zondag 9 december 2012

Verwacht de HeerJesaja 2:2 en 3
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naar toe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.  Want  uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jeruzalem : waar Jezus als 12 jarige achterbleef in de tempel en de leraren versteld stonden van de wijsheid die Hij had. Lucas 2 : 46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen onder- vragende. 47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
Als antwoord op de vraag van zijn ouders zegt Hij: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Lucas 2:49

In Zijn bediening ging Jezus rond  en gaf les / onderwijs in de synagogen. De toenmalige Gods huizen. Lucas 4 laat zien dat Hij Degene is Die zij verwachten. Hij leest hiervoor uit een ander gedeelte in de rol van het boek Jesaja. Zijn boodschap omvat een nieuwe weg. Hij zelf is zoals Jezus dat ook zelf zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6 Dit zou een nieuwe weg zijn die de Joden wees en later door Zijn discipelen heen ook de heidenen, toen zij overal in de toenmalige wereld het Evangelie verkondigden.

Toen de Heilige Geest uitgestort was in Handelingen was het Petrus ten aanzien van velen die uit verschillende landen bij elkaar waren gekomen voor het Pinksterfeest dat ieder de blijde boodschap hoorden en zelfs in hun eigen taal. Alvast een klein stukje van wat Jezus zei dat ze moesten heengaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken.  Niet alleen het huis van Israël maar de hele wereld.

In Handelingen 1: 8 gaat Jezus verder met het zeggen hoe en wat Hij wil voordat Hij naar de hemel gaat en voor hun ogen wordt opgenomen.  Hij zegt tegen hen: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Hij zegt hiermee dat waarvoor Hij is gekomen, zij verder moeten gaan om te getuigen van alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Niet alleen de wonderen en tekenen die Hij deed en de Woorden die Hij sprak. Maar juist ook wat het voor henzelf betekent en wat God door alles tot iedereen op hun weg wil zeggen.

Het is de boodschap van het Koninkrijk van God, waarin de mensen worden aangemoedigd om God als hun verlosser en Heer te verwachten door Jezus de Messias. Die door zijn Leven en door Zijn kruisdood de verzoening heeft bewerkt tussen God en de mens. Deze God biedt ook nu in onze tijd Zijn verzoening aan door Jezus Christus.  Ook wij zijn nu in een tijd van verwachting. Nu in de adventstijd denken we eraan dat de Messias moest gaan komen in een wereld die in donkerheid leeft. Jesaja 9:1 zegt : Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Hierdoor werd het mogelijk dat Jezus in antwoord kon zeggen dat het 2e gebod is : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mattheus 22:39 Zonder het volbrachte werk van Jezus is het onmogelijk om tot God te naderen en de vergeving over de zonde in ons leven te ontvangen.  De zonde die als een schaduw op de schepping van God is en mensen in duisternis doet leven. Als ons oog duister is zegt Jezus dan is het hele lichaam duister. De dingen die we als mens zien door een donkere bril maakt alles negatief en zwart. Als we anders naar God en onszelf kunnen kijken door de vergeving en de verlossing van de Heer en deze verwachtte Messias, kunnen we ook op een andere manier deze wereld inkijken.

Jesaja 2:4
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jezus is de Vredevorst, Die komen zou.  En een vrede geeft, die alle verstand te boven gaat zegt  Filippenzen 4: 6, 7 zegt : Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten / wensen in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dit is een geweldige belofte en gaat door op wat Jezus zelf regelmatig zei als onderwijs en groet tegen zijn discipelen: Weest niet bevreest.  Hij nodigt uit om God te verwachten in het leven en de situatie van alledag.
Hoe vaak is er geen gevecht in de gedachten van een mens. Hoe vaak betrappen we onszelf op onze boosheid, wraakgevoelen, verslagenheid, onmacht in situaties, die onze pet te boven gaan. Hoe vaak laten we ons meevoeren met gedachten en woorden die we om ons heen horen. Ze maken ons bang en brengen allerlei gedachten die ons van God en Zijn Woord willen weg drijven.  Gaan we dan mee of willen we juist dan ook de Heer verwachten voor wat Hij heeft volbracht in Christus Jezus, onze Messias en Heer.  De Joden hadden toen meer een aardse Koning verwacht die de toenmalige overheersing van de Romeinen uit het land zou verdrijven. Vaak verwachten we dat anderen moeten veranderen, terwijl de Heer net als in Openbaring 3:20 op ons hart klopt. Hij wil ons ontmoeten en zijn in onze situatie.

Jesaja 2:5
Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

Jezus zegt  in Johannes 8: 12 Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Door  Jezus wordt het licht in een mensenleven aangestoken en zien we de zaken helder vanuit Gods perspectief. Hij wil ons leiden. Jezus zelf wordt in Jesaja 9:5b genoemd: en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad,  Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Dat is de God waar we naar toe mogen gaan. Waar dit gedeelte oproept om niet langer te strijden, maar onze hoop en verwachting op Hem te vestigen.  Dat was ook de reden waarom Johannes de Doper opriep tot bekering  als wegbereider voor de komende Verlosser. Zowel Johannes als Jezus spraken over het Koninkrijk van God die er aankwam. Bij Johannes was de oproep om je te bekeren, zodat je gereed was om de Messias te ontmoeten en Hem te aanvaarden in je leven.

De farizeeërs accepteerden Hem niet. Zij vroegen zich zelfs af waar hij de autoriteit vandaan haalde om zo rond te gaan en mensen te wijzen op het Koninkrijk van Zijn Vader. Hoe kon deze die niet als zijzelf geschoold waren, onderwijs geven en mensen de weg wijzen.  Jezus vroeg hen ook, waar Johannes de Doper vandaan kwam en waarom hij opriep tot bekering. 

Jezus kon met wijsheid spreken waar zij niet tegen op konden. De wijsheid van God is niet de wijsheid van mensen. De Bijbel zegt dat het begin van wijsheid is de ontzag  / vrees voor God. Daarbij staat God op de hoogste plaats en niet de mens. Hij is de Koning en wil ook de Koning van elk mensen leven zijn. 

Johannes wijst op Jezus en weet zijn eigen plaats, zoals hij dat verwoord in Mattheus 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering,  maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen.  Johannes de Doper was een profeet die op Jezus wees. Omdat hij een stem was die door God geroepen was om op de komende Messias te wijzen.  Wij zijn net als Johannes geroepen om Jezus te verwachten en op Hem te wijzen. Er zijn velen voor ons geweest en net als de farizeeërs de neiging hebben gehad om op de plaats van God en Jezus te gaan staan. Daardoor zijn velen misleid en hebben niet in hun leven gezien en ontvangen Wie Jezus is. 

Wij mogen dagelijks bij God komen om onze zonden te belijden, doordat Jezus voor onze zonden is gestorven.  1Johannes 1: 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Niet uit angst voor de straf die boven ons hoofd hangt, maar omdat wij van Hem houden met alles wat in ons is en verlangen te doen wat Hij zegt.  Ons ontzag / vreze voor God is in liefde geboren. Hij is onze Hemelse Vader en Hem willen wij eren door te leven en door te gaan in gehoorzaamheid uit dankbaarheid.

Wij mogen God verwachten omdat we weten dat Hij het mogelijk heeft gemaakt in Christus Jezus. De joden toen en de wereld om ons heen nu, kennen deze zaken niet. Het zijn verborgenheden, geheimenissen, die God door Zijn Woord en Zijn Geest aan elk mens wil openbaren. Waarom? ITimotheüs 2 :3 en 4  Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;  Welke wil, dat alle mensen zalig/ gered worden, en tot kennis der waarheid komen.

Daarom mogen wij ook in deze donkere dagen voor Kerst en deze tijd van crisis bidden dat het Evangelie een lichtpunt mag worden voor velen, die nog op zoek zijn. Dat is wat Paulus aan Timotheus schrijft voordat hij genoemde uitspraak doet.  1Timotheüs 2:1 en 2 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

Zo kan onze advent ook de tijd van verwachting worden voor een land en een volk dat God nodig heeft. En wij mogen daarin net als Jezus een licht zijn. Door onze verwachting in gebed bij God bekend te maken. Hij is een hoorder en verhoorder van gebeden.  Zoals de Joden al heel lang hun Messias verwachtten, zo mogen wij in de zekerheid van het geloof belijden dat onze Messias is gekomen en wij dat met elkaar binnenkort mogen vieren.

Tekstgedeelten : Jesaja 2 : 2 – 5  en  Mattheus 3 : 1 – 12

Geen opmerkingen: