maandag 23 februari 2015

Nieuw Verbond


Genesis 9: 8-17 Verbond met Noach - regenboog
8 En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem: 9 Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, 10 en met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde.Een van de meest sprekende verhalen uit de Bijbel is het verhaal van Noach. Als kind vond ik het een bijzonder en mooi verhaal waarbij dieren netjes 2 aan 2 in de ark meegingen en dwars door de vloed  werden gered. Aan de andere kant een raar verhaal waarbij 8 mensen de vloed overleven en de anderen achterbleven op de aarde waardoor zij niet gered werden door God.

Wel werd er verteld dat God Noach de opdracht had gegeven om de ark bouwen. De mensen uit zijn tijd vonden dat maar een raar en bizar idee. Een boot bouwen op het land en dat ook nog voor een God die zij niet zagen en hoorden. Zij hadden hele andere uitgangspunten in hun leven, waarbij het goed was om kwaad te doen,  spreken en verkeerd te zijn. Zij hadden zich ingelaten met een hele ander wereld aan gedachten, gewoonten en wetten.

Ook in deze tijd is voor veel mensen niet te begrijpen het geloof in God door de Here Jezus Christus. Het is Zijn mogelijkheid om Hem te leren kennen en doen wat Hij van ons als mens vraagt. Wanneer we de Naam van onze Heer noemen, dan lijkt het wel of de lucht geladen wordt met tegenstand. Mensen gebruiken de Naam van Jezus zoals het hun uitkomt. Als uitroep, als vloek, maar zeker niet als de Naam die ons leven op orde brengt met God de Vader.

Genesis 9 :11 -  Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
In lijn met het verbond van God met Noach, waarin Hij zegt de wereld niet met op deze manier te willen vernietigen, roept Jezus aan het kruis: Vader vergeeft het hun, want zij weten niet wat zij doen. - Lucas 23:34. Een uitspraak die in tegenstelling tot het verhaal voor de zondvloed staat. Het oordeel wat over de wereld kwam en de mens naar zijn eigen verantwoording de gevolgen moest dragen, naar een uitroep van Jezus om Gods genade. Dezelfde mensheid, die na de zondvloed weer is gaan leven, ontwikkelen en zijn eigen weg is gegaan met en zonder God. En juist het volk wat God apart had gezet om Zijn boodschap en heil bekend te maken aan de wereld, riep het uit om Jezus te kruisigen. En over deze mensen en de Romeinse overheid, die hun wens ten uitvoer bracht spreekt Jezus vergeving uit. Niet alleen voor hen, maar voor de hele mensheid.De Naam van Jezus heeft grote kracht. Alles moet luisteren naar deze Naam. God heeft zich verbonden aan de Naam van Zijn zoon. Zo wil Hij ook aan onze woorden en gebeden verbinden, net als een Noach. 1 Timotheus 2:1 en 2 vraagt om ons gebed om te bidden voor leiders en alle mensen. Zodat het volk van God, degenen die een discipel van Jezus zijn een rustig en Godsvruchtig leven mogen leiden. Door Jezus vinden wij genade in Gods ogen, wanneer wij ons afkeren van onze eigen wegen en Hem gaan volgen.

Het verbond van God met Noah is een bijzonder verbond met een man die ruim 500 jaar oud is. Niet alleen met hem, maar een verbond samen met zijn zonen Set Cham en Jafet. Niet alleen Noach werd door God aangesproken, maar ook zijn zonen. Degenen die uit Noach waren voortgekomen. God wilde laten zien hoe belangrijk het is dat hetgeen Hij had besloten en wilde doen niet stopte bij de man waarover Hij spreekt in Genesis 6: 8 - 10 - Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.  9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. 10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

Bijzondere woorden, die spreken van Gods initiatief met de mens. Hij keek rond op de aarde en zag hoe iedereen geen Gods besef had en maar ieder voor zich leefde en zijn gang ging. Er staat dat in het hart van de mens voortdurend als het ware een motor was om verkeerd te doen en kwade dingen te willen. Iets wat niet in lijn was met de bedoeling en plan van God met de schepping. Het verhaal na de zondeval, de ontwikkeling van de mensen op aarde, zien we dat het van kwaad naar erger gaat. Van God los en zelfs zo leefde alsof zij het leven en de wereld in hun hand hadden. De mens was zichzelf tot een god geworden.


                                                                                                                                                             
Het teken van het Verbond van God met de mens en de aarde
Genesis 9: 16 - Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is. 17 En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.  God sluit hier een verbond tussen Hem Zelf en al wat op aarde leeft. Een prachtig gedeelte hoe God laat zien dat er een verband is tussen het gedrag van de mens en de gevolgen van de zonde, dat maakte dat alles wat op de aarde onder de vloek kwam door de keuze en gedrag van de mens. Hierdoor zien we dat God via de mens op deze wereld Zijn koningschap wil uitoefenen in de manier, waarop wij als rentmeesters omgaan met de werken van Zijn handen.

In het gedeelte hiervoor maakt Noach met zijn zonen afspraken over de manier waarop zij hun autoriteit moesten inzetten. Ook liet hij zien wat het gevolg zou zijn als de mens een ander mens zou doden. Er wordt rekenschap gevraagd van degene die net als Kain zijn medemens, broeder dood. Later zien we in het verbond wat God met het volk in de woestijn sluit, ook dit aspect aan de orde komt. In de wet wordt gesproken : U zult niet doodslaan. Omdat wat blijkt dat de menselijke natuur niet automatisch in overeenstemming is met Gods karakter en handelen.

In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus geeft onderwijs aan Zijn discipelen, voordat Hij het nieuwe verbond door Zijn dood en opstanding sluit, dat het nog veel scherper ligt dan de daad van een moord begaan. Als haat in je hart komt en daarin al gedachten hebt die neigen tot doodslag, heb je al de moord begaan, voordat je hem hebt uitgevoerd. Jezus laat zien dat wij ons hart rein moeten bewaren en wandelen in het Nieuwe Verbond waarover Hij spreekt hoe de wetten van het Koninkrijk van God zijn. In hetzelfde onderwijs zegt Hij : Heb uw vijanden lief. Als zij u iets honger hebben, geef ze te eten. Dat spreekt van de wijze waarop God ook wil hoe wij als vredestichters onder de boog van Zijn verbond leven door het teken van het nieuwe verbond in Christus.

Jeremia 31:31 - Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Dit tekstgedeelte gaat nog even verder en laat zien wat het kenmerk van dit verbond is. Jeremia 31:32 - Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Het zal anders zijn dan de manier waarop ik met hun voorvaderen het heb gedaan. Zij werden door Mij geleid vanuit het slavenhuis en hen vrij gemaakt van hun vreemde overheersers. Alles heb Ik er aan gedaan zodat ze in vrijheid konden leven met Mij en elkaar. In plaats dat zij uit liefde en respect hier mee omgingen, hebben ze steeds zaken gedaan en toegelaten, die dit verstoorden.
Hun houding en bewegen was klagen en mopperen. Ze kregen richtlijnen om naar te leven. Voor korte duur hielden zij zich hieraan. Keer op keer zocht de Heer een weg om het hart van het volk aan te raken. Toch leek het er op dat er wel toenadering was vanuit de mensen naar God, maar even later waren ze weer afgeleid en onder de indruk van wat er dan op hun weg kwam. Zij hadden vaak de neiging om de ander kant op te rennen dan de bedoeling was, te klagen dat het niet goed ging en God daarvan de schuld te geven, dat Hij zou aarzelen om hen te hulp te komen.

Een houding, die wij in onze huidige moderne samenleving ook kennen. Mensen komen wel onder het Woord en leven een tijdje mee met de gewoonte van hun jeugd en dan nemen ze afscheid van geloof, Bijbel, kerk en God. Op één of andere manier lijkt het niet aan te sluiten bij de behoeften en verlangens die mensen hebben. Ook lijken zij geen antwoorden te vinden en te zien in het geloof wat zij aangeboden krijgen. Hun levensstijl van een godsdienstig leven waarin zij naar de kerk komen en hun Bijbel lezen lijkt te veranderen in mensen die het allemaal zelf moeten doen en willen weten wat ze doen. Geen verbondenheid meer willen met de gemeente van Christus en God. Vaak zien ze hoe mensen handelen als de manier, waarop God met hen om gaat.

Mensen dienen soms mensen en hopen zo op de gunst van God. Als mensen hen niet direct bevestigen zien zij dat als een afwijzing, die zij met God associëren. Het lijkt soms ook wel dat iemand zo'n belangrijke plaats inneemt in iemands geloofsleven, dat als deze je niet ziet zitten of gelegenheid geeft, dat je dan ook niet goed genoeg bent. Zeker mensen met een laag zelfbeeld hebben nogal eens de neiging om anderen voor te laten gaan boven God. Terwijl Jezus juist het omgekeerde van je vraagt. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; (Mattheus 10:37) De Heer wil een ongedeelde eerste plaats in ons leven.Door de Bijbel heen zien we dat het de mens met al zijn inzet het niet zelf lukt om zich te houden aan Gods richtlijnen voor het leven. Het navolgen van regels maakt een mens vaak gericht op wat nog wel en wat niet meer kan. Ook de schuldvraag komt dan sterk aan de orde. Het conflict tussen verstand en geweten. Tussen hoofd en hart.
Waar laten we ons door leiden en waar doen we goed aan als we de mens als uitgangspunt nemen. Dat is wel de huidige filosofie dat ieder doet wat hij acht dat goed is in zijn hart. Richteren 17:6 - In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen. Hier zie je een gewoonte patroon die herkenbaar ook in deze tijd is. Wanneer de sterke arm der wet niet controleert, neemt de overtreding toe. Mensen hebben al gauw de neiging als er niet een directe consequentie zit aan hun handelen dat het dan wel goed is en goed wordt gevonden. Waarom? Iedereen doet het.

Het uitblijven van gevolgen dat we massaal niet meer doen wat God van ons wil en het leven gaat door, versterkt voor velen dit gevoel. Wanneer dan iemand met de Waarheid van Gods Woord komt, is dat men de opvatting heeft: Fijn dat het voor jou werkt, voor mij hoeft het niet. Ieder het zijne. De mens is zichzelf tot god en wil zelf bepalen hoe zijn weg gaat. Dat wij onderdeel zijn van een groter geheel komt bij velen niet op en zeggen dan anderen na dat God niet bestaat. Dat lezen we ook in de Bijbel. In Psalm 53:2 staat dan ook : De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet. Een mens kan zich wel voordoen als weldenkend en met gezond verstand door het leven te gaan, maar in Gods ogen is dit niet hetzelfde.

Jeremia 31: 33 - Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Hier worden woorden gesproken vooruitwijzend naar het NT. Er staat : Iemand kan wel aan de buitenkant lijken dat hij een vroom en godvruchtig leven leidt, maar aan de binnenkant moet dat ook op orde zijn. Het gaat niet om een goed en deugdzaam leven, maar een leven dat in overgave en uit afhankelijkheid van en met God leeft naar de principes die God heeft gegeven. Niet om gezien te worden, maar om God in alles in zijn en haar leven de eer te geven.

Het eerste en grootste gebod staat dan ook bovenaan. Niet uit plichtmatig handelen, maar zoals Jezus het tegen Nicodemus zegt dat het voortkomt dat iemand in Gods Koninkrijk is geboren. En zoals het in de Romeinenbrief staat : Dat Gods liefde in ons hart uitgestort. Het is niet de wet van moeten en daarom maar doen, maar komt voort uit de hoogste wet van het Koninkrijk van God : de Liefde. God is Liefde. Velen verwarren God is liefde met liefde is god. Als je de liefde doet naar eigen opvatting komt dat in plaats van waar God Zijn liefde wil uitstorten. In ons hart is er dan geen ruimte voor God omdat wij vol zijn van dat andere die op de troon van ons leven wil zitten. Daar is maar plaats voor één Koning en dat is Jezus Christus de Heer. Elke andere koning wil niet dat Jezus koning is over het leven van een mens. Hoogmoed, eigenwijsheid, zelfvoldaanheid, leugen, haat, bitterheid, angst, afgunst, roddel, kwaadsprekerij, halfslachtigheid, onverschilligheid, onreinheid, enzovoorts. Al deze dingen zijn verwanten van één vader. de vader van de leugen. Die spiegelt ons wat anders voor dan het karakter van God en Zijn waarheid. Het laat ons geloven dat wij zelf god zijn en kunnen doen wat we willen, terwijl we met open ogen in de val worden gelokt en vast komen te zitten. Denk aan Adam en Eva.

Daarom dat God Zijn wet in ons hart wil schrijven. Hierdoor werkt het Koninkrijk van God niet vanbuiten af naar binnen, maar van binnen uit naar buiten. De Koning der ere, de Vredevorst heeft de hoogste plaats in ons leven. De leugen komt als een belager, maar kan niets uitrichten, omdat Jezus die de Waarheid, de Weg en het Leven is in ons woont en Zijn gedachten en wegen in ons heeft verankerd.Laat het ons gebed zijn, zoals Jezus het in het Onze Vader verwoord.
Vader vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gods weg is de beste weg die we kunnen kiezen. Hij heeft al voor ons gekozen in Zijn Zoon en wij mogen Hem elke dag en elk moment van de dag ons antwoord daarop aan Hem geven om samen door het leven te gaan. Net als Noach die met God wandelde. Hij is Getrouw en Waarachtig en de Leidsman ten Leven onder het nieuwe verbond in Christus. Daarom is Pasen belangrijk. Door Zijn dood en opstanding is er wezenlijk iets veranderd en is er een hoopvolle toekomst.
Geen opmerkingen: