woensdag 26 december 2012

Christus is gekomen


Teksten : Jesaja 52  : 7-10  en Johannes 1 : 1-14

Op Kerst is het de dag dat wij als gemeente van Jezus Christus wereldwijd vieren dat onze Messias, Verlosser en Heer is gekomen. Wij vieren de geboorte van  Jezus Christus, die als een mens is geboren uit Maria. Een wonderlijke geboorte van een kind dat volgens de schriften en geloofsbelijdenis gedragen door een maagd. Te midden van een tumult van een volkstelling moet een jong gezin op reis naar een andere plaats, Bethlehem, in plaats dat het rustig thuis is vanwege de zwangerschap.  Hoog zwanger en op een ezel reizen is een zware opgave voor hen. Ze kunnen net op tijd een plekje vinden, waar het kindje geboren kan worden.

En zoals het bij ons hoort, laten wij weten dat er een kind is geboren. Familie, vrienden, kennissen worden op de hoogte gebracht dat er een zoon is geboren.  De postbode, de telefoon, een advertentie in de krant of de email verandert daarmee in een vreugdebode die goed nieuws komt brengen.  

Dat nieuws van deze Konings zoon werd op een bijzondere manier bekend gemaakt.
Ten eerste door God en de Bijbel zelf.  Het Oude Testament vertelt op verschillende plaatsen dat er een Messias, verlosser en Koning wordt geboren. Dat is de verwachting en verkondiging van Advent.
Ten tweede door engelen, die aan herders verschijnen en hen vertellen over de geboorte. 
Ten derde: In de sterren was het waar te nemen, waarop wijzen uit het Oosten op reis gingen om de Koning te vinden die bij deze boodschap hoorden.
Ten vierde mogen wij nu  als de Kerk van Jezus Christus,  bij elkaar gekomen samen lezen, zingen en luisteren over de komst van Jeshua, de God die redt, de Messias, Immanuel. Met blijde liederen laten wij horen hoe geweldig het is dat deze boodschap ook in ons leven is gekomen. En… ook wij mogen deel  hebben door Hem aan het heilsplan van God.

Jesaja zegt in Jesaja 52:9 breek uit in gejubel ruïnes van Jeruzalem. Waarom moesten deze mensen dat? Juist nu ze met de gevolgen zaten van hun handel en wandel. Ze werden bedreigd door de Assyriërs. Er was een situatie van dreigende oorlog. God had dit toegelaten. En waarom? Omdat zij als volk dat een eigen koning had en Godsdienstig waren, niet leefden vanuit de richtlijnen van God, maar in hun eigen leven vaak afweken van wat God had opgedragen. Deze mensen zaten als het ware op de puinhopen van hun bestaan. Als zij aangevallen werden, bezet en meegenomen door dit vreemde leger, dan waren ze alles kwijt waar hun leven voor stond.

Hoe konden zij dit kwaad van zich afwenden. Dat vertelt Jesaja keer op keer door te wijzen, dat zij hun levensweg op die van God moesten omdraaien. Niet ieder maar hun eigen weg gaan en een afgod dienen. Maar de God van Hemel en Aarde, de God Abraham, Isaac en Jacob, deze God wilde in hun midden wonen, om hen weer als Koning van Zijn volk te begroeten in hun leven. Daarom zond God zijn profeten als vreugdebodes, die verkondigden dat God hun Koning is. Hij kan vervulling en voldoening geven in een mensen leven.

Hij is Degene die kan troosten. Niet een afgodsbeeld, die niks zegt en kan. Maar een levende God, Die betrokken wil zijn bij ons mensen. Hij is Degene die Jeruzalem en een mensenleven vrijkoopt  van de schuld. Een schuld die de mensen zelf op zich hebben geladen. En hoe?

Juist dat is wat Johannes 1 vertelt. Het vertelt over Wie Jezus is. Die nu als kindje, eerst bij God was als het Woord. Dat Woord was God. En zoals Filippenzen 2 vertelt heeft Hij Zijn aan God gelijk zijn niet angstvallig vast gehouden, maar is gekomen om als een mens te zijn te midden van ons mensen. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven voor velen.

Wanneer we dat lezen zien we voordat Jezus openbaar werd als mens en onder ons woonde, dat Hij bij God was. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven hebben en niet veroordeeld worden vanwege de manier waarop we zonder God in dit leven stonden. Er is een ommekeer gekomen. Jezus is het Licht van de wereld. In Psalm 119:105 staat: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is wat Jezus wil zijn voor ons mensen. Door de verkeerde dingen en de boze in de huidige wereld stoten wij vaak onze voeten, neus en hoofd. Waarom deze drie zaken? Onze voeten, waardoor wij niet verder kunnen. Onze neus zodat we richting kwijt raken en ons hoofd zodat we ons voelen afgewezen.

Mensen stellen ons teleur. Wij zeggen dingen, waar we later spijt van hebben. Soms is het zo donker dat het lijkt alsof het geloof in God ook niets bij te dragen heeft. Daarom dat Jezus is gekomen om de weg te banen, zodat wij vrij tot God mogen komen. We lezen dat ook Jezus te maken heeft gehad met de duisternis, die Hem tot de dood achterna heeft gezeten. Toen Jezus aan het kruis was en gestorven was dacht de boze dat hij gewonnen had. Maar toen begon het pas voor Jezus. Dat was niet hetgeen wat bij de geboorte van het kindje Jezus ter sprake was. Men verwachtte een verlosser. En misschien wel een verlosser die de overheersing. Dit keer om de Romeinen te  verdrijven, zodat het Koningschap van Israël hersteld zou worden.

Deze pas geboren Koning zou later de Koning willen zijn van ons hart en leven. Net als Jesaja dit beschrijft. Hij krijgt daarmee de hoogste plaats, die we op deze wereld aan iemand kunnen geven. Veel mensen hebben veel of weinig respect voor anderen en zichzelf. Maar als ze hun leven geven aan deze Koning zouden geven dan ontvangen ze macht om een kind van God te worden. Geweldig want dan hebben ze deel aan de beloften die God door Jezus heeft gegeven. En dit door het geloof waarin in we Hem volgen en als veranderde mensen mogen en kunnen leven.

Want dit kindje, waarover het Bijbel spreekt, de engelen vertellen aan de herders en de wijzen die de ster volgen die hen naar Jezus brengen, wordt de Koning der Koningen, krijgt de Naam boven alle naam en voor Hem zal elke knie zich buigen en belijden dat Hij Heer is. Dit is de blijde boodschap, die wij als Kerk, als een boodschapper mogen vertellen dat God Koning is en door Jezus de uitnodiging doet om naar Hem toe te gaan. De mensen gingen naar Jozef en Maria met cadeaus en brachten de nieuw geboren Koning hulde met goud, wierook en mirre. Wij mogen Hem hulde brengen door ons leven aan Hem te geven, waardoor wij deel krijgen aan het Koninkrijk van God.

Dat is het blijde feest wat wij vandaag met elkaar mogen vieren. Voor dit kindje was geboren, is er al op heel veel manieren door de Bijbel heen gesproken dat Hij zou komen. De wijzen kregen door middel van de sterren een uitnodiging om heen te gaan en hem te zien. En zij brachten op gepaste wijze hem hulde als een koningskind. De herders waren getuige van wat de hemel te zeggen had over Jezus. Een prachtig lied : Ere zij God, in de hoge: Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is prachtig verwoord over de Vredevorst die geboren was. Het vertelt ook over hoe God naar de mensen op deze aarde kijkt, zoals Hij keek toen hij Adam en Eva schiep : God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Genesis 1:31 De mens als kroon op Zijn schepping. Opnieuw verwoord God in Zijn woord hoe Hij over ons denkt in Jeremia 29:11 ; Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Bij deze woorden mogen we vandaag stilstaan en door liederen, gebeden, muziek, woord en zang en de Here Jezus hulde geven, omdat we zien dat God in Hem Zijn hart met ons mensen heeft willen delen.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Op deze bijzondere dag van Kerst willen we dat met elkaar vieren en God danken voor het wonder dat geboren werd in ons midden.
Geen opmerkingen: