dinsdag 26 januari 2016

De gezalfde des Heren

Thema : “Nieuw begin” Teksten : Jesaja 61 : 1 - 3 en Lucas 4 : 14 - 21 

Het gedeelte wat we hebben gelezen gaat over het begin van Jezus' prediking en rondgang door Israël. Na de doop in de Jordaan en de tijd van vasten in de woestijn, begint Zijn bediening op aarde.  

 Lucas 4: 14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. 
En terwijl Hij daar was, ging het gerucht  over Hem en zij wilden deze Jezus horen en zien. Ze hingen aan zijn lippen. Het was boeiend, krachtig en nieuw. In hun hart en geest werd de boodschap ontvangen en bevestigd. Ze waren lyrisch over Hem. Deze boodschap was geweldig.   
 15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.  
In Matt. 13:54  - En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan?    
Zij hoorden de woorden die Jezus sprak. De dynamiek in zijn betoog en de geladen atmosfeer, maakte dat mensen verwonderd waren van de manier waarop Jezus met het Woord van God en de uitleg bewoog. Terwijl zij luisterden, kwam er vragen in hen naar boven. Hoe kan het nou dat deze man op zo een andere manier onderwijs geeft, dat het ons allemaal aanraakt en in vuur en vlam zet?  

De mensen in Galilea waren laaiend enthousiast over deze Jezus. Hij was het gesprek van de dag. Wat Hij te zeggen had, was erg interessant,  waardoor Zijn Woorden en zijn optreden als een vuurtje rond ging in de gesprekken van de mensen. De boodschap van Jezus spreekt ons in deze tijd nog steeds aan? Want  Zijn boodschap zet ons ook in beweging?  

Wanneer mensen, waar ook op de wereld de boodschap horen. Raakt het hen in hun binnenste. Sommige mensen beginnen spontaan te huilen. Anderen krijgen een verlangen om meer te horen, zonder dat ze begrijpen wat er met hen gebeurt. Iets in hen zegt: “Ik wil meer horen en weten.” Je zou kunnen spreken over een aanstekelijk geloof. Gods Woord en Zijn Geest zetten mensen in beweging. Dat zien we door alle eeuwen heen. In Kloetinge bij Goes wordt dit jaar gevierd dat de kerk daar al 800 jaar is. God is getrouw aan Zijn Woord en in Christus ook aan Zijn kerk.  

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.  Jezus had een gewoonte net als u en ik. Hij ging op de sabbat, en wij op de zondag naar de plaats van samenkomst. We zien dat deze Jezus niet een onbekende was van zijn toehoorders. Mannen en vrouwen van Zijn leeftijd waren opgegroeid met de zoon van de timmerman Jozef.  Zijn broers hadden net als hen in dezelfde schoolbanken gezeten. Samen hadden ze voordat Jezus ging spreken, geluisterd naar het onderwijs van de plaatselijke geestelijke leiders. En nu…. Nu ging er een gerucht rond dat het beeld van deze timmermanszoon anders maakte.  Wanneer wij naar ons zelf kijken, kunnen we een vraag stellen. Misschien wel een vraag, die te maken heeft met mensen, die uit ons midden komen en bekender zijn geworden dan velen om hen heen. Denk maar aan de mensen uit ons land, streek of plaats, die wij nu uit geschiedenis boekjes kennen Mensen met verschillende talenten en mogelijkheden net als u en ik.  En toch komt dan de vraag: Wat maakte bij hen het verschil,  waardoor velen van hen hebben gehoord?  

Waarin maakte Jezus dan het verschil?  Was hij wel een mens zoals u en ik of zijn we geneigd om te zeggen: Ja maar, Hij is toch God, Gods Zoon en kon deze dingen toch gewoon doen en spreken. Ja en Nee. Dat zou kunnen zijn, maar Hij koos er voor om een mens te zijn als ieder ander. Hij was volledig afhankelijk van God om alles te doen wat Hij deed. Hij zegt hierover: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” – Johannes 5:19  

Hij had de hemel verlaten en was gelijk geworden aan de mens, zoals u en ik. In Filippenzen 2: 6 – 8 staat: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.” 

In de ogen van de toenmalige wereld was Jezus één van hen, die vanuit zijn achtergrond niet bestemd was om zulke dingen te doen en spreken. Hij kwam uit Nazaret en geboren in BetlehemMaar God had al in het Oude Testament en voor Zijn geboorte gesproken Wie Hij zou zijn. En nu stond iedereen op het moment van dat dit met woorden bekend gemaakt zou worden. Daarover leest Jezus uit de rol van de profeet Jesaja 
 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heereisop Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,   Nu komen die eeuwen oude woorden naar voren, die door de profeet waren opgeschreven en bedoeld waren voor de langverwachte Messias. En Jezus was de Christus,  de Gezalfde van God : “om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis”  Wederom woorden van de profeet Jesaja (61) Dat waren nogal woorden, die niemand uit de tijd van Jezus en ook niet uit deze tijd zomaar als zijn of haar woorden / gedachten zal kunnen toe eigenen. Dit waren woorden, die God had laten opschrijven met een specifieke uitwerking en bedoeling. Zij spraken over een nieuwe tijd met nieuwe dingen, die God te midden van Zijn volk zou gaan doen.  

We zien dat de discipelen van Johannes de Doper komen met de vraag of Hij het is, die zij moeten verwachten als Messias en naar het woord van o.a. Jesaja 61. Het antwoord van Jezus in Mattheus 11:5  is een vraag. Jezus vraagt : Wat zie je? Het antwoord is dan : “Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd”  

M.a.w. passen deze zaken in het plaatje van de langverwachte Messias? Als dat zo is, dan zien we hier de vervulling van de woorden, die eerder zijn uitgesproken. Die woorden spreekt Jezus in de Synagoge van Galilea tot zijn toehoorders 
 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. In Jesaja 42:7 – zien we woorden van dezelfde strekking, waarbij al voorzegt werd hoe het zal zijn:  om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.  Het zijn niet slechts woorden, die gesproken zullen worden, maar ze zullen heel praktisch en zichtbaar worden en zijn. Jezus laat dat zien op de manier, waarop Hij de Blijde Boodschap verkondigd. In Zijn doen en laten ontdekken de mensen de kracht van Zijn woorden. Hij maakt als het ware het Koninkrijk van Zijn Vader zichtbaar te midden van mensen die ziek, gebonden en op zoek naar God zijn.  Geen hoop beloften en gebakken lucht, maar merkbaar voor wie dit hoort en meemaakt. De Woorden, die God spreekt, raken ook nu de harten en inzichten van en ieder die ze hoort en/of leest. Het verandert mensen van gedachten, gedrag, verlangens en zicht op de toekomst. Het geeft hoop, inzicht, moed en kracht in moeilijke omstandigheden. Het maakt mensen vrij van de veroordeling van fouten en verwerping door anderen en henzelf. In plaats van depressie, het rouwkleed, komt er vreugde en zin in het leven. Dat is de “Blijde Boodschap”.  

Het woordje “Dabar”, speelt daarbij een belangrijke rol. Woord en Daad. Niet alleen theorie, maar ook het doen - de praktijk van ons geloof is een belangrijk gegeven, willen we zien dat anderen en ons nageslacht ook deel gaan krijgen aan deze hoopvolle en geweldige boodschap. We kunnen niet het één zeggen en het andere doen. God zoekt betrouwbare mensen, die met Hem willen meewerken. Dan zullen zij navolging zien van de boodschap van het Koninkrijk van God, welke we met elkaar uitdragen.  

We kunnen verbaal / met onze mond sterk zijn, maar dan hebben we ook nodig dat we het gaan praktiseren / doen / laten zien. We kunnen het praktiseren en moeilijk vinden om er woorden aan te geven. Bij dat laatste zegt Jezus dat de Heilige Geest ons te binnen wil brengen, wat Hij heeft onderwezen en wat wij in het Woord lezen. Dat zien we bij Jezus, wanneer Hij verzocht werd in de woestijn, dat Hij het Woord aanhaalt als krachtig verweer tegen de verleidingen die naar Hem toekwamen.  
 Lucas 4: 20 en 21 -  En toen Hij het boekrol dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.  Deze woorden gelden ook voor deze tijd. We hebben geen andere verlosser meer te verwachten. Al zijn er geluiden over de wereld, dat er andere wegen tot God zijn. Het is de Levende Heer, die ook in onze harten woont en Zijn koninkrijk zichtbaar wil maken. Niet alleen een vergadering van gelovigen, die regelmatig bij elkaar komen, maar ook als een zout in de wereld. Op het werk, onder de mensen, die we regelmatig ontmoeten, zoals in het dorp, in de winkel, vereniging. Maar ook onze familie en vrienden. Wat zijn onze woorden en daden, waarin wij het verschil maken? Hoe onderscheiden wij ons  van mensen, die we misschien al ons hele leven kennen?  

Het gaat er niet om dat we ons beter voordoen, maar dat we beschikbaar zijn in de wereld. Een wereld van mensenlevens,  die op zoek zijn met vragen in het dagelijks leven. Hetgeen wij kunnen, kennen en hebben heeft  God als een geschenk in ons leven gegeven. Dat geschenk is bekend bij God. Mag Hij net als bij Jezus het gebruiken om harten en levens van mensen om ons heen te zegenen?  Welk gerucht gaat er over ons?  

Jezus was niet bang over wat er allemaal gesproken werd over Hem. Het bracht de mensen bij Jezus, waardoor God door Zijn Geest en vanuit Zijn woord kon werken. Dat is een verlangen wat God voor Zijn kerk heeft en in ons leven wil uitwerken. God maakt ons niet onzichtbaar als een verborgen gelovigen, maar ziet ons als Zijn geliefd kinderen 


Het succes is niet wat we allemaal kunnen en doen, maar het is Zijn succes om wie we mogen zijn in God / in ChristusDat kunnen we overal mee naar toe nemen. Wat ook overal zal aansluiten door als een kind van God Zijn licht in deze wereld te laten schijnen. Door vriendelijke woorden, hulpvaardig te zijn, ons talent om te luisteren in te zetten en vanuit het Woord van God de ander te bemoedigen. Tot slot ons gebed voor de medemens is een krachtig werktuig om het hart van die ander met Gods liefde aan te raken.  Mag dat het gerucht zijn van een kerk die te midden van het leven en de maatschappij staat?  

Geen opmerkingen: