zondag 14 februari 2016

Het Woord is dichtbij ...

Tekst : Romeinen 10: 8-13

Elke dag horen we mensen om ons heen en op de tv dingen zeggen. Soms gaat het ons oor zo voorbij en lijkt het wel of we het niet horen. We zijn met onze gedachten er niet zo bij. Andere momenten zegt iemand iets en dat raakt ons enorm. Daar kunnen we lang bij stil staan door er zelf over na te denken. Er met anderen over te praten. Praten kan soms een vorm van hardop nadenken zijn. Zeker als een woord / gedachte hard naar binnen is gekomen en ons persoonlijk heeft geraakt.Zo is het ook met het woord uit : Romeinen 10: 8 – “Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij preken.” Het woordje “Maar  zegt : Let op er is verschil met wat er net is gezegd. Het gedeelte hiervoor spreekt over de vervulling van de wet is Jezus Christus, waardoor we niet meer onder de wet zijn, maar door geloof gerechtvaardigd worden voor God. Dus je zou kunnen zeggen dat er verwezen wordt naar een belofte van God voor elk mens, die het karakter en hart van God draagt. Die belofte wordt dan een woord van hoop, geloof en liefde (1Cor. 13: 13) Gods uitreikende liefde naar elk mens.Rom. 10:8 - Maar “wat” zegt zij?
Het woordjewatspreekt over de inhoud van de boodschap. Wat is het woordje van communicatie? – “Van Zender naar ontvanger
Maar wat zegt zij? – Wanneer de boodschap van het Woord van God is gesproken, wil nog niet zeggen dat iemand heeft gehoord ‘wat’ er gesproken is. En gelijk begrijpt de strekking van de boodschap is. Ontvangen van het Woord is een wonderlijk proces.

Communiceren_zorgWat God door iemand heen wil zeggen, maakt een reis van zender naar ontvanger, die opnieuw een gezondene wordt om te vertellen wat God heeft gezegd.  m.a.w. Een reis van informatie. Tijdens het communicatieproces wordt de informatie, die de zender en ontvanger uitwisselen voortdurend vertaald en geïnterpreteerd.

Wat zich tussen mensen afspeelt kun je zien en horen.  Je hoort iemand spreken en je ziet de lichaamstaal, die hij gebruikt. Er is een ook een stukje wat niet zichtbaar is voor de buitenwereld, dat speelt zich af in jezelf. Je gedachten, gevoelens en emoties. Dat is een proces op zich.

Een spelletje dat wel eens wordt gebruikt voor communicatie gaat als volgt: Er wordt elkaar een rij of kring gevormd. De eerste krijgt een zin in het oor gefluisterd. Deze moet dit door geven aan de volgende. Iedere ontvanger moet het doen met één keer horen, onthouden en doorgeven. Het mooie is dat van wat er oorspronkelijk letterlijk wordt ingefluisterd is vaak bij de laatste een heel ander verhaal.Hoe gaat het in zijn werk wat binnen in ons plaatsvind? 
A.    Je ontvangt een boodschap, die bestaat uit allerlei signalen.
B.    Elk signaal roept herinneringen, gedachten, gevoelens én emoties op.
C.    Je herinneringen, gedachten en gevoelens – dat wat je weet, denkt en voelt – bepalen de boodschap, die je zendt.

Onze reactie : Tijdens die reis zijn je kennis, gedachten, gevoelens én emoties toegevoegd. Samen vormen ze je interne reactie. Hoe je jouw interne reactie bewerkt tot een passende boodschap aan de ander, maakt of je al dan niet een goed gesprek hebt. En maakt de manier hoe je communiceert.

Soms zijn de gedachten en gevoelens zo heftig, dat je alleen maar daar aan kunt denken. Je kunt niet meer goed nadenken over de signalen van de ander en hoe je daarop wilt reageren. Er is teveel ‘ruis’. Je interne reactie wordt dan teveel ‘gekleurd’ of ‘ingevuld’ door jouw gedachten en gevoelens. Dan heb je tijd en ruimte nodig om daar over na te denken, te laten bezinken, voordat je er een reactie op kan geven die past in het gesprek. Of die je wilt / kunt geven op de boodschap.

Wanneer het Woord van God tot ons komt. Maakt het in de mens heel veel los. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. – Hebreeën 4:12
Het Woord van God – de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest en door Gods dienstknechten opgeschreven. Zij van wie o.a. staat beschreven dat de Geest van God op hun leven was. Hun bron kwam uit de hemel. Had geen oorsprong in het leven op aarde, maar had wel zijn doel en bestemming om op aarde te worden geschreven en uitgesproken.Wij, mensen, genoemd naar de eerste Adam, zijn van klei, aarde gemaakt. En verbonden met de wereld, waarop wij leven. Door de 2e Adam, Christus zijn wij levend gemaakt en verbonden door de Geest met God. Hij is onze Hemelse Vader. Wat wij vaak merken op deze wereld, waarin wij leven is dat onze innerlijke mens niet altijd mee communiceert met de boodschap, die we van God hebben gekregen.

De reacties in ons innerlijk gaan regelmatig in tegen dat wat uit God is. Jezus en de apostelen noemen het dat het uit de geest is. Maar de natuurlijke mens zonder God kan alleen in het hier en nu kijken, denken en handelen. Zij verstaat van nature niet wat van God komt. Daar wil God het geloof als een geschenk geven om als het ware de sleutel tot de Koninkrijk van God te ontvangen.

Het Woord van God en Gods Geest helpt ons daarbij om te onderscheiden wat van God is, wat van de mens is en wat van de boze is. Zodat wij samen met God de juiste keuzes in ons leven kunnen en zullen maken. Het versterkt en bemoedigt ons. Doet een sterke oproep en vuurt ons aan om het juiste te doen. Zodat ons leven, als Gods afgezanten beantwoord aan de boodschap van hoop, geloof en liefde. Gods hart en karakter krijgen dan steeds meer vorm in ons hele bestaan.

Rom. 10 : 8 – Maar wat zegt “zij”?
Wie is zij?  Antwoord:  Geloof uit gerechtigheid - Romeinen 10 : 6
Dit geloof wordt naast de gerechtigheid uit de wet geschreven. Binnen de wet was de opdracht om aan de gehele wet te houden. En alles ervan te doen. Gerechtigheid uit geloof beschrijft hoe dit kan komen in een mensen leven. Een God die uitreikt naar de mens, niet op basis van zijn werken, maar op basis van Christus, Die de weg is gegaan en de wet heeft vervuld. Op basis van Zijn keuze om de mens lief te hebben en een hand te reiken. Een liefde, die de mens met God verzoend. Een verzoening, die de relatie tussen God en de mens herstelt.Rom. 10:8 - “Dichtbij is het Woord, in uw mond en in uw hart”
Was het Woord ver weg dan? Of had het eerst een andere plaats? –
God is altijd nabij zijn volk geweest. Zijn meesterplan is altijd geweest om uit te reiken naar de hele wereld. Tegen Abraham zei God: In uw zaad zullen alle volken gezegend worden. Uit het nageslacht van Abraham kwam Jezus, die Zijn leven gaf voor de hele mensheid. 

Rom. 10:8 – Dit is “het Woord van Geloof” dat wij preken.
Het Woord van Geloof – Dat is geen woord / grieks logos zonder leven. Het is niet naar de letter, maar naar de Geest, geboren uit de opstanding en Geest van Christus.  Rhema – Hij werd en is het vleesgeworden Woord dat onder ons heeft gewoond. Hij is het Levende Woord dat door geloof in ons wordt geplant, zodat het wortel kan schieten in ons en Hij meer en meer in ons leven zal worden. Daarvoor is openbaring van God  nodig voor degene die het Woord brengt / preekt en degene die het hoort en aanneemt.

De afstand tussen de 1e en 2e adam wordt in Jezus weggenomen. Jezus was bereid onder de 1e adam geboren te worden als ieder ander mens. Toch heeft de gevolgen van de zonden Hem niet te pakken gekregen en is Hij als een zondeloos lam ter slachting gebracht aan het kruis op Golgotha. Waar Hij zelf het leven heeft afgelegd. Naar de woorden dat Hij zei: Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.” – Johannes 10 : 18

Handelingen 9 : Paulus ontmoet Jezus
Na de opstanding van Jezus kwam Paulus op de weg naar Damascus de Heer tegen, Die tot hem sprak. Wat verborgen was voor hem, werd openbaar in de ontmoeting met Jezus. Toen Paulus in Damascus was, kwam Ananias. De Heilige Geest openbaarde dat Paulus een broeder in Christus geworden was. Dat wist nog niemand en God gaf het te kennen aan Ananias voor wie dit feit nog verborgen was.Cadeau
Je zou kunnen zeggen met een voorbeeld van een cadeau voor iemand, die jarig is. Bij een verjaardag wordt een verrassing gemaakt / gekocht en aan de jarige gegeven. Zolang het is ingepakt of verborgen op een ander plaats, is het nog niet bekend wat het zal zijn. Aan de vorm van de verpakking kun je al meer raden wat er in zit. Totdat de bedekking er afgaat en je het helemaal ziet. Dan wordt het voor iedereen zichtbaar, die er bij is.

Zo is het ook met Romeinen 10 : 9 waar staat : Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Het woordje als is hier een belangrijk woord. Vroeger werd gezegd : “Als bestaat niet.” Kortom je verzint een eind en praat maar in de lucht. Hier wordt het bedoeld met “Wanneer”. Wat meer aangeeft : Toen het cadeau nog in gepakt was, was het een verrassing, die je niet kon zien en direct aanraken. Nadat je het cadeau had uitgepakt is het jouw eigendom geworden.

Dat betekent dus, wanneer je nog jarig moet worden. Er gewacht moet worden op: Als = een actie die eerst moet plaatsvinden, die nog niet eerder is gedaan. Kan bij herhaling worden toegepast. Wanneer het gaat om het belijden “Wie” Christus is, zal dat niet één keer in het leven zijn, dan het moment waarop wij tot inzicht zijn gekomen van Wie “de” verlosser is. Dagelijks mogen we Zijn naam bij herhaling belijden als “onze” Verlosser en Heer. Van iemand houden doe je niet door één keer te zeggen, dat je van elkaar houdt, maar mag steeds weer herhaalt worden in relatie tot elkaar als een uitdrukking van ons hart en handelen.  

Het is niet een opgelegde of geleerde boodschap van buiten af, maar een persoonlijke overgave naar Christus toe. Daarom de volgende “als” : dat we Jezus met mond belijden en met ons hart geloven.  Dit kan vergelijken met een stekker, die wel bij het stopcontact ligt, maar nog niet verbonden is met de stroom, zodat de lamp gaat branden.  Er is een actie nodig om stekker en stopcontact met elkaar te verbinden. Hart en mond horen in het geloof bij elkaar.

De verzen  10 – 13 Vertellen ons over belijden en gered worden. Geloven en vertrouwen. God Dezelfde is voor iedereen die Zijn Naam aanroept. En wanneer we de naam van de Heer aanroepen, komt er redding. Die redding gaat van God uit. Hetgeen waardoor dit mogelijk kan worden is al door de wandel, lijden, sterven en opstanding van Christus mogelijk gemaakt.

Het is aan elk mens om daar een antwoord op te geven. Wij als kerk geven met elkaar door de liederen die we zingen, de gebeden die we bidden en het Woord wat we lezen getuigenis van ons geloof in God. Wij als kerk zijn een getuigenis van Gods Woord in een wereld die zoekende is. Laten wij als verwijs borden zijn, die aangeven dat God niet ver weg is en naar ieder mens wil luisteren die tot Hem bidt / komt / zoekt.De manier waarop wij praten, omgaan met hetgeen ons moeilijk maakt, de ander laat zien, wie de bron is in ons leven. Misschien gaan we struikelend achter Jezus aan, maar Hij bepaald het pad, waarlangs we kunnen gaan en samen met Hem de overwinning mogen halen en groeien in ons geloof. 

Geen opmerkingen: