maandag 9 maart 2015

Nieuwe levenswandel

Teksten:  Exodus 20: 1-17 en Efeze 4 : 17 - 32 HSV

De tien geboden – de nieuwe levenswandel.
God sprak – Hiervoor was Mozes de berg op geweest en God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht als een vriend. Mozes was door God geroepen om het volk uit Egypte te leiden en brengen in het beloofde land. Daarvoor had hij een hele lange weg afgelegd. Zijn leven werd gekenmerkt door trauma’s en gunst.Als baby werd hij ontvangen in een situatie waar angst en dood was om hem heen. Ook bij zijn vader en moeder was er een zoeken naar het behoud van dit jongetje. Door het water heen werd hij behouden, later zou hij als verlosser het volk uitleiden door het water heen om hen te verlossen van dezelfde onderdrukker. Om deze opdracht te kunnen doen, waren er terreinen in zijn leven, die God wilde ontwikkelen.

Als zoon van slaven, werd hij opgenomen als zoon bij de dochter van farao / koning. We zien hierin Gods hand, zoals God met Jozef was en hem verhoogde van slaaf tot 3e man in geheel Egypte. De gunst op het leven van Mozes was zo groot, dat hij in het huis van farao gelijk werd gesteld in de opvoeding, onderwijs en plaats als de rechtmatige familielid van farao.

Zijn koninklijke opvoeding liet ook zien wat zijn toekomstige status zou zijn. Alleen God had hem nooit opgegeven als deel van Egypte, maar als erfgenaam van Gods beloften aan Zijn volk.  De bloedband met zijn ouders en familie en volk zijn nooit uitgewist, maar bewaard tot het moment dat zij opnieuw ontwaakten in zijn bestaan en bewust werd wie hij werkelijk was.

Als jongeman werd hij opgeleid in de wijsheden die hij nodig zou hebben als bestuurder. Als zoon binnen het huis van farao leerde hij ook vechten om als een sterke krijger van het koninklijke huis en natie symbool van goddelijkheid te zijn.  Zijn karakter en temperament bracht hem uiteindelijk in gevaar, waardoor hij een man doodsloeg, die het rijk van farao vertegenwoordigde t.o.v. het slavenvolk, de Hebreeërs. Daarmee verraadde hij zijn Koninklijke thuisfront en had hij gekozen voor de kant van de vijand die door onderdrukking ten onder werd gehouden. Hij werd een staatsvijand no. 1 en moest vluchten om zijn leven te kunnen behouden.

In de tijd dat hij bij Jethro kwam, moest hij opnieuw beginnen om zijn leven op te bouwen. God gebruikte dit om hem voor te bereiden op zijn taak om het volk te kunnen verlossen en uitleiden uit het diensthuis Egypte. Zijn koninklijke wijsheden en vaardigheden moesten omgevormd worden om niet een vertegenwoordiger van Egypte te zijn, maar een speekbuis van God namens het volk voor farao, zijn Egyptische halfbroer, die koning  geworden was.

Hij moest opnieuw leren praten, maar dan niet vanuit menselijk gezag, maar uit het vertrouwen dat God met hem zou zijn en kracht zou verlenen aan zijn woorden als hij zou gaan spreken.  Daar was ook een transformatie nodig van zijn persoon en karakter om van de ongetemde en temperamentvolle koningszoon, nu als Vriend van God zachtmoedig te zijn.Hij zou heel wat te verduren krijgen in zijn weg om het volk uit Egypte te leiden en het volk dat door de woestijn steeds weer in opstand zou komen. Dat vroeg om een hervorming naar de vernieuwing van zijn denken. Romeinen 12: 2 -  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is . Op eigen kracht was hij al bij de eerste poging bij de nieuwe farao niet meer in staat om te doen wat God van hem had gevraagd. In plaats van vrijheid, werd het volk nog harder aangepakt. Daarna begon pas stapje voor stapje de weg naar de vrijheid voor iedereen.

Nu was de cirkel rond. Hij had God leren kennen als de Ik ben Die Ik ben. In afhankelijkheid en opdracht van God ging Mozes op pad en deed wat God hem opdroeg. Hij had in de jaren voor zijn opdracht geleerd om te gaan met God en te luisteren naar Zijn stem. Denk aan de brandende braamstruik. Hij was opmerkzaam geworden voor Gods handelen en stond open voor Zijn aanwijzingen. Zijn karakter en persoonlijkheid hadden nog wel een zetje nodig om te gaan en te spreken.

De relatie met Jethro en zijn schoonfamilie had hem geholpen om een eigen familie te hebben, waarin hij functioneerde als schoonzoon, man en vader. Hij groeide op in andere vaardigheden, die hij nodig had als volwassen man. Niet gedreven, maar bewegend uit relatie en liefde voor Zijn volk.
Ook in de omgang met anderen was hij respectvol geworden en liet niet zichzelf gelden, maar handelde vanuit relatie, liefde en in afhankelijkheid van God. Daarmee zou hij een groot volk op weg helpen naar het beloofde land.  
Al deze zaken in zijn leven waren nodig om te komen tot de man die in Exodus tot het volk namens de Heer spreekt. Het volk had net als hij zelf een transformatie nodig om God weer te dienen als volk van God en niet als slavenvolk van Egypte. In hun doen en laten en denken was het leven in alle opzichten te vinden. God sprak in de wet als eerste over Zichzelf. Net als tegen Mozes. En hetzelfde zoals Jezus Zich steeds openbaar maakte aan het volk Israel met de woorden : Ik ben. Wie God is, zo doet Hij. Hij is geen mens. Velen verwarren het met de opvatting die wij in onze samenleving horen.

Hij / zij doet zo, daarom is hij / zij zo.  Vaak hebben kinderen naar het voorbeeld en leven van hun ouders het beeld van God gecreëerd. De angst, boosheid, teleurstelling neemt dan de plaats in van hun gevoel van onrechtvaardig te zijn behandeld door hun aardse ouders. Omdat ouders soms zo heerlijk onvolmaakt kunnen zijn, zal die God, waarin ze geloven ook wel maar een verzinsel zijn, waar je niet van op aan kan. Een pijnlijke conclusie van een gekwetste ziel.

Daarom dat het onderwijs uit Gods Woord, de Bijbel en onze levenswandel zo ontzettend belangrijk zijn hoe wij zijn gevormd in ons denken, doen en zijn. Ook onze houding en hartgesteldheid maakt welke vruchten ons leven voortbrengen. Zoals Jezus zei: Aan de vrucht herken je de boom.  In het gedeelte waarin Jezus hierover spreekt, heeft hij het over mensen die zeggen dat zij in de naam van God spreken. Er zijn voldoende voorbeelden in de Bijbel te vinden, waarbij mensen deden alsof ze door God gezonden waren, maar absoluut niet de waarheid spraken en mensen op een dwaalspoor in hun leven zetten. 

Er is een voorbeeld uit de geldwereld, waarin men zegt hoe je vals geld van echt kunt onderscheiden. Dit nog voordat er overal apparaatjes waren om te onderscheppen. De mensen uit de geldwereld gaven aan dat je dit kon weten door veel met het echte om te gaan. Daarmee merkten, voelden, zagen ze gelijk dat iets nagemaakt en nep was. Dat is ook wat Mozes nodig had. Hij had nodig dat zijn denken synchroon met die van God werd.  Afgestemd, gevuld met gedachten, die van God kwamen en niet van de wijsheden aan het hof van farao, maar ook niet de wijsheden, die het volk door ervaring en ondervinding houden opgebouwd. In beide gevallen was de bron niet juist. God is de bron van het Leven.
Wanneer God dan spreekt tot het volk 8 x Gij zult – jullie moeten, geeft duidelijk aan dat er een andere richting nodig was in hun denken om in het denken van God te komen. Voorbeelden die zij gewoon waren van angst, onderdrukking, geweld en nemen wat niet van jou is, moesten omgevormd worden in Liefde, vergeven, acceptatie, zorg en geven. In de tegenovergestelde geest handelen van wat ze zelf hebben ondervonden. In de jeugdzorg en ggz zien we mensen disfunctioneren op gebieden, waar ze zelf trauma’s hebben opgelopen en dit zelf ook weer doen naar partner en kinderen. Daarmee ondervinden degenen, die dichtbij zijn de klappen die de persoon zelf ook heeft gehad in het leven.

Daarom sprak God tot het volk over :  
Ik ben – de God die je op de eerste plaats in je leven moet zetten.

De omgang en relatie met God – met Mij ga je anders om dan wat je in Egypte hebt gezien en moet je eigen gaan maken wat jullie door overlevering van Mij hebben gehoord. God ging handelen met hen en zij zagen en ondervonden de wonderen, die Hij deed. Hij was niet veranderd. Hij is en blijft Dezelfde God.De omgang en relatie met ouders – Als basis van het gezin, de familie de samenleving is het gezin. Daar waar kinderen in veiligheid mogen en kunnen opgroeien. Daar waar ouders ook in hun persoonlijke ontwikkeling mee mogen groeien naar volwaardige en volwassen personen. Als beeld en voorbeeld van de groei in het geloof.

De omgang en relatie met anderen – Hierna komt de omgang met anderen. Vanuit een gezonde basis leven, handelen en gaan. Jezus is het fundament van ons geloof. Op hem bouwen wij in ons leven als persoon en als gemeente. Hieruit  kunnen wij ook gaan functioneren in een wereld met andere normen en uitgangspunten vanuit de veiligheid die we bij God en Zijn gezin mogen ervaren. Niet elkaar omlaag halen met veroordeling en kritiek, maar als hand en voet elkaar dienen met hetgeen God aan ieder persoonlijk heeft gegeven als gave en talent. Daarbij hoort een heilige levens wandel die op Hem is afgestemd.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nieuwe Levenswandel
Efeze 4 : 17 – 32 HSV Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere,  dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is,  door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.  Dit is de oude manier van doen en denken. De mens zonder God. Gewetenloos en ongevoelig naar God en anderen. Kenmerkte de manier wat de Israelieten ondervonden als 2e rangs burgers.

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

Dit is de nieuwe manier van denken. We hebben Christus, God leren kennen in ons leven en hebben onderwijs gehad hoe wij in de omgang met God, onszelf en naaste mogen handelen uit liefde. Elkaar helpen en niet elkaar tegenwerken, maar dichter bij God brengen.

De kern van Gods handelen met de mens door Christus en ons doen en laten ten opzichte van elkaar : wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.  Daarmee komen we aan het 2e gebod wat Jezus ons leert: Hebt uw naaste lief als uzelf.
Door dit te doen, zegt Paulus  in 1Timotheus 4 : 16  zal iedereen zien dat u groeit in uw geloof. Ook zal er vrucht zijn in uw leven waardoor anderen Christus leren kennen en behouden worden.  Dan ben je die boom zoals Psalm 1 zegt : Geplant aan waterstromen, die vrucht draagt op Zijn tijd, Gods tijd. God heeft een pad en plan met uw leven, die Hij net als bij Mozes in uw leven wil uitwerken, zodat wij de werken doe die Hij heeft bereid. Amen. 

Geen opmerkingen: