maandag 8 december 2014

Ik ben de stem van een die roept

2e zondag van Advent Populus Sion
Populus Sion is een Gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de tweede zondag van de Advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op Jesaja 30, de verzen 19 en 30.  Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden: en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten. O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kuddeJesaja 40: 1-11 (NBG51)
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Troost, omdat er een nieuwe tijd aanbreekt.
Jes. 40:1-2 De profetieën in de hoofdstukken 40-55 kondigen andere tijden aan voor de ballingen in Babylonië. Ze dienen tot troost en beloven de terugkeer naar Israël en een betere toekomst. De teksten zijn anders van toon en inhoud dan die in de hoofdstukken 1-39.

 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.  

   

Luister en bereid je voor en God zal een ommekeer geven. 
Johannes de Doper haalt Jesaja 40:3 aan als hij aankondigt dat de komst van de Messias nabij is (Joh. 1:23).  In de tijd van Johannes leefden mensen onder het Oude Verbond. Hun leven was gebaseerd op het onderwijs van de Mozes en de profeten. Daarbij stond de wet centraal, waarbij de mens naar zijn beste kunnen en weten in relatie tot God moest leven. Er werden offers gebracht voor de zonden van de mensen. De mensen hebben dit gedaan tot en met in de tijd van Jezus en de apostelen.  Hun dagelijks leven was gebaseerd op het onderwijs van de farizeeërs en Schriftgeleerden.

Nu kwam er een man Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth om de mensen op te roepen zich te bekeren van hun zonden en laten dopen als zichtbare keuze

om zich voor te bereiden op de komende Messias. Daarnaast konden niet-Joden, heidenen,  konden via de proselietendoop behoren tot het Joodse volk.  Proselieten waren heidenen, die het joodse geloof hadden aangenomen.

Wilde iemand opgenomen worden in de gemeenschap van het joodse volk, dan moest hij zowel de besnijdenis als de proselietendoop ondergaan. Daarna moest een offer worden gebracht. Om deze doop bijbels te funderen, hebben de rabbijnen zich beroepen op Numeri 15:15. De proselietendoop wilde tot uitdrukking brengen dat reiniging nodig was voordat iemand in de nieuwe gemeenschap van het volk Israël opgenomen kon worden.

Numeri 15 : 15 Want hier geldt dezelfde wet voor Israëlieten en buitenlanders en dit zal van generatie op generatie zo blijven, allen zijn gelijk voor de Here. Ja, er is één wet voor allen!  Wanneer de Heer tot Mozes heeft gesproken over dat Hij door zijn nageslacht alle volken van de wereld wil zegenen. Zien we in beide gedeelten dat de Heer zich wil richten tot alle mensen uit alle naties en alle tijden.In Openbaringen 7 : 9 en 10 - Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.  10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

Hier zien we het begin en eind plaatje van wat God sprak over Zijn volk. Hij wilde Zich door Zijn volk aan alle volkeren bekend maken, zodat Zijn wetten die voor iedereen gelden ook nageleefd zouden worden. Zoals Hij sprak van de zegen die Hij er aan verbond als het volk deed wat de Heer had geboden, zo wilde Hij dat alle volkeren dit zouden weten en gaan doen.

Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw uit Sichar die Hij ontmoette bij de waterput in Johannes 4 : 22 - 24. - Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.  

Hier zien we een hele belangrijke heenwijzing naar de beloofde Messias en de reden waarom Jezus is geboren. In alle culturen is er een manier van religie. Vaak vermengd met volksgebruiken en vermenging met andere godsdiensten. Soms pretenderen groepen dat zij het enige en waarachtige geloof bezitten. Het gevaar is dat zij zich buiten sluiten van een wereld waar God Zijn heil aan bekend wil maken.  Maar Jezus laat zien en krijgen we richtlijnen. Hij zegt dat het aanbidden niet gaat om een bepaalde plaats en een bepaalde manier, maar dat het gaat om de mens, die wederom geboren is.

Niet een mens die van een afstand kennis heeft genomen van, maar aangesloten is bij de Bron van het Leven. De Heer van het Leven in zijn en haar leven erkent als het hoogste gezag en dat ziet als de waarheid die God in Christus wil openbaren. Aanbidden is niet alleen de manier, waarop de engelen zingen over de geboren Christus. Het is ook een leven dat God alle eer geeft door de manier waarop iemand in relatie en afhankelijkheid met God leeft.

6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8  Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 

Het gedeelte van Jesaja 40 vertelt over de ommekeer die God wil geven na een periode van lijden en verdrukking. Dit hadden zij te danken door af te wijken van Gods richtlijnen en hun eigen gang te gaan. Er waren andere goden en regels in het land gekomen, die maakte dat mensen niet meer deden wat God hen had opgedragen. Zij luisterden naar hun eigen stem. Nu wordt de oproep gedaan om te gaan roepen namens de Heer. Door de vraag zien we dat men was niet meer gewoon dat de Here in hun midden sprak.Degene die ging spreken, moest een hoogte zoeken om aan iedereen bekend te maken: Zie, hier is uw God. Het was de vreugdebode, de brenger van Goed Nieuws. Eén van de eerste dingen die Jezus net als in dit stukje zegt: Vrees niet. Geweldig, dat de tijd van angst en vrees voorbij is en er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Dat is wat Jezus ook kwam doen, nadat Johannes de Doper als wegbereider voor Jezus de mensen had opgeroepen om Hem te kunnen ontmoeten. Jezus ging verkondigen de Boodschap van het Koninkrijk van God.

10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht. I Corinthiërs 4:20 Deze kracht moest Petrus in zijn leven leren kennen om Jezus te volgen. Hij dacht dit zelf te kunnen en kwam teleurgesteld uit nadat hij Jezus had verloochend. Bij het vuur waar Jezus aan het meer aan hem vroeg of hij Hem waarlijk lief had, kwam er herstel en vertelde hoe hij moest gaan zorgen als een herder voor Gods kudde, de gelovigen.

Wij als mensen kunnen veel, maar voor de dingen van God, wil Hij ons toerusten met Zijn kracht. Hij wil ons leven gebruiken en onze talenten en gaven inzetten. We hebben veel gekregen van de Heer. Tijd, geld, talenten waarin wij goed zijn, verstand, gevoel, huizen, werk, kerk, familie enzovoorts. Mogelijkheden waardoor we de Liefde van God kunnen bekend maken. Net als Petrus heeft elk mens nodig dat we op een punt komen van overgave. Niet als een mens die op zichzelf staat, maar beschikbaar is in de Hand van de Heer. Hij weet het beste hoe wij ons leven met alles wat we hebben gekregen in kunnen zetten voor het Koninkrijk van God. Immers wij zijn van Hem en niet meer van onszelf, wanneer we Hem als Heer en Verlosser belijden in ons leven. Dat kunnen we niet uit eigen kracht en ook niet alleen met ons goede verstand. Daar hebben we de hulp en de bijstand van de God nodig door Zijn Woord en Geest.

Hij wil ons geen juk opleggen dat de lasten meer zijn dan we kunnen dragen, maar Hij wil ons leiden en laten zien hoe wij als Zijn gemeente mogen en kunnen staan in een maatschappij die Hem niet of nog niet kent. Als een licht dat schijnt in een donker wordende wereld, waar een honger is naar gerechtigheid. Met de vraag : Wie doet er recht aan ons bestaan? Wie weet hoe wij moeten leven en wat de zin daarvan is? Dat werd de taak van Petrus om mensen dichter bij Jezus te brengen. Niet opdringen, maar als een herder die in dienst van Zijn herder met respect en liefde omgaat met mensen die zoekende zijn.

Johannes 1: 19-28 - En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.Johannes de Doper was een wegbereider voor Jezus. Mensen herkenden wel de autoriteit waarmee hij sprak, maar niet wie hij was en wat hij kwam doen. Heel veel mensen door de eeuwen heen hebben wel het Woord van God gehoord en geluisterd hoe de kerk het Evangelie dichter bij de mensen probeerde te brengen door verkondiging van het Woord van God, omzien naar weduwen en wezen, hun levens wandel en gaan door de hele wereld met een passie om de Liefde van God kenbaar en zichtbaar te maken. Ook wij zijn in deze tijd met deze zaken als gemeente van Jezus Christus onderweg om Jezus bekend te maken. Hij die was gekomen, gestorven en opgestaan en Hij die gaat komen.

In de 2e Corinthe brief legt Paulus uit dat er een bedekking is op de wet van Mozes. Zo is er ook een bedekking op de harten van mensen om ons heen die God niet hebben leren kennen als hun Heer, Verlosser en Vader. Zij horen en zien het Evangelie aan de buitenkant, maar hebben nog niet Christus in hun leven aanvaard. Daarom is het een voorrecht om met elkaar de geboorte van de Koning der koningen te mogen vieren en weten dat zoals Hij op de wolken is gegaan naar de rechterhand van de Vader, dat Hij ook weer zo zal komen.

Dit waren de woorden van de engelen die tot de discipelen spraken. De boodschappers van God, die net als het Woord van God, priesters, koningen en de profeten door de eeuwen heen hebben gesproken tot het volk van God. Het waren ook deze boodschappers die tot Maria, Jozef en Zacherias en Elizabeth hebben gesproken over Johannes en Jezus. De Bijbel zegt dat God in het laatst door Zijn Zoon tot ons heeft gesproken. Hebreeën 1 : 1 en 2 - Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Dat is een geweldig woord dat wij als het lichaam van Christus, de gemeente mogen spreken de Woorden die Jezus Christus heeft gesproken in een wereld die verlangt naar aanvaarding, vergeving en liefde. Een boodschap die van God komt en tot zijn recht komt, wanneer een mens aanvaard dat gerechtigheid alleen bij God is. Hij doet recht aan Zijn beloften en Woorden en komt de mens tegemoet in zijn en haar bestaan. 
24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26 Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet, 27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. 28 Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.

Nu komen de geleerden vragen waarom Johannes doopt, terwijl hij niet de lang verwachte Messias was. Dan wijst hij op Jezus. Hij zegt : Hij is al onder u aanwezig en is gekomen. M.a.w. zorg dat je er klaar voor bent om Hem te ontmoeten. Wij als aardse mensen hebben niet voldoende in ons om Hem zo te ontmoeten en roepen dan misschien net als Petrus uit in Lucas 5:8 - Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. Wanneer mensen met God in aanraking komen krijgen ze net als Johannes en Jesaja de openbaring van de Almacht en de Heiligheid van God en wie zij zijn als mens in de ogen van God. Jesaja roept het uit in Jesaja 6: 5 - 9  -  Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien.6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.  8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk....

Laten wij net als Johannes, Jesaja en de discipelen op het Woord van Jezus in deze wereld een getuigenis zijn van Wie Christus is en wil zijn voor een wereld die Hem niet kent. Een getuige door te wandelen in de verwachting van de komst / wederkomst van de Messias en in opdracht en liefde tot onze Heer. Hij heeft ons tot een getuige gesteld, doordat Hij het getuigenis in ons heeft gegeven. God verbind zich aan Zijn gemeente en wil u en mij laten zijn als een Johannes om Zijn boodschap in de wereld te brengen.

Amen. 

Geen opmerkingen: