zondag 28 december 2014

Wat is je focus?

 Jesaja 61: 10-62:3
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.De vreugde des Heren is mijn kracht.  - Nehemia 8:10
Paulus had het geheim hiervan in zijn leven ontdekt, onderwijst hierover en geeft Hij instructies aan de gemeente. Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. – 1Thess.5:16  Hij vertelt wat God van ons wil. Dat zijn 3 zaken : Ons verblijden in God, bidden zonder te stoppen en danken onder alles.

Toen de welbekende evangeliste Corrie Ten Boom net als haar zus en de rest van het gezin in het concentratie kamp zat, werd het haar allemaal te veel. Haar zus Betsie leek niet van deze wereld. Haar zus had begrepen wat het was om te danken onder alles. Zij dankte niet voor het feit dat ze in het concentratiekamp was, maar wel voor de luizen die de vrouwen in haar barak hadden. Waarom? Dat maakte dat hun kampbewaarders niet of nauwelijks in hun barak kwamen. Waardoor ze een bepaalde mate van vrijheid hadden om samen te lezen uit de Bijbel en er over te praten met elkaar. Er was overgave nodig van Corrie om tot dit inzicht te komen.

Veel mensen proberen om alles zelf op te knappen en doen. Wanneer het water tot onze lippen is gekomen en wij het niet meer in de hand hebben, gaan we bidden. Dat is iets wat wij al eerder mogen en kunnen doen: God zoeken voor de zorgen en problemen van alledag.  1Petrus 5:7 - Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Dit zijn woorden uit de Psalmen (Psalm55:23) Waar ook staat : Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Wanneer wij dan met Christus leven en Hem erkennen als Heer en Verlosser, dan mogen we ook weten dat de Bijbel spreekt dat wij gerechtvaardigd zijn door het offer van Christus aan het kruis. God wil ons leven bekleden met Zijn verlossing. Jezus is de verlosser. Hij wil ons omgeven met Zijn gerechtigheid. Door Zijn volbrachte werk mogen wij Gods hulp en nabijheid in ons leven ontvangen als teken van Zijn verbond. Hij doet recht aan Zijn Woord en belofte

van de Messias. Hij wil ons vervullen met Zijn liefde en leiden op de weg die Hij heeft voorbereid om met Hem te wandelen in dit leven. Onderweg komen er allerlei zaken op pad die ons ervan af willen houden en brengen om het doel wat God voor ogen heeft te behalen.

Er staat in Psalm 93:5  - de heiligheid is uw huis tot sieraad.  Wanneer wij voor God komen dan moeten onze kleren als van een bruid en priester smetteloos wit zijn. We zien in de gelijkenis van Jezus waarin Hij een feest beschrijft waar iemand niet de feestkleren aan had in de nabijheid van de koning. Deze persoon moest in opdracht van de Gastheer uit hun midden verwijderd moest worden. Ons leven is een gang met en naar de Koning der koningen toe. Ons leven wordt dagelijks voorbereid op de ontmoeting met de Ontzagwekkende God die Zich hult in heiligheid.Daarom dat 1Johannes 1:9 zegt ; Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Naast dat God hetgeen wij misdaan hebben vergeeft en wegdoet, reinigt Hij ook onze levens, zodat wij niet als onveranderde mensen blijven leven. En onveranderd door zouden kunnen gaan met woorden, daden en gedachten die ingaan tegen de Liefde die God aan elk mens wil geven en Zijn Genade wil verlenen. Hij weet hoe wij in elkaar zitten en wat wij nodig hebben om op het rechte pad te blijven.

Hoe zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Zegt Psalm 119:9. Het antwoord dat daarop komt is: Als hij dat houdt naar Uw Woord. Eén van de dingen die we als mens snel kwijt zijn is onze focus. Wanneer wij aan een bril toe zijn, komen we in een fase waarin we gaan ontdekken dat we het zelf niet meer kunnen zien en nodig hebben dat een bril wordt aangemeten wij de zaken weer scherp kunnen zien.

Door het Woord van God richten we ons op de Wil van God. Maar in de praktijk van alle dag zijn er vele dingen die onze aandacht vragen. Wanneer we doorlezen in Psalm 119 zien we in vers 10 en 11 : Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. 11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. Hierin zien we een voornemen van een mens die besluit om niets anders te kennen dan wat het Woord van God zegt.

Wanneer we de gedachten, gevoelens en situaties ons de baas laten zijn, dan overkomen zaken ons. Deze voeren ons mee en brengen verwarring en onrust.
Maar wanneer we voornemen om gericht te blijven op God zal dat ons ook behoeden met de hulp en leiding van Gods Geest om staande te blijven, wanneer we tegenwind op onze weg krijgen. God is een waarmaker van Zijn Woord.

Wanneer het Woord tot ons komt, is dat naar Zijn voornemen. Hij is de initiatief nemer en wil ons leven in lijn brengen met die van Hem. Jesaja 55: 6 – 9 - Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. In het Nieuwe Testament leren we vanuit het onderwijs van Paulus: Kolossenzen 3:1 en 2 - Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waar zijn we op gericht in ons zoeken en denken. Daar zullen we ook de antwoorden willen halen die we nodig hebben in dit leven.

Net als in de gelijkenis van Jezus over de parel in de akker is het Woord uit Psalm 119:162 - Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt. Het is iets kostbaars waarvoor je alles over hebt. Om het te verkrijgen is het nodig om schat te graven. Lezen in de Bijbel en God te vragen om ons daarbij door Zijn Geest te helpen. Wanneer we merken dat het Woord van God tot ons spreekt, komt er blijdschap over hetgeen God door Zijn Woord zegt.

In Filippenzen 4: 8 en 9 lezen we - Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Dit lijken wel woorden die doorgaan op Psalm 119.  Zoals wij dat nu zouden zeggen. Als je doet wat God van je vraagt, zul je ontdekken dat het waar is en dat Hij doet wat Hij heeft

belooft. Niet alleen ver weg, maar zul je dagelijks de zegen van de Heer in je leven ervaren. Onze maatschappij is er op gericht om dingen te krijgen wat ons niets kost en waar we niets voor hoeven te doen. In het Woord van God spreekt God over een relatie met de mens die hand in hand met Zijn Maker door het leven gaat en Hem steeds meer leert kennen en toelaat in zijn en haar leven.

Jesaja 61: 11 - Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.Centraal in de woorden van deze vers staan : Gerechtigheid en verlossing.  God is een God van Gerechtigheid en een God die verlost. Hij doet recht aan Zijn Woord en beloften. Hij doet recht aan diegenen die Hem ernstig zoeken. Hij doet recht aan verdrukten. Hij wil dat de mens, de kroon op Zijn schepping, leeft en functioneert zoals Hij dat vanaf de schepping in gedachten had. En doet daar alles aan om daar recht aan te doen. Daarom is de Here Jezus naar deze wereld gekomen, is mens geworden en heeft zijn leven als een offerlam voor ons overgegeven. Zodat wij als mens hersteld zouden worden in de relatie met God om weer naar Zijn wil te gaan en kunnen leven.  

In de eerste Adam werd de spiegel gebroken van een mens die God in zijn doen en laten en karakter weerspiegelde. Nu in Christus, de 2e Adam, is er herstel en krijgen we deel aan de rijkdommen van Gods Koninkrijk. Filippenzen 4:19 spreekt Paulus er over dat hij alles heeft meegemaakt op het gebied van voorziening. Armoede en rijkdom. In dat alles bleef hij gericht op God en liet zich niet leiden door de omstandigheden. En zegt dan ; Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer. - Spreuken 21:21  Dit zijn grote rijkdommen van het Koninkrijk van God. Een God die recht doet aan de mens en de mens die vanuit Zijn liefde handelt, spreekt en denkt. Net als een boom brengt dit vruchten voort. Dit zou één van de goede bomen kunnen zijn waaraan de vrucht aan zit van Leven, gerechtigheid en eer. Denk maar aan Psalm 1 waar gesproken wordt over de mens die met God leeft

lijkt op een boom die vrucht draagt. Er is leven, omdat deze aan Gods waterstromen staat. Er wordt recht gedaan omdat de mens bedenkt de dingen die van God komen en daarna leeft. Er is respect voor God en het leven, waarbij de mens in de goede orde van Gods Koninkrijk leeft.

Lucas 2: 33-40
En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. 
Simeon en Hanna spreken in hun ouderdom over de Messias, Jezus de zoon van Jozef en Maria. De buitenwereld zag hem als ieder ander kind dat opgroeide in het gezin bij zijn ouders. Deze 2 mensen spraken over een hele andere dimensie, die God over het leven van Jezus zag. Tegelijkertijd werd er een getuigenis gegeven over Wie Hij zou zijn voor de mensen in Israël en te Jeruzalem.

De mensen die onder druk van de Romeinse overheid leefden, wilden verlost worden van hun overheersers. Hun beeld was gekleurd door de tijd heen Wie de Messias zou zijn en wat Hij zou gaan doen. De verlossing kwam niet in de vorm van een koning die een leger zou gaan leiden en zo zou zorgen dat Israël weer van Israël zou zijn.  God wilde een stap verder gaan dan dat het geloof bewaard en geleefd zou worden binnen de grenzen van het Beloofde land. Door Jezus zal het Evangelie over de hele wereld een weg vinden. Tot Jood en heiden.

Jezus was als die boom die opgroeide aan Gods waterstromen. Hij bedacht de dingen van Zijn Vader. Daar was hij mee bezig. Toen zijn ouders later zouden vragen waarom hij in de tempel toen Hij 12 was, sprak Hij over de dingen van Zijn Vader en bedoelde daarmee God als Zijn Vader. Terecht, want dat was de volle waarheid Wie Zijn Vader was. Geboren uit de maagd Maria. Door zijn wandel en hoe Hij met God wandelde zien we de woorden die spreken in Lucas 2:40 - Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. Zoals God met Hem was en de genade op Hem was is Jezus een weg gegaan om ook ons die in Hem geloven, Die “God met ons” heet, bij te staan. Zodat wij in
het Leven opgroeien in geloof en met ons hele hart naar God verlangende bijgestaan te worden. Gods ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te

staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat. Hij is onze Wijsheid en Raadsman. Hij wil ons bijstaan waar wij te kort schieten of geen uitkomst meer zien. Hij is de Verlosser, die ons de Vrede wil geven die alle verstand te boven gaat. Zodat Zijn genade ons ten deel zal zijn elke dag van ons leven.

Genade niet als een te goed voor onze daden of als bewijs van ons gedrag. Maar een daad van Gods Liefde en Gerechtigheid om ons tegemoet te komen in onze zwakheid en krachtig te maken in het volgen van Hem en ons geloof, zodat wij een licht zijn dat heeft mogen schijnen in het afgelopen jaar, maar ook in het komende jaar. In het Spaans zegt men: Vaya con Dios. Ga met God. 


Geen opmerkingen: