zondag 15 februari 2015

Nieuw Lied

God is geweldig  
God is de God van creativiteit, scheppingskracht en inventiviteit. Hij  is geweldig.  Hij vindt het fantastisch om nieuwe dingen te doen en te maken. Hij vindt het geweldig  om mensen nieuwe kansen te geven.  Laten we hier eens bij stilstaan.Toen het jaar 2000 aankwam hadden al decennia lang verschillende groepen en de astrologie aangekondigd dat dit het seizoen van de waterman zou worden. De tijd van de vissen, als beeld van het Christendom / christenen zou voorbij zijn. Niets is minder waar. Wereldwijd zien we door alle eeuwen heen waar de kerk van Christus vervolgd wordt en getracht wordt om deze te vernietigen dat deze meer dan ooit bloeit. Daar waar wegen lijken te stoppen, komen nieuwe gemeenten en kerken van gelovigen die op een vernieuwde manier bij elkaar komen.  

Eén van de tactieken is te laten geloven dat we naast de bron van het Leven ; God, ook uit allerlei andere bronnen moeten putten om spirituele belevingen te krijgen. De innerlijke leegte en zoeken naar vervulling in ons leven is niet te vullen met andere zaken, dan wat Christus zelf zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6) En zoals we in het boek Handelingen mogen lezen in hoofdstuk 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Zo was er een jonge man Joseph Smith die in 1820 op 14 jarige leeftijd een visioen van een engel had gehad. Hij was het niet eens met de opvattingen van zijn tijd die hij in verschillende kerken hoorde. Teleurgesteld ging hij op zoek en vond uit een andere bron zijn antwoord en later ook zijn waarheid werd. Velen zijn hem in Saltlake City gevolgd. Openbaringen van engelen nagevolgd, die hen aanzette tot verwijdering van de Bijbel, de Kerk en de wetten van het land. Waardoor o.a. polygamie intrede deed en mannen meerdere vrouwen mochten trouwen. Gezien velen op zoek waren, gingen zij mee met deze jonge man en zijn nieuw gevonden religie.

Waarom gaan mensen op zoek naar andere bronnen als zij het niet in het Christendom kunnen vinden? Het navolgen van een vorm en religie leidt niet tot het leven, waarover de Bijbel spreekt. Vaak vanwege de teleurstelling die zij hebben in de ervaring met mensen uit de kerk. Aan de ene kant zien zij wat er gezegd en verkondigd wordt en aan de ander kant zien zij in de praktijk dat dezelfde mensen niet leven volgens hun eigen woorden en verkondiging. Mensen in onze maatschappij en zeker de jonge generatie zoekt naar echtheid en herkenning. Daarbij is het presenteren van ons geloof een belangrijke schakel.  Voorleven doet navolgen. Niet er naar leven doet afvallen.

Er is een tijd geweest ,dat de kerk het zocht in vormen, waarin we net als mensen uit de samenleving, die niet in God geloven, maar ter wille van, allerlei zaken zijn gaan doen en toestaan. Met muziek, drank, relatievormen etc. Met als gevolg dat jonge mensen meer en beter gingen geloven? Absoluut niet. Water bij de wijn doen, maakt niet dat we een betere kwaliteit krijgen van het geloof. Het koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de slimheid van mensen, maar op basis van Gods Wijsheid. In Christus krijgen wij deel aan deze wijsheid. De manieren die buiten deze wijsheid zijn uitgeprobeerd, zijn een deur naar buiten om de kerk en zeggen velen het geloof vaarwel. Jezus zegt het als volgt: Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? (Matt. 5:13)

Er zijn kerken wereldwijd, die de waarde van de Bijbel als hoogste goed in hun midden hebben en vandaaruit willen leven en er helemaal voor gaan. Daar zien we dat kerken groeien en vernieuwing meemaakt, waardoor mensen meer en meer anderen ook mee nemen en ook zelf komen naar de samenkomsten. Zij zijn in hun dagelijks leven het visite kaartje van het geloof. Geen volmaakte mensen, maar herkenbaar en streven er naar om echt te zijn. Zij hebben God op de eerste plaats in hun leven. Niet de welvaart, het hebben van materiele zaken, niet status, om boven aan te willen staan, maar de zekerheid van het geloof in Christus en het geloof in de Bijbel dat Deze betrouwbaar en waar is. Waarom? Omdat zij voluit geloven in Wie Jezus Christus is en Hem navolgen. Een nieuw lied zingen voor God.  
Psalm 23:3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. Psalm 23 is één van de bekendste gedeelten uit de Bijbel. Mensen hebben er troost, hoop en richting uit ontvangen voor hun leven.  Vers 3 laat zien dat er oog is voor een ziel die nodig heeft om weer versterkt te worden. Het mooie is dat er achter staat dat de Heer ons leidt in de rechte sporen om Zijn Naams wil. Het is Gods verlangen dat wij het juiste spoor houden in ons leven.

HSV zegt : Hij leid mij in het spoor van gerechtigheid.  God ziet uit om recht te doen aan Zijn schepping waar van de mens als kroon op de schepping is gegeven. Wij zijn een gave aan wat God heeft gemaakt. Een toegift om Zichzelf te spiegelen en vertegenwoordigen in een omgeving waarin Hij Zijn hand heeft gehad in alles wat er bestaat. En te midden van Zijn schepping heeft Hij oog voor de mens, waar Hij een speciale band mee heeft, door Zijn Zoon Jezus Christus, Die Zelf mens is geworden. Waarom? God in de hoge wilde om Zijn liefde te kunnen delen op gelijke hoogte met ons leven. Niet van bovenaf besturen, maar tussen de mens zijn van wie Hij steeds opnieuw had gezegd ; Jullie zullen mij tot een volk zijn en Ik zal jullie tot een God zijn.

Leviticus 26:12 - … Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. Dit is een geweldig beeld zoals God in Zijn Zoon onder de mensen was. Zo wil God ook in ons leven zijn. Wanneer God hierover spreekt, dan zegt hij dat in aansluiting over Zijn spreken dat de tabernakel, de tent van God, in het midden van het volk van Israël zal worden geplaatst en met hen mee zou reizen naar het beloofde land. In het zelfde stuk spreekt de Heer dat Hij hen uit Egypte heeft geleid. Bevrijd heeft van het slavenjuk. God heeft recht gedaan aan Zijn volk door hen te redden uit de macht van farao en hen te brengen op een weg naar Zijn belofte. Hun wegen, wandel en handel moest nog wel gaan overeenstemmen met de manier waarop zij als volk van God met elkaar en God moesten wandelen.

Als volk waren ze gewend om onder een overheersing te leven. Zij waren nu wel vrij, maar hun mentaliteit van gebonden te leven en slaaf te zijn, moest nog in het juiste spoor van God komen. Daarvoor hadden ze de Herder van het Leven nodig om instructies te krijgen hoe zij hun leven konden inrichten naar Gods wil en gedachten. Want hun wegen en gedachten waren niet Gods wegen en gedachten. Hij wilde hen optrekken naar de plaats van waaruit Hij alles zag en bedoelde. (Jesaja 55 : 8,9)

In dezelfde lijn heeft de Romeinenbrief schrijver in hoofdstuk 12: 1 en 2  het als volgt verwoord: Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

De schrijver zegt : Als je deel wilt hebben aan wat God belooft en Zijn barmhartigheid in je leven wilt ervaren, wandel dan op een manier dat God er blij mee is en ziet dat je het echt meent in de manier waarop je wandelt en in Hem gelooft. De plaats waar God wil zijn is te midden van Zijn volk en nog een stap verder in ons leven. 

1Korinthiers 3: 16, 17 wordt gesproken dat ons lichaam een tempel is van Gods Geest. Dat spreekt van ons leven waarin de Heer wil zijn en bouwen aan ons geloofsleven. Wanneer wij allerlei zaken in ons leven toelaten die schade doen, zal de Heer volgens dit woord rekenschap vragen aan ons als persoon.Ook als kerk zijn wij het Lichaam van Christus. Te midden van Zijn volk wil Jezus door de Heilige Geest bij ons zijn. Hij zegt waar 2  of 3 in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden. Mattheus 18:19 en 20 - Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. ER is een belofte voor Gods gemeente en de gelovigen samen.

De Here Jezus laat zien hoe belangrijk het is, dat er niets tussen ons als leden van de gemeente iets is wat kan belemmeren om samen te komen als gelovigen. Ook laat Hij zien hoe belangrijk het is dat willen we zien dat God gaat antwoorden op onze gezamenlijke gebeden dat we met elkaar eenparig bidden. Gelijk gestemd zijn.

Net als in een orkest geeft ieder instrument zijn eigen geluid.  Maar op aanwijzing van de dirigent en het muziekstuk op papier zal er op het juiste moment, de juiste hoogte en maat gespeeld moeten worden. Het kan niet zo zijn dat iedereen op zijn eigen manier speelt en wat anders voor zich heeft om te spelen. Het betekent afstemmen om samen in de stroom van de muziek op te gaan tot een harmonisch geluid dat vertolkt de bedoeling van de componist. Daarvoor is oefening nodig om in het verborgene te oefenen en er mee bezig te zijn, los van de anderen, maar ook door samen er mee aan de  slag te gaan, zodat de muziek niet verborgen blijft binnen de ruimte waar geoefend wordt, maar een weg vind in de wereld waar anderen er naar gaan luisteren en er door geraakt worden. De melodie gaan neuriën en zelf gaan spelen in hun eigen omgeving. 

Dat is een spoor van recht doen aan het ontwerp en de uitvoer van muziek waartoe God het ook bedoeld heeft om ons als gemeente mee te zegenen . God wil tronen op de lofzangen van Zijn volk. Dat lezen we in de Messiaanse Psalm 22 vers 4. Een prachtige Psalm waarin David als Psalmist ook profetische woorden spreekt over Jezus.  Als uiting van het handelen van God en Wie God is werden er liederen gemaakt en gezongen om Hem de eer te geven als Hun God. Zij uiten daarmee hun liefde, blijdschap en dankbaarheid aan de Heer.

Tegelijkertijd zijn de liederen ook verhalen en getuigenissen van Wie God is en wat Hij voor Zijn volk heeft gedaan. Zodat een ieder die deze liederen en woorden zouden horen ook zich zou gaan richten tot de God van Hemel en Aarde.  God  verlangde er naar dat Zijn Woord en getuigenis wat Hij te midden van Zijn volk gaf als muziek zou klinken in de harten van mensen en zij het spoor van God zouden gaan en blijven volgen.  Hun leven en hart aan deze Herder van het Leven zouden geven vanuit liefde en in vertrouwen en geloof. Psalm 50:23 - Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. Zoals Johannes de Doper een stem was in de woestijn van één die riep als een vreugdebode, zo is de gemeente van Jezus Christus een stem die roept te midden van een samenleving in het leven van elke dag.

Wij willen dat Gods Heil, Gods verlossing dagelijks zichtbaar is in ons leven en anderen God leren kennen om ook deel te krijgen aan waar Psalm 22 over spreekt dat Jezus voor ons de weg is gegaan van verlossing en God met Zijn heil tot elk mens, in elke natie en tong kon gaan komen.  Opdat hun levensweg in het spoor van Gods bedoeling met de mens, de kroon op Zijn schepping, zou gaan komen. Daar hebben wij als het lichaam van Christus een aandeel in om te midden van mensen te wonen en leven, waar God naar uit ziet dat zij Hem ook gaan ontmoeten en zij deel krijgen aan de beloften van vergeving, eeuwig leven, leven met God en Zijn barmhartigheid en genade.

Dat spreekt van een missionaire gemeente, die uitreikt naar een wereld die God nodig heeft en Hem niet kent. Dat zit ‘m in de eerste plaats niet in wat wij doen, maar juist in wie wij zijn. Hoe wij zijn, maakt hoe wij doen en praten. Maakt welke beslissingen wij nemen en wat wij gaan ondernemen om vorm te geven aan ons geloof en het getuigenis wat God aan ieder van ons heeft gegeven.

Dat neemt niet de moeilijkheden die we op onze levensweg tegen komen, maar helpt ons tot andere gedachten en op Gods weg te komen / te bljiven, waardoor we misschien wel nieuwe beslissingen gaan maken, waardoor dat lied gaat klinken: Gods weg is de beste, de beste altijd. Dat is ieders verlangen dat we nieuwe dingen mogen gaan zien en beleven in een wereld, die vaak bij het oude blijft steken en niet verder kan kijken.Maar door Christus mogen wij uitzien naar een hoopvolle toekomst, want Hij is het begin en einde van alle dingen. Laat Zijn lied weer in je leven klinken en Zijn vreugde deel zijn  van je dagelijks leven. Zoals we begonnen met Psalm 23 :3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. En zoals in het Zuid-Afrikaans klinkt: Alles sal reg kom …. als elkeen sy plig doen. Niet alleen verwachten, maar ook aanpakken. Niet alleen geloven, maar ook doen zegt de Jacobus brief. Laten wij dit met beide handen aanpakken en er mee gaan. Samen één orkest vormen en het Lied van de Heer zingen in de gemeente en ons leven.

Geen opmerkingen: