordt niet altijd iedereen van op de hoogte gesteld en is het ook niet meer een besluit, waarbij ze familie en God bij betrekken. Het is iets wat alleen hun 2 aangaat. Terwijl ieder mens leeft in een net werk van vrienden, collega’s, familieleden, verenigingen, etc.

Zo heeft God in Exodus ook Zijn verbond gesloten in de woestijn met een volk. Dat was niet alleen iets, waarvan zij alleen afwisten. Nee het was bekend bij alle volkeren, die hen omringden. Zij waren anders. God had al aan Abraham, één van de aartsvaders gesproken dat Hij alle volkeren door dit volk heen wilde zegenen. De vreugde om God te kennen en Hem toe te behoren, had God voor de hele wereld bedacht. Daarvoor wilde Hij iedereen uitnodigen om er bij te zijn en bij te horen.

Toch zien we dat het in de geschiedenis net is gegaan als bij de bruiloft van Kana. Mensen proberen naar beste weten er iets van te maken, maar… de wijn raakt op. Wijn als beeld van de vreugde, levensvreugde.

3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 

Als het feest bezig is blijkt de wijn op te raken. Er was niet genoeg voor iedereen. Op dat moment komt ook het feest in gedrang en zou dit voor iedereen te merken zijn dat er niet genoeg is ingekocht.  Mensen zouden daar ieder hun conclusie uit kunnen trekken. Waren deze mensen er wel klaar voor om een feest te geven. Is de familie gierig dat zij maar weinig om hun kinderen geven en dus ook niet zorgen dat dit een onvergetelijk  en mooi feest zal zijn. Is het misschien dat zij ons niet zo hadden gedacht en maar uit beleefdheid iedereen hadden uitgenodigd met de hoop dat ze op tijd weg zouden gaan.

Maria die zelf als vrouw van Jozef en te midden van velen die al getrouwd waren, herkende wat het zou betekenen.  Zij gaat naar Jezus toe. De vrucht van haar schoot, waarvan God had gesproken. De zoon die was opgegroeid en zij geloofde in de bediening die God aan Hem gegeven had. Er was een verwachting in haar dat Jezus het feest zou kunnen redden.  Zij was één van de eersten die Jezus erkende als door God gezonden om een blijde boodschap te brengen.

In het beeld van de vreugde van het feest, ligt ook de vreugde van het feest wat er na Pasen zou komen. Hij zou als het Paaslam aan het kruis worden gehangen. Het paaslam als beeld van plaatsvervangend sterven voor de zonden die mensen hadden bedreven. Na Pasen zal Jezus opstaan en de vreugde herstellen van de mens in relatie met God.  Daarom dat Jezus in vers 4 zegt:

4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 

Hier In dit verhaal komt Jezus. Zijn bediening was net begonnen en had 4 of 5 discipelen bij Zich. Het is duidelijk dat de heen wijzing van Jezus naar Zijn lijden en kruisdood een belangrijke voorwaarde vormt voor elk mens om het herstel van de relatie met God in het leven te ontvangen. Johannes 3:16 zegt : Want alzo lief heeft God de wereld gehad opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.In dit gedeelte staat dat Jezus niet zoals het op het feest gebeurde een crisis kwam oplossen. Iets wat in onze maatschappij soms heel gebruikelijk is om gevolgen van ons gedrag en keuzes om daar iets aan te doen, maar niet te kijken naar de kern waaruit zaken voortkomen. We zoeken schuldigen, die wanneer het fout gaat worden aangewezen, maar kijken niet waarom mensen handelen en doen zoals ze doen.

Jezus kijkt naar de opdracht die Hij te vervullen heeft, zoals het beschreven staat in Jesaja 53 : 5 en 6 - Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 
Hier zien we de kern van Jezus komst naar de wereld en de bedoeling voor een mens om in het Koninkrijk van God te komen.  In Lucas 19:10 zegt Hij : Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Het advies van de Maria blijkt een belangrijk en goed te zijn. Zij zegt:
5  Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!
Eén van de dingen, die we meemaken in ons bestaan; Is dat wanneer er iets dreigt te gebeuren wat verkeerde gevolgen kan hebben,  we  op zoek gaan naar een passend antwoord.  Mensen zoeken antwoorden. Zij streven het zelf te kunnen en willen bewijzen dat ze het zelf kunnen. Helaas zijn velen hier gestrand, doordat ze er achter kwamen, dat ook zij te kort schieten.  Weer anderen hebben hun heil gezocht in drank, drugs, hard werken, studeren en posities. Ook zij zijn tot inzicht gekomen, dat de eerste vreugde op hun levensweg snel is verdwenen. Wat zo aantrekkelijk leek, blijkt hen nu voortdurend achterna te zitten en in te halen. Met alle gevolgen van dien.

In het verhaal van de bruiloft laat Maria zich niet tegenhouden door de woorden, die ze aanvankelijk van Jezus hoort. Haar vasthoudendheid maakt dat de mensen die ook zoeken naar antwoorden gaan meebewegen met wat ze zegt. Ze waren bereid om alles te doen om het feest te redden, want ook zij waren overtuigd dat het niet langer zo kon. Eén mens die overtuigd raakt dat zijn weg dood loopt en het niet langer zo kan, gaat op zoek naar antwoorden. Jezus is het antwoord voor de wereld van vandaag.

We kunnen ons verbergen en doen alsof het niet bestaat, toch komen we ongewild dezelfde problemen en soorten van mensen die het ons zo moeilijk kunnen maken tegen. Ook lijkt iets anders uitproberen dat je probleem is opgelost. Misschien, maar naar verloop van tijd komen dezelfde problemen weer terug. Ook de innerlijke leegte die veel mensen ervaren in de vorm van onrust en eenzaamheid lijken maar niet weg te gaan. God heeft de mens zo gemaakt dat de plaats die we met van alles en nog wat proberen te vullen, alleen met Hemzelf tot een antwoord komt waar we voldoening en vrede vinden.

Was de opdracht die Jezus gaf ook voldoende om het feest te redden en de vreugde terug te brengen? Is Jezus het antwoord om de bestemming in ons leven te vinden?

 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 
Het verhaal neemt een rare wending. De vaten die er stonden, waren bedoeld om voeten en handen te wassen, naar religieus gebruik. Alleen de mens van buiten werd er door gereinigd als bij een douche. Van binnen gebeurde er niets dan dat ze hierdoor mee konden doen aan de gebruiken binnen het geloof. Vaten die voor de schoonmaak waren werden kruiken waar wijn uit zou worden geschonken. Een mooi beeld van wat God door Jezus zou willen gaan doen. Wanneer ons leven door onze bekering en Gods woord wordt gereinigd en wij geloven dat Jezus de Verlosser en Heer is, dan krijgen we deel aan de beloften die God voor elk mens heeft. We moeten gereinigd worden van de dingen die ons tegen houden om bij God te komen. Dat kan zijn dat we door teleurstelling niet meer met anderen omgaan. We zijn boos en allerlei gedachten hebben onze relaties vertroebeld, waardoor de levensvreugde van ons is gegaan en boosheid, bitterheid, niet willen of kunnen vergeven voor in de plaats is gekomen.

Dat kan binnen onze huwelijken zijn, onze gang naar de kerk, met onze kinderen, collega’s en wie dan ook in ons leven. Het maakt misschien wel dat we ook de hoop op hebben gegeven dat God ons zou zien zitten. Daarom dat God de gemeente wil gebruiken om mensen bij Jezus te brengen. Dat is de reden van deze avond, dat God u uitnodigt om voor het eerst of misschien opnieuw te doen wat er gezegd wordt. Zijn Woord is betrouwbaar en Zijn liefde voor u is onveranderd. Zijn uitnodiging is hetzelfde: Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.

Is dat uw verlangen, om weer de rust in uw leven te ervaren. Misschien slaapt u slecht en weet u niet wat u moet doen. Dan bent u op het juiste adres. Want waar 2 of 3 in de naam van Jezus bij elkaar zijn, daar is Hij in ons midden. Ook vandaag mag u komen om tot Hem te naderen en uit te spreken wat u dwars zit en waardoor de wijn / vreugde in uw leven is opgedroogd.  Hij wil stromen van Levend water in uw binnenste geven, zodat uw leven weer tot bloei komt samen met Hem.

8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.

Wanneer mensen tot Jezus komen en ontdekken wat het is om in een levende relatie met Hem te leven, dan zullen ze zich afvragen en zeggen: Waarom heb ik dit niet eerder geweten? Het mooie bij God is dat we elke dag een nieuwe start mogen maken in ons leven en Hem uitnodigen om in ons leven te komen. Wilt u dat?

En er staat:  11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. Dit zou voor u wel eens een nieuwe start kunnen zijn van wat God met uw leven voor heeft en nog wil geven, zoals de bruiloft een begin is met een leven met elkaar vanuit de bevestiging die God er aan wil geven. U mag komen zoals u bent. Neemt u Zijn uitnodiging aan?


Geen opmerkingen: