zondag 13 januari 2013

Geloof en vertrouwen


Teksten : Psalm 23   en Hebreeën 11 : 1-12

Geloof grondslag voor ons leven
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hebreeën 11:1In de wereld waarin wij leven hebben mensen jong en oud dromen, verlangens en wensen. Ook voor dit jaar waar we nu een kleine week onderweg zijn hebben we zaken die we graag zouden willen zien gebeuren en veranderen. We maken voornemens op allerlei gebied.
Ten aanzien van onze gezondheid, gewoonten, werk, school, relaties etc. We willen graag dat het goed gaat in ons leven en dat van anderen. Daarbij gaan we te werk met een bepaalde overtuiging.

We merken ook naar mate de tijd voorbij gaat dat heel wat zaken waar wij aanvankelijk een voornemen, verlangen en wens hadden dat deze aan onze aandacht kunnen verslappen. We merken dat er hobbels zijn, die we moeten nemen. Er moeten keuzes worden gemaakt, die ons het moeilijk maken. We worden zelfs ontmoedigd en kunnen de neiging hebben om ons bijltje er bij neer te leggen.

Hebreeën 11:1 spreekt dat geloof de grondslag is van alles wat we hopen. We hebben vaak de hoop dat iets wel of niet gebeurt. Deze hoop is afhankelijk hoe zaken verlopen en naar ons toekomen. Hier ondervinden we heel veel zaken waar we niet echt grip op hebben. We maken ons druk, zetten ons in en proberen toch ons doel te bereiken, maar soms lijkt het te ver van ons bereik te zijn. Er zijn natuurlijk heel wat dingen die we in ons leven tegen komen waar we zelf geen grip op hebben en niet in ons vermogen ligt om iets aan te doen.

“Waarin” geloven wij en op “Wie” stellen wij ons geloof? Psalm 1 zegt dat de mens die op God vertrouwd en met Hem wandelt, dingen onderneemt en…. Het lukt hem / haar. Zijn / haar uitgangspunt is het Woord van God en de Heer zelf. Dat is ook wat Paulus zegt: al wie Zijn geloof op Hem bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Romeinen 9:33 en I Petrus 2:6 En hier wordt gesproken dat wij ons geloof bouwen en vertrouwen hebben in de Here Jezus Christus, die de hoeksteen is.

In de gelijkenis over de bouw van een toren zegt Jezus dat mensen hun kosten moeten berekenen. Geloof en enthousiasme zijn 2 verschillende dingen. Enthousiasme is het moment waarop we iets omarmen en er mee gaan rennen. En dan kan het zijn als in de gelijkenis van de zaaier dat het op rotsachtige bodem is gezaaid. Het heeft geen diepgang en gaat ook snel voorbij.

Geloof is gefundeerd in het kennen en erkennen van de Heer. De vreze des Heren is het begin van de Wijsheid. Zegt de Bijbel in Psalm 111:10 En..:  een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Hierbij stellen we God op de eerste plaats in ons leven. Dan zijn wij zelf niet meer het uitgangspunt van alles wat er gebeurt en wat wij willen gaan doen en wat wij geloven. Maar dan staat God in het centrum van ons leven.

Hebreeën 11: 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

In Spreuken 3:3-5 staat
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Het eerste en grote gebod is gegeven door de Heer dat wij Hem liefhebben met alles wat in ons is. Tegen Jozua zegt Hij: wijk niet af naar links of rechts. Blijf wandelen en doen precies zoals ik het je heb gezegd. Waarom? Omdat je dan gaat zien en ontvangen wat Ik je heb beloofd. We zien in Hebreeën 11 dat de mensen die daar genoemd worden “door geloof” hebben gezien en ontvangen wat God voor hen heeft. Zij geloofden in de onzichtbare God in de zichtbare wereld. Veelal onder bespotting en onbegrip van hun omgeving.

Heel herkenbaar. Mensen om ons heen begrijpen vaak niet waarom wij geloven in een God die je niet ziet. Althans dat wordt gezegd. Toch laat de Bijbel zien in Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Over de hele wereld zien we dat mensen een verlangen hebben om God te leren kennen. Dat verlangen heeft de Heer aan elk mens gegeven.

Door het geloof
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. In Genesis 12 lezen we over de roeping van Abram. Hij werd geroepen om Heer te volgen Die Hem zou brengen in het land dat Hij hem wijzen zou. Het initiatief tot dit van God uit. Hij spreekt tot Abram en Abram gaat in op wat God zegt. Niet in één keer zien we in Handelingen 7:2 Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont.

Het geloofsavontuur dat Abraham mee ging maken werd door hem zelf eerst opgestart en hij ging van Mesopotamië naar Charan. Na de dood van zijn vader gaat de reis verder voor Abraham. Opnieuw spreekt God tot hem om zijn familie te verlaten en te gaan naar het beloofde land. Ook nu vond hij het moeilijk om zijn hele familie los te laten en weg te trekken naar een onbekende bestemming. Hij neemt de zoon van zijn broer, Lot,  mee.

Opnieuw is dat heel herkenbaar dat we aan de ene kant graag verandering willen in ons leven en daarom bidden. Aan de andere kant als we er voor staan dan houden heel wat redenen ons vast om maar niet te veranderen en te doen. Ook al geloven we dat het goed is en weten we dat het moet, dan nog merken we aan ons zelf dat we een zetje nodig hebben om verder te gaan. Vandaar dat in Hebreeën ook heel vaak staat : Door het geloof. 
Wanneer we kijken in het levensverhaal van Abraham zien we dat God keer op keer hem er aan herinnert wat Zijn beloften voor hem zijn. Een kinderloos echtpaar krijgt zelf een kind op hoge leeftijd. Van Lot het kind van Abrahams broer moeten ze eerst afscheid nemen om zelf de volledige belofte van God te kunnen horen en ontvangen. God deed  Zijn beloften aan Abraham.

Door zijn geschiedenis heen zien we dat geloof de zekerheid is van de dingen die we niet zien / nog niet zien.  Het is het vertrouwen op God dat maakt dat wij elke dag met hem een stap nemen. Vandaar dat Jezus ook zegt in Johannes 14:18  dat Hij ons niet achter zou laten als wees. Wij zijn door het geloof in de Here Jezus een kind van God geworden. Om ons te helpen, naast ons te staan en de weg te wijzen heeft God de Heilige Geest beloofd en gezonden. Wij mogen God vertrouwen dat Hij ons de juiste weg zal wijzen.

Wij hebben deel aan de beloften en erfenis door het volbrachte werk van Jezus. Net als Abraham gaan we door geloof op weg. We zijn het nieuwe jaar ingegaan en weten niet wat we onderweg tegen zullen komen.  In wat voor omstandigheden  we zullen zijn of komen. In alle omstandigheden hebben we de uitdaging om ons geloof in Hem uit te spreken en op Zijn Woord te vertrouwen.  Daarom dat Psalm 23 ook zo door alle eeuwen heen tot ons spreekt en laat zien Wie God wil zijn in ons leven. Psalm 23 Een psalm van David.
Deze psalm is niet van de eerste de beste. David zoon in een gezin met 8 jongens. En hij was de jongste. Hij was degene die niet in beeld was toen Samuël naar hun gezin kwam. Hij was degene die voor zijn broers en  Saul voor hen een bedreiging vormde, omdat hij in tegenstelling tot de meesten om hem heen op God vertrouwde en met de Heer wandelde. Op één of andere manier waren zijn broers en Saul geprikkeld door wat zij zagen wat David samen met God  in geloof voor elkaar kreeg. Het geloof waardoor hij de beren,  leeuwen  en zelfs een reus op zijn weg kon verslaan.  Deze geloofsheld vertelt ons zijn geheim.

1.    De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
David was zelf herder geweest en ervoer de Heer als de Herder van zijn leven. Hij kon terug kijken en wist met zekerheid : Deze Herder voorziet in alles wat ik nodig heb als mens in mijn leven. Het ontbreekt mij aan niets. Voor hem was het een belofte en een belijdenis van zijn mond, omdat hij zag dat het waar is.

Die waarheid van Gods woord en de woorden die David hierin noemt, mogen wij als betrouwbaar en waar voor ons leven aannemen en in navolging ook met ons hart en mond belijden.

2.     Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.  4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Dat zijn woorden van troost en hoop. Veelal wordt deze Psalm gelezen als mensen door moeilijke tijden heen gaan. We mogen weten dat de Herder, de Leidsman ten leven, ons zal leiden en brengen, zodat we voor onze  ziel rust vinden. Jezus nodigt uit om naar Hem toe te komen. Hij zegt in Johannes 10 : 10 Ik ben de Goede Herder. En deze Herder nodigt ons uit om naar hem toe te komen met onze lasten en datgene waar we erg moe van zijn geworden. Dit lezen we in Mattheus 11:28-30.

De lasten die wij ervaren in ons leven zijn vaak te zwaar voor ons. We mogen weten dat Hij ons wil leren om op Hem te vertrouwen en ons daartoe de kracht en de moed wil geven om dat op te pakken. Zelf doen we vele voornemens in ons leven, maar merken dat we niet alles zelf kunnen. Daarom dat Psalm 1 ook laat zien dat ons voornemen in Hem moet zijn.  Want daar speekt het over de mens die met God wandelt en zijn vertrouwen op Hem bouwt.

5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verkeer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Mooi is dit te lezen dat het initiatief van God uitgaat. Net als bij Abram. Abraham werd rijkelijk gezegend in alle opzichten en had een goed bestaan in het beloofde land, wat God hem wees. Ook wij mogen ons leven toevertrouwen aan de Herder die zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Het eeuwige leven ontvangen wij van de Heer in ons geloof in de Here Jezus. Overvloed zit in de manier, waarin God voorziet in ons leven wat wij op alle terreinen van ons leven nodig hebben. Niet de kwantiteit, zoals vaak ook gedacht wordt, maar in de zekerheid dat God ons leven in Zijn hand heeft en wij onbevreesd in het leven mogen staan vanuit geloof en vertrouwen.

En ook al struikelen wij onderweg, dan mogen we opstaan en vanuit Zijn genade weten, dat Gods gedachten niet over ons is veranderd. Alleen wij hebben dan nodig dat we hersteld worden in datgene wat God ons heeft toevertrouwd. Vaak laten we door de aanklacht van schuld en signalen van onze omgeving los wat juist ons dichter bij God zou kunnen brengen. Het geloof in de levende God, die ook in het nieuwe jaar ons terzijde wil staan en helpen om op Hem te blijven zien en Hem te volgen. En misschien wel tegen de verdrukking in van ontmoediging, falen en afwijzing. Maar God wijst ons niet af. Wij zijn een kind van God en Hij is onze Vader. Wij staan gegraveerd in Zijn handpalmen. Wij zijn geborgen in Christus in God en niemand kan ons daaruit roven.

Psalm 23 sluit af met de woorden : Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, Ik verkeer in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.  Dit is wat God ons belooft vanuit Zijn Woord. Zijn woord is betrouwbaar en Hij doet wat Hij heeft beloofd en gezegd. Ook voor ons. God heeft het welzijn van ons op het oog. Hij wil dat het goed met ons gaat, ondanks de omstandigheden.
En daarbij mogen wij dicht bij Hem blijven en schuilen en weten dat ons geloof niet te vergeefs is. Misschien kijk je terug op momenten dat het anders ging. De Bijbel daagt ons uit om te kijken naar de Voleinder van ons geloof. Dan weten we dat we op de goede  weg zitten. Ook in 2013.

Amen 

Geen opmerkingen: