donderdag 25 december 2014

De Messias komt

2 Samuel 7: 4-16 Maar in die nacht kwam het woord des Heren tot Natan: 5 Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here: zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe, maar Ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel.


Een prachtig beeld van de Here Jezus hoe Hij in een sterfelijk lichaam naar de wereld zou komen. De Zoon des mensen heeft geen huis om in te wonen. Mattheus 8:20 zegt - En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Jezus ging rond, maar had geen huis waarin Hij woonde. Wanneer Hij sprak van de tempel die afgebroken zou worden en in 3 dagen zou herbouwd worden, sprak Hij van Zijn lichaam, de kruisdood en de opstanding. Om deze missie van God op de wereld te kunnen uitvoeren moest hij van de hemel komen en onder de mensen komen wonen.

Johannes de Doper getuigt dat Jezus van God, van boven kwam, spreekt hierover in Johannes 3: 31 – 34 -  Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. 32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Hierin zien we hoe Johannes Jezus omschrijft; Hij komt van boven, waarmee de hemel wordt aangeduid. Hij heeft een hele belangrijke plaats voor God en is daarmee boven de mensen gesteld. Johannes 6 : 45 – 47 zegt Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Jezus haalt hier de woorden van Jesaja aan over Zijn
komst, leven, lijden en sterven. Als God in je leven is, zal je tot Jezus Zijn Zoon komen en in Hem geloven. Wie gelooft in Jezus ontvangt en heeft eeuwig leven.


Zoals de tabernakel een beeld was van de plaats waar God wilde zijn onder Zijn volk, zo wilde God door Jezus in een tijdelijke en aardse tent van het lichaam tot de Zijne komen. Wanneer Jezus spreekt over de opstanding van Zijn lichaam in het beeld van de tempel, dan spreekt Hij dat Hij Zelf als God onder de mensen wil zijn. Niet meer een plaats waar men naar toe ging, maar met een hart dat besneden is, waarin God Zijn wet heeft geschreven. Niet meer een uiterlijke vorm van een religie, maar een innerlijke verbondenheid door Gods Geest in een herstelde relatie tussen God en de mens.


2 Samuel 7: 7- 9 - Heb Ik ooit, terwijl Ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël die Ik geboden had, mijn volk Israël te weiden, het woord gesproken: Waarom bouwt gij Mij niet een huis van cederhout? 8 Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here der heerscharen: Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël, 9 en Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik vóór u uitgeroeid. Ook zal Ik u een grote naam maken gelijk die van de groten der aarde.


In Christus wil God onze Herder en Leidsman zijn. In hetgeen de Heer spreekt tot Zijn volk laat Hij zien dat Hij de Herder is die voor Zijn volk, Gods kudde zorgt. Met deze woorden spreekt Hij door tot David en gebruikt het beeld van zijn verleden als schaapsjongen om te laten zien dat de Heer altijd voor Hem zal zorgen. In de omstandigheden van de tijd dat dit verhaal afspeelt met de profeet Samuël en David, zien we dat vijanden regelmatig in het land kwamen om te plunderen, te doden en te vernietigen. Zij waren op rooftocht uit en zette daarmee het volk van God flink onder druk. De Heer wijst er echter op dat Hij hen wil verlossen van deze vreemde overheersing en inbreuk op hun dagelijks bestaan.

In Johannes 10 zien we een soortgelijke beschrijving in de woorden die Jezus spreekt. Johannes 10:10 en 11De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; Deze woorden lijken heel veel weg te hebben van de situatie waarin het Joodse volk bevond in de tijd van Samuel en David en hoe God spreekt en denkt in deze situatie. Daarom is het geweldig dat wij de geboorte van de Verlosser – Jeshua ha Mashiach mogen gaan vieren met elkaar.


Door zijn komst / tussenkomst gaan er zaken veranderen, waardoor de Verlosser ook onze Vredevorst gaat worden. Zoals het staat in 2 Samuel 7:10 en 11 - Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, 11 sedert de tijd dat Ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden.


De plaats die God ook in ons leven wil wijzen is niet alleen de geografische plaats, waar u woont, werkt en leeft en zich bevind of moet bevinden. Het is meer de plaats die wij van God in dit leven hebben gekregen en de vervulling van Zijn Woord en plan in ons leven, de wereld om ons heen en Zijn kerk. Die plaats is waar de Goede Herder ook onze Vredevorst wil zijn en gaat worden. Plaatsen waar wij de invloed van de boze zien en ervaren, dat het Koninkrijk van God met kracht baan breekt en mensen zich overgeven aan Hem.


Daarom dat God er naar uitzag om Zijn woorden van de komende Messias ook in vervulling te laten gaan. Zoals we lezen in Jesaja 61 om vergeving, genezing, vrijheid, vreugde in plaats van rouw te brengen. Een plaats waar Hij ons uitnodigt om tot Hem te komen. Komt tot Mij alleen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven. - Mattheus 11 : 28 Een plaats waar we van Hem mogen en kunnen leren en de verantwoording nemen in relatie tot God in ons leven en Zijn schepping. Zoals Jezus zegt in Mattheus 11: 29 en 30 - neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

In afhankelijkheid van de Herder ons leven aan Hem durven toevertrouwen en daarbij verantwoording nemen voor de plaats die God ons heeft gegeven in dit leven. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker in een tijd waarin velen de schuld buiten zichzelf zoeken en God aanklagen dat Hij het in het honderd zou laten lopen. Niet bewust van eigen handelen en wie zij zijn. God brengt zaken in perspectief. De zegen die David mocht ervaren in Zijn leven kwam van God. De verlossing die God gaf, maakte dat er rust kwam in Israël. Zo wil God ook verlossing aanbieden door Christus in een wereld die in het in van alles zoekt, maar alleen de aansluiting via Jezus kan vinden. Daarom kwam Hij naar de aarde om dit aan de mensen bekend te maken.


2Samuel 7: 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. Een belofte aan David, waarbij de Heer overstijgend spreekt over het Koningschap van Christus, die in de lijn van de geslachten geboren zou gaan worden. Het Koningschap van Jezus staat vast. Zoals Jezus het Zelf zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. - Mattheus 28:18 en er staat in Romeinen 14:11 een woord uit Jesaja 45 waarin de Heer spreekt : (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.


Woorden die wij terugvinden in de Filippenzenbrief over dat Jezus uitermate verhoogd zou worden en alle knie zich voor Hem zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Daarom is het goed om de Koning der koningen de eer te geven die Hem toekomt. De dag dat Hij als mens op deze wereld met elkaar te vieren. Terugkijkend dat hij geboren is op deze wereld en vooruitziend dat Hij zal komen de wolken zoals dat met Hemelvaart door de mannen in witte klederen / engelen tot de discipelen werd gezegd.


Romeinen 16: 25-27
Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken –27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.


Hem nu, Jezus zelf is in staat om u te versterken. Jezus is niet een kind gebleven en de man gebleven die rond heeft gewandeld, maar Hij is de opgestane Heer. Hij is een weg gegaan, waardoor het mogelijk is geworden om ons te versterken.


Datgene waardoor wij God niet in ons leven zouden kunnen ontmoeten en leren kennen, is gedaan door Jezus’ geboorte en zijn op deze wereld. Hij is het offerlam geworden, die uit geslacht van David door ons te verlossen vanuit de dood aan het kruis. Tegelijkertijd is Hij de Koning der Koning geworden die eeuwig op de troon van David zal zitten. God is degene die David had uitgekozen. Het was Zijn initiatief. Zo was het ook Zijn initiatief om Christus uit de maagd Maria geboren te laten worden. Door geloof mogen wij dat aanvaarden in ons leven.


Na 400 jaar stilte tussen de laatste profeten en Johannes de Doper is Jezus naar deze wereld gekomen. Romeinen 16:26 - maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Gods plan dat de belofte aan Abraham alle volken gezegend zouden worden, is nu realiteit geworden door het Volbrachte werk van Christus. Er staat : En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. (Fil. 2: 8) Hier zien we dat de woorden die gesproken zijn door God bij monde van de profeten ook weer terug komen in het onderwijs van de apostelen.


Het is ook Gods initiatief in Christus dat wij deel hebben gekregen aan deze zaken en de beloften van God. Door Gods Woord, Zijn Geest en de prediking van het Evangelie hebben wij ervan gehoord. Jacobus zegt in zijn brief dat geloof een zaak is van horen en doen. Daarom dat ook vandaag de uitnodiging er vandaag is om de Christus in uw hart / leven geboren te doen worden.Openbaring 3:20 zegt : Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Dat zijn woorden die lijken op Psalm 23 waarin God spreekt dat Hij onze Herder is en Hij zorgt voor de schapen van Zijn kudde. Laten wij ons leven steeds opnieuw overgeven in Zijn vertrouwde handen. Hij weet welke weg we moeten gaan.

Geen opmerkingen: